Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
SOCIOEKONOMICKÁ A VZDĚLÁVACÍ FUNKCE GEOPARKŮ NA PŘÍKLADU NÁRODNÍHO GEOPARKU RALSKO
Midlochová, Andrea ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Šauer, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá konceptem geoparků, které se jako nástroj udržitelného rozvoje území rozšiřují po celém světě. Práce se zaměřuje na socioekonomickou a vzdělávací funkci geoparků a jejich management. Diskutován je koncept geoparků, geoturismu, dědictví a jeho interpretace doplněný o zjištění z praktických výzkumů. Tyto výzkumy jsou využity pro vytvoření přehledu metod používaných v sociogeografických výzkumech geoparků. V praktické rovině jsou použity kvalitativní metody s cílem identifikovat a zhodnotit celkové fungování Národního geoparku Ralsko a jeho socioekonomické a vzdělávací dopady. Pomocí analýzy dokumentů a pozorování v terénu jsou identifikovaní aktéři v území a zhodnoceno vzdělávání a interpretace dědictví geoparkem. Stěžejní částí výzkumu jsou polostrukturované rozhovory s aktéry v území, pomocí kterých byl zhodnocen management geoparku, chápání a postoje vůči geoparku a fungování celé oblasti. Došlo k identifikaci několika bariér bránící rozvoji regionu i geoparku, jenž jsou diskutované s teorií. Zároveň jsou místními aktéry navrhnuty konkrétní kroky nutné ke zlepšení fungování oblasti i samotného geoparku. Klíčová slova: geopark, Národní geopark Ralsko, udržitelný rozvoj, interpretace, geoturismus
Cultural functions and services of geodiversity within urban areas (with a special regard on tourism and recreation)
Kubalíková, Lucie ; Bajer, A. ; Drápela, E. ; Zapletalová, D. ; Kirchner, Karel ; Balková, M. ; Zágoršek, K. ; Kuda, František ; Roštínský, Pavel
Geodiversity (or abiotic nature) within urban areas has numerous functions and offers various benefits and services. In addition, it has strong links to cultural heritage and historical aspects and it influences and is influenced by urban development and planning. The geodiversity functions and services can be sorted according to the ecosystem services approach: regulating, supporting, provisioning and cultural services. The last mentioned includes a wide spectrum of aspects (spiritual, religious, historical, archaeological, social, artistic, sense of place etc.) and besides this, it encompasses also the tourist and recreational functions which are (in some cases) unexplored and underestimated in urban areas. The paper presents examples from two different Czech cities – Brno and Liberec. Selected geocultural sites are described and assessed and specific proposals for tourist, recreational and educational use are outlined. The results of evaluation show that they can represent an interesting alternative to the traditional tourist destinations within urban areas.
Local geoheritage: its importance and potential for geotourist and recreational activities (a case study from Lomnicko area)
Kirchner, Karel ; Kubalíková, Lucie ; Bajer, A.
Geodiversity, respectively its valuable part – geoheritage is considered an important resource for the geotourism and recreation purposes. In the C.R., there are a lot of examples of such use of geoheritage: sandstone rock cities, karst areas or polygenetic relief at mountain areas and others. These geoheritage features are usually significant on the national level, their existence assure the attractiveness of the given area, enables the geotourist and recreational activities and support the local and regional development. However, in the local scale, the geodiversity (respectively geoheritage, represented by particular geosites and geomorphosites) can also serve the above mentioned purposes. The paper presents the example from Lomnicko area which can be seen as an “average” area from the geodiversity/geoheritage point of view on the national level, but on the local and regional level, there is a considerable number of geosites and geomorphosites with a potential for geotourism and recreation.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zakládání geoparků v konceptu udržitelného rozvoje na příkladu kandidátského Geoparku Joachima Barranda
Červinková, Romana ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Štyrský, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou a aplikací nového nástroje k ochraně přírody a krajiny, jímž je zakládání geoparků, a to s konkrétním zaměřením na kandidátský Geopark Joachima Barranda. Cílem práce není jen ohodnotit dopady cestovního ruchu na zájmovou oblast. Diskutován je zejména management zakládání geoparku Joachima Barranda, důraz je kladen na současné vztahové vazby, kooperaci a postoje aktérů území. Nedílnou součástí práce jsou návrhy kroků vedoucích ke zlepšení efektivity zakládání geoparků. Práce také kriticky hodnotí fenomén geoparků v pojetí hojně diskutovaného udržitelného cestovního ruchu, podává přehled legislativních omezení souvisejících s ochranou přírody a postihuje konfrontaci zájmů ochrany přírody se zájmy turismu v praxi. Klíčová slova: udržitelný rozvoj, cestovní ruch, geoturismus, geopark, Český kras
Využití koncepce geomorphosites v cestovním ruchu (případová studie Novohradské hory)
VOZANDYCH, Petr
Bakalářské práce se zabývá vyhodnocením a návrhem využití geomorfologicky zajímavých lokalit v turistickém ruchu (geoturismu) na příkladu vymezeného území v oblasti Novohradských hor. Práce obsahuje geografickou charakteristiku území, kde je možné blíže se seznámit s podmínkami Novohradska. Dále je součástí textu v teoretické části představení koncepce geomorphosites, geoturismu a hodnocených lokalit (Cikánský vrch, Kamenec, Kraví hora, Kuní hora, Kuřský vrch, Mrzenáč, Myslivna, Vysoká a Zaječí vrch). Jádrem práce je analýza využití geoturistického potenciálu zaměřená především na hodnocené geomorfologicky zajímavé lokality. Zde autor sleduje pozici lokalit k turistickým trasám, hromadným ubytovacím zařízením a vybraným zájmovým bodům. Díky tomu je v závěru možné navrhnout vhodné využití zájmových lokalit.
Ekoturismus a geoturismus na příkladu geoparků v Česku
Čtveráková, Iveta ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Ryant, Filip (oponent)
Ekoturismus a geoturismus na příkladu geoparků v Česku Abstrakt Bakalářská práce přibližuje problematiku udržitelného cestovního ruchu a hodnotí potenciál jeho dvou forem, ekoturismu a geoturismu v českých geoparcích. Teoretická část se věnuje vlivům cestovního ruchu na životní prostředí a vyzdvihuje potřebu jeho šetrných forem. Práce se zaměřuje na interpretaci informací ohledně geologického, kulturního a historického dědictví. Zvláštní pozornost je věnována informačním panelům na naučných stezkách a jejich přínosu pro vzdělávání širokého okruhu lidí. K dalším cílům práce patří zhodnocení aktivit a turistických služeb nabízených v geoparcích. Důležitou tematikou je pak způsob propagace atraktivit, aktivit a služeb v jednotlivých geoparcích v Česku. Nedílnou součástí je představení čtyř evropských geoparků, v nichž je možno nalézt inspiraci pro rozvoj českých geoparků. Klíčová slova: ekoturismus, geoturismus, geopark, informační panel, interpretace informací, naučná stezka, udržitelný cestovní ruch

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.