Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tempo hry a herní charakteristiky na mezinárodních turnajích v tenise
Sklenářik, Michal ; Carboch, Jan (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název práce: Tempo hry a herní charakteristiky na mezinárodních turnajích v tenise Cíl práce: Cílem práce je zjistit, jaké tempo hry je u mužů na turnaji ITF Men's World Tennis Tour s názvem Milovice Indoor Open 2019 a porovnat ho s dřívějšími výsledky analyzovanými na turnaji Australian Open 2017. Metoda: Metodou v této práci je nepřímé pozorování a následná notační analýza. Sledovanými proměnnými byly počet úderů v rozehře, délka rozehry, čas mezi rozehrami a poměr zatížení. Výpočet tempa hry byl vypočten podílem délky rozehry a počtem úderů v rozehře. Poměr zatížení byl vypočten podílem času mezi rozehrami a délky rozehry. Výsledky: Průměrné tempo hry bylo na turnaji ITF Men's World Tennis Tour v Milovicích v roce 2019 1,27 vteřiny. Průměrný počet úderů v rozehře byl změřen na 4,84 úderů, průměrná délka rozehry byla 6,18 vteřiny, průměrný čas mezi rozehrami byl 22,34 vteřiny a průměrný poměr zatížení byl 1:3,72. Porovnali jsme výsledky s hodnotami naměřenými na Australian Open 2017 a průměrné tempo bylo v našem výzkumu o 0,05 vteřiny pomalejší. Klíčová slova: tempo hry, notační analýza, herní výkon, strategie, tenis, Australian Open 2017, Milovice 2019
Participace zahraničních hráček na týmovém herním výkonu družstev naší nejvyšší soutěže žen
Minarovičová, Kristýna ; Velenský, Michael (vedoucí práce) ; Jurková, Kateřina (oponent)
Název: Participace zahraničních hráček na týmovém herním výkonu družstev naší nejvyšší soutěže žen. Cíle: Cílem diplomové práce je porovnání efektivity herního výkonu zahraničních hráček s českými hráčkami v sezónách 1998/1999- 2017/2018 v české nejvyšší basketbalové soutěži žen. Dílčím cílem práce je zjištění a posouzení vývoje počtu zahraničních hráček za výše uvedené dvacetileté období. Metody: V naší práci jsme použili metodu sběru sekundárních informací, tedy metodu sekundární statistické analýzy dat. Výsledky: Analýzou dat jsme zjistili, že zahraniční hráčky byly efektivnější než české hráčky ve všech sledovaných sezónách při porovnání odehraného času s dosaženým koeficientem užitečnosti. Počet zahraničních hráček v nejvyšší soutěži postupně narůstal s maximem v sezóně 2014/2015. Klíčová slova: globalizace, sportovní migrace, basketbal, Ženská basketbalová liga, zahraniční hráči, komparace, herní výkon
Diagnostika herního výkonu statistickou analýzou v ledním hokeji
Baláž, Matúš ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Cíl práce Cílem této práce je ukázat využití analýzy základních i pokročilých statistických údajů při hodnocení herního výkonu v ledním hokeji, čímž lze dosáhnout přesnějšího vyhodnocování herního výkonu, který je podložen fakty. Toto tvrzení následně v praktické části porovnat s hodnocením herního výkonu ze strany odborníků, kteří hodnotili herní výkon metodou přímého pozorování. Hlavním cílem je dostat do povědomí české hokejové veřejnosti nový prvek, který může pomoc k pokroku klubů a zároveň tak může posouvat samotný český hokej k modernějšímu a lepšímu fungování. Metody práce V diplomové práci je využitá metoda analýzy statistických údajů při hodnocení herního výkonu. Statistické údaje byly získané formou nepřímého pozorování videozáznamů z utkání. Tato analýza se následně porovnává s metodou přímého pozorování utkání, kterou uplatnili odborníci při hodnocení herního výkonu. Výsledky Při rozboru aktuálního stavu vyhodnocovaní herních výkonů bylo zjištěno, že pořád hodně týmů spoléhá na metodu přímého pozorování. V praktické části je na vyjádřeních odborníků, kteří využili metodu přímého pozorování, vidět rozdílné názory na herní výkony hráčů. Na rozdíl od statistické analýzy svoje tvrzení odborníci nedokázali ničím podložit. V diskusi se na základe výsledků odborníci vyjádřili, že statistická...
Analýza herního výkonu družstva Slovinska na mistrovství Evropy v roce 2017
Duda, Radek ; Velenský, Michael (vedoucí práce) ; Kaprálek, Tomáš (oponent)
Název: Analýza herního výkonu reprezentačního družstva Slovinska na ME v basketbale 2017 Cíle: Hlavním cílem práce je zjištění těch ukazatelů herního výkonu, které přispěly k celkovému prvenství Slovinska na turnaji Mistrovství Evropy 2017. Pomocí matematických operací zjistit rozdílnosti v herních výkonech Slovinska a jeho soupeřů. Metody: Ke sběru dat byla použita metoda kvantitativní analýza videozáznamu a sekundární analýza dat. Výsledky: Analýzou zjištěných dat bylo zjištěno, že družstvo Slovinska přehrávalo své soupeře převážně hrou jeden proti jednomu s následným získáváním osobních chyb soupeře a tím velký počet trestných hodů. Družstvo Slovinska mělo úspěšnost střelby včetně trestných hodů na 64%. Klíčová slova: Herní výkon, basketbal, Slovinsko, Mistrovství Evropy 2017
Sledování vybraných psychických faktorů v dívčím volejbalu.
Paličková, Dominika ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název: Sledování vybraných psychických faktorů v dívčím volejbalu Cíl: Cílem práce je sledování projevů majících vliv na psychický stav hráček volejbalu. Metody: Výzkumný soubor tvořily týmy první ligy juniorek. Ve své práci jsem využívala metodu dotazování. Dotazník je z větší části založen na výběru z alternativních odpovědí, ale vyskytují se i formy jednoznačných odpovědí typu ano, ne. Obsahuje tři části otázek, kde každá část řeší jinou problematiku. Distribucí dotazníků jsem zkoumala vybrané faktory mající vliv na psychiku hráček. Výsledky: Výslednou část tvoří vyhodnocení dotazníků prostřednictvím tabulek a následné slovní zhodnocení každé otázky. Jedná se o identifikaci vybraných faktorů majících vliv na psychiku hráček. Klíčová slova: tým, psychické faktory, herní výkon, vztahy, dotazník
Analýza vybraných charakteristik herního výkonu SK Slavia Praha futsal v sezóně 2016/2017
Wojnar, Mikuláš ; Malý, Tomáš (vedoucí práce) ; Buzek, Mario (oponent)
Název: Analýza vybraných charakteristik herního výkonu SK Slavia Praha futsal v sezóně 2016/2017. Cíle: Cílem je zanalyzovat předem vybrané charakteristiky týmového i individuální herního výkonu klubu SK Slavia Praha v nejvyšší soutěži v sezóně 2016/17. Z týmového herního výkonu jsou to výsledky utkání, branky dle různých kritérií, střely, rohové kopy, fauly, žluté a červené karty. Z individuálního herního výkonu je to analýza produktivity, odehraného času, aktivity ve střelbě, úspěšnosti hráčů vzhledem k časové vytíženosti, disciplinovanost hráčů a také věkové, somatické a poziční charakteristiky hráčů. Metody: Kvantitativní výzkum, nepřímé pozorování pomocí videozáznamů, písemné a grafické zaznamenávání. Výsledky: Výsledkem jsou tabulková, grafická a obrázková znázornění statistik vypozorovaných z videozáznamů utkání. Výsledky nám ukázaly jak si SK Slavia Praha a její hráči vedli ve vybraných charakteristikách herního výkonu oproti soupeři, v porovnání poločasů, částí sezóny a prostředí, ve kterém se utkání odehrála. V domácím prostředí vstřelila Slavia o 13,3 % více branek z postupného útoku než rychlého protiútoku a hřišti soupeře vstřelila o 9,5 % více branek z postupného útoku než z rychlého protiútoku. Klíčová slova: analýza hry, herní výkon, futsal, individuální dovednosti
Porovnání herních činností českého, novozélandského a kanadského národního týmu ženského ragby
Zdeňková, Eva ; Suchý, Jiří (vedoucí práce) ; Vacek, Filip (oponent)
Název bakalářské práce: Porovnání herních činností českého, novozélandského a kanadského národního týmu ženského ragby. Zpracovala: Eva Zdeňková Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. Cíle práce: Cílem bakalářské práce je zjistit, ve kterých herních činnostech a standardních situacích má český národní tým nedostatky v porovnání se zkoumanými týmy a posoudit, zda chyby hráček v těchto činnostech vypovídají o výsledcích jednotlivých utkání. Metodika práce: Nastudovat z odborné literatury potřebné informace a stanovit bližší metodiku. Získat potřebné videozáznamy a pilotním ověřením zjistit, zda je daná videoanalýza zrealizovatelná. Z videozáznamů všech utkání vytvořit statistiky a s jejich pomocí porovnat rozdíly jednotlivých týmů. Vyhodnotit výsledky práce a nastínit doporučení do praxe. Výsledky práce: Nenalezli jsme zásadní rozdíly v herních činnostech u českého týmu oproti novozélandskému a kanadskému. Malé odchylky jsme vypozorovali v přihrávkách, v dynamice a kontinuitě hry. Diference mezi nimi nejsou tak zřetelné, jak bychom předpokládali, a proto se domníváme, že zřetelnější rozdíly mezi pozorovanými týmy budou v kondičních schopnostech hráček. Klíčová slova: ragby, herní dovednosti, standardní situace, herní výkon, chyba jednotlivce
Hodnocení vlivu podání na výsledky utkání v kvalifikaci na ME 2017 mužů ve volejbalu.
Dopita, Michal ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název diplomové práce Hodnocení vlivu podání na výsledek utkání kvalifikace ME 2017 mužů ve volejbalu Abstrakt Cílem diplomové práce je provést hodnocení vlivu podání na výsledek utkání v kvalifikaci na ME 2017 mužů ve volejbalu nepřímým sledováním videozáznamu a vysledovat úspěšnost a četnost zastoupení jednotlivých druhů podání. Našim záměrem je ukázat pomocí námi zkonstruované metody význam této individuální herní činnosti v utkání a interpretací získaných dat pomoci při vytváření tréninkových jednotek v tréninkovém procesu. Klíčová slova: - volejbal - herní výkon - individuální herní činnost - podání - úspěšnost - utkání
Behavioural analysis of a football coach
Farkaš, Matúš ; Buzek, Mario (vedoucí práce) ; Tůma, Martin (oponent)
Názov práce: Analýza chovania futbalového trénera Ciele práce: Cieľom práce je kvalitatívne vyhodnotiť spôsoby didaktickej interakcie futbalového trénera a jeho zverencov mládežníckej kategórie v dvoch ligových zápasoch Českej ligy žiakov ("Česká liga žáků") a prispieť tak novými poznatkami v tejto oblasti. Metódy: Výskum je zameraný na analýzu chovania futbalového trénera. V tejto práci sme využili metódu pozorovanie a analýzu audio a video záznamov. Hlavnú podstatu nášho výskumu tvorila metóda Analýzy didaktickej interakcie (ADI), zložená z 9 kategórií, obsahujúca niekoľko subkategórií, zo ktorých sme aplikovali kategóriu 1 a 4, zaoberajúce sa formami chovania trénera. Výsledky: Z výsledkov je zrejmé, že futbalový tréner sa najviac spoliehal na rečový prejav, ktorý zriedkavo zdôrazňoval pohybom. Samotný pohyb označujeme ako gestá, náležiace pokynom ku herným činnostiam hráčom v priebehu futbalového zápasu. Z analyzovaných záznamoch jednotlivých častí zápasoch, jednoznačne v predzápasové príprave prevládala inštrukcia s korekciou rovnako ako v priebehu hry, kde veľkú časť tvorilo pozorovanie. Naproti tomu polčasová prestávka bola z väčší časti tvorená spätnou informáciou. Spôsob chovania akým sa tréner prezentoval počas oboch futbalových zápasoch sa príliš nelíšil. Kľúčové slová: tréner, zápas,...
Vliv místa utkání na úspěšnost střelby v házené
Klimt, Václav ; Tůma, Martin (vedoucí práce) ; Buzek, Mario (oponent)
Název: Vliv místa utkání na úspěšnost střelby v házené. Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit, zda místo, kde se utkání odehrává, ovlivňuje úspěšnost střelby z jednotlivých hráčských prostorů, a také celkovou úspěšnost střelby vybraného družstva. Dalším cílem bylo zjistit, zda má místo vliv na výsledek utkání. Metody: V naší práci jsme použili pro sběr dat metody přímého pozorování, nepřímého pozorování a analytickou metodu. Výsledky byly zpracovány pomocí Mann Whitneyho testu, Wilcoxonova testu a Mc Nemarova testu. Výsledky: Zjistili jsme, že místo ve kterém se utkání odehrává nemá vliv na celkovou procentuální úspěšnost střelby vybraného družstva. Také nebylo statisticky prokázáno, že místo ovlivňuje procentuální úspěšnost střelby ani z jedné ze základní prostor hráčských funkcí pro útok. Klíčová slova: házená, střelba, procentuální úspěšnost, místo, herní výkon

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.