Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 62 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zaostřeno na ženy a muže - 2018
Český statistický úřad
Statistické údaje z řady oblastí života žen a mužů. Publikace je doplněna o výsledky šetření k problematice rovnosti žen a mužů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Transplantace dělohy jako cesta k mateřství
Hlaváčová, Žaneta ; Sokolová, Věra (vedoucí práce) ; Hasmanová Marhánková, Jaroslava (oponent)
Tato práce se zabývá relativně novou metodou asistované reprodukce. Nahlíží na transplantaci dělohy feministickou optikou a na teoretické úrovni se zabývá jejími potenciálními přínosy a riziky v širších etických a společenských souvislostech. Skrze kritické čtení a myšlení odkrývá, jak je konstruováno ženství a mateřství v jednotlivých diskurzech právě v souvislosti s transplantací dělohy. Prostřednictvím kritické diskurzivní analýzy se proto zaměřuji na texty vyprodukované na toto téma v rámci populárního a odborného diskurzu a odhaluji, s jakými genderovými stereotypy a konstrukcemi pracují pro podporu svých argumentů. Tyto oblasti našeho každodenního života mají ve společnosti velkou moc a ovlivňují to, jak vnímáme a konstruujeme realitu, a tím se podílejí na jejím vytváření. Klíčová slova: transplantace dělohy, neplodnost, mateřství, reprodukční technologie, genderové role
Muži na rodičovské dovolené z pohledu sociálních pracovníků
VIKTOROVÁ, Romana
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mužů na rodičovské dovolené z pohledu sociálních pracovníků, kteří s muži v pečovatelské roli přijdou v rámci své profese nejčastěji do kontaktu. Mají tak možnost zhodnotit míru zapojení otců do každodenní péče o nezletilé děti a na základě této zkušenosti adekvátně posoudit vhodnost odchodu mužů na rodičovskou dovolenou. Vlivem utváření genderových stereotypů v rámci dané společnosti dochází k přijímání obecně platných pravidel, na kterých se zakládá rozdílný přístup k osobám ženského nebo mužského pohlaví. Takové zákonitosti však nemusí vždy odpovídat psychickému nebo sociálnímu nastavení ani zájmům či potřebám každého jedince. Společnost častokrát podléhá mylným představám o přirozeném chování osob na základě jejich příslušnosti k určitému pohlaví a zapomíná tak hledět na individuální vlastnosti, schopnosti a názory jedince. Jsou to právě sociální pracovníci, kteří by v rámci své profese měli brát ohled na individualitu jedince. Společensky uznávané normy prochází po staletí neustálým procesem změny. Současná společnost klade daleko větší důraz na rovnost mezi ženami a muži a tak se péče o dítě začíná stávat záležitostí obou partnerů. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak vnímají muže na rodičovské dovolené sociální pracovníci se zaměřením na cílovou skupinu rodina a děti. Ze získaných poznatků by mělo být zřejmé, zda jsou sociální pracovníci se zaměřením na rodinu a děti otevřeni novým alternativám rodičovské péče nebo patří spíše mezi zastánce tradičního rozdělení rolí ve společnosti. Na základě výzkumu by mělo být možno nalézt odpověď na výzkumnou otázku, která zní: Jsou postoje sociálních pracovníků k mužům na rodičovské dovolené stereotypní? K získání potřebných dat byla použita strategie kvalitativního výzkumu. Při sběru dat byla v rámci metody dotazování využita technika hloubkového rozhovoru. Výzkumný soubor tvořilo 7 sociálních pracovníků z Českých Budějovic, kteří se v rámci své profese zaměřují na cílovou skupinu rodina a děti. Z výzkumu vyplynulo, že odchod muže na rodičovskou dovolenou vnímají dotazovaní sociální pracovníci z větší části pozitivně. Přestože odchod muže na rodičovskou dovolenou pociťují jako méně obvyklý, nevidí problém v tom, když se péči o dítě věnuje z větší části muž. Všichni dotazovaní sociální pracovníci se shodli na tom, že vždy záleží na tom, aby model péče o dítě vyhovoval oběma z partnerů a byl nastavený na základě vzájemné dohody. Z výpovědí informantů je zřejmé, že dbají na individualitu každého jedince a i přes svůj odlišný názor se snaží porozumět důvodům, díky kterým mohou zastávat ostatní jiný pohled na věc.
K problematice genderu ve vztahu ke škole
MĚRTLOVÁ, Tereza
Tématem bakalářské práce je gender a genderové aspekty školství. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje teoretickému rozboru pojmu gender a s ním spojenými kapitolami. Seznámí nás s genderovou problematikou, feminis-mem, genderovou rolí či genderovým stereotypem. Věnuje se také genderu a ja-zyku včetně vztahu genderu ke škole. K první části práce také náleží kapitola učivo a učebnice, jež popisuje genderová kritéria korektní učebnice. Praktická část ob-sahuje posouzení genderové korektnosti čtyř rozdílných učebnic českého jazyka pro 2. stupeň základních škol, založené na teoretických poznatcích. Cílem bakalář-ské práce je seznámit se s genderovou problematikou a přiblížit význam gendero-vého aspektu pro školu.
Ženy a muži v datech - 2017
Český statistický úřad
Přehled genderových rozdílů za jednotlivé oblasti na základě datových výstupů z ročenky Zaostřeno na ženy a muže.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 62 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.