Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 111 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn
Coufal, Patrik ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení současného stavu informačního systému vybrané společnosti, která se zabývá výrobní činností v oblasti energetiky. Na základě získaných poznatků navrhnout změny, které povedou k odstranění potenciálních nedostatků.
An External User Interface With USB
Sládeček, Michal
This article deals with problems of developing user interface which can communicate with host system via USB. The article includes comparation of existing alternatives and description of USB class used for communication between external system. The main part of work is choosing hardware parts for device and definition of software structure. The aim is to design a schema and build a hardware prototype.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Šuňavcová, Nikola ; Blažková, Dita (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zameriava na posúdenie informačného systému a návrhu jeho zmien v spoločnosti sledovanitv.cz s.r.o. V mojej práci sa nachádza analýza súčasného stavu spoločnosti a následné návrhy na zlepšenie nedostatkov daného systému, ktoré by mali priniesť do spoločnosti zlepšenie efektivity. Samotné návrhy na zlepšenie vychádzajú z analýz súčasného stavu.
Proposal for Changes to the Information System of Small Business
Čelko, Boris ; Neuwirth, Bernard (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on firm GOMS s.r.o. The bachelor thesis is divided into several parts, the first part is focused on the theoretical basis for the given topic, in the next part of the bachelor thesis I analyze the company, respectively its information system. Based on these analyzes, changes will be proposed to improve the company's information system, which will be the output itself.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Böhmer, Richard ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zameriava na celkovú analýzu informačného systému firmy Gnotec Čadca s.r.o., ktorá je na Slovensku jedným z popredných výrobcov kovových súčiastok pre automobilky a iné priemyselne orientované organizácie. V práci sú takisto popísané a zhodnotené výstupy vo forme návrhu nových riešení pre efektívnejší chod podnikového informačného systému tejto úspešnej pobočky švédskej firmy Gnotec so sídlom v Čadci. Bakalárska práca hodnotí aktuálny stav informačného systému a stanovuje kritéria pre výber optimálneho riešenia.
Experimentální hardwarový hudební nástroj kombinující elektronický a elektromechanický zvukový zdroj
Pešán, Michal ; Indrák, Michal (oponent) ; Dlouhý, Dan (vedoucí práce)
Cílem práce je navrhnout a realizovat experimentální elektroakustický hardwarový hudební nástroj; experimentálnost spočívá v neobvyklé kvalitě zvuku, netradičním způsobu ovládání a vzhledu nástroje.
RGB MATRIX LED systém
Sikora, Roman ; Fedra,, Zbyněk (oponent) ; Hudcová, Lucie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem řídícího software pro modul zadní RGB LED svítilny umožňující navrhovat a zobrazovat libovolná barevná schémata. Součástí práce je kompletní tvorba software pro platformou Raspberry Pi 3, kterým je svítilna řízená. Tato práce se také věnuje vytvoření uživatelského rozhraní na platformě Windows pro snadný návrh barevných schémat obsahujících typické funkce zadní svítilny jako tail, stop, reverse, fog, direction indicator, coming home a leaving home. Součástí práce je implementace řízení modelu přes automobilovou sběrnici CAN a tvorba řídícího software na platformě Windows. V práci je rovněž celek složený z modelu lampy a Raspberry Pi testován na Conducted emissions.
Řízení modelu protokolem CAN
Procházka, Matěj ; Kříž, Vlastimil (oponent) ; Hynčica, Ondřej (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje ve významu technického textu na protokol CAN, jeho návrhu pro komunikaci s robotickým podvozkem. V první části práce obsahuje obecné informace o protokolu CAN a jeho nastavení a také náhled s jakými přípravky jsem pracoval. Druhá část se věnuje software robota. Další kapitola popisuje hardware mé práce a poslední kapitola je věnována experimentům s robotem a celkovému zhodnocení.
Možnosti využití multimediálních prvků výuky v předškolním vzdělávání
Bušek, Kamil ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Šťastná, Lucie (oponent)
V diplomové práci je pojednáno o aktuálním fenoménu prostupování ICT do mateřských škol. Autor práce přitom nejprve v širším kontextu zohledňuje otázku změny úlohy role vzdělavatele v postmoderní společnosti. Poté se zabývá průběhem a organizačním začleněním vybraných kurzů zaměřených na proškolování učitelek mateřských škol v oblasti ICT. První kapitolu uzavírá širší, vztahem k užívání ICT zaměřená analýza mezigeneračních rozdílů, které určují další vývoj vzdělávací politiky a požadavků na výchovu dětí. Druhá kapitola je zaměřena na otázku školní zralosti dítěte, respektive bližšímu pohledu na psychologický profil jedince dle věku a vývoje jeho kognitivních funkcí v tzv. předoperačním stádiu. Jedná se tedy o východiska, s nimiž se musí počítat při revizi dosavadních poznatků a zvýšených nároků na výukovou složku předškolní přípravy. Dále je poukázáno na konkrétní zahraniční studie, které se zabývají otázkou efektivity zapojení ICT do výuky předškolních dětí. Nechybí také ohlédnutí se za aktuální kritikou hrozby digitální degenerace. Ve třetí kapitole jsou zodpovězeny tři hypotézy a rovněž učiněn závěr, zdali má nasazení tzv. interaktivního televizoru coby alternativy za interaktivní tabuli smysl. Stejně tak, do jaké míry se jeví zavádění ICT v menších mateřských školách jako reálné svépomocí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 111 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.