National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Influence of fire disturbance on the heathland vegetation in the Protected Landscape Area Brdy.
Pánková, Karolína ; Adámek, Martin (advisor) ; Fabšičová, Martina (referee)
of the thesis Heathlands are an unique semi-natural element of European landscape, which historically evolved under continuous man land-use pressure. In conditions of our country, this biotope is relatively rare in occurrence and small in area. In the former military training zone Brdy, Protected landscape area nowadays, there are heathlands of great extent developed due to deforestration and history of fires and mechanical disturbances of the soil surface and vegetation, which used to accompany military trainings. After the termination of military use of the locality, there is a risk of gradual degradation of the biotope caused by tree encroachment, litter accumulation which inhibits generative regeneration of the heath, and degeneration of the heath itself. This thesis aism to entangle influence of the fire on the heathland vegetation in the area with special attention given to vitality and structure of heath stands. The fieldwork was focused on the dynamics and species composition of the vegetation, including bryophytes and lichens, separately on the long-term scale (up to 80 years) and the short-term scale (permanent plots in the recently burnt vegetation). Experimental part of the thesis tested germination of the seeds from Brdy area under the conditions of fire and with presence of different...
Influence of military disturbances on succession of arthropod communities in Brdy
Palivcová, Lucie ; Tropek, Robert (advisor) ; Knapp, Michal (referee)
The thesis aims for relationship between military-caused disturbance intensity and species richness, conservation value and composition of arthropods communities in the Brdy Mts. In the Brdy abandoned military area (MTA), a highly heterogeneous habitat mosaic developed by the long-term influence of military disturbances on two shooting areas of Jordán and Tok. The habitats range from strongly disturbed sites with sparse vegetation, through heterogeneous growths of Erica and Vaccinium in moderately disturbed sites, to sparse woodlands in the least disturbed sites. Based on the shooting areas history reconstruction, 24 study plots of 4 categories of different disturbance intensity were selected in both shooting areas together. Standardized sampling of seven groups of arthropods was performed in summer 2017 by pitfall traps, yellow pan traps, and light traps. More intensive disturbances positively influenced species richness of Aculeates and conservation value of spiders and beetles, but negatively affected species richness of moths. Simultaneously, the intensity of disturbances affected community composition of spiders, moths, beetles, Aculeates and Orthopteroids. Endangered species mostly affiliated to the more intensively disturbed plots. This results should be helpful in understanding of influence...
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv různých managementových zásahů na vegetaci vřesovišť v Národním parku Podyjí II.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav půdoznalství a mikrobiologie, Brno ; Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Botanický ústav AV ČR, Průhonice, pracoviště Brno ; Záhora, Jaroslav ; Chytrý, Milan ; Tůma, Ivan ; Holub, Petr ; Sedláková, Iva
V roce 1992 byly založeny pokusy, které měly ověřit, zda vypalování, kosení a odstraňování drnů jako tradiční typy managementu západoevropských vřesovišť povedou k obnově a zmlazení vřesovišť v NPR Podyjí. Dále bylo v roce 2000 založeno 30 nových ploch na studium vlivu pastvy a kosení. Od roku 2000 je také sledována dynamika mikrobiálních transformací dusíků v půdě, rychlost rozkladu opadu a efektivita využití N a P rostlinami. V roce 2001 byly na vřesoviště naistalovány srážkoměry.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv různých managementových zásahů na vegetaci vřesovišť v Národním parku Podyjí III.
Mendelova zemědělská a lesnická fakulta v Brně, Ústav půdoznalství a mikrobiologie, Brno ; Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Botanický ústav AV ČR, Průhonice, pracoviště Brno ; Záhora, Jaroslav ; Chytrý, Milan ; Fabšičová, Martina ; Tůma, Ivan ; Holub, Petr ; Sedláková, Iva
Pokusy mají za cíl otestovat některé metody managementu vřesovišť: vypalování, pokosení drnů, pastvu. V této vegetační sezóně bylo sledováno celkem 38 trvalých ploch na vřesovištích v NP Podyjí. Od r. 2000 je také sledována dynamika mikrobiálních transformací dusíku v půdě, rychlost rozkladu opadu a efektivita využití N a P rostlinami.
Okrajové způsoby managementu přírodovědně cenných stanovišť. Řízené vypalování: Odborná rešerše
DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie, České Budějovice
Řízené vypalování je v mnoha oblastech světa běžně využívaným způsobem hospodaření v krajině (často i s velmi negativními důsledky). V rozvinutých státech se pak po období legislativních zákazů postupně opět dostává mezi rutinně užívané nástroje při péči zejména o chráněná území. V České republice zatím tento způsob managementu není využíván, navíc je jeho užití komplikováno platnou legislativou. Studie popisuje zkušenosti s řízeným vypalováním ve střední a západní Evropě (Německo: xerotermní trávníky, vřesoviště, Velká Británie, Nizozemí). Dále analýzu poznatků o řízeném vypalování, vliv vypalování na společenstva xerotermních trávníků a na vřesoviště, Vliv vypalování na druhy rostlin a živočichů (cévnaté rostliny, bezobratlí, obratlovci). Dosavadní zkušenosti s vypalováním v ČR, možnosti využití řízeného vypalování v České republice a legislativní aspekty řízeného vypalování.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.