Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,067 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Moderní CNC obráběcí stroje a jejich vývoj
Vašíková, Simona ; Osička, Karel (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na počátky obráběcích NC a CNC strojů z pohledu historických letopočtů, kde jsou zařazeny i všeobecné informace a konstrukce nejznámějších těchto strojů z historie. Dále je zachycen jejich další vývoj včetně výrobců řídicích systémů a jejich stručné historie a zmínka o výrobě těchto strojů z pohledu České republiky. Částí práce je i rozdělení současných CNC strojů dle typu obráběných výrobků i použité technologie současně se vzorovou ukázkou 2 vybraných CNC strojů. Je provedeno rozdělení sortimentu obráběných součástí na CNC strojích a zhodnocení používání CNC strojů ve výrobě. Zde jsou uvedeny výhody CNC strojů, jejich příslušenství a vytvořen vzorový NC program včetně výkresu smyšleného výrobku. Diskuze se pak zabývá současnými technologiemi v průmyslu, logistice i stavebnictví a zhodnocením současného stavu a pokusem o predikci budoucího vývoje.
Digitální obrazová steganografie
Kolarčík, Tomáš ; Šimek, Václav (oponent) ; Strnadel, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá digitální obrazovou steganografií a implementací některých dostupných metod. V rámci této práce je popsána steganografie na obecné úrovni, její historie i současná podoba. Dále je uvedena její klasifikace dle typu nosiče, klasifikace metod podle stylu ukrývání dat a vliv skrývané informace. Jádro práce poté tvoří samotná obrazová steganografie, kde jsou popsána fakta, která umožňují nepozorovaně ukrýt data do obrázku. Značná část je věnována vlastnostem metod, které pozorujeme a metodám samotným. Všechny popsané metody jsou implementovány do aplikace s grafickým i konzolovým rozhraním. Vytvořená aplikace poskytuje vícero obrazových formátů pro ukrytí. V poslední části je provedeno testování z pohledu kapacity, nepostřehnutelnosti a robustnosti.
Kraví hora - rodinné stříbro VUT
Šagátová, Patrícia ; Dvořák, Miloš (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního centra a celého areálu pro Vysoké učení technické, které by sloužilo k jeho reprezentaci. Pozemek se nachází v Brně na Kraví hoře a svojí lokalitou má obrovský potenciál. Území ale není využívané univerzitou, a tak stávající objekty jsou ve špatném stavu. Proto je cílem návrhu nalezení vhodného využití pozemku, který by splňoval požadavky univerzity spolu se záměrem města.
Letovice 1613
BLÁHOVÁ, Gabriela
Předkládaná bakalářská práce se zabývá událostmi v moravském městě Letovice v roce 1613. Zaměřuje se na vydání několika dokumentů, které měly ve městě právně zakotvit luterskou reformaci. Jde zejména o listinu o převodu práva na kolaturu, kterou letovické obci vydala lutersky orientovaná vrchnost. První kapitola se věnuje historii Letovic do začátku 17. století. V následující části je vylíčena náboženská situace na Moravě a postupné šíření reformace Martina Luthera. Další kapitola se zabývá hrabaty z Thurnu a Valsassina, kteří v roce 1613 vlastnili letovické panství. Poslední kapitola tvoří jádro bakalářské práce. Analyzuje listinu, inventář letovického farního kostela, soupis důchodů pro faráře, literátský řád a panské zřízení z roku 1561, tedy všechny texty, které byly v souvislosti s vydáním listiny zapsány do nově založené letovické městské knihy.
Russia's Pivot to Asia: prospects and limits
Čechová, Barbora ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Kofroň, Jan (oponent)
Ruský obrat zájmu směrem k Asii se stal jedním z často diskutovaných témat mezi teoretiky světové politiky a mezinárodních vztahů. Avšak existují rozdílné názory na to, jak vymezit tento proces časově a jaká je míra úspěšnosti nové politiky ruského obratu na východ. Převážně se má za to, že zintenzivnění vztahů mezi Ruskem a zeměmi Asijsko-Pacifického regionu koreluje s uvalením Západních sankcí na Rusko po Ukrajinské krizi v roce 2014. Akademické diskuse se také zaobírají příležitostmi a výzvami Ruska v regionu. Narůstající spolupráce, předně s Čínou, je zmiňována především v souvislosti s rostoucím světovým významem Asijských zemí: rapidní růst čínské ekonomické a vojenské síly proměnily Čínu v jasného kandidáta na významnou světovou mocnost. Na druhou stranu, pokud mají vztahy s Asijskými státy nadále růst, Rusko by se mělo zaměřit na rozvoj a modernizaci regionů Sibiře a Dálného východu. Rusko by mělo zlepšit svou infrastrukturu v těchto regionech, aby bylo schopné spojit se a spolupracovat s Čínou a dalšími zeměmi v oblasti Asie a Tichomoří. Mezi všemi případnými kandidáty se Čína jeví v rámci regionu jako nejpravděpodobnější a nejvhodnější ekonomický a politický partner pro Rusko. Avšak mnoho autorů se shoduje na tom, že se Rusku nedaří aktivně se zapojovat do projektů na Středním Východě a v...
Historie a vývoj NO CČSH v Rakovníku
Macoun, Jiří ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Z textu této disertace vidíme, jak velký byl vliv vlasteneckého sentimentu v období po první světové válce, který spolu s charismatickými osobnostmi jako je v Rakovníku Josef Kopecký nebo osobnost prvního patriarchy Karla Farského vytvořil podmínky pro vznik náboženského společenství československé církve v Rakovníku. Díky těmto lidem bylo možné rozšířit myšlenku nové církve na okolní obce a překonat váhavost prvních kněží, kteří museli opustit římsko-katolickou církev. To je zřejmé ze zdrojů, ze kterých lze získat většinu informací k tomuto tématu. Všechny tyto zdroje informací uvedené v této disertační práci spolu s akademickou literaturou představují velmi objektivní pohled na popisované období. Práce na této disertační práci mi poskytla také mnoho podnětů pro budoucí materiální a duchovní obnovu této komunity. Důležitým bodem je také hlubší pochopení vlastní historie, vlastních kořenů a zpřístupnění těchto informací lidem, jejichž předkové místní komunitu vytvořili. Koneckonců, v roce 1925 bylo v této náboženské komunitě více než tři čtvrtiny rakovnické populace, takže lze říci, že historie tohoto náboženského společenství je přinejmenším v těchto letech historií všech obyvatel města Rakovníka. Naším velkým úkolem je zapojit veřejnost, zejména děti, do církevních aktivit a dále stavět na bohaté historii...
Rozhlasová hra a její počátky v československém éteru
Kalčák, Filip ; Maršík, Josef (vedoucí práce) ; Lovaš, Karol (oponent)
Práce se zaměřuje na část rozhlasových dějin, které dosud nebyly v odborné literatuře komplexně zpracované. Práce zkoumá počátky rozhlasové hry v Československo. Téma kompiluje řadu odlišných zdrojů, opírá se o konzultace s odborníky a v mnoha ohledech plní průkopnickou funkci. Práce je rozdělena na několik částí. Věnuje se stručné historii rozhlasu 20. a 30. let minulého století, jejichž znalost je nezbytná pro pochopení vývoje rozhlasových her, snaží se definovat žánr rozhlasové hry a popsat způsob jejího vzniku. Hlavní část práce představuje zmapování historického vývoje rozhlasových her v meziválečném Československu včetně uvedení nejvýraznějších osobností československé rozhlasové hry zkoumaného období. Součástí práce jsou také informace o přelomových rozhlasových her uchovaných v Archivu Českého rozhlasu. Klíčová slova Rozhlasová hra, rozhlas, Radiojournal, divadlo, historie, První republika, rétorika
Historická argumentace v ruské informační válce na Ukrajině 2014-2016
Vaidišová, Natálie ; Kolenovská, Daniela (vedoucí práce) ; Šír, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce analyzuje využití historických argumentů ve válce na Ukrajině v letech 2014-2016. Zjišťuje, jakým způsobem a jak intenzivně byly ruskou stranou konfliktu využity informace kotvené v historii. Práce vychází z klíčové studie argumentace ruského serveru Ruskaja Vesna (zkráceně Rusvesna), z jehož oficiální registrace v registru Ruské federální služby pro dohled v oblasti komunikací a informačních technologií vyplývá zaměření na ukrajinské obyvatelstvo. V rámci této studie se soustřeďuje na analýzu argumentace dvou období, které odkazují k minulé existenci společné státnosti: druhé světové války a éry Sovětského svazu. Z reflexe druhé světové války se výzkum zaměřuje zejména na tematizaci fašismu a s ním úzce spojených narativů popisujících Ukrajinskou povstaleckou armádu, Organizaci ukrajinských nacionalistů a osobnost Stepana Bandery. Z reflexe druhého zmíněného období práce zkoumá zejména pokusy o využívání fenoménu postsovětské nostalgie a soustředí se na způsob, jakým byl sentiment na Ukrajině ruskou historickou argumentací podporován. Na tomto základě práce dokládá, že v letech 2014- 2016 tvořila informační sféra součást rusko-ukrajinské války a z ruské strany směřovaly k ukrajinské veřejnosti dezinformační historické argumenty usilující o využití historie k podpoře pro-ruské...
Historický vývoj lékárenství na Velkomeziříčsku a v městě Třebíč
Chalupová, Kateřina ; Dohnal, František (vedoucí práce) ; Kolda, Jindřich (oponent)
1. Abstrakt Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika Katedra sociální a klinické farmacie Autor: Kateřina Chalupová Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. HISTORICKÝ VÝVOJ LÉKÁRENSTVÍ NA VELKOMEZIŘÍČSKU A V MĚSTĚ TŘEBÍČ Cíl práce: Zachytit určující rysy historického vývoje lékárenství ve vymezeném regionu v Kraji Vysočina zahrnující město Třebíč a území bývalého soudního okresu Velké Meziříčí od nejstarších dob po současnost. Metodika: Vývoj lékáren je sledován v návaznosti na celkový historický vývoj regionu. Je posuzován a řešen v návaznosti na zásadní vývojové mezníky v oblasti zdravotnictví. Práce zachycuje chronologický popis jednotlivých lékáren a snaží se podat co nejúplnější přehled souvisejících vlastnických vztahů a personálního obsazení. Orientuje se současně na shromáždění dokumentárních materiálů k předmětné problematice. Výsledky: Historie nejstarší lékárny na Velkomeziříčsku sahá do 16. století. Lékárna "U Černého orla" byla jedinou lékárnou ve městě Velké Meziříčí až do roku 1993. V době socialistického lékárenství byla v roce 1952 otevřena lékárna v Křižanově, o rok později pak v Měříně. Od vzniku ČR do současnosti ve městě vzniklo 5 lékáren a 1 OOVL. K 1. 1. 2018 jsou ve městě 4 soukromé lékárny a 1 OOVL, v okolí pak další 3 lékárny....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,067 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.