Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 194 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2010 až 2016
Odbor statistik rozvoje společnosti
Zdravotnické účty zachycují výdaje na zdravotnictví jak z hlediska zdrojů, tak i jejich užití (typ péče, druh poskytovatele, zdroj financování, druh diagnózy, věk a pohlaví pacienta). V publikaci budou uvedeny jak základní tabulky a grafy, tak kvalitativní analýza.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Diabetes mellitus 1. typu u žáků základních škol - vybrané společenskovědní aspekty
DUŠKOVÁ, Barbora
Bakalářská práce se zabývá tím, jaké změny nastanou při záchytu diabetu mellitu I. typu u dítěte (mladšího i staršího) školního věku, jaký dopad má onemocnění na samotné dítě, jeho rodiče, blízké, zda to ovlivnilo jeho situaci ve škole. V teoretické části nastíním základní informace o metabolickém onemocnění diabetem mellitem I. typu a přiblížím opatření, která toto chronické onemocnění provází. Jak se mění život rodiny a obzvláště samotného pacienta. Jaká jsou možná úskalí a komplikace této nemoci a jaká opatření je vhodné nastolit ve škole a v mimoškolní péči o dítě. Cílem práce je zmapovat uvedená témata pomocí kazuistik. Jako metody budou uplatněny rozhovory s pacienty a dotazníky nebo rozhovory s jejich blízkými. Také považuji za významné odborné poznámky dětských diabetologů. Výstupem práce bude snaha o vyhledání možných zobecnění z různých pohledů na dané onemocnění. Individuální vnímání a prožívání jednotlivých respondentů.
Analýza nákladů veřejného zdravotního pojištění na pacienty s diabetem mellitem 2. typu v ČR
Škodová, Magdalena ; Hroboň, Pavel (vedoucí práce) ; Bryndová, Lucie (oponent)
Tato práce se zabývá náklady zdravotních pojišťoven na léčbu diabetu 2. typu a jeho výskytem v populaci ČR. Diabetes mellitus 2. typu je závažné chronické onemocnění, jehož prevalence v posledních letech roste po celém světě a s ní přirozeně rostou i náklady, které tvoří mnohdy velkou část výdajů zdravotních systémů. Cílem této práce je představit možné metody, kterými lze z dostupných dat diabetika identifikovat a následně u těchto jedinců analyzovat nákladovost z pohledu českých zdravotních pojišťoven. Dosud publikované studie nejsou z dnešního pohledu dostatečně aktuální nebo využívají malého vzorku pacientů. Práce by v této sféře měla poskytnout velmi přesné a aktuální informace, jelikož využívá dat pojišťoven z roku 2015, která zahrnují mimo jiné individuální náklady na každého pojištěnce. K identifikaci diabetika jsou použity dva základní přístupy - vykázaná diagnóza a různá množství roční spotřeby léčiv typických pro diabetes. Ze studie vychází, že celkové náklady na diabetiky 2. typu v ČR se pohybují v rozmezí 19 až 44 mld. Kč v závislosti na použité metodě. Analýza dále ukazuje, že s přibývajícím věkem rostou průměrné náklady na diabetika, přičemž tyto náklady jsou až dvakrát vyšší ve srovnání s běžnou populací. V návaznosti na zjištěné nedostatky současného systému se autorka v závěru...
Optimalizace daňové zátěže vybrané fyzické osoby
Štefka, Vojtěch ; Schulz,, Jaroslav (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zdanění vybrané fyzické osoby a daňovou optimalizaci příjmů. V teoretické části jsou obsaženy základní definice potřebné pro část praktickou. Cílem je vypočítat výslednou daňovou povinnost fyzické osoby při využití různých nástrojů daňové optimalizace a navrhnout nejvhodnější variantu. Práce také zahrnuje problematiku sociálního a veřejného zdravotního pojištění u osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění.
Optimalizace zdanění fyzické osoby
Šurečková, Marcela ; Malinka, Vlastimil (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci zdanění fyzické osoby. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a souvislosti týkající se daně z příjmů fyzických osob a sociálního a zdravotního pojištění podnikatelů, které jsou v dalších částech práce aplikovány na konkrétního poplatníka. V analytické části jsou uvedeny všechny potřebné údaje pro výpočet daňové povinnosti. V rámci vlastních návrhů řešení je s pomocí nástrojů daňové optimalizace zpracováno několik variant výpočtu daňové povinnosti poplatníka, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Tyto varianty jsou mezi sebou porovnány, přičemž je poplatníkovi doporučena varianta, která mu zajistí nejvyšší čistý příjem.
Zdanění příjmů ze závislé činnosti
Úlovcová, Veronika ; Prudík, Bohumil (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů ze závislé činnosti se zaměření na dohody konané mimo hlavní pracovní poměr a jejich daňovou optimalizaci. Kromě toho je zde také zahrnuta problematika sociálního a veřejného zdravotního pojištění u osob s příjmy ze závislé činnosti. Práce obsahuje metodiku stanovení základu daně a daňové povinnosti z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně odkazů na příslušnou právní úpravu. Jsou zde zahrnuty modelové příklady s výpočtem optimální daňové povinnosti.
Optimalizace daně z příjmů fyzické osoby
Ševčíková, Hana ; Zaoralová, Michaela (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů fyzické osoby. V práci je popsán postup stanovení základu daně a daňové povinnosti, který je následně aplikován u fiktivního poplatníka daně z příjmů. Tato daňová povinnost poplatníka je stanovena se záměrem optimalizace daně.
Komparace zdanění příjmů osoby samostatně výdělečně činné a společníka s.r.o.
Šebková, Lenka ; Podolanová, Alena (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání podnikání fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Analyzuje situaci na fiktivním příkladu. Cílem práce je vyhodnocení optimální formy podnikání pro daný příklad.
Faktory ovlivňující hospodaření zdravotní pojišťovny v letech 2004-2012 v kontextu systému zdravotního pojištění v ČR
SCHUSTEROVÁ, Tereza
Hlavním cílem diplomové práce na téma Faktory ovlivňující hospodaření zdravotní pojišťovny v letech 2004 až 2012 v kontextu zdravotního pojištění v ČR bylo identifikovat a kategorizovat faktory, které působí na hospodaření vybrané zdravotní pojišťovny v letech 2004 až 2012 s ohledem na patný systém zdravotního pojišťění. Vzhledem k nedostupnosti údajů v letech 2004 až 2007, byl prvním hodnoceným rokem až rok 2007. Diplomová práce byla rozdělena na 2 části, teoretickou a praktickou část. Teoretická část byla věnována principům zdravotního pojištění, právním vztahům zdravotního pojištění, současnému systému veřejného zdravotního pojištění a vlivům působící na bilanci zdravotní pojišťovny. V praktické části byla charakterizována vybraná zdravotní pojišťovna a její organizační struktura, způsob hospodaření vybrané zdravotní pojišťovny, příjmová strana bilance zdravotní pojišťovny, výdajová strana bilance zdravotní pojišťovny a na závěr zhodnocení bilance konkrétní zdravotní pojišťovny. U příjmové strany bilance byly podrobně analyzovány faktory, které působí na tuto stranu bilance. Mezi tyto faktory byly zahrnuty: vývoj počtu pojištěnců, vývoj pohledávek, problematika "státních pojištěnců", makroekonomické ukazatele, systém přerozdělení. Výdajová strana bilance byla zaměřena především na náklady na zdravotní péči a náklady na preventivní péči. V závěru byla vyhodnocena bilance vybrané zdravotní pojišťovny ve vybraných letech.
Možnosti pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce
MARVANOVÁ, Květoslava
Práce představuje chráněná pracovní místa jako jednu z alternativ pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení některých pojmů v této oblasti a na bližší seznámení s problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením včetně legislativy v České republice. Praktická část se zaměřuje na chráněná pracovní místa jako jednu z možností pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce ve Svazku obcí Milevska. Výzkum byl prováděn ve vybraných členských obcích tohoto svazku. Tyto členské obce poskytují svým zaměstnancům dostatečně kvalitní pracovní zapojení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 194 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.