Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Antický ideál v pojetí Miroslava Tyrše
Novotný, Filip ; Kašpar, Ladislav (vedoucí práce) ; Pádivý, Martin (oponent)
NÁZEV: Antický ideál v pojetí Miroslava Tyrš AUTOR: Bc. Filip Novotný KATEDRA: Katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. ABSTRAKT: Cílem práce je postihnout antický ideál, který můžeme chápat jako historickou skutečnost od doby jeho vzniku. Dále tato práce popisuje, jak se tento ideál projevoval v umění a jak jej lze chápat filosoficky. Hlavním úkolem této práce je charakteristika antického ideálu v pojetí Miroslava Tyrše, který se nechal inspirovat antikou a moderními filosofickými směry. Sokol, který založil jako tělovýchovnou jednotu, nebyl cílem sám o sobě, ale prostředkem k aplikaci tohoto ideálu v Čechách v době 19. století, který dopomohl k formování demokratické výchovy v Čechách, což přímo pomohlo k založení samostatného Československa, kdy sokolové byli četnými členy legií. K vypracování této práce byly použity zejména metody literární rešerše, přímé a nepřímé komparativní metody, deduktivní metoda, chronologická metoda, metoda sondy a kvantitativní metoda. Ze závěru této diplomové práce vyplývá, že Sokol nebyl pouze tělovýchovnou organizací, ale šlo o prostředí podněcující otázky, které vedou k intenci bez marga, k bezpředmětnému myšlení, k myšlení věcnému. KLÍČOVÁ SLOVA: Antický ideál, antika, harmonie, humanitní rozvoj...
Paralelizmus jako jeden z princípov vedenia viachlasu
Kliment, Henrich ; FILAS, Juraj (vedoucí práce) ; GEMROT, Jiří (oponent)
Práca sa zaoberá paralelnými postupmi ako jedným z druhov vedenia viachlasu a ako kompozičným prvkom v kontexte skladobno-teoretickom. Ďalej v kontexte rôznych období dejín hudby od praveku až po súčasnosť a s hlavným zreteľom na využitie vo vlastnej tvorbe. Prvá časť textu pojednáva o koncepcii melodického a harmonického paralelizmu v súvislosti s jeho zvukovou kvalitou a funkčným postavením v hudobnej kompozícii. Druhá časť je chronologickým výkladom o konvenciách využívania princípu paralelného vedenia hlasov v kompozičnom a interpretačnom procese z hľadiska jednotlivých vývojových období dejín hudby.
Různá hudebně teoretická pojetí harmonické funkce
Andělová, Aneta ; TICHÝ, Vladimír (vedoucí práce) ; BEZDĚK, Jiří (oponent)
Práce je zaměřena na jedno z témat hudební teorie, kterým jsou harmonické funkce. Nejprve pojednává o vzniku, obecné charakteristice a značení harmonických funkcí. V souvislosti s tématem je zařazena též zmínka o harmonickém dualismu a monismu. Stěžejní kapitola se nejprve věnuje výskytu termínu harmonické funkce ve vybraných českých a zahraničních slovnících, dále je zaměřena na koncepce publikací a studií. Součástí práce je pojetí vlastní, které vychází z analýzy dobové literatury. Diplomová práce má přiblížit způsob myšlení a pojetí jednotlivých autorů.
Filosofie hudby u A. Schopenhauera a F. Nietzscheho
ŽIŽKOVÁ, Lenka
Práce se zabývá problematikou fenoménu hudby ve filosofii Arthura Schopenhauera a Friedricha Nietzscheho. Jaké místo hudba zaujímá v jejich filosofii, jak ji chápali a definovali? To jsou hlavní otázky, které jsou postupně rozebírány a zodpovězeny. Kvalifikační práce je rozčleněna do tří částí. První se zabývá pojetím hudby u Schopenhauera, druhá u Nietzscheho a třetí posouzením rozdílnosti jejich myšlenek v problematice vůle jako hudby. V práci se nachází i praktická část, a to rozbor Nietzscheho rané hudební skladby. Též poukazuji i na osobnost skladatele Richarda Wagnera, jenž byl ovlivněn oběma filosofy a naopak. V závěru práce hodnotím a shrnuji, zda byl cíl bakalářské práce naplněn a zodpovězeny výše položené otázky.
Vybraná hudební periodika (počátky, vývoj a současnost)
Kábelová, Romana ; Köppl, Daniel (vedoucí práce) ; Husák, Martin (oponent)
Bakalářská práce pod názvem Vybraná hudební periodika se zabývá zkoumáním tří titulů hudebních časopisů, které mají v naší republice tradici delší než dvacet let. Prvním, historicky nejstarším časopisem jsou Hudební rozhledy. Další titul, Rock a pop, začal vycházet teprve na počátku 90. let minulého století a věnuje se rockové a populární hudbě. Posledním periodikem je měsíčník Harmonie, který je převážně zaměřen na vážnou a jazzovou hudbu, a také na world music a tanec. Všechny zmiňované tituly mají své pevné místo na trhu hudebních časopisů a jejich čtenáři jsou zaměřeni na obsahovou stránku jednotlivých titulů. Kromě obsahového zaměření se jednotlivé časopisy vzájemně odlišují hlavně ekonomickou podporou svých vydavatelství.
Nový svět jako odraz Starého světa v Comentarios Reales Inky Garcilasa de la Vegy
Mičunková, Ivana ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Škodová, Denisa (oponent)
Mým cílem v této práci je alespoň částečně odpovědět na otázku, která se nám při studiu osoby Inky Garcilase de la Vegy přímo nabízí a tím je jeho neustálá snaha o harmonii mezi Starým a Novým světem, která se v tomto rozporuplném období XVI. století může jevit jako velmi utopická. Z tohoto důvodu bych v této práci chtěla přiblížit inckou kulturu a společnost, a zároveň evropskou společnost tohoto období pro lepší pochopení samotné identity Inky Garcilase de la Vegy , který byl jedním z prvních významných mestických literátů narozených v Novém světě. Klíčová slova: Inkové, konkvista, mestizaje, transkulturace, národní identita, renesance, platonismus, Nový svět, Starý svět, harmonie
Analysis of Musical Harmony
Štrbka, Dávid ; Holan, Tomáš (vedoucí práce) ; Ježek, Pavel (oponent)
Hudobné skladby sú v dnešnej dobe bežnou súčasťou života. Hudobnou harmóniou definujeme jednu zo základných vlastností skladby a je to jeden z nosných subjektov zvukovej teórie. Na základe znalosti hudobnej harmónie, môžeme k danej skladbe reprodukovať hodobný doprovod. V úvode práca oboznámi čitateľa s teoretickými východiskami a možnými návrhmi algoritmov. Ďalšou súčasťou práce je implementácia programu, ktorý umožní automatickú analýzu hudobnej hamónie v zvukovom súbore. Program ponúka aj grafickú vizualizáciu zvukového spektra a harmónie a tiež po dodaní referenčných dát otestovanie úspešnosti analýzy. Na konci práce je zhodnotenie úspešnosti detekcie implementovaného programu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Sen o pozemském ráji v Dostojevského dílech
Netopilová, Barbora ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Sládek, Karel (oponent)
Sen o pozemském ráji, znovuobjevení původního, absolutně harmonického rajského života, je podle Dostojevského jeden z nejhlubších a nejdrahocennějších snů lidského srdce. Duchovní cesta každého člověka má své dějiny, rodí se z teze (křest), prochází antitezí (krize) a završuje v syntezi (krása). Člověk vychází z edenského ráje "paradis" a cílí do nebe, Božího království. Tak je člověk v dějinách svého duchovního života roztržen v realitě mezi dvěma ráji: rajskou zahradou, z níž vychází a Božím královstvím, k němuž směřuje. Střed duchovní poutě, život, je doprovázen krizí, jež lze charakterizovat též jako odtržení od ráje. Postavy Dostojevského románů troskotaly na tom, že si svou přítomnost uprostřed dvou "rajských stavů" nebyly schopny připustit a tak se jejich představy o nastolení pozemského ráje pokřivovaly. V naší práci budeme sledovat čtyři tendence: 1. Pokřivení času, nesprávně uchopený smysl dějin. Snaha vracet se na zpět, odkud člověk vyšel ve smyslu origenistickém, cyklickém pojetí návratu je patrná v povídce Sen směšného člověka. Jiný extrém představují v té době se Evropou rychle šířící myšlenky marxismu, jež naopak význam minulosti popírají, stejně tak jako smysl dějin. Svůj sen upínají k rychle nastolené budoucí blaženosti. Jako jistou alternativu představíme křesťanský prorocký...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.