Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 91 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obraz generála Radoly Gajda v československé komunistické historiografii
Kulas, Jan ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Sládek, Miloš (oponent)
Obraz generála Radoly Gajdy v československé komunistické historiografii: Abstrakt: Radola Gajda, generál československých legií v Rusku a jeden z velitelů armády "vrchního vládce Ruska", sibiřského diktátora Alexandra Vasiljeviče Kolčaka, poté generál československé armády, který v ní na krátkou dobu dosáhl až na nejvyšší místo, po svém sesazení fašistický politik a vůdce hlavní československé fašistické strany Národní obce fašistické a účastník mnoha skandálů, je jednou z nejvíce rozporuplných postav českých a československých dějin. Na jedné straně brilantní vojevůdce, rozený vojenský velitel, na druhé straně člověk se sympatií k autoritativním režimům a fašistickým stranám, kterého prezident Tomáš G. Masaryk svého času považoval za jednu z největších hrozeb pro československou demokracii. Rozporuplnost osoby generála Gajdy vedla k často velmi výrazným rozdílům v historickém vnímání této významné postavy našich dějin v průběhu různých politických režimů, které se vystřídaly na území českých zemí. Jako jeden z nejdůležitějších velitelů československých legií v Rusku byl Gajda hlavním iniciátorem jejich vystoupení proti bolševikům a v zásadním odporu vůči komunismu setrval i po celý zbytek svého života. Stejně zásadní byl odpor komunistických novinářů proti Gajdovi. Cílem této práce je zjistit, do jaké...
Druhý život Zdeňka Nejedlého v české historiografii a kultuře
Nájemník, Václav ; Čornejová, Ivana (vedoucí práce) ; Křesťan, Jiří (oponent) ; Galandauer, Jan (oponent)
Název práce: Druhý život Zdeňka Nejedlého v české historiografii a kultuře Autor: Mgr. Václav Nájemník Školitelka: doc. PhDr. Ivana Čornejová, Csc. Pracoviště: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra dějin a didaktiky dějepisu Klíčová slova: Zdeněk Nejedlý, druhý život, metodologie, recepce, historiografie, kultura, komunismus, totalita, literatura, umění, Bedřich Smetana, Alois Jirásek Abstrakt: Předložená disertační práce se zabývá "druhým životem" českého historika, muzikologa, kritika a politika Zdeňka Nejedlého. Jejím cílem není zpracování nové biografie, ale popis a analýza vlivu této osobnosti na českou historiografii a kulturu v době komunistického totalitního systému. Tento vliv je obvykle vnímán jako velmi silný, ale ukazuje se, že se časem měnil, a také slábl. Důležitým tématem ale bude také vývoj postoje historiků, literátů a dalších kulturních osobností k osobnosti a dílu Zdeňka Nejedlého v kontextu českých dějin druhé poloviny dvacátého století. Smyslem práce je ukázat, že osobnost Zdeňka Nejedlého není jediným negativním faktorem, který na společnost působil, ale že i ona sama se na vytváření jeho obrazu Nejedlého aktivně podílela. V neposlední řadě se také ukazuje, že o "druhém životě" nějaké osobnosti či díla rozhoduje také kvalita a autenticita jeho práce a společenského působení....
REVIZIONISTICKÉ INTERPRETACE SOVĚTSKÉ HISTORIE
Ročeň, František ; Tumis, Stanislav (vedoucí práce) ; Stellner, František (oponent)
Práce se zaměřuje na problematiku revizionismu sovětských dějin v anglosaské historiografii. Záměrem je analyzovat příčiny a okolnosti vzniku revizionismu, jeho počátky a charakter sporu mezi revizionistickým a totalitaristickým výkladem sovětské historie. Zabývá se taktéž otázkou, zda některý z výkladů dosáhl ve svém oboru dominance v akademickém prostředí. Klíčová slova Revizionismus, totalitarismus, historiografie, studená válka, Sovětský svaz
Jozef Tiso ve slovenské historiografii
Vostruha, Matěj ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Šmíd, Marek (oponent)
práce v Českém jazyce Tato diplomová práce je věnována Jozefu Tisovi. Zaobírá se dobou jeho vlády a následným hodnocením jeho vlády ve slovenské historiografii. Vychází jednak od autorů, kteří přímo spolupracovali s Jozefem Tisem a rovněž i od těch, kteří se proti této osobě silně vymezují po událostech v letech 1948. Neopomíná ani autory, kteří působili v zahraničí a následně po roce 1989 se vrátili na Slovensko. Věnuje se i současným sporům o Jozefa Tisa, které jsou dodnes přítomny mezi slovenskými historiky. Samostatná kapitola je věnována katolické církvi a jejímu postoji k Jozefu Tisovi.
Reflection of Carl von Clausewitz's work in anglo-american military historiography
Cáp, Michal ; Šedivý, Ivan (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá reflexiou diela Carla von Clausewitza v anglo- americkej vojenskej historiografii. Dielo Carla von Clausewitza O vojne, je obecne považované za jednu z najvýznamnejších a najznámejších kníh venujúcich sa problematike ozbrojeného konfliktu. Preto bolo vybrané ako jav, prostredníctvom ktorého je sledovaný vývoj a transformácie anglo-americkej vojenskej historiografie. V prvej časti tejto práce je popísaná problematika vojenských dejín obecne a odkaz Carla von Clausewitza špecificky. V druhej časti sú získané poznatky aplikované na historiografický prehľad.
Českoslovenští historici a západoevropská historiografie. Sonda do kontaktů s frankofonním světem v meziválečném období
Semerádová, Dominika ; Sekyrková, Milada (vedoucí práce) ; Šouša, Jiří (oponent)
Meziválečná československá historiografie byla orientována na frankofonní prostředí více než je tomu v současné době. Možností kontaktovat se s ním byla řada, jednou z nich bylo setkávání na mezinárodních odborných sjezdech a konferencích. Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje konkrétně na účast československých historiků na VIII. Mezinárodním kongresu historických věd v Curychu v roce 1938 a dění kolem něj. Na základě úředních dokumentů a korespondence mapuje vztahy československých badatelů se západoevropskými historiografy, zejména pak s těmi z frankofonních zemí. Vychází z rozboru programu sjezdu, analyzuje podíl československých historiků na něm, a to i pokud jde o přípravu jejich vystoupení, koordinaci se zahraničními kolegy (na základě korespondence). Program sjezdu a další informace pro účastníky využívá tato bakalářská práce i k rekonstrukci průběhu sjezdu, všímá si také neoficiálních kontaktů a k nim vybízejících doprovodných programů.
Deník pařížského měšťana jako historický pramen
Prošvicová, Lenka ; Nejedlý, Martin (vedoucí práce) ; Svátek, Jaroslav (oponent)
Předkládaná práce se věnuje francouzskému rodu Armagnaků a jejich spojencům. Využívá k tomu primárně dvě dobová díla, v kterých je zaznamenán nejen obraz Armagnaků, ale také dlouhý výčet jejich činů na půdě francouzského království. Práce se také věnuje, díky specifičnosti obou hlavních pramenů, přiblížení myšlení a vnímaní jejich autorů. Ti osobitou formou odhalili své sympatie i antipatie a vlastní názory. Díky této subjektivitě se naskytuje možnost získat rozdílné pohledy na Armagnaky, jako i na jejich největší nepřátele Burgunďany. Cílem práce je seznámit čtenáře s rodem Armagnaků, tak jak ho viděli a popsali doboví autoři. Pokusit se odhalit jejich postoje a smýšlení, které po sobě zanechali na řádcích děl, vzniklých ve vrcholně středověké Francie. Klíčová slova: Paříž, Armagnakové, Stoletá válka, Karel VI., Bernard VII. z Armagnaku, občanská válka, opatství Saint-Denis, středověká Francie
České středověké umění pohledem Katolického dějepisectví
Šmied, Miroslav ; Kuthan, Jiří (vedoucí práce) ; Čechura, Jaroslav (oponent) ; Daniel, Ladislav (oponent)
ČJ Předkládaná disertační práce pojednává o historii studijního a vědního oboru nazvaného "Dějiny křesťanského umění". Pokouší se hledat kořeny zájmu o historii, sakrální památky, a monumenty národní minulosti v duchovním prostředí v českých zemích, a jeho následné zařazení do kontextu soudobého evropského vývoje zájmu o výtvarné umění, a jeho studium. Počínaje nestaršími hagiografickými památkami, které nejsou pouze doklady literární historie, ale v mnoha případech jsou jejich texty důležité z hlediska zmínek o stavebních monumentech a výtvarných dílech, mezi nimiž dominuje Kristiánova legenda, přes texty středověkých kronikářů, Kosmy, jeho pokračovatelů, Kroniky zbraslavského kláštera i kronik doby vlády Kala IV., přes historiografii barokního období, jíž bezesporu dominuje dílo Bohuslava Balbína a Tomáše Pešiny z Čechorodu, a období národního probuzení, po rozmach oboru v devatenáctém století, kdy se svým zakladatelským dílem zapsal zejména Ferdinand Josef Lehner, až po vyvrcholení činnosti představitelů oboru v první polovině dvacátého století, kdy byl reprezentován osobnostmi Antonína Podlahy, Eduarda Šittlera, a Josefa Cibulky. Na základě rekapitulace a následného popisu životů a díla jednotlivých osobností se pak předkládaná práce snaží vymezit příspěvek duchovního stavu k budování české...
Kategorizace "vzbouřenců" z období Korjŏ na příkladech životopisů kroniky Korjŏsa
Vojtíšková, Markéta ; Glomb, Vladimír (vedoucí práce) ; Löwensteinová, Miriam (oponent)
(česky) Politické a společenské podmínky období Korjŏ daly vzniku fenoménu tzv. vzbouřenců. Oficiální kronika Korjŏsa zaznamenala jejich případy v třiceti osmi životopisech, které měly sloužit jako výstraha budoucím generacím. Jaké modely rebelů a typy vzpour podle této kroniky existovaly a jaké byly příčiny revolt?
Vláda Jagellonců na českém území z pohledu učebnic 1918 až 1938
Menšík, Tomáš ; Pešek, Jiří (vedoucí práce) ; Tuček, Jan (oponent)
Diplomová práce nazvaná Vláda Jagellonců na českém území z pohledu učebnic 1918-1938, pozoruje proměnu historického faktu údajů období vlády Jagellonců v českých a polských učebnicích, pocházejících z let 1918-1938. Národní a sociálně-politické hledisko vzniku obou států po roce 1918, je základem k pozorování a komparaci obsahu prezentované dějepisné látky. Práce se zaměřuje na diferenci prezentace a vliv doby na úpravy obsahu textu dějepisných učebnic. Struktura diplomové práce spočívá v představení historického úseku vlády Jagellonců s následným porovnáním obsahu historické tématiky dobových Polských a Československých učebnic dějepisu. V neposlední řadě tato práce ukazuje také rozsah působení politických poměrů na transformaci historiografie a narace obsahu učebnic dějepisu v oblasti zkoumaného období. Klíčová slova: Učebnice dějepisu, narace, komparace, historiografie, transformace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 91 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.