Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kinetic Study of a Gas Absorption Into a Liquid Stages 1.1 and 1.2
Stavárek, Petr
Report describes the experimental apparatus and measurements of the kinetics of a gas absorption into a liquid and reports the evaluated results.
Odstraňování plynných polutantů ze vzdušnin na poloprovozní pračce
Kalivoda, Josef ; Šulc,, Radek (oponent) ; Moucha, Tomáš (oponent) ; Svěrák, Tomáš (vedoucí práce)
V dizertační práci je řešena problematika absorpce s chemickou reakcí na kapalinovém scrubberu poloprovozní velikosti. Provozní charakteristiky kapalinového scrubberu byly ověřeny při absorpci oxidu uhličitého ze vzdušin do 1% roztoku hydroxidu sodného. Ze získaných experimentálních dat byly vyhodnoceny základní hydraulické charakteristiky absorbéru, jako jsou tlakové ztráty zařízení, množství zadržované kapaliny, kontaktní doba plynné a kapalné fáze a účinnost absorpčního procesu vypírky. Pro zpracování experimentálních dat byl formulován komplexní matematický aparát, který vychází z filmové teorie difúze, zaměřený na formulaci rychlostních rovnic prostupu hmoty při absorpci s chemickou reakcí. Tento matematický aparát umožnil výpočet koeficientu prostupu hmoty platný pro daný typ absorpčního zařízení, který byl provozovaný za uvedených experimentálních podmínek.
Separace plynných polutantů na membránových kontaktorech
Ostrezi, Jan ; Dohnal, Mirko (oponent) ; Svěrák, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá odstraňováním vybraného plynného polutantu (CO2) ze směsi plynů za pomoci experimentálního technologického zařízení - membránového kontaktoru. Teoretická část je zaměřena zejména na rešerši momentální situace týkající se membránových kontaktorů. Teoretická část práce také obsahuje teorii potřebnou k pochopení fyzikálně chemické podstaty absorpce resp. chemisorpce. Experimentální část se zabývá realizací samotného technologického zařízení a dále popisuje jeho účinnost při absorpci oxidu uhličitého do roztoku hydroxidu sodného. Naměřené výsledky byly diskutovány
Odstraňování plynných kontaminantů z atmosféry
Kalivoda, Josef ; Kotlík, Josef (oponent) ; Svěrák, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na odstraňování vybraných plynných kontaminantů z plynných směsí na expermentálním technologickém zařízení. Hlavní pozornost teoretické části je soustředěna na popis absorpčního procesu, ustavení rovnováhy mezi kapalnou a plynnou fází. Experimentální část se soustředí absorpci oxidu uhličitého do deionizované vody na experimentálním zařízení. V závěru jsou pak diskutovány výsledky.
The femtosecond optical frequency comb based tool for spectral analysis of molecular absorbtion gases
Lešundák, Adam ; Šmíd, Radek ; Buchta, Zdeněk ; Mikel, Břetislav ; Lazar, Josef ; Randula, A. ; Číp, Ondřej
The spectral analysis of absorption of molecular gases belongs to very powerful methods for detection of concentration of gases in a tested sample. In case of the human breath it consists of hundreds of molecules of gasses and their concentrations are known as biomarkers. An increased concentration of more of them indicates certain diseases or symptoms. The presenting work covers a pilot experiment where femtosecond pulse probe laser and a detection chain based on cross-correlation makes an analysis of the specimen of the absorption gas. In the pilot experimental set-up the detection part utilizes a Michelson interferometer with movable measuring mirror. We developed a novel digital processing method for precise stabilization of the speed of the mirror during measuring process. The caught optical signals are calculated by the fast Fourier transform from the time to wavelength domain. The first caught spectra of the femtosecond beam passing trough the specimens show absorption lines of one isotope of acetylene which was tested as the first sample. The work proofed positive the possibility of using the femtosecond laser for detection of broadband absorption spectra in the infrared region.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.