Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika vyhodnocování procesu introdukce v památkách zahradního umění
Kirschner, Jan ; Kohlová, Jana ; Souček, Josef
Metodika si klade za cíl vytvořit nástroj pro všestranné vyhodnocení procesu introdukce v objektech památek zahradního umění. Toto vyhodnocení bude též sloužit k identifikaci vhodného sortimentu dřevin použitelného nejen pro historické objekty zahrad a parků, ale též pro sídelní zeleň. Na základě podrobné klasifikace metodika umožní hodnotit jedince introdukovaných rostlin zejména z hlediska zachování jejich estetické a biologické funkce. Soubory dat pro jednotlivé taxony umožňují též vyhodnocení rizika introdukce.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Böserlová, Jana ; Klein, Pavel (oponent) ; Mikulášek, David (vedoucí práce)
Květná zahrada se nachází v blízkosti centra Kroměříže a spolu s Podzámeckou zahradou je významnou přírodně – architektonickou památkou, zahrnutou v seznamu světového dědictví UNESCO. Celá zahrada je koncipována velmi přísně, přesně podle pravidel barokní zahradní architektury. Řešené území, Předpolí Květné zahrady, bývalo v minulosti nedílnou součástí života celé zahrady. Pro soudobé obyvatelstvo byla zahrada zdrojem radovánek a relaxace. V současnosti je Předpolí Květné zahrady značně zanedbáno a veřejnosti sem není povolen přístup. U takové památky, jíž Květná zahrada bezesporu je, je tento stav na pováženou. Bakalářská práce na téma revitalizace zahrady by měla objasnit problémy a nastínit možný budoucí postup obnovy zahrady.
Metodika záchrany a revitalizace introdukovaných dřevin v památkách zahradního umění
Kirschner, Jan ; Souček, Josef
Cílem metodiky je vytvořit ucelený klíč k tomu jak určit prioritní introdukované dřeviny určené k záchraně, následně pak stanovit sled opatření které k záchraně jedince, případně taxonu vedou. Díky metodice je navržena komplexní souslednost operací vedoucí ke včasné realizaci opatření k záchraně hodnotných introdukovaných jedinců dřevin v památkách zahradního umění. Metodika má za úkol, obecně řečeno, integrovat památková, zahradně architektonická, dendrologická a arboristická hlediska při záchraně či revitalizaci introdukovaných dřevin.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika pro evidenci živých sbírek v památkách zahradního umění
Kirschner, Jan ; Kohlová, Jana ; Souček, Josef
Metodika představuje nástroj, který umožňuje evidovat a katalogizovat dřeviny v živých sbírkách v rámci PZU pomocí popisných a hodnotících kritérií, a to v kontextu kompozice a vegetačních prvků PZU, a současně umožní tato data uvádět prostorově explicitně na platformě databáze v rámci vebové aplikace v prostředí GIS.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Památkový postup pro uplatnění zájmů a cílů památkové péče u objektů zahradního umění s vysokým podílem sbírek
Staňa, Ivan ; Kohlová, Jana
Cílem památkového postupu je stanovit postup a obsah jednotlivých kroků pro zajištění zájmů a cílů památkové péče u objektů zahradního umění, v kterých je lokalizován vysoký podíl rostlinných sbírek, především dřevin. Metodický postup spočívá v realizaci logického sledu oborových průzkumů a jejich interpretace. Cílem je sjednocení oborových postupů s ohledem na specifické zastoupení rostlinných sbírek v památkách zahradního umění (PZU). Specifikum těchto problémů spočívá v umístění jednotlivých taxonů (vegetačního prvku, položky sbírky), které bylo realizováno bez potřebné znalosti kompozice objektu. Tento rozpor je v současné péči o tyto objekty zahradního umění pouze obtížně řešitelný.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika popisu živých sbírek v památkách zahradního umění pro zápis do centrální evidence sbírek
Kirschner, Jan ; Kohlová, Jana ; Souček, Josef
Certifikovaná metodika umožňuje jednotným a přehledným způsobem popsat živou sbírku dřevin v rámci památky zahradního umění pro účely Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR. Zahrnuje zejména státně správní vlastnosti sbírky (vlastník, správce, čísla pozemků), vlastnosti sbírky jako celku i jejích hlavních částí, ale také popis jednotlivých kompozičně a sbírkově význačných dřevin. CM představuje posun v pojmu sbírka v CES v tom, že zahrnuje živé exempláře, jejichž vlastnosti (památková, sbírková a architektonická hodnota) se v čase mění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Stanovení zásad funkční obnovy městských a historických parků‚ zahrad a hřbitovů
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Šubrová, R. ; Šubr, Jaroslav
Metodika architektonicko-památkového průzkumu památek zahradní architektury. Metodika byla zpracována na základě syntézy všech dostupných metodik stavebně-historických průzkumů stavebních památek a jejich urbanistických souborů a na základě syntézy obdobných průzkumů. Zahrnuje nástin historického vývoje památkové péče v ČR, provedené stavebně historické průzkumy, stavebně historický průzkum památek zahradní architektury (SHP), SHP Zámeckého parku v Telči, standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, památkový rozbor území a vlastní metodiku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.