Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití arteterapie u dětí předškolního věku
RŮŽIČKOVÁ, Andrea
Bakalářská práce pojednává o vyuţití arteterapie u dětí předškolního věku. Je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje tři hlavní kapitoly, které mají blíţe představit terén, ve kterém byla realizována praktická část. Praktická část referuje o arteterapeutické práci se skupinou předškolních dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Na začátku praktické části jsou definovány stanovené cíle bakalářské práce. Dále je představeno prostředí, ve kterém skupina probíhala. Jsou udány informace týkající se četnosti setkávání, rozdělení dětí do skupin, všeobecné struktury sezení a etických aspektů. Stručně jsou představeny děti účastnící se arteterapeutické skupiny a popsána jednotlivá sezení. Na konci jsou uvedeny poznatky plynoucí z práce shrnující moţnosti vyuţití arteterapie při práci s dětmi předškolního věku, porovnání výtvarného posunu vybraných dětí a popis úskalí, se kterými se autorka setkala.
Hodnocení efektu metody Nová mluva v léčbě koktavosti
Vlasáková, Jana ; Daďová, Klára (vedoucí práce) ; Malá, Michaela (oponent)
Název práce: Hodnocení efektu metody Nová mluva v léčbě koktavosti Cíl: Koktavost patří mezi závažné poruchy řeči, jejichž důsledky mohou jedince výrazně hendikepovat. Kromě běžné logopedické péče se objevují i různé alternativní metody, mezi které patří i skupinová léčba kurzovního charakteru s názvem Nová mluva. Cílem bakalářské práce je zhodnocení efektu této metody z pohledu dvou absolventů. Metody: Hlavní použitá metoda byla explorativní (dotazovací). Pro případovou studii byli osloveni 2 absolventi kurzu Nová mluva (žena - 26 let, muž - 19 let), s nimiž byl veden individuální rozhovor složený ze čtrnácti otázek. Výsledky: Na základě analýzy rozhovorů je možné konstatovat, že při dodržování pravidel metody Nová mluva, vnímají absolventi této metody subjektivně významné zlepšení řeči s důsledky v sociální i psychické oblasti. Zlepšení v oblasti socializace pozorujeme na základě skutečnosti, že jsou absolventi nyní schopni mluvit v jakýchkoli podmínkách a že vnímají rozšíření pracovních možností. Jako méně viditelné vnímají zlepšení v oblasti psychické. Je vhodné dále pracovat na zvýšení sebedůvěry a psychické odolnosti. Klíčová slova: poruchy řeči, balbuties, skupinová terapie
Arteterapeutická skupina pro děti v náročných životních situacích
KRÁSOVÁ, Kateřina
Bakalářská práce se zabývá popisem a analýzou arteterapeutické skupiny pro děti, která probíhala po dobu sedmi měsíců v rámci nabídky služeb nestátní neziskové organizace. Ve svém užším zaměření se pak soustředí na výtvarnou produkci dětí vyrůstající v konfliktním rodinném prostředí, na nestandartní projevy v jejich výtvarné produkci a na vývoj jejich výtvarného výrazu v průběhu docházení do arteterapeutické skupiny. Teoretická část je zaměřena na shrnutí základních poznatků z těchto oblastí, vycházeje z česky psané literatury a několika zahraničních studií. Analýza skupiny je realizován v praktické části a to se zaměřením na pozitivní a negativní faktory, které skupinu ovlivňovaly. V kontextu skupinového prostředí jsou předkládány dvě kazuistické studie dětí, jež skupinu navštěvovaly. S popisem jejich osobní, rodinné anamnézy a působení ve skupině je předkládána jejich výtvarná produkce se zprávou o vývoji vzniku a způsobu práce s jednotlivými artefakty ve skupině. Dle stanovených cílů je tak nahlédnuto na výtvarnou produkci dětí v náročných životních situacích se zaměřením na nestandartní projevy, které se v ní objevují. Výtvarný posun, který měl být, dle stanovených cílů, ve výtvarné produkci detekován, nebyl patrný. V diskuzi jsou nastíněny zkušenosti s dětskými arteterapeutickými skupinami, které by mohly dopomoci k objasnění závěrů této práce.
Vývoj výtvarného projevu osob s těžším duševním onemocněním v arteterapeutické skupině
MLEJNKOVÁ, Lenka
Bakalářská práce sleduje vývoj skupiny osmi klientů s těžším duševním onemocněním převážně z okruhu psychóz, kteří se potkali v průběhu tří let v arteterapeutické skupině Denního sanatoria Břevnov v Praze. Práce v teoretické části přibližuje složitost onemocnění a meze, které z toho pro psychoterapii vyplývají. Dále se teoretická část zabývá vznikem a vývojem arteterapie, jejíž vývoj se dotýkal i tvorby osob s těžkým duševním onemocněním v léčebnách a ústavech. Navazuje nutnost přístupu v arteterapii a nároky na arteterapeuta. V části praktické je potom přiblížena konkrétní skupina se svým jedinečným vývojem a příběhy jejích členů. Všímá si však více výtvarné produkce a jejích změn či stagnace ve vývoji působením nemoci, dalších událostí a působením arteterapeutky.
Návrh skupinové logopedické terapie osob s Parkinsonovou nemocí
Kochová, Klára ; Durdilová, Lucie (vedoucí práce) ; Hádková, Kateřina (oponent)
DIPLOMOVÉ PRÁCE Diplomová práce je věnována shromáždění a popisu konkrétních činností, které rozvíjejí či procvičují jednotlivé logopedické obtíže typické pro osoby s Parkinsonovou nemocí. Hlavní teoretické oblasti se týkají popisu Parkinsonovy nemoci a hypokinetické dysartrie (tj. porucha řeči spojená s Parkinsonovou nemocí), specifik práce se skupinou seniorského věku, Společnosti Parkinson, místě logopedické terapie ve Společnosti a jednotlivým komponentům logopedické terapie u osob s Parkinsonovou nemocí. Následující praktická oblast pak předkládá již konkrétní činnosti spolu s jejich podrobným popisem. Rozčlenění činností je motivováno jejich cíli, resp. oblastmi, které mají činnosti rozvíjet a procvičovat. Na konci práce jsou uvedeny dvě ukázkové lekce poskládané z konkrétních činností uvedených v předchozích kapitolách.
Specifika arteterapeutické práce v rozdílných skupinách gerontologických klientů.
CÁBOVÁ, Milena
Anotace Bakalářská práce je zaměřena na arteterapeutickou činnost ve třech rozdílných skupinách seniorů. Sleduje výtvarný projev starých lidí s rozdílným zatížením a odlišnou životní situací, vhodnost použitých technik, témat a arteterapeutických přístupů v jednotlivých skupinách. Teoretická část popisuje fenomén stáří, aspekty životních situací a krizové události v životě seniorů. V praktické části je sledován výtvarný projev klientů, vhodnost, účinnost a obliba arteterapeutických technik a postupů, naplňování cílů a zároveň význam arteterapie pro jednotlivce zatížené různými zdravotními či sociálními problémy.
Instituce pomáhající lidem léčeným z abúzu drog v Jižních Čechách
ČENOVSKÁ, Petra
Práce přibližuje zařízení, které se orientují na pomoc lidem, vracejícím se z psychiatrických léčeben a terapeutických komunit po léčbě závislosti zpět do společnosti. Vzhledem k tomu, že tato zařízení nemají dlouhou historii a začala vznikat až po roce 1996 a v České republice jich není mnoho, vybrala jsem si Centrum následné péče v Českých Budějovicích. Popisuji filosofii, cíle, provoz, nabídku služeb, jejich definování a poskytování v uváděném zařízení. V praktické části jsem zjišťovala spokojenost klientů s nabízenými službami a se zařízením celkově. Při mém krátkodobém pobytu v zařízení jsem si všimla, jak jsou všichni pracovníci ke klientům vstřícní a otevření, nabízené služby vykonávají s velkou zodpovědností a notnou dávkou pochopení a podpory, což se odráží i v odpovědích v mém dotazníku. Dělají svoji práci s velkým nasazením a klienti to dokáží ocenit při hodnocení nabízených služeb.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.