Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 54 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Maqásid aš-šarí´a a interpretace islámského práva
Bezoušková, Lenka
Příspěvek se zabývá intepretací islámského práva jakožto náboženského práva, představuje následující metody interpretace práva: gramatický a systematický výklad, historický výklad, analogii (qijás) a teorii maqásid aš-šarí´a. Každá z právních škol má vlastní právní metodologii a jejich přístup k interpretaci pramenům práva se liší, stejně jako důraz kladený na jednotlivé metody.
Staročeské ne – partikule nebo prefix? Interpretace lexémů typu nečastý / ne častý, nečasto / ne často
Jamborová, Martina
Příspěvek se soustřeďuje na dvojí možnou interpretaci spojení staročeského ne s adjektivem nebo adverbiem. V zásadě je možné tato spojení a) číst ne častý, ne často, ne dárný, ne přieliš aj. a hodnotit je jako samostatnou zápornou partikuli ne a příslušné adjektivum nebo adverbium v platnosti konkrétního větného členu, b) považovat ne za prefix a číst nečastý, nečasto, nedárný, nepřieliš apod. a vyhodnocovat tyto doklady jako samostatné lexikální jednotky vyjadřující pomocí prefixu ne zápor na úrovni lexikální.
Johann Sebastian Bach - Sonatas and Partitas for violin solo BWV 1001 - 1006
Chudý, Vít ; PAZDERA, Jindřich (vedoucí práce) ; , (oponent)
Target of this work is in helping with studying of Bach´s Sonatas and partitas. It´s devided to two parts. The first part is called History. Here I´m interresting in form of Bach´s Sonatas and partitas, Bach´s life connected with violin and violin work and also Köthen, the place of origin of Sonatas and Partitas.In the second part, called Interpretation, I look into interpretation´s guestions and problems of this work and also present concrete examples - charakteristic of selected soloists and confrontation. This subjective choice is leaded by difference of time in which the rekord was created, or by expressive differences of time in which the rekord was created, or by expressive differences in interpretation of Sonatas and partitas.The fiction of part called Interpretation is not evaluated "the top record". It´s point is in confrontation of interprets of various era and watching on process of interpretation Bach´s work.
Prognóza eutrofizace a výskytu vodních květů v údolní nádrži Lipno se zřetelem k pobřežním zónám využívaným k rekreaci a návrh zásahů k zamezení nepříznivého vývoje
Hydrobiologický ústav ČSAV, České Budějovice ; Čech, S. ; Vyhnálek, V. ; Hejzlar, J.
Ve zprávě jsou shrnuty výsledky sledování nádrže Lipno v období duben až září 1991. Na základě tohoto sledování byla vypracována prognóza kvality vody v nádrži pro různé varianty likvidace odpadních vod a eliminace přísunu fosforu do nádrže. Pozornost byla věnována především prognóze výskytu vodních květů planktonních sinic.
Ekonomické a sociální dopady odsunu Němců na Jesenicku v letech 1945-1947
Kriegischová, Lenka ; Stellner, František (vedoucí práce) ; Szobi, Pavel (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na jeden z přelomových okamžiků v historii Jesenicka, odehrávající se v letech 1945 -- 1947, kdy z této téměř německé pohraniční oblasti byla v rámci odsunu Němců vysídlena většina místních obyvatel. V první části práce je zhodnocen vývoj česko-německých vztahů na Jesenicku. Druhá část kromě samotného odsunu podrobněji analyzuje jednotlivá opatření proti Němcům spolu s ústředními Benešovými dekrety. Cílem práce je zhodnotit důsledky odsunu, o kterých pojednává její třetí část. Hlavní důraz je kladen na ekonomické a sociální dopady, doplněné o praktickou ukázku změn v majetkoprávních vztazích v jedné z jesenických obcí. Součástí analýzy je i nahrazení německé menšiny novými osadníky v procesu osídlení. Práce se opírá o nevydané (archivní, oral history) a vydané prameny a odbornou literaturu, využívá historické a ekonomické metody (mj. statistickou, biografickou).
Vyrovnávání se Německa s minulostí (s aplikací na německo-české vztahy)
Macálková, Eva ; Šauer, Jaroslav (vedoucí práce) ; Matějka, Zdeněk (oponent)
Tato diplomová práce se snaží postihnout odraz druhé světové války v postojích současných německých generací, které válku bezprostředně neprožily. Cílem je odpovědět na otázku, zda v nich přetrvává vědomí "kolektivní viny" za činy spáchané vůči ostatním národům, zejména národu českému. Práce proto definuje koncept viny a sleduje veřejnou diskuzi a interpretaci dějin v Německu dnes i v poválečném období, a to na úrovni oficiální německé politiky, aktivit občanské společnosti, odborné i laické veřejnosti a prostřednictvím médií, literatury a kulturních a vzdělávacích aktivit. Analyzovány jsou také historické reálie vývoje německých států i vzájemných vztahů Němců a Čechoslováků/Čechů a jejich vliv na současný německý výklad dějin.
Interpretace psané zprávy
Bečev, Jan ; Sigmund, Tomáš (vedoucí práce) ; Čermák, Radim (oponent)
Abstrakt Tato práce se zabývá možnými způsoby interpretace zprávy v textové podobě. Práce se zaměřuje na procesy, které se odehrávají v mysli čtenáře během aktu interpretování. Hlavním přínosem práce je vytvoření vlastního původního modelu interpretace, založeného na Shannon-Weaverově modelu komunikace a jeho zasazení do širšího kontextu problematiky interpretace textu. První část práce popisuje rozšířený model komunikace Shannon-Weaver a model interpretace, který mu odpovídá. Také je zde popsán model komunikace, upravený specificky pro použití při interpretaci textové zprávy, tak, aby lépe odpovídal mezilidské komunikaci. Dále jsou zde nastíněny aktuální možnosti praktického využití teorie interpretace a detailně popsán termín informační hodnoty zprávy vzhledem k autorovi, čtenáři a objektivnímu pozorovateli. V druhé části je do upraveného modelu komunikace umístěn samotný proces interpretace. Dále je zde na příkladech přiblížena teorie interpretace Umberta Eca, použitá tak, aby odpovídala zaměření práce. Tato teorie je dále rozšířena o prvky z práce D. R. Hofstadtera, Stuarta Halla a S. Peirceho. Důraz je dán na roli čtenáře při interpretaci. Ve třetí části jsou shrnuty předchozí teorie do přehledného postupu interpretace zprávy čtenářem. Tento postup je také vyjádřen pomocí grafického modelovacího nástroje. Ve čtvrté, závěrečné, části předkládám ukázku -- případovou studii, na níž ilustruji postup interpretace textové zprávy podle mého modelu.
Osobní a rodinné finance-rentiérský přístup k bydlení
Škořepa, Štěpán ; Smrčka, Luboš (vedoucí práce) ; Poděbradská, Klára (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na oblast osobních financí a pojednává o možnostech financování bytu za účelem dalšího pronájmu. V diplomové práci jsou popsány produkty stavebního spoření a hypoteční úvěry, právní úprava, rizika spojená s podnikáním v tomto oboru a statické i analytické metody hodnocení investic. V praktické části je hodnocena výhodnost investice do konkrétního bytu z hlediska obou výše uvedených metod.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 54 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.