Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti využití principů zahradní terapie pro lidi s mentálním postižením
Janků, Zuzana ; Hudcová, Eliška (vedoucí práce) ; Dočkal, Jan (oponent)
Diplomová práce "Možnosti využití principů zahradní terapie pro lidi s mentálním postižením" zkoumá, jakou roli má zahrada v životě lidí s mentálním postižením. Cílem práce je pomocí polo-strukturovaných rozhovorů zjistit, jak se využívá zahrada při péči o klienty s mentálním postižením v Domově svaté Rodiny. Teoretická část práce se nejprve zamýšlí nad vztahem člověka k přírodě. Následuje definice zahradní terapie a jejího využití pro různé cílové skupiny. Práce pokračuje obsáhlým vymezením pojmu mentální postižení a popisuje také specifika komunikace s lidmi s mentálním postižením. V praktické části je provedena analýza polo- strukturovaných rozhovorů, které proběhly s pracovníky a klientem Domova svaté Rodiny. Skrze rozhovory autorka zjišťovala, jaký vztah mají klienti a pracovníci k zahradě a jak ji ve svém životě využívají. Klíčová slova Zahradní terapie, lidé s mentálním postižením, zahrada, relaxace, práce na zahradě.
Design ponorného čerpadla
Weiser, Michael ; Sládek, Josef (oponent) ; Fridrichová, Eva (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je design ponorného čerpadla, které je určeno k čerpání vody na chatách a zahradách. Práce se zabývá analýzou současného stavu na trhu s čerpadly a vlastním návrhem ponorného čerpadla. Cílem je vytvoření designérského návrhu, který bude vyhovovat technickým, ergonomickým a estetickým aspektům zadaného tématu.
Metodika vyhodnocování procesu introdukce v památkách zahradního umění
Kirschner, Jan ; Kohlová, Jana ; Souček, Josef
Metodika si klade za cíl vytvořit nástroj pro všestranné vyhodnocení procesu introdukce v objektech památek zahradního umění. Toto vyhodnocení bude též sloužit k identifikaci vhodného sortimentu dřevin použitelného nejen pro historické objekty zahrad a parků, ale též pro sídelní zeleň. Na základě podrobné klasifikace metodika umožní hodnotit jedince introdukovaných rostlin zejména z hlediska zachování jejich estetické a biologické funkce. Soubory dat pro jednotlivé taxony umožňují též vyhodnocení rizika introdukce.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Ferenc, Jonáš ; Nový, Alois (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Zadáním bakalářské práce je revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži především pak předpolí, kde má být vytvořeno důstojné návštěvní centrum, které by poskytlo dostatečný servis pro celou zahradu. Základním principem práce je obnovit zahradu do původního stavu a vytvořit návštěvníkům zázemí pro její pochopení a poznání. Východiskem řešení je přesun hlavního vstupu tak, aby odpovídal provozním náležitostem a formování objektu návštěvního centra, které vede návštěvníky cestou poznání celé zahrady. Předpolí je obnoveno do jednotlivých bloků tak, aby doplňovalo funkce hlavní zahrady a nabízelo další možnosti využití.
REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Ferenc, Kryštof ; Nový, Alois (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá revitalizací části Květné zahrady v Kroměříži. Řešení klade důraz především na funkční rozdělení a hierarchii zahrady vycházející z historických a prostorových vazeb zahrady. Projekt zkoumá změnu vstupu do Květné zahrady tak, aby lépe odpovídal jak historickým a kompozičním hodnotám, tak provozním vazbám. Předpolí je rozděleno na řadu hierarchicky provázaných prostorů s různou atraktivitou, navržených tak, aby doplňovaly funkci Květné zahrady. Návrhu dominuje výrazné návštěvnické centrum a vtažení poloveřejného prostoru dovnitř zahrady.
VICEGENERACNI SOUZITI aneb MAME SE JAK NA ZAMKU
Habancová, Anežka ; Dvořák, Tomáš (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Dříve žila převážná část obyvatel na venkově. Žily tam celé rodiny spolu ve společném domě na společném pozemku. mladí pomáhali starším a staří svým potomkům, s domácností, s dětmi, s hospodářstvím. S nástupem industrializace a mobilizace se mnoho mladých lidí odstěhovalo do rozrůstajících se měst, za prací, do nově budovaných činžovních bytových domů, které byly spíš menší, než aby tam mohla bydlet spolu celá široká rodina. Ke vzájemné spolupráci bylo rázem daleko. Ve městě je více obyvatel, více pracovních příležitostí a i více starších lidí, o které převzal péči stát - domovy pro seniory - soustředění důchodců na jedno místo, bez denního kontaktu s mladými, s rodinou. Díky dobré zdravotní péči starších lidí přibývá a je potřeba se k této skutečnosti nějak postavit. Na venkově se ještě nachází dvojdomky či vícegenerační domy, kde bydlí rodina s prarodiči, ale ve městě se těžko najdou ke koupi či pronájmu dva byty poblíž sebe. Hlavním konceptem mé práce je tedy vytvoření tzv.dvojbytů, bytů se společným zádveřím, chodbou, které spojuje jeden menší a druhý větší byt. Využití zámku pro tento princip je více než vhodné - dojde k navrácení funkce bydlení pro rodinu, přičemž každá z generací najde v areálu zámku prostor pro své aktivity či zaměstnání. Tímto zůstane areál stále otevřený vůči obyvatelům města a nabídne jim nové možnosti trávení volného času (restaurace a amfiteatr).
Analýza vybraných způsobů ocenění nemovitostí typu rekreační a zahrádkářská chata v lokalitě Blansko a okolí
Doskočil, Filip ; Kramářová, Iva (oponent) ; Klika, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se v úvodní části zabývá popisem oceňované lokality, vysvětlením základních pojmů v oceňování nemovitostí a popisem jednotlivých metod oceňování, které budou použity v praktické části. V praktické části se zabývá popisem a oceněním šesti rekreačních chat. V závěrečné části se práce zabývá vyhodnocením výsledků použitých metod a zvolení nejvhodnější metody pro oceňování rekreačních a zahrádkářských chat v dané oblasti.
Studie proveditelnosti-změna zahradnictví na produkční a realizační firmu
Kresa, Ondřej ; Randulová, Lenka (oponent) ; Koleňák, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce má za cíl vypracovat studii proveditelnosti se zaměřením na změnu zahradnictví na produkční a realizační firmu. Je v ní analyzována současná struktura a stav hospodaření firmy a návrh vedoucí k rozvoji v letech 2011 až 2013. postatou návrhu je rozšíření produkčních kapacit firmy a zvýšení tržního podílu.
Metodika záchrany a revitalizace introdukovaných dřevin v památkách zahradního umění
Kirschner, Jan ; Souček, Josef
Cílem metodiky je vytvořit ucelený klíč k tomu jak určit prioritní introdukované dřeviny určené k záchraně, následně pak stanovit sled opatření které k záchraně jedince, případně taxonu vedou. Díky metodice je navržena komplexní souslednost operací vedoucí ke včasné realizaci opatření k záchraně hodnotných introdukovaných jedinců dřevin v památkách zahradního umění. Metodika má za úkol, obecně řečeno, integrovat památková, zahradně architektonická, dendrologická a arboristická hlediska při záchraně či revitalizaci introdukovaných dřevin.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Chataření v okrese Hodonín (vývoj, územní rozložení a typologie)
ZOUHAR, Jiří
Diplomová práce analyzuje chataření, zahrádkaření, záhumenkářství a vinařství v území okresu Hodonín. Zabývá se především typologií chat a nechatových objektů (altánů) na zahrádkách, záhumencích a vinohradech. Sledované rekreační objekty se v území seskupují do osad {--} chatových a nechatových {--} altánových, eventuelně smíšených, osad různých typů. Tyto typologie pak uplatňujeme při terénním mapování chat, altánů a jejich osad v okrese Hodonín. (Zmapováno bylo 5 376 chat a 4 935 altánů). Součástí diplomové práce je i shrnutí územně plánovacích, ekologických a dalších problémů spojených s výše uvedenými aktivitami.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.