Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 359 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Effect of motivation on employee turnover in non-profit organizations focused on social care
Čeplová, Lenka ; Legnerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Dohnalová, Marie (oponent)
Diplomová práca spája dve rozličné oblasti, a to neziskový sektor s politikou riadenia ľudských zdrojov, ktorej sa v minulosti prikladal význam predovšetkým v ziskovej sfére. V súčasnosti množstvo neziskových organizácií prešlo procesom profesionalizácie, čím sa hranica medzi ziskovým a neziskovým sektorom zužuje a platení zamestnanci tvoria dôležitú súčasť neziskových organizácií. Práca pojednáva o neziskových organizáciách v oblasti poskytovania sociálnej starostlivosti, ktoré sú v Českej republike, na základe legislatívnej úpravy, súčasťou celku sociálne služby. Jedným z cieľov práce je priniesť pohľad na to, z akých dôvodov zamestnanci odchádzajú z neziskových organizácií zameraných na sociálnu starostlivosť, a taktiež aké typy motivačných zamestnaneckých benefitov využívajú k tomu, aby predchádzali neželanej fluktuácií svojich zamestnancov. Kľúčové slová: neziskové organizácie, sociálne služby, sociálna starostlivosť, ľudské zdroje, fluktuácia zamestnancov, motivačné benefity
Odměňování pedagogických pracovníků v preprimárním vzdělávání
Valtová, Věra ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Šafránková, Jana Marie (oponent)
Cílem mé diplomové práce je oblast odměňování pedagogických pracovníků v preprimárním vzdělávání. Odměňování je součástí personální činnosti v organizaci, proto se v úvodu teoretické části věnuji obecnému vymezení základních pojmů vztahujících se k personalistice a personální práci v organizacích a nastiňuji zde i vývoj a proměny v personalistice. V další části teorie se pak věnuji především nejvýznamnější personální činnosti, kterou je odměňování. Vedle popisu základních pojmů jsou zde podrobně charakterizovány jednotlivé formy odměňování, a to finanční i nefinanční. V diplomové práci se jimi zabývám konkrétněji na úrovni preprimárního vzdělávání a také zde blíže popisuji personální činnost ředitelky v mateřské škole. Závěrečná část se zabývá výzkumným šetřením, jehož cílem bylo zmapovat situaci v oblasti odměňování a následné spokojenosti s odměňováním finančním i nefinančním. Šetření bylo provedeno formou dotazníků pro pedagogické pracovníky a rozhovorů s dvěma ředitelkami mateřských škol. Na základě výsledků vybraných dotazníkových otázek jsem navrhla doporučení pro praxi v oblasti odměňování v preprimárním vzdělávání. Význam diplomové práce spočívá v rozšíření teoretických poznatků souvisejících s klíčovou personální činností, kterou je odměňování pedagogických pracovníků v preprimárním...
Proposal for Changes to the System of Remuneration of Employees in the Selected Company
Gatialová, Martina ; Mečiarová, Alena (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
The bachelor thesis is focused on the remuneration system of employees in the company LEGARDE s.r.o. The thesis is divided into three parts. The first part describes the concepts of remuneration. The second part contains an analysis of the current state of the company and the method of employee remuneration. The third part of the thesis is focused on proposals concerning changes in the system of employee remuneration in the analyzed company.
Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve společnosti Sorin s.r.o.
Zlámalíková, Lucie ; Alena, Urbanová (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změn v systému odměňování zaměstnanců ve společnosti Sorin s.r.o.. Práce se skládá celkově ze tří částí. V teoretické části jsou zmíněny pojmy související s lidskými zdroji a systémem odměňování. Analytická část zahrnuje analýzu současného stavu společnosti a trhu. V poslední části je řešen návrh na zlepšení systému odměňování a jeho ekonomické zhodnocení.
Návrhy rozvoje systému odměňování a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti
Fedrová, Simona ; Procházková, Kamila (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou odměňování a motivace zaměstnanců. Teoretická část práce objasňuje základní pojmy a obecná východiska související s daným tématem. Analytická část práce se zabývá výzkumem a popisem aktuálního způsobu odměňování a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti. Výstup diplomové práce tvoří návrhy možných změn a rozvoje stávajícího systému odměňování a motivace zaměstnanců zpracované na základě zjištěného současného stavu ve společnosti.
Proposal for Changes of Human Resource Management in a Company
Kamenistá, Michaela ; Blaško, Maroš (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
This diploma thesis deals with human resources management in a selected company with an emphasis on revealing deficiencies in the analyzed area of management and suggesting possible improvements. The main objective of the thesis is to analyze human resources management in a particular company, to reveal the strengths and weaknesses of this system and then to propose real improvements. The subject of this diploma thesis is the human resource management system of selected company. The object of the research is an anonymous company. The diploma thesis is divided into three main parts. In the first part of the thesis based on the theoretical backgrounds in human resources management and personnel management the basic concepts were formulated and defined as the main pillars of the research. The second analytical part is devoted to the results of research conducted in the company and, in particular, to direct interviewing methods through structured interviews, questionnaires and workshop prepared with external company. The third, final part brings suggestions and therefore presents the strengths and weaknesses of the human resources management system described in the previous section and provides recommendations on how to improve it. At the end of the thesis, the most important research findings are presented.
Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů v podniku
Mikulecká, Tereza ; Venclová,, Kateřina (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Diplomová práce se soustředí na oblast řízení lidských zdrojů, vymezuje konkrétní oblasti řízení lidských zdrojů a definuje dílčí činnosti personalisty. První část práce se věnuje teoretickým východiskům, přesněji tedy vymezení definice personální činnosti včetně jednotlivých podoblastí. Druhá část práce analyzuje řízení lidských zdrojů v konkrétní společnosti. V závěrečné části jsou definována konkrétní doporučení pro danou společnost týkající se změny personálního řízení, tato doporučení vycházejí z teoretických poznatků a praktického zjištění. Doporučení jsou formulována v souladu s aktuální situací ve společnosti.
Design and Implementation of Educational Software for the Advertising Agency
Slebodník, Matej ; Novák, Lukáš (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the design of educational software for HR managers based on the results of analyzes and client's requirements. Subsequently, it deals with the implementation of software into company MenSeek s.r.o. This software is paid online education service that is implemented into a web portal.
Rozšíření motivačního systému vybrané společnosti
Caklová, Gabriela ; Roupcová, Jitka (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem rozšíření motivačního systému společnosti Bosch Diesel s. r. o. V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se motivace zaměstnanců. Následně je pomocí interních zdrojů společnosti a dotazníkového šetření vytvořena analytická část, na kterou navazují návrhy nových prvků motivačního systému společnosti.
Výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybraném podniku
Filipová, Hana ; Pilařová, Lucie (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybraném podniku. Teoretická část objasňuje pojmy, které jsou s touto problematikou spjaté tzn. definuje činnosti a metody související s výběrem, získáváním zaměstnanců, s jejich přizpůsobením ve společnosti a jejich odchodem, popisuje kulturu organizace a personální strategii. V praktické části bude představena analyzovaná společnost a zhodnocen výběr a proces adaptace zaměstnanců. Následně budou uvedeny návrhy na zvýšení efektivity výběru zaměstnanců a procesu adaptace s cílem snížit fluktuaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 359 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.