Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 306 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kulturní instituce financované z veřejného rozpočtu, zřizované obcemi a městy v roce 2018
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistiky
Údaje zjišťované NIPOS na základě zákona o státní statistické službě čís. 89/1995 Sb. popisují podporu vybraných kulturních institucí z veřejného rozpočtu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kulturní instituce financované z veřejného rozpočtu, zřizované obcemi a městy v roce 2017
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Údaje zjišťované NIPOS na základě zákona o státní statistické službě čís. 89/1995 Sb. popisují podporu vybraných kulturních institucí z veřejného rozpočtu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Návštěvnost muzeí, památníků a galerií v krajích v roce 2017-2019
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti muzeí, památníků a galerií a jejich poboček.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kultura České republiky v číslech 2019: Vybrané údaje ze statistických šetření
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Obnova společenského domu Ronov nad Doubravou
Venclík, Ondřej ; Špiller, Martin (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce) ; Struhala, Karel (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce bylo zhotovení dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG34 – Ateliér architektonické tvorby IV. Předmětem této studie byla obnova a návrh nového využití sousedního objektu radnice. Objekt disponuje prostory tanečního sálu, restaurace a převýšeného podkroví. Objekt se snažili na konci minulého století zvětšovat a vylepšovat třemi etapami přístaveb, ale dnes v roce 2020 se prostory jeví stejně stísněné a poddimenzované. Proto se nehodnotné přístavby vzadu ve vnitrobloku zboří a nově navrženou přístavbu přes všechny podlaží dostavíme navázáním na stávající objekt. Parcela se nachází na Chittussiho náměstí, původní dům je součástí řadové zástavby. V bezprostřední blízkosti se nachází pseudogotická radnice a hostinec. Náměstí má parkový charakter. Náměstí dominuje kostel sv. Vavřince a obecní radnice. Pozemek je poměrně rovinný. Součástí řešeného území je obecní dvůr, který navazuje na školní zahradu. Z obecního dvoru je přístup k radnici, garáži, technickému zařízení obce a řešenému pozemku. Na náměstí se nachází základní vybavenost obce – obecní úřad, obchod, restaurace, hostinec, základní škola.
Galerie Conect
Nossek, Radim ; Cahel, Tomáš (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Budova galerie se nachází hned vedle historického centra Brna, na místě, spadající do tzv. brněnské „Ringstrasse“. Parcela sousedí s Palácem Morava a s Magistrátem města Brna. Tato lokalita je po vídeňském vzoru zasvěcována stavbám s kulturním významem. V nejbližším sousedství najdeme jak Mahenovo divadlo, tak i o kus dál Janáčkovo divadlo. Tudíž vybudovat zde adekvátní Galerii moderního umění zapadá do koncepce tohoto urbanistického celku. Řešené území svým charakterem chce vytvořit přechod mezi zastavěnou částí „Ringstrasse“ a částí s parky určenou k rekreaci. Inspirací byl objekt obraného bastionu z období barokního opevnění města Brna. Jeden z hlavních těchto prvků se v minulosti nacházel právě na tomto území. Navracím do území hmotu, kolem které se formovalo současné historické jádro města. Tudíž do tamějších souvislostí zapadne. Budova tvoří plynulý přechod zástavby, přes odskákané zelené terasy, do ploch parků, typických pro okružní třídy.
Obnova dvorce Medov Heřmanův Městec
Kozhevnikova, Vlada ; Mikeš, Stanislav (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce bylo zhotovení dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG35 – Ateliér architektonické tvorby V. Tématem ateliérové práce bylo zamyšlení se nad vhodným využitím památkově chráněného objektu v historickém jádru města Heřmanův Městec a vytvořit architektonickou studii památkové obnovy včetně návrhu nového využití. Záměrem bylo navrhnout památkově chraněnému objektu nové moderní využití a naplnit ho ekonomicky vyhodnými funkcemi. Zásah do objektu byl minimální a ohraničený z důvodu, že se jedná o historickou památku. Hlavní myšlenkou bylo zachovat historicky hodnotné prvky a také zjednodušit půdorys pomocí odstranění nehodnotných příček a výplní otvorů. Největší rekonstrukci odnesou nejmladší konstrukce, které byly přistavovány v poslední třetí etapě. Jedná se o část C. Vnitřní přičky a stropní konstrukce v tomto křídle budou odstraněny. Původní krov proto bude ztužen příčnými táhly a také opatřen proti vlhkosti. Bude zachováno veškeré smíšené zdivo vnitřních i obvodových konstrukcí a také dřevený krov nad všemi křídly objektu. Řešení vnějšího výrazu budovy je navrženo uvedením do klasicistní podoby domu. Ta je doložena částečnou fotodokumentací objektu a také částečně zachovanými prvky na fasádě objektu. Pozdější exteriérové úpravy a výplně otvorů bydou odstraněny. Barevné řešení vyplývá z průzkumů původní barevnosti stavby. Dle požadavků památkové péče, budou klempířské prvky přizpůsobeny barevnosti omítek (žlutokrémový tón) a nátěry svodů a žlabů provedeny v červenohnědé barevnosti (barva starých tašek), štukové omítky zlatookrovým tónem. Východiskem návrhu interiérů je obnovení vzhledu zachovaných pamatkově hodnotných podlah, fabionů, portálů a vyplní otvorů. Byla snaha zachovat dominantní prostorový prvek, který se promítá v obou nadzemních podlažích - anfiládu. Návrh akcentuje historicky hodnotné prostory a kon
Galerie moderního umění
Aulisa, Marco ; Fišer, Jiří (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z architektonické studie předmětu Ateliérové tvorby AG032 a konstrukční studie předmětu Komplexního projektu AG036. Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby Galerie moderního umění. Řešené parcely číslo 272/51 a 272/56, na nichž je stavební záměr umístěn, se nachází v katastrálním území městské části Město Brno, přičemž hlavní přístup na pozemek je z ulice Benešova. Stavba je na pozemku situována v blízkosti hranice parcely s ulicí Koliště, tedy na jeho severovýchodní straně. Již ze samotné situace okolních ulic vyplývá základní koncept projektu, kterým je snaha o vyrovnání nerovnosti zástavby. Současně je jedním z kladených cílů zastavět parcelu tak, aby zůstal zachován ráz okružní třídy kolem středu města. Na podobu konečného návrhu měly velký vliv dvě urbanistické osy, a sice severní a jihozápadní, z nichž jedna charakterizuje zástavbu ve směru od budovy Magistrátu města Brna a druhá je charakteristická pro stavby nacházející se ve směru budovy hlavního nádraží. Oba tyto směry se pomyslně střetávají ve středu navrhovaného objektu. Navrhovaná stavba je čtyřpodlažní, přičemž podzemní podlaží slouží i jako podzemní garáž. V první nadzemním podlaží se nachází kavárna, která je propojena s novým venkovním prostorem s pobytovými schody. Dispozice galerie ve všech podlažích je řešena multifunkčně. Třetí nadzemní podlaží částečně slouží i jako terasa. Pro navrhovanou stavbu je charakteristické navození pocitu jejího odlehčení, což bylo docíleno zapuštěním prvního a třetího nadzemního podlaží dovnitř a rovněž zaoblením rohů fasády druhého nadzemního podlaží. Významným prvkem stavby je také řešení vniku přirozeného světla. V rámci výstavních ploch je přirozené osvětlení řešeno plně prosklenou fasádou, kdy je mezi jednotlivá skla vložena fólie, která pohltí veškeré přímé paprsky. Dovnitř objektu se tak dostane pouze neutrální disperzní světlo. Zbylé opláštění stavby je řešeno betonovým obkladem v jeho přirozeném provedení.
Vzduchotechnika kina
Kučírek, Pavel ; Jelínek, Ondřej (oponent) ; Blasinski, Petr (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je návrh tří vzduchotechnických zařízení pro potřeby kina a přilehlých prostor, zázemí pro pracovníky a galerie. Jednotky jsou navrženy tak, aby splňovaly provozní, hygienické a funkční požadavky na vnitřní mikroklima. Úkolem vzduchotechnických zařízení je zajištění vzduchu pro návštěvníky v dostatečné míře, v teplých měsících pokrytí tepelných zisků, v zimních pokrytí tepelných ztrát a dovlhčování vzduchu. Teoretická část je zaměřena na vnitřní mikroklima.
Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E
Nesvadba, Filip ; Turcovský, Štefan (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem městského, otevřeného bloku a návrh radnice pro Brno – Střed. Řešené území se nachází na nároží ulice Hybešova a Nové Sady. V současné době je v území několik drobných staveb a zpevněné plochy sloužící jako parkoviště. Lokalita je v těsné blízkosti centra pod kamenným ostrohem Petrov, na kterém je dominanta katedrála sv. Petra a Pavla. Díky několika linkám městské hromadné dopravy je území pro objekt celoměstského významu ideální. Při tvorbě urbanistického konceptu byl kladen důraz na vhodné propojení území s městem, pestrost funkcí a vhodné zakomponování nových objektů do stávající struktury. Radnice jakožto budova pro veřejnost si klade za cíl stát se důležitou budovou nejen pro samotné území, ale pro celé město.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 306 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.