Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Padlé ženy: genderové vyobrazení žen v instituci vězení v české/československé filmové tvorbě
Moravuszová, Klára ; Sokolová, Věra (vedoucí práce) ; Jiroutová Kynčlová, Tereza (oponent)
Diplomová práce se zabývá konstrukcí obrazů žen, které mají zkušenost s institucí vězení, ve filmové tvorbě. Prostřednictvím genderové perspektivy diplomová práce analyzuje, jak jsou tyto konstrukce zobrazovány a reflektovány jako součást příběhů postav ve vybraných českých a československých filmech. Práci tvoří pět částí. V první části jsou představena teoretická východiska, dále pak je ve druhé části pozornost věnována tématu genderu a vězení, resp. vězeňství v České republice. Součástí této specifikace se práce věnuje tématu moci, kriminality žen a velkou část se věnuje genderovým normativním představám v instituci vězení a zobrazením těchto témat v mediální (filmové) tvorbě. Čtvrtá empirická část pojednává o metodologických východiscích a samotné metodologii výzkumu. V poslední páté části je proveden výzkum a prezentace jeho výsledků. Prostřednictvím filmové tvorby jsou reprodukovány genderové normativní představy o ženách a tím neustále ukotvují nebo naopak vyvrací konkrétní představy o tom, jaké by "správné" a "žádoucí" ženy měly být, aby byly ve společnosti přijímány. Spojení žen a restriktivního zařízení, jakým instituce vězení je, patří mezi celospolečensky tabuizovaná témata. Práce tedy zkoumá, jak je toto téma předkládáno divákům a divačkám českých a československých filmů. Klíčová...
Reprodukce genderových rolí v prostředí mateřské školy a rodiny
Mastíková Švantnerová, Anna ; Baslarová, Iva (vedoucí práce) ; Jarkovská, Lucie (oponent)
Diplomová práce se zabývá genderově diferencovaným přístupem, kterému jsou děti od narození vystaveny. Cílem etnografického výzkumu, který byl proveden v prostředí mateřské školy, bylo zjistit, jakým způsobem socializuje děti předškolního věku mateřská škola - učitelky, ale také rodiče dětí. Dalším cílem bylo zjistit, zda dochází v mateřské škole k reprodukci genderových stereotypů. Za tímto účelem jsem provedla zúčastněné pozorování ve třídě mateřské školy, které jsem následně doplnila rozhovory s rodiči dětí, ale také s učitelkami dané mateřské školy. Součástí výzkumu byl také experiment. Diplomová práce se skládá ze dvou částí - teoretické a empirické. V teoretické části jsou představeny základní koncepty a argumenty vztahující se k výzkumné otázce. Empirická část práce se věnuje metodologickým postupům, dále se skládá z analýzy rozhovorů s rodiči, učitelkami, ale také analýzy zúčastněného pozorování v mateřské škole a experimentu provedeného s dětmi předškolního věku.
Zaostřeno na ženy a muže - 2018
Český statistický úřad
Statistické údaje z řady oblastí života žen a mužů. Publikace je doplněna o výsledky šetření k problematice rovnosti žen a mužů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.