Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 222 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ubytovací zařízení
Šindlář, Josef ; Utíkal, Aleš (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je vypracování projektu pro provádění stavby ubytovacího zařízení s podsklepením. Objekt je zasazen do blízkosti historického centra města Ostrava. Budova spadá do 4hvězdičková kategorie ubytovacích zařízení a bude sloužit pro přechodné ubytovaní. V objektu bude umístěno restaurační zařízení a místnost pro cvičení, jež bude určena pouze pro hotelové hosty. Ubytovací kapacita je 68 hostů. Parkovací místa pro návštěvníky hotelu se nachází v blízkosti hotelu. Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu z vápenopískových tvárnic a monolitických stropůa prvního podzemního podlaží. Objekt je zateplen pomocí systému ETICS. Jako fasádní úprava byla použita pastovitá omítka a cihelné pásky. Zastřešení je tvořeno jednoplášťovou plochou střechou a založení stavby bude provedeno na základových pásech. Budova je situována na rovinatém terénu. Projekt byl zpracován v programech ArchiCad21, AutoCad 2016 a SketchUp.
Rodinný dům
Sikora, Marek ; Osička, Jan (oponent) ; Lavický, Miloš (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu. Objekt se nachází v obci Smilovice na parcele číslo 2444 katastrálního území Smilovice u Třince. Terén této parcely je rovinatý. Objekt je nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Dvě nad sebou položené podlaží jsou věnovány garáži a obytným částem domu. Nad druhým nadzemním podlažím se nachází prostor půdy. Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pásy z prostého betonu. Svislé konstrukce tvoří tvárnice Liapor. Stropní konstrukce je navržená ze stropních panelů Liastrop. Střecha je valbová.
Bytový dům
Slepánek, Mojmír ; Woytela, Jindřich (oponent) ; Sukopová, Dáša (vedoucí práce)
V mé bakalářské práci řeším návrh novostavby bytového domu v Boskovicích v ulici Lipová na parcele 4415/146. Celková výměra pozemku je 1097 m2. Bytový dům má 3 nadzemní podlaží a suterén. Svislé konstrukce v suterénu jsou navrženy z betonových tvárnic a v nadzemních podlažích ze systému Porotherm. Svislé obvodové konstrukce jsou opatřeny zateplovacím systémem ETICS. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky. Střecha je řešena z velké části příhradovými vazníky a jednoplášťovou plochou střechou. V bytovém domě je 6 bytových jednotek. V suterénu jsou navrženy sklepní koje, technická místnost a garáže. Výkresová část byla zpracována v počítačovém programu AutoCAD.
Rodinný dům
Zachovalová, Jana ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s provozovnou, který se nachází v katastrálním území obce Chrudichromy. Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a jedno pozemní. V suterénu se nachází dvě garáže. Provozovna – kadeřnictví, se nachází v 1. NP. Celý dům je navržen pro pětičlennou rodinu. Obvodové stěny objektu jsou postaveny z tvárnic Porotherm 30 AKU Z PROFI a jsou zatepleny kontaktním systémem etics. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny z POT nosníků a stropních vložek MIAKO. Dům je zastřešen hambálkovým krovem s dvouplášťovou větranou skladbou střechy. Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby.
Rodinný dům s kadeřnickým salonem, Česká
Rásochová, Ludmila ; Rebrova, Tatiana (oponent) ; Kacálek, Petr (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu v České u Brna. Objekt je navržen jako samostatně stojící, částečně podsklepený dvoupodlažní rodinný dům s kadeřnickým salonem a venkovním bazénem. Dům bude sloužit jako trvalé bydlení pro čtyřčlenu rodinu. Jako konstrukční systém byl zvolen systém Porotherm. Stropní konstrukce je navržena ze stropních nosníků POT a vložek MIAKO. Podlaží jsou propojena železobetonovým monolitickým schodištěm. Pro zateplení byl zvolen systém ETICS. Zastřešení objektu je řešeno plochou a šikmou střechou. Garáž je součástí rodinného domu a je určena pro dvě osobní vozidla. Projekt bakalářské práce byl zpracován v programu ArchiCad. Vizualizace též v programu ArchiCad a také programu Artlantis. Veškeré konstrukce odpovídají platným normám ČSN.
Malý bytový dům
Paťha, Martin ; Vacenovská, Veronika (oponent) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Jedná se o novostavbu bytového domu na pozemku č. 599/1 na území města Červený Kostelec v klidové oblasti města. Objekt má tři nadzemní podlaží a není podsklepen. První podlaží je tvaru L a nachází se zde jedna bytová jednotka a technické zařízení pro celý bytový dům. Dále se zde nachází garáž pro tři osobní automobily. Druhé podlaží obsahuje jednu bytovou jednotku, která má lodžii a střešní terasu. Ve třetím nadzemním podlaží se nachází jedna bytová jednotka s lodžií a garsoniéra. Objekt je zastřešen šikmou střechou s plechovou krytinou. Zastřešení garáže je navrhnuto pomocí vegetační střechy. Veškeré zdivo v objektu je z cihel systému POROTHERM. Konstrukce stropu je zhotovena rovněž systémem POROTHERM, pomocí POT nosníků a MIAKO vložek. Celá stavba zapadá do koncepce okolní výstavby
Bytový dům v Havlíčkově Brodě
Jonáš, Filip ; Král, Jakub (oponent) ; Sedláková, Markéta (vedoucí práce)
Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu v Havlíčkově Brodě v ulici Rozkošská na parcelách č. 659/41, 659/72 a 659/73. Pozemky jsou svažité a jejich celková výměra je 2 424 m2. Budova má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Svislé konstrukce jsou navrženy v podzemním podlaží z betonových tvárnic a v nadzemních podlažích ze systému Porotherm. Svislé obvodové konstrukce jsou opatřeny zateplovacím systémem s provětrávanou mezerou. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky. Střecha je navržena jednoplášťová plochá. V bytovém domě je 8 bytových jednotek. V suterénu jsou navrženy skladovací prostory, místnost pro vytápění objektu a garáže. Výkresová část byla zpracována v počítačovém programu ArchCAD 18.
Dvoubytový rodinný dům s provozem masáží v Tečovicích
Miklas, Josef ; Vlach, František (oponent) ; Štěpánek, Ladislav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dvoubytového rodinného domu s provozem masáží v Tečovicích. Pozemek pro stavbu je svažitý. Objekt je podsklepený, kdy v suterénu se nachází provozovna masáží, garáže a technické místnosti pro jednotlivé byty. V prvním nadzemním podlaží se nachází dvě bytové jednotky pro 4člennou rodinu. Každý byt má své vlastní vnitřní schodiště. V druhém nadzemním podlaží je klidová část bytů. Konstrukční systém je z cihelných bloků Porotherm, stropy jsou skládané vložkami Miako. Dům má sedlovou střechu tvořenou novodobou hambálkovou soustavou. Krytinu tvoří pálená taška Tondach.
Dům na vodě
Kosová, Karolína ; Kučera, Radim (oponent) ; Struhala, Karel (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s malířským ateliérem v Martinicích u Onšova. Navrhovaná stavba bude založena částečně na břehu pozemku číslo 140/2, větší část stavby je navržena nad hladinou rozlehlého rybníka (číslo pozemku 145). Dům pro čtyřčlennou rodinu má dvě nadzemní podlaží. Parkování je řešeno samostatnou garáží pro dvě vozidla. Základovou konstrukci tvoří velkoformátové železobetonové vrtané piloty a rámová konstrukce příčlí, podporující nosné stěny. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z cihelných broušených bloků a opatřeny zateplovacím systémem s provětranou fasádou. Strop tvoří železobetonové desky. Dominantou domu je oblouková dvouplášťová střecha. Zastřešení spojovací části mezi rodinným domem a ateliérem je navrženo jako pochozí plochá střecha.
Bytový dům
Lauko, Marek ; Šoulová, Eva (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Cieľom bakalárskej práce je spracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavby uvedenej v § 104 ods. 1 písm. a) až e) stavebného zákona alebo pre vydanie stavebného povolenia pre bytový dom v katastrálnom území mesta Brno-Bystrc. Objekt sa nachádza na okraji mesta v zastaviteľnom území určeného pre bývanie, na pomerne rovinatej parcele č. 2632/3. Jedná sa o novostavbu v území, kde sa už nachádzajú bytové domy z obdobia druhej polovice 20. storočia, z nich je väčšina po modernizácií. Bytový dom je umiestený v strede parcely a nijak svojim objemom nenarúša pôvodný charakter zástavby. Objekt je navrhnutý ako nepodpivničený bytový dom so 7 nadzemnými podlažiami, v ktorých sa nachádza celkovo 14 bytov (dva na každom podlaží). 12 bytov je určených pre 3 až 4 členné rodiny, 2 byty na prízemí sú riešené ako bezbariérové pre 2 osoby s možnosťou garážového státia. Z dôvodu zabezpečenia parkovacích miest pre dopravu v kľude je nutné na pozemku vybudovať parkovisko, takisto je nutné vybudovať chodník pre chodcov. Konštrukčný systém objektu je stenový, murovaný z keramických tvárnic. Pre urýchlenie výstavby sú stropné konštrukcie navrhnuté z veľkoplošných filigránových panelov. Strecha je plochá.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 222 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.