Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Klopení nosníku - analýza specifických případů
Piják, Jiří ; Barnat, Jan (oponent) ; Bajer, Miroslav (vedoucí práce)
Práce se zabývá klopením asymetrických průřezů, zejména možnostmi posouzení dle ČSN EN 1993-1-1. Modely jsou založeny na prutové, plošné a prostorové metodě konečných prvků. U prutových modelů jsou studovány přístupy statických softwarů Scia Engineer a RFEM. Plošný a prostorový model popisuje nosník plošnými a prostorovými konečnými prvky a geometrie má počáteční imperfekci. Výpočet je geometricky nelineární. Je studována shoda mezi prutovým a nelineárním pojetím. Na základě výsledů je navržena optimální výchylka, aby ke shodě došlo. Je posouzen prostý nosník zatížen spojitým liniovým zatížením.
Statická analýza textilních konstrukcí
Husáriková, Natália ; Gratza, Roman (oponent) ; Kytýr, Jiří (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá návrhom a výpočtom membránovej konštrukcie prístrešku nad zvoleným pôdorysom. Ako najvhodnejší tvar bol vybraný hyperbolický paraboloid. Následne boli vykonané tri rôzne dielčie štúdie. V prvej štúdii bol sledovaný vplyv zmeny hustoty siete konečných prvkov výpočtového modelu. Druhá štúdia sa zaoberala vplyvom zmeny geometrie výpočtového modelu. V tretej štúdii bol sledovaný vplyv dotvarovania materiálu výpočtového modelu na deformácie a napätia membránovej konštrukcie. K statickému riešeniu týchto zvolených variant bol využitý programový systém RFEM s použitím modulu RF-FORM-FINDING. Vo výpočte bolo aplikované geometricky nelineárne riešenie.
Studie kvality prutových prvků v MKP
Šmídová, Magdalena ; Němec,, Ivan (oponent) ; Nevařil, Aleš (vedoucí práce)
Byly vybrány úlohy, u kterých bylo možno očekávat komplikace při modelování nebo výpočtu. Ty byly řešeny pomocí MKP v komerčních softwarech RFEM, Scia, Axis a ANSYS. Řešené úlohy zahrnují geometrické nelinearity, případně se věnují vzpěru či kroucení. V práci je obsažena základní teorie a SW řešení. Pro jednotlivé programy je u konkrétních úloh uvedeno nastavení parametrů výpočtu, ve složitějších případech také způsob tvorby modelu a jednotlivé kroky řešení. Je provedeno srovnání získaných výsledků s teoretickým, analyticky získaným řešením.
Návrh a výpočet membránové konstrukce zastřešení stadionu
Lang, Rostislav ; Kytýr,, Jií (oponent) ; Němec, Ivan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou návrhu a výpočtu membránové konstrukce zastřešení stadionu. Jedná se o komplexní inženýrský problém, který v sobě zahrnuje mnoho dílčích složek: hledání počátečního tvaru membrány, staticky i architektonicky vhodné uspořádání systému nosných lan, hospodárné řešení okrajových podmínek (uložení) konstrukce. Všechny složky návrhu se ovlivňují a nelze je řešit bez vzájemné koordinace. Vždy velice záleží na zkušenostech a citu inženýra, jenž takovouto konstrukci navrhuje. Úlohu již není možné řešit dle teorie I.řádu. Rovnováha sil na nedeformované konstrukci, jenž u mnoha projektovaných konstrukcí dává uspokojivé výsledky, by neodpovídala realitě. Je proto nutné uvažovat rovnováhu sil na deformované konstrukci dle teorie velkých deformací. Práce byla zadána s ohledem na záměr firem Ing. Software Dlubal s.r.o. a FEM consulting s.r.o., které spolupracují na vývoji software RFEM, doplnit tento programový systém o modul MEMBRÁNA pro hledání výchozích tvarů membránových konstrukcí. Tato práce má být příspěvkem k vytvoření tohoto modulu.
Výpočet plastické únosnosti desek
Rozsypalová, Veronika ; Hradil, Petr (oponent) ; Němec, Ivan (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je výpočet plastické únosnosti desek. První část práce je věnována popisu použitých teorií. Jedná se v první řadě o teorii materiálové nelinearity a plasticity, včetně popisu modelů plasticity, které jsou nejčastěji používané v inženýrských analýzách. Dále je naznačena teorie geometrické nelinearity a probrány základní principy výpočtu mezní plastické únosnosti desek. Součástí práce jsou výpočty mezní únosnosti vybraných tvarů desek, jejich řešení jak ručním výpočtem, tak s využitím výpočtového softwaru, a následné vyhodnocení získaných hodnot. V přílohách jsou uvedeny postupy tvorby modelů ve výpočtových programech RFEM a ANSYS.
Statická analýza a modelování ocelové konstrukce metodou konečných prvků
Vojtek, Jiří ; Brdečko, Luděk (oponent) ; Kršík, Jakub (vedoucí práce)
Tvorba konečně prvkového modelu ocelové konstrukce v programu Scia Engineer. Vyhodnocení vypočtených napětí s využitím lineárního a nelineárního výpočtu na vybraném rámu z konstrukce. Porovnání míry zvýšení únosnosti konstrukce použitím nelineárního výpočtu oproti lineárnímu.
Využití metody SBRA při pravděpodobnostním rozboru spolehlivosti pilířového systému tvořeného štíhlými železobetonovými pruty
Pustka, David ; Čajka, R. ; Marek, Pavel
Moderní konstrukční systémy tvořené z různých štíhlých komponentů jsou stále častější. Odezva těchto konstrukcí na vnější zatížení souvisí významně na jejich deformacích. Podmínky spolehlivosti takových konstrukcí musí být proto založeny na rovnováze vnějších a vnitřních sil při uvažování deformované konstrukce. Rostoucí potenciál výpočetní techniky dovoluje i v těchto případech aplikovat pravděpodobnostní spolehlivostní metodu SBRA možnosti aplikací této metody je stručně naznačena ve studii vybraného konstrukčního systému
Nelineární modely visutých mostů
Malík, Josef
Některé výsledky spojené s geometrickou nelinearitou torze a ohybu mostovky jsou studovány. Základní variační rovnice jsou odvozeny z principu minima energie.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.