Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Electrocoagulation of Microalga Chlorella vulgaris.
Lucáková, Simona
This study is focused on harvesting of Chlorella vulgaris, well-known microalga with wide range of use in nutrition and health care. Harvesting (separation of cells from a culture medium) is an important part of the production process. It was estimated that approximately 30% of the production costs is the cost of biomass separation. Harvesting densities of photoautotrophic microalgae are relatively low (the final dry biomass concentrations usually vary in range 0.5–3 g/L). Centrifugation is the most frequently used method of harvesting, but it is economically inefficient due to its high process cost.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Srovnávací analýza WebArchivu Národní knihovny ČR se zahraničními projekty
Kupcová, Pavla ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Bratková, Eva (oponent)
(česky) Tématem diplomové práce je porovnání vybraných zahraničních webových archivů s WebArchivem, které jsou zodpovědné za uchovávání národního kulturního dědictví. V úvodu je stručně objasněna historie webových archivů a typologie sklizní. Další části jsou věnovány historii, právní stránce archivace, typech zvolených sklizní, výběru webových zdrojů, systémech, zpřístupnění a zhodnocení českého (WebArchiv NK ČR), australského (Pandora) a britského archivu (UK Web Archive). Následuje zhodnocení všech vybraných archivů, kde jsou uvedeny silné a slabé stránky archivů a případná řešení. V závěru jsou nastíněny problematické aspekty archivace, které je potřeba v budoucnu řešit. [Autorský abstrakt]
Využití satelitní navigace při sklizni pícnin
KLÍMA, Petr
Bakalářská práce se zabývá problematikou satelitních navigací v zemědělství s akcentem na jejich využití při sklizni pícnin. Provádí stručný teoretický přehled dosavadního poznání v oblasti globálních satelitních systémů se zaměřením na navigační systém GPS. Stěžejní část práce je věnována možnostem využití satelitních technologií v zemědělství, zejména z pohledu návaznosti pracovních operací při sklizni pícnin a hlediska optimalizace pohybu strojů na pozemku.
Sušení chmele na komorových sušárnách
Kořen, Jiří ; Ciniburk, Václav ; Podsedník, Jan ; Rybka, Adolf ; Veselý, František
Metodika sušení chmele na komorových sušárnách upřesňuje parametry sušení chmele a jejich optimalizaci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Sušení chmele na pásových sušárnách
Kořen, Jiří ; Ciniburk, Václav ; Podsedník, Jan ; Rybka, Adolf ; Veselý, František
Metodika sušení chmele na pásových sušárnách upřesňuje parametry sušení chmele a jejich optimalizaci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Monitorovací systém sklizně chmele
Kořen, Jiří ; Ciniburk, Václav ; Podsedník, Jan ; Veselý, František
Metodika pro praxi prezentuje efektivní monitorovací systém sklizně chmele. Nasazení monitorovacího systému do sklizňové techniky přináší možnosti získávání důležitých podkladů pro zdokonalování organizace a zvyšování efektivnosti každého jednotlivého sklizňového střediska. Sklizňová technika doplněná o monitorovací systém bude snižovat dosavadní požadavky na praktickou zkušenost pracovníků, obsluhujících jednotlivé typy strojů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Čirok obecný Sorghum bicolor (L.) MOENCH, možnosti využití v podmínkách České republiky: metodika pro praxi
Hermuth, Jiří ; Janovská, Dagmar ; Strašil, Zdeněk ; Usťak, Sergej ; Hýsek, Josef
Metodika si klade za cíl seznámit uživatele s vybranými druhy čiroků produkujících vysoké množství kvalitní a hodnotné fytomasy z hlediska energetického, ale i z hlediska potravinářského využití. Jsou v ní uvedeny agroekologické požadavky vybraných druhů čiroků. Cílem metodiky je dále seznámení prvovýrobců – pěstitelů s agrotechnikou zaměřenou podle účelu využití hlavně na způsob a termíny sklizně ovlivňující kvalitu produkce.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Podkladová studie pro odhad biologické aktivity půdy v asanovaných a přirozeně se vyvíjejících porostech na území NP Šumava
OTÁHALOVÁ, Šárka
Tato práce je sepsána jako grantová žádost na projekt týkající se výzkumu vlivu managementu na biologickou aktivitu půdy v NP Šumava. Tento projekt je součástí výzkumu celkového vlivu asanace na půdu - na půdní chemismus, mikrobiální aktivitu, půdní živočichy, vegetační pokryv, průběh teplot a vlhkosti.
Tři životy obětavého konfidenta. Příběh exilového vydavatele Antonína Vlacha
Přibáň, Michal
Studie se zabývá životním příběhem Antonína Vlacha (1905-1997), významné, ale i kontroverzní osobnosti české antikomunistické exilové literární scény v letech 1948-1968. Autor si klade za cíl prohloubit a dokončit Vlachův portrét, který nastínil v knize Prvních dvacet let (2008), mapující vývoj literárního měsíčníku Sklizeň vydávaného Antonínem Vlachem v Hamburku v letech 1953-1969. V této studii autor přináší dosud nepublikované údaje o Vlachových aktivitách v exilu před a po období Sklizně a snaží se uvést na pravou míru nepřesnosti a mystifikace uveřejňované v různých časových obdobích v exilových periodikách. Autor podává důkaz o spolupráci Antonína Vlacha s nacisty za protektorátu (1939-1945) a také o jeho pokusu o spolupráci s komunistickou tajnou policií v roce 1983.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.