Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 54 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Potravní ekologie koní v kontextu ochranářského managementu krajiny
HÁJKOVÁ, Pavlína
Tato práce jako koncipována jako review informací o potravní ekologii ferálních a divokých koní holarktických lokalit, jejich preferenci habitatů, impaktu na vegetaci a kompetičním překryvu s jinými herbivory. V kontextu práce byl vytvořen optimalizovaný protokol pro sběr potravních dat.
Výkrm býků pastevním způsobem v ekologickém zemědělství
OULICKÝ, Radovan
Cílem bakalářské práce byla analýza masné užitkovosti u stáda vykrmovaných býků tvořeného majoritním zastoupením plemene aberdeen angus formy RED. Výkrm probíhal v nadmořské výšce 850- 950 m n.m. a v režimu ekologického zemědělství. Soubor býků tvořilo 23 býků na soukromé farmě. U souboru vykrmovaných býků byly získány údaje o výkrmnosti a jatečné hodnotě. Průměrná živá hmotnost odstavených telat byla 297 kg při průměrném věku sedm měsíců. Průměrná porážková hmotnost jatečných zvířat dosáhla 634 kg a průměrná hodnota jatečně opracovaného těla 349 kg a průměrná jatečná výtěžnost 54 %. Průkazné rozdíly byly zjištěny mezi přírůstky mezi krmným obdobím a pastevním obdobím, kdy v prvním krmném období po odstavu dosahovala hodnota denního přírůstku 0,36 kg/den a v prvním pastevním období již 0,66 kg/den. Při druhém zimním období dosahovali býci průměrný denní přírůstek 0,45 kg/den a při druhém pastevním období 0,64kg/den.
Vliv pastvy na diverzitu mechorostů společenstev suchých trávníků v CHKO Český kras
TENČÍK, Aleš
Suché trávníky patří k nejvíce ohroženým společenstvům především vlivem zarůstání řady lokalit. V Českém krasu je proto od počátku 21. stol. na nejcenějších lokalitách suchých trávníku obnovovována pastva smíšeným stádem ovcí a koz jako způsob údržby těchto biotopů. Současně s obnovou pastvy byly na čtyřech pasených lokalitách založeny výzkumné plochy o velikosti 1 x 1 m vždy v páru pasená a kontrolní s oplocenkou pro výzkum vlivu pastvy na vegetaci. Hlavním cílem této práce bylo na 40 párech zmíněných ploch posoudit vliv pastvy na diverzitu mechorostů ve třech typech zde se vyskytujících bazickýh suchých trávnících. Kromě samotné inventarizace mechorostů byla na jednotlivých plochách zaznamenána data nejdůležitějších abitoických a biotických faktorů prostředí. Z celkového počtu 46 nalezených druhů bylo na pasených plochách zjištěno 37 druhů a stejný počet také na oplocených plochách. Minimální rozdíly v počtu druhů pasených a nepasených ploch byly zjištěny i v porovnání jednotlivých lokalit. Výrazněji se vliv pastvy na druhovou bohatost projevil při porovnání jednotlivých typů společenstev a to nejvíce u širokolistých suchých trávníků (T3.4). Zde byl 40 % nárust počtu druhů na pasených plochách než v plochách nepasených. Z faktorů prostředí má na druhovou početnost pozitivní vliv hlavně vyšší sklon terénu a s tím kolerující větší výskyt kamenů, menší pokryvnost bylinného patra a stařiny. Tyto podmínky převládaly na plochách se skalní vegetací s kostřavou sivou (T3.1), kde byla zjištěna i největší druhová bohatost mechorostů na plochu. U získaných dat byl statistickými metodami a Sörensenovým testem betadiverzity také posouzen vliv pastvy na druhové složení mechorostů na pasených a nepasených plochách. Výsledky ukázaly, že pastva výrazně ovlivňujě druhové složení směrem k otevřeným trávníkům a podoruje růst mechorostů společenstva T3.1 na úkor společenstva T3.4
Původ rozvolněných doubrav na Podbořansku
Procházka, Michal ; Vojta, Jaroslav (vedoucí práce) ; Mayerová, Hana (oponent)
Rozvolněné teplomilné doubravy jsou fenoménem, jehož původ není dosud zcela vyjasněn. Jedná se však o hodnotný zdroj biodiverzity daný diverzitou mikrostanovišt, který má v krajině střední Evropy nezastupitelnou úlohu. Z důvodu vhodné ochrany je žádoucí porozumět faktorům, které tento fenomén utvářely. Tato literární rešerše shrnuje současné poznání o faktorech, které podporují vznik a udržení rozvolněných doubrav ve střední Evropě. Kromě abiotických faktorů, jako je malá mocnost půdního horizontu, je velký prostor věnován především vlivu člověka a dnes již převážně opuštěných způsobů hospodaření. Mezi takové způsoby hospodaření patří například pařezení či lesní pastevectví. Otázka původu rozvolněných doubrav je diskutována v kontextu historie hospodaření v oblasti Podbořanska, které dodnes několik rozvolněných doubrav na svém území hostí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vliv pastvy na semenáče dřevin.
Juřicová, Anna ; Weiser, Martin (vedoucí práce) ; Mayerová, Hana (oponent)
Moje bakalářská práce se zabývá vlivy a mechanismy, které působí různá intenzita lesní pastvy především v mírném klimatickém pásu. Pastva může být užitečným nástrojem k zachování biologické rozmanitosti, pokud se intenzita pastvy drží na přijatelné úrovni. Vliv pastvy na semenáčky dřevin závisí především na počtu pasených zvířat a jejich pastevní strategii. Tyto výsledky vznikly srovnáním studií manipulujících se stavy zvěře, pomocí oplocenek nebo ohrad.
Metodiky studia vlivu pastvy na vegetaci
Hyklová, Lucie ; Münzbergová, Zuzana (vedoucí práce) ; Šlechtová, Anna (oponent)
Suché trávníky nacházející se na vápenitém podloží patří mezi mimořádně druhově bohaté a diverzifikované habitaty severní a střední Evropy. Většina suchých trávníků vznikla v minulosti zemědělskou činností člověka, a proto potřebuje k dlouhodobému udržování určitý typ managementu. V posledních desetiletích těchto habitatů plošně ubývá a z toho důvodu jsou na různých místech na světě zkoumány možnosti jejich obnovy a zachování. Na mnoha místech byla tradičním managementem pastva hospodářských zvířat a v dnešní době je často předmětem zkoumání. Cílem této rešeršní práce je srovnání metodik experimentů studujících vliv pastvy zvířat na vegetaci. Tyto experimenty se liší v metodice, ačkoli většinou mají stejný cíl - vysokou druhovou bohatost. Většina studií pochází z Velké Británie, Německa a států Severní Evropy. Průměrná délka experimentů je sedm let. Klíčová slova: trávník, pastva, management, obnova, metodika, druhová bohatost
Změny fytocenóz v pahorkatinných lesích v závislosti na aplikaci historických forem obhospodařování
Nechanská, Denisa ; Boublík, Karel (vedoucí práce) ; Frouz, Jan (oponent)
Cílem mé diplomové práce je analyzovat vliv historického obhospodařování na diverzitu cévnatých rostlin v pahorkatinných lesích na vrchu Vysoká stráň v CHKO Český kras. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část shrnuje informace o vlivu historických způsobů obhospodařování na lesní diverzitu z různých vědeckých studií. Je zde zmíněn především vliv lesní pastvy, osečného hospodaření, hrabání stromové opadanky a vliv požárů. Druhá část zahrnuje případovou studii zabývající se vlivem historického obhospodařování na diverzitu lesního podrostu. Ve výzkumné oblasti bylo celkem vymezeno 32 ploch, na kterých byl proveden management ve třech variantách: kosení lesního podrostu, hrabání lesní opadanky a kombinace kosení a hrabání. Čtvrtá varianta sloužila jako kontrola. Změna lesní diverzity v závislosti na čase vyšla statisticky průkazná, ovšem změny v diverzitě v závislosti na způsobech historického obhospodařování statisticky neprůkazné. Během výzkumu došlo k výraznému snížení diverzity podrostu, a to i na kontrolních plochách. Hlavní gradient podrostové vegetace směřuje od mezofilních acidofytů až po druhy charakteristické pro vápnité substráty. Pomocí RDA analýzy jsem určila druhy, které měly nejvýraznější tendenci reagovat na aplikovaný management. Mezi druhy profitující z hrabání patří...
Vliv pastvy a seče na vegetaci suchých trávníků v NPP Kaňk u Kutné hory
Pechová, Tereza ; Münzbergová, Zuzana (vedoucí práce) ; Čiháková, Kateřina (oponent)
Travinná společenstva jsou přirozenou součástí naší krajiny. Většinou však vznikla nebo byla udržována za přispění člověka. Jejich ponechání přirozenému vývoji tak znamená jejich zánik. Jako vhodný způsob obhospodařování se dnes často doporučuje pastva nebo kosení lokality. Tato práce vznikla jako odpověď na zavádění obhospodařovacího managementu v NPP Kaňk u Kutné Hory a jejím cílem je příprava na monitorování pastvy a seče, které budou na lokalitě probíhat od roku 2010.
Vliv chodu počasí na ekonomiku chovu skotu v podhorských oblastech
SVOBODA, Pavel
Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení vlivu chodu počasí na užitkovost a ekonomiku pastevního chovu skotu v pohraničních oblastech jižních Čech. Cílem práce bylo porovnat průběh meteorologických ukazatelů ze tří sledovaných let a dát je do souvislosti s ekonomikou živočišné výroby. V samotné experimentální části jsem se věnoval vyhledávání a zpracování podkladů pro výpočet ekonomických ukazatelů firmy AGRO SVOBODA s.r.o. a zpracováním meteorologických dat, která mi poskytla katedra krajinného managementu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 54 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.