Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 346 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Systém vzdělávání pracovníků ve vybrané organizaci
BROMOVÁ, Miroslava
Diplomová práce je zaměřena na systém vzdělávání ve vybrané organizaci. Návrhy změny na zlepšení systému vzdělávání pracovníků vycházející z identifikace potřeb vzdělávání, analýz, posouzení a zhodnocení řízení této oblasti. Cílem diplomové práce bylo zhodnocení stávajícího stavu systému vzdělávání zaměstnanců ve Státním zemědělském intervenčním fondu. V teoretické části byly zpracovány literární rešerše a studia odborné literatury, kde jsou vymezeny základní pojmy týkající se vzdělávání zaměstnanců. Praktická část je zaměřena na charakteristiku vybrané organizace, ve které se prováděl výzkum.
Personální marketing ve vybrané organizaci
JÍŠA, Jiří
Cílem této práce je zhodnotit personálně marketingové aktivity podniku XY, dále navrhnout případná zlepšení nebo rozšíření, srovnat s konkurenční společností. Konkrétně se jedná o doporučení zlepšení a zhodnocení dosavadních aktivit, které jsou vykonávány.
Systém rozvoje pracovníků ve vybrané organizaci
BÍNOVÁ, Hana
Hlavním cílem diplomové práce je předložit návrhy změn vycházející z výsledků provedené analýzy rozvoje pracovníků ve vybrané organizaci. Za tímto účelem byla vybrána konkrétní organizace s působením v jižních Čechách, která nechce být v diplomové práci jmenována. Diplomová práce má dvě části - teoretická část je zaměřena na přehled dostupné české a zahraniční literatury zabývající se systémem rozvoje pracovníků. Praktická část zahrnuje popis systému rozvoje vybrané skupiny pracovníků (operátorů) v této organizaci, informace pro tuto analýzu poskytly řízené rozhovory se zástupci personálního a vybraného výrobního oddělení. Další data byla sesbírána v rámci dotazníkového šetření, které proběhlo na vybraných výrobních odděleních a které bylo zaměřeno na pracovníky na pozicích operátorů a jejich pohled na možnosti rozvoje poskytované zaměstnavatelem. Závěr práce tvoří návrhy pro zlepšení stávajícího systému rozvoje operátorů vycházející z provedených analýz (řízených rozhovorů a dotazníkového šetření).
Uplatňování principů řízení ve vybrané organizaci
MARHOUNOVÁ, Iveta
Cílem diplomové práce je analýza vybraných principů řízení firmy Baťa a komparace se současnými principy řízení ve vybrané společnosti. Na základě provedené analýzy jsou představeny návrhy na zlepšení doposud uplatňovaných principů řízení s cílem zvýšit výkonnost podniku ve vybraných oblastech, kterými jsou obchod a lidské zdroje.
Získávání pracovníků v maloobchodních jednotkách
ČÍŽEK, Štěpán
Bakalářská práce se zabývá procesem získávání, předvýběru a výběru pracovníků používané v maloobchodních jednotkách. K dosažení cíle bakalářské práce jsou porovnávány informace z dostupných publikací a odborné literatury s reálnými postupy v procesu získávání pracovníků. Na základě dotazníkového šetření, nestrukturovaných rozhovorů, pozorování a zkoumání podnikových písemností jsou navrženy nové postupy a vhodné změny včetně finančního vyjádření vybraných návrhů.
Odměňování a vzdělávání zaměstnanců ve vybrané organizaci
SRBOVÁ, Denisa
Cílem práce je analyzovat současnou situaci a personální činnosti (odměňování a vzdělávání) ve vybrané organizaci. Součástí práce je navržení opatření vedoucí ke zlepšení současné situace společnosti. Analyzovaná organizace nechce být jmenována. Odměňování a vzdělávání jsou velmi aktuální témata. Organizace musí sledovat trendy v těchto oblastech a musí se zajímat o názory svých zaměstnanců. Lidské zdroje jsou nejdůležitějším zdrojem organizace, proto jim organizace musí věnovat velkou pozornost. Analýza vybrané společnosti byla provedena pomocí dotazníkového šetření a individuálních rozhovorů s manažery a personalistkou. Součástí analýzy je i finanční zhodnocení návrhů.
Inovační aktivity a efektivnost využívání výrobního faktoru práce v podniku
HŮLOVÁ, Šárka
Cílem diplomové práce je posoudit vliv inovačních aktivit na efektinost využívání výrobního faktoru práce ve zvoleném podniku. Teoretická část práce se zabývá problematikou inovací, lidského kapitálu a produktivitou. Praktická část práce představuje vybraný podnik, je vytvořena vlastní fianční analýza a popisem inovačních aktivity tohoto podniku. Pro účely této práce byla vybrána společnost s ručením omezeným Avire, která sídlí v Českých Budějovicích. V závěru práce se nachází popis nejzásadnějších inovací firmy a je pousouzen jejich viliv na produktivitu práce.
Přístup manažerů k řízení lidských zdrojů v neziskovém, ziskovém a státním sektoru
Menšíková, Denisa ; Legnerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Klípa, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá p ístupem manažer k ízení lidských zdroj v neziskovém, ziskovém a státním sektoru. Jedná se o téma, které je v sou asné dob základem pro každou dob e fungující organizaci. Je vysoce relevantní pro všechny t i typy sektor . Práce je len ná na konceptuální a výzkumnou ást (zahrnující metodologickou ást). Konceptuální ást se zabývá nejprve popisem jednotlivých sektor a vztahy mezi nimi. Dále se zabývá obecnými pojmy, které souvisejí s danou problematikou jako ízení lidských zdroj a jeho jednotlivými sou ástmi. Empirická ást využívá kvalitativní výzkum v oblasti ízení lidských zdroj ve vybraných státních institucích. Formou polostrukturovaných rozhovor bylo zjiš ováno, jakým zp sobem p istupují manaže i k ízení lidských zdroj v jejich organizaci. Klí ová slova: lidské zdroje, adaptace zam stnanc , HR, personální innost, manažer, ziskový sektor, neziskový sektor, státní sektor.
Academics 2018: Proposals for Measures to Support Equality in Research and Higher Education
Linková, Marcela ; Cidlinská, Kateřina ; Fárová, Nina ; Maříková, Hana ; Tenglerová, Hana ; Vohlídalová, Marta
This document is an outcome of the research project Analysis of Barriers to and Support Strategy for Gender Equality in Science and Research implemented in 2017 and 2018 by the Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences as part of the Operational Programme Employment (Reg. No. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_02 8/0003571). \nThe objective of the project was to develop recommendations for action to advance gender equality in research and development for the state administration and other key national players in research policy-making (the Ministry of Education, Youth and Sports, the Research, Development and Innovation Council, the Czech Science Foundation, the Technology Agency of the CR). Additional measures have been developed for higher education and research institutions and their umbrella organisations (Czech Rectors' Conference, the Czech Academy of Sciences). Moreover, the document aims to serve government bodies responsible for gender equality agendas (the Gender Equality Department of the Government of the CR). The measures have been proposed on the assumption that for their successful implementation it is necessary to ensure synergy between the state administration and research and higher education institutions. Due emphasis is also placed on the role and responsibility of senior researchers.\nThe document is unique in that it builds on an in-depth analysis of the working conditions and barriers to career progression in research and development. It is the first study of the working conditions in research in the CR of such a comprehensive nature. The summary of the main findings is presented in the annexes to this document. This is a working document. Its aim is to encourage discussion about the measures proposed. We welcome your feedback, be it in the form of email or as part of face-to-face conversations. Authors also welcome further suggestions.\n
Akademici a akademičky 2018: Návrhy opatření na podporu rovnosti ve výzkumném a vysokoškolském prostředí
Linková, Marcela ; Cidlinská, Kateřina ; Fárová, Nina ; Maříková, Hana ; Tenglerová, Hana ; Vohlídalová, Marta
Tento dokument je výsledkem projektu Analýza bariér a strategie podpory genderové rovnosti, který v letech 2017 a 2018 realizuje Sociologický ústav AV ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0003571). Cílem projektu byla příprava návrhů opatření prosazování genderové rovnosti v oblasti výzkumu a vývoje pro státní orgány a další klíčové státní aktéry vědních politik s národní působností (MŠMT, Úřad vlády, RVVI, GA ČR, TA ČR aj.). Cílí též na management vysokoškolských a výzkumných organizací a jejich zastřešující organizace (Česká konference rektorů, Akademie věd České republiky). Dokument je také určen pro vládní orgány, které mají v gesci oblast rovnosti žen a mužů (Oddělení rovnosti žen a mužů vlády ČR). Návrhy vychází z toho, že pro úspěšnou realizaci předkládaných opatření je potřeba součinnost orgánů státní správy se samotnými výzkumnými a vysokoškolskými organizacemi, zároveň též zdůrazňuje roli a odpovědnost vedoucích pracovníků a pracovnic výzkumu a vývoje.\nDokument nejprve představuje základní statistické údaje o zastoupení žen a mužů v českém výzkumu jako podkladová empirická data o trendech vzdělávání a zaměstnanosti žen a mužů ve vědě. V další části dokument shrnuje rámec českých veřejných politik v oblasti rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti. Následuje přehled hlavních zjištění z výzkumu. Na jejich základě jsou definovány strategické cíle a konkrétní opatření, která jsou členěna dle klíčových aktérů, jimž jsou tato doporučení směřována. V přílohách jsou představena hlavní zjištění z jednotlivých částí výzkumu.\n\n

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 346 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.