Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití Klappova lezení ve fyzioterapii vadného držení těla
LOJKOVÁ, Michaela
Bakalářská práce se zabývá fyzioterapií vadného držení těla s využitím metody Klappovo lezení. Teoretická část pojednává především o vadném držení těla, jeho následcích a možnostech jeho rehabilitace. Kapitola vadné držení těla obsahuje i podkapitolu o správném držení těla. Teoretická část se dále mimo jiné zabývá i posturou a hlubokým stabilizačním systémem. Významnou kapitolou je právě Klappovo lezení. Tato kapitola by měla shrnovat veškeré důležité informace z dostupných zdrojů o metodě Klappovo lezení. Praktická část této práce je tvořena kvalitativním výzkumem v podobě podrobně vypracovaných kazuistik. Výzkumný soubor tvořily tři pacientky s vadným držením těla, které měly problémy s bolestmi v oblasti zad a v jednom případě ještě v oblasti krční páteře. Pacientky docházely na terapii téměř každý týden po dobu dvou měsíců. V terapii byla využívána především metoda Klappovo lezení. Tato bakalářská práce měla dva cíle. Prvním cílem bylo Popsat metodu Klappovo lezení ve fyzioterapii. Tento cíl byl naplněn prostřednictvím kapitoly Klappovo lezení v teoretické části a dále pak v části metodologie, kde jsou popsány jednotlivé pozice této metody. Informace k metodě doplňují fotografie jednotlivých pozic z vlastního zdroje, které se nachází v příloze této práce. Druhým cílem bylo Zjistit, jak může tato metoda ovlivnit problémy, které vznikají u lidí s vadným držením těla. Tento cíl jsem zjišťovala prostřednictvím výzkumné části. Terapie, které byly u pacientek použity a které byly zaměřeny především na metodu Klappovo lezení, zmírnily bolesti u všech mých pacientek. Lze tedy konstatovat, že metoda Klappovo lezení ovlivnila problémy mých probandek příznivě. Bakalářská práce může být využita jako edukační materiál pro fyzioterapeuty i pro širokou veřejnost, která by se chtěla blíže seznámit s tématem vadného držení těla či s metodou Klappovo lezení.
Posturálně zaměřená fyzioterapie na axiální stabilizaci u aktivně sportujících dětí na závodní úrovni
MAŠEK, Dominik
Tato práce je zaměřená na problematiku stability axiálního systému u aktivně sportují-cích dětí na závodní úrovni. V teoretické části se věnuji základním poznatkům o posturálním systému a hlubokém stabilizačním systému. Praktická část mé bakalářské práce je zpracována formou kvalitativního výzkumu obsahující vstupní a výstupní kineziologický rozbor a vstupní a výstupní posturografické vyšetření. Výzkum probíhal v ordinaci Uran na Jihočeské univerzitě v ČB. Výzkumný vzorek tvořilo pět aktivně sportujících dětských pacientů (dva chlapci a tři dívky) ve věku od 6 do 11 let. Tři pacienti (dvě dívky a jeden chlapec) provozují gym-nastiku a dva pacienti (dívka a chlapec) provozují korejské bojové umění Taekwondo. Terapie probíhala po dobu osmi cvičení trvajících 15-20 minut. Rehabilitace zahrnovala terapii na posturografu se systémem NeuroCom balance manager. Další tři cviky pak pacienti cvičili individuálně doma. Účinnost terapie jsem posuzoval na základě výsledků ze vstupního a výstupního posturografického vyšetření. Cílem této práce bylo zlepšení axiální stabilizace pomocí terapeutických programů a doplňujících cviků a následné zhodnocení výsledků osmi terapií. Zde se nabízí myšlen-ka, že i krátké cvičení hlubokého stabilizačního systému během tréninku může vést k celkovému zlepšení stabilizace těla, snížení míry přetěžování povrchových svalů a prevenci výskytu klinických příznaků a komplikací jako jsou například bolesti zad, výhřezy meziobratlových plotének apod., jejichž výskyt je v moderní společnosti častý. Výsledky dosažené terapií prokázaly, že se u pacientů zlepšila axiální stabilita a celkové držení těla již po osmi terapiích. Práce může sloužit jako studijní materiál nejen pro zdravotnické pracovníky, ale i pro laickou veřejnost a sportovní trenéry.
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po operaci výhřezu meziobratlové ploténky L4/L5
Konopecká, Tereza ; Stupková, Michaela (vedoucí práce) ; Kaizrová, Irena (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po operaci bederní páteře pro výhřez meziobratlové ploténky v oblasti L4/L5 Souhrn: Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část speciální. Cílem teoretické části je zpracování odborných poznatků problematiky výhřezu meziobratlové ploténky. Obsahuje informace o základech funkční anatomie páteře a meziobratlové ploténky i kineziologii bederní páteře. Popisuje výhřez meziobratlové ploténky, její etiologii, diagnostiku a léčbu. Cílem speciální části je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacientku po operaci bederní páteře pro výhřez meziobratlové ploténky v oblasti L4/L5. Obsahuje anamnézu, vstupní kineziologický rozbor, krátkodobý rehabilitační plán, jednotlivé terapie a výstupní kineziologický rozbor. V závěru práce je uveden navrhovaný dlouhodobý rehabilitační plán, zhodnocen efekt prováděných terapií a jejich dopad na pacientku. Tato kazuistika byla vypracována během souvislé odborné praxe v Ústřední vojenské nemocnici v termínu od 8. ledna 2018 do 2. února 2018 na oddělení Rehabilitační a fyzikální medicíny. Klíčová slova: fyzioterapie, bederní páteř, meziobratlová ploténka, výhřez, kořenový syndrom, hluboký stabilizační systém, senzomotorická stimulace
Využití BLACKROLL při fyzioterapii vertebrogenního algického syndromu bederní páteře
KAMIŠOVÁ, Barbora
Bakalářská práce se zabývá vertebrogenním algickým syndromem, především bederní páteře, a využitím BLACKROLL pomůcky při fyzioterapii těchto obtíží. Pojem vertebrogenní algický syndrom slouží pro označení bolestí v různých částech páteře. V posledních letech se výskyt těchto obtíží zvyšuje a je nejčastějším důvodem návštěv u lékaře. Cílem práce bylo zhodnocení vlivu BLACKROLL jako fyzioterapeutické pomůcky na vertebrogenní algický syndrom bederní páteře a navržení a realizace konkrétní fyzioterapeutické jednotky s aplikací BLACKROLL. V první části je popsána anatomie bederní páteře, svaly hlubokého stabilizačního systému, vertebrogenní obtíže a jejich příčiny. Dále jsou popsány BLACKROLL pomůcky a jejich souvislost s fasciemi. Druhá polovina práce obsahuje praktickou část, která je tvořena výzkumem kvalitativního typu. Výzkumný soubor tvořily 4 probandky ve věku od 23 do 57 let. Dvě probandky měly diagnostikovány výhřez ploténky, jedna probandka akutní poporodní lumbago a poslední měla chronické lumbago. K získání dat jsem použila techniku rozhovoru, aspekce, palpace a dynamické vyšetření. Jednotlivé terapie probíhaly od listopadu 2016 do dubna 2017. U každého probanda terapie probíhala čtyři měsíce v pravidelném intervalu. Na základě výsledků lze konstatovat, že cíle bakalářské práce byly splněny. Prokázala jsem, že navržená terapie je vhodná pro zlepšení hlubokého stabilizačního systému a pravidelným cvičením dochází ke zlepšení zdravotního stavu pacientů. Dochází ke zlepšení i psychického stavu, díky vymizení bolesti.
Močová inkontinence u žen a její léčba fyzioterapií
Příkaská, Markéta ; Hurtíková, Ida (vedoucí práce) ; Leško, Juraj (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje problematice ženské močové inkontinence a její léčbě fyzioterapií. Cílem bakalářské práce je podat ucelený přehled o metodách a možnostech fyzioterapie v léčbě močové inkontinence u žen a zjistit vliv fyzioterapie na močovou inkontinenci u vybraných pacientek. V teoretické části popisuje funkční anatomii svalů pánevního dna a jeho zapojení v hlubokém stabilizačním systému páteře, dále dělení, etiologii a prevalenci močové inkontinence, patofyziologický mechanismus vzniku močové inkontinence a fyzioterapeutické přístupy využívané k léčbě močové inkontinence. Praktická část obsahuje kazuistiky dvou pacientek s diagnostikovanou močovou inkontinencí.
Výskyt vertebrogenních obtíží u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, návrh fyzioterapeutické intervence. Subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem.
Ragulová, Michaela ; Pitrmanová, Věra (vedoucí práce) ; Marečková, Soňa (oponent)
1 ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor: Michaela Ragulová Vedoucí práce: Mgr. Věra Pitrmanová Oponent práce: Název bakalářské práce: Výskyt vertebrogenních obtíží u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, návrh fyzioterapeutické intervence subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se věnuje tématu vertebrogenních obtíží u zdravotního personálu, konkrétně u skupiny lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, a blíže zkoumá jejich subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem. Teoretická část je zaměřena na popis anatomie a kineziologie osového orgánu, také na biomechaniku a meziobratlovou ploténku. Samostatnou kapitolu tvoří hluboký stabilizační systém a další kapitola se soustředí na problematiku vertebrogenních obtíží a jejich léčbu. První část praktické části tvoří výzkum ve formě dotazníku, který poukazuje na četnost výskytu bolestí zad u zdravotního personálu. Vybraných bylo dvanáct respondentů z každé skupiny lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů. Porovnány jsou jak jednotliví respondenti, tak i skupiny mezi sebou. Druhá část obsahuje tři kazuistiky pacientek s bolestmi zad. U každé z nich bylo provedeno vstupní a výstupní vyšetření, šest terapií a nakonec zhodnocení přístupu pacientů jak k terapiím, tak k...
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou radikulární syndrom S1
Kopecká, Barbora ; Neuwirthová, Svatava (vedoucí práce) ; Voráčová, Helena (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou radikulární syndrom S1 Cíle: Cílem této práce je zpracování poznatků k problematice radikulárního syndromu S1 zejména z pohledu fyzioterapeuta a jejich využití v praxi prezentované v podobě kazuistiky pacienta s touto diagnózou. Metody: Práce se skládá ze dvou částí. V části obecné jsou shrnuty poznatky o radikulárním syndromu S1 na základě dostupné literatury. Věnuji se anatomickým a kineziologickým poměrům, etiologii a klinickému obrazu onemocnění a dále možným způsobům léčby se zaměřením na fyzioterapeutické metody. Ve speciální části je rozpracována kazuistika pacientky s touto diagnózou. Zahrnuje její anamnézu a vstupní vyšetření, dále jsou zaznamenány všechny provedené terapeutické jednotky a v závěru je uvedeno výstupní vyšetření a je zhodnocen efekt této léčby. Klíčová slova: radikulární syndrom S1, bolest zad, hluboký stabilizační systém, fyzioterapie, kazuistika
Souvislosti mezi bolestmi zad a únikem moči
Zahradníková, Pavla ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Název: Souvislost mezi bolestmi zad a únikem moči Cíle: Cílem práce je poukázat na vysokou propojenost jednotlivých struktur organismu a hledání jejich vzájemných vztahů. Stěžejním cílem je analýza souvislostí mezi bolestmi zad a únikem moči v závislosti na době trvání bolesti zad, na lokalizaci, propagaci bolesti zad a sportovní činnosti. Metody: Výzkum byl proveden pomocí čtyř stránkového dotazníkového šetření. V celém souboru dotazovaných pacientů bylo celkem 97 respondentů, 79 žen a 18 mužů, kteří trpěli bolestí zad, inkontinencí moči nebo obojím. Zahrnutí respondenti byli ve věkovém rozmezí 18 - 84 let. Dotazníky byly distribuovány na specializovaném klinickém pracovišti v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny. Data byla následně zpracována a vyhodnocena pomocí statistického programu SPSS, Statistical Package for the Social Sciences. Výsledky: Z výsledků vyplývá, že existuje vztah mezi bolestí zad a inkontinencí moči. Byl prokázán vliv lokalizace bolesti zad na únik moči. Byla prokázána souvislost mezi propagací bolesti do dolních končetin a úniku moči a také bylo prokázáno, že více jak polovina dotazovaných měla současně bolest zad (v minulosti, nyní nebo opakovaně) a únik moči. Avšak poslední dva výsledky nejsou statisticky signifikantní. Rovněž byl prokázán vliv absolvované rehabilitační...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.