Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Environmentální osvěta na příkladu projektu "Happiness in the nature" Erasmus +
Bařina, Michal
Tato práce řeší problematiku grantů na podporu mládeže. Kdy se jedná o aktuální téma, vzhledem k vysoké nezaměstnanosti mezi mladými lidmi. Zároveň předkládá postup, jak je možné na takový grant dosáhnout. Předkládaný vzorový projekt, je zaměřen na environmentální osvětu mládeže a aktivní občanství a byl podán pod programem Erasmus+, výměna mládeže. Grantovou podporu na tento projekt se podařilo získat a projekt byl realizován. Součástí projektu byla lokální akce, která byla úspěšná i vzhledem k tomu, že jí navštívilo více jak 100 lidí. Evaluace projektu samotnými aktéry dopadla velmi dobře. Přínosem této práce je zmapování dostupných grantů pro mládež a zároveň předkládá ucelený návod na realizaci projektové aktivity.
Režim de minimis v rámci financování divadel
Jonášová, Helena ; DVOŘÁKOVÁ, Jana (vedoucí práce) ; SOUČKOVÁ, Jaroslava (oponent)
Překládaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku režimu de minimis v rámci financování divadel v České republice. Režim de minimis je jedním z nástrojů spravování financí z veřejných rozpočtů ve vztahu k podnikům na území členských států Evropské unie. Protože se jedná o prvek tzv. veřejné podpory se značně selektivními rysy, je s ohledem na ochranu hospodářské soutěže regulován prostřednictvím řady legislativních aktů Evropské unie. Tyto regulace ve formě nařízení pak přímo zasahují do právních řádů jednotlivých členských zemí. Cílem diplomové práce je zmapovat, do jaké míry ovlivňuje režim de minimis možnosti českých divadel získávat dotace a granty z veřejných rozpočtů a tedy zjistit, jak v konečném důsledku ovlivňuje právo Evropské unie finanční situaci divadel. Zkoumaná je nicméně také situace na straně poskytovatele, a to na všech úrovních, aby bylo možné definovat problematiku celkově. Teoretickým podkladem práce jsou relevantní právní akty, iniciované Komisí EU a komentáře k nim. Nedílnou součástí práce jsou také grantové a dotační výzvy jednotlivých poskytovatelů v ČR. Praktická část diplomové práce se opírá o zevrubný výzkum českých divadel a jejich vztahu k režimu de minimis. Cenný zdrojem dat byl také Rejstřík registru de minimis.
Kulturní politika hlavního města Prahy
Rundová, Kateřina ; JEŽEK, Vlastimil (vedoucí práce) ; KAŠPAR, David (oponent)
Tato bakalářská práce zpracovává přístup ke kultuře a fungování kulturní politiky v Praze. V první části jde především definici pojmu kultura, specifika českého prostředí a nahlížení kultury jako veřejné služby. Sleduje vývoj přístupu od roku 2000 až po současnost z hlediska strategických dokumentů a jejich vlivu na kulturu, její financování a advokacii.
Neziskové a příspěvkové organizace a jejich pozice ve formálním a neformálním vzdělávání
Dvořák, David ; Lorenzová, Jitka (vedoucí práce) ; Vincejová, Eva (oponent)
Tématem diplomové práce je pozice neziskových a příspěvkových organizací v českém formálním i neformálním vzdělávání. V teoretické části je zmapována pozice neziskových organizací ve formálním a neformálním vzdělávání. Pozornost je věnována vymezení pojmů nezisková a příspěvková organizace, konceptům formálního a neformálního vzdělávání a zákonům upravujícím působení neziskových organizací v oblasti vzdělávání v České republice. V praktické části je realizováno výzkumné šetření kvalitativního typu zaměřené na postavení NO a PO v oblasti formálního a neformálního vzdělávání z pohledu jejich ředitelů. Výzkum provedený na základě polostrukturovaných rozhovorů s řediteli neziskových organizací zjišťuje, jaké pozitivní i negativní jevy ovliňují ve formálním i neformálním vzdělávání činnost uvedených organizací a jak probíhá spolupráce se státními úřady. K nejdůležitějším zjištěním patří zjištění, že neziskový sektor je plně etablovaný ve formálním i neformálním vzdělávání v České republice, že dostupnost grantů je dobrá, administrativní zátěž je ovšem vysoká. Dalším důležitým zjištěním je, že ředitelé jsou převážně spokojeni se stavem neziskového sektoru v České republice, s jeho podporou, šíří záběru, se spoluprací se státními úřady i místními samosprávami.
Možnosti získávání finančních prostředků na provoz a rozvoj veřejné základní umělecké školy
Hrubá, Simona ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Kitzberger, Jindřich (oponent)
4 NÁZEV: Možnosti získávání finančních prostředků na provoz a rozvoj veřejné základní umělecké školy AUTOR: Simona Hrubá KATEDRA (ÚSTAV) Centrum školského managementu VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. ABSTRAKT: Tato bakalářská práce má za cíl analýzu možností získávání finančních prostředků na provoz a rozvoj veřejné základní umělecké školy. Podrobněji se zabývá tím, jaká je podpora těchto škol zřizovateli, zda provozují doplňkovou činnost, jestli byly nuceny ke zvyšování úplaty za vzdělávání, zda mají sponzory, byly jim poskytnuty dary či při škole funguje občanské sdružení. Dále pak do jaké míry je vedení škol informováno o možnostech čerpání dotací z vypsaných dotačních titulů MŠMT, územně správních celků či EU. Teoretická část popisuje tyto možnosti z obecných hledisek. Ve výzkumné části se pak analyzuje dotazníkové šetření v okruhu veřejných základních škol v ČR, v těchto sledovaných oblastech financování. KLÍČOVÁ SLOVA: Finanční zdroje, veřejné základní umělecké školy, provozní náklady, zřizovatel, příspěvek na provoz, doplňková činnost, úplata za vzdělávání, sponzoři, dary, občanské sdružení, dotace, granty, MŠMT, programy EU
Aplikace grantů pro zajištění rozvoje sportovního klubu Slavia Praha pozemní hokej
Reinosová, Adéla ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Procházka, Jan (oponent)
Název: Aplikace grantů pro zajištění rozvoje sportovního klubu Slavia Praha pozemní hokej Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je stanovit prioritní cíle pro úspěšný rozvoj sportovního klubu Slavia Praha pozemní hokej a aplikovat granty ze strany hl. města Prahy pro plnění těchto cílů. Dalším cílem je vytvořit přehled dostupných grantových programů pro pražské sportovní kluby. Metody: V diplomové práci byla použita analýza dokumentů, pomocí které byl vytvořen přehled o dostupných možnostech podávání žádostí o granty. Součástí práce bylo také vytvoření SWOT analýzy SK Slavia Praha pozemní hokej pro stanovení nových dílčích a strategických cílů vedoucích k pozitivnímu rozvoji klubu. Výsledky: Pražské kluby pozemního hokeje, jež mají ve vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu sportovní zařízení, mají možnost žádat o dotace přímo na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Ostatní kluby mohou využít možnosti žádat o granty hl. m. Prahy a příslušných městských částí. Na základě SWOT analýzy klubu Slavia Praha pozemní hokej byly stanoveny nové strategické cíle klubu v horizontu nadcházejících 3 let v návaznosti na přidělené granty a byly vytvořeny dílčí úkoly pro splnění operativních cílů. Klíčová slova: sportovní klub, granty, sportovní organizace, financování sportu
Integrace zdravotně znevýhodněných do volnočasových mezinárodních projektů
Velagyiová, Jana ; Dvořáčková, Hana (vedoucí práce) ; Cintlová, Jitka (oponent)
Tématem Integrace zdravotně znevýhodněných do mezinárodních výměnných projektů bych chtěla upozornit na důležitost integrace zdravotně znevýhodněných nejenom do školských zařízení, kde integrovaní získávají zejména vědomostní vzdělání, ale také do programů, jež se zabývají volným časem dětí a mládeže a do programů, kde probíhá vzdělání neformální a zábavnou cestou. V ČR je nejvíce propracovaná integrace zdravotně znevýhodněných do škol, dle mého názoru je ale třeba věnovat se jí i v jiných oblastech. Dalším bodem, na který ve své práci upozorňuji je, potřeba volného času v životě člověka. Mám na mysli zejména volný čas vyplněný nějakou aktivitou, která je buď zdraví prospěšná, přináší radost nebo je pro danou osobu jinou formou odpočinku. Posledním bodem praktické části je otázka zdravotního znevýhodnění v životě člověka. Praktická část se věnuje programu EU - Mládež v akci, který umožňuje mladým lidem krátkodobě či dlouhodobě vycestovat do zahraničí. V rámci tohoto programu se uskutečňují i mládežnické volnočasové výměny, do kterých lze integrovat i zdravotně znevýhodněné jedince. Také zde líčím, co obnáší mezinárodní výměna. Jsou zde popsané požadavky kladené na účastníky, ale i na organizátory výměny, podmínky, které musí splnit každý žadatel o grant. V úplném závěru jsou jmenované některé organizace...
Městská knihovna Odolena Voda jako informační a kulturní centrum města: projekt
Doležalová, Veronika ; Stöcklová, Anna (vedoucí práce) ; Římanová, Radka (oponent)
(česky) Diplomová práce "Městská knihovna Odolena Voda jako informační a kulturní centrum města : projekt" navrhuje možnosti změn a rozšíření služeb poskytovaných Městskou knihovnou Odolena Voda a návrh dalších jejích aktivit tak, aby se z ní v budoucnosti stalo moderní informační a kulturní centrum města Odolena Voda. Autorka v práci stručně popisuje historii a současný stav města Odolena Voda. Další část práce je zaměřena na analýzu současného stavu Městské knihovny Odolena Voda - popisuje její budovy, knihovní fond, charakterizuje uživatele a specifikuje služby, které knihovna nabízí a aktivity, na kterých se v současné době Městská knihovna Odolena Voda podílí. Autorka dále shrnuje jak českou legislativu související se službami veřejných knihoven, tak mezinárodní standardy a doporučení pro služby veřejných knihoven. Dále jsou v práci jako východiska pro návrhy nových služeb a aktivit Městské knihovny Odolena Voda uvedeny příklady a zkušenosti z jiných městských a obecních knihoven v ČR. V další části práce autorka mapuje možnosti dotační podpory pro veřejné knihovny podobné Městské knihovně Odolena Voda - dotační programy Krajského úřadu Středočeského kraje, dotační programy Ministerstva kultury ČR (Knihovna 21. století, Česká knihovna, VISK) a Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dále možnosti...
Zhodnocení možných přínosů Enterprise Europe Network pro MSP
Jünglingová, Ivana ; Šafránek, Jiří (oponent) ; Koleňák, Jiří (vedoucí práce)
Cílem práce„ Zhodnocení možných přínosů Enterprise Europe Network pro MSP“ je popsat a zhodnotit poskytované služby sítě Enterprise Europe Network v konkrétním podnikatelském prostředí. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakteristiku malého a středního podniku, jeho význam pro národní hospodářství, finanční řízení a možnost získání podpor MSP a služby sítě Enterprise Europe Network. Praktická část se zabývá popisem konkrétních podniků, které využily služeb celoevropské sítě. Zpracování konkrétních dotazů nám ukazuje přínosy a pomoc této sítě českým podnikatelům.
Možnosti fundraisingu nestátních neziskových organizací České republiky zaměřené na spolky se sídlem v Praze
Dostálová, Gabriela ; Louda, Tomáš (vedoucí práce) ; Jurčík, Radek (oponent)
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení procesu financování nestátní neziskové organizace Spolek II. TURNUS. Je nutné se tímto tématem zabývat, jelikož v dnešní době není pro neziskové organizace snadné fungovat bez finanční pomoci z různých fondů. Teoretická část práce představuje explanaci pojmu nestátní neziskové organizace a pojmu fundraising. Sleduje vývoj nestátních neziskových organizací a charakterizuje změny vzniklé s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. Dále se zabývá shrnutím analýzy možných zdrojů financování z domácích veřejných rozpočtů i rozpočtů Evropské unie. Praktická část práce analyzuje výdaje na nestátní neziskové organizace z domácích veřejných rozpočtů v roce 2013 a systematicky pozoruje financování Spolku II. TURNUS. Pomocí deskripce jsou uvedeny snahy Spolku o získání dotací a grantů z veřejných a domácích rozpočtů v roce 2014 a komparace náročnosti zpracování jednotlivých projektů. Uvádí i plány fundraisingu Spolku II. TURNUS na rok 2015, zda došlo již k jejich naplnění a jaká jsou očekávání při získání finanční podpory. V závěru práce jsou navrženy změny, díky nimž by Spolek II. TURNUS mohl zvýšit objem finančních podpor z domácích veřejných rozpočtů. Práce poukazuje i na obtížnost zpracování projektů pro získání dotací a grantů a na neprůhlednost při přidělování dotací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.