Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 253 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návštěvnost muzeí, památníků a galerií v krajích v roce 2016 - 2018
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti muzeí, památníků a galerií a jejich poboček.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
"Hudební scéna" - koncertní sál pro město Brno
Zatloukalová, Veronika ; Marek, Jiří (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh konceptu architektonické studie koncertního sálu, konkrétně se jedná o návrh „HUDEBNÍ SCÉNY“ – koncertní sál pro město Brno. V rámci této studie je tedy navržen sál pro 591 návštěvníků. Sál umožňuje účinkování až 90 ti členného orchestru nebo pěveckého sboru. Součástí řešení jsou také provozní a servisní prostory nutné jako zázemí sálu. Hlavní důraz byl však kladen na akustické řešení, dále pak na celkovou přehlednost provozu v budově a návaznost objektu na okolní zástavbu a hlavně na stávající komunikační systém, který se snaží respektovat.
"Hudební scéna" - koncertní sál pro město Brno
Jaroň, Ján ; Žalmanová,, Petra (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Diplomová práce má téma „Hudební scéna“ – koncertní sál pro město Brno. Práce se zabývá architektonickou studií koncertního sálu včetně foyeru, provozních a servisních prostor. Sál má kapacitu 724 díváků ve třech podlažích hlediště a dokáže hostovat až 85 hudebníků orchestru a 50 úřastníků sboru. Návrh vytváří architektonické řešení, které respektuje okolní výstabu a zároveň vytváří zajímavý prostor.
Středoevropské forum Olomouc
Machát, Jan ; Velek, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Nový objekt Středoevropského fora Olomouc je svým pojetím řešen jako přístavba ke stávajícímu objektu Muzea umění Olomouc a vyplňuje prostor stávající parcely přiléhající k objektu ze západní strany. Budova v sobě integruje nové výstavní prostory galerie moderního umění a zároveň vytváří dostatečné skladovací kapacity pro novou i stávající stavbu. Architektonické řešení vychází z původního rozčlenění parcel a z charakteru historické okolní zástavby. Objem stavby vyrůstající na pozemku je tedy tvořen pěti trakty kolmými k uliční čáře, které mají tvar jednoduchého kvádru se sedlovou střechou. Trakty jsou ve střední části protnuté příčným traktem galerie s prosklenou valbovou střechou, která zajišťuje prosvětlení centrálních částí objektu a propojuje stávající a novou budovu. Fasáda je řešena jako dvojitá konstrukce s interiérovou plochou z čirého dvojskla a exteriérovou plochou z mléčného skla, která propouští do objektu rozptýlené světlo. Mezi oběma konstrukcemi je natažena síť z LED diod, díky které fasáda po setmění září zajímavými světelnými efekty.
Středoevropské forum Olomouc
Jung, Adam ; Gürtler,, Ivan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie. Předmětem řešeného návrhu je rozšíření Muzea umění Olomouc o novostavbu Středoevropského fóra Olomouc SEFO. Ve stávající budově muzea se dispozičně upravuje pouze uliční a spojovací křídlo v 1NP. Do prostoru bývalého kina byl umístěn provoz Divadla hudby. V rámci nově navržené budovy SEFO je součástí rozšíření ulice do parteru, kdy vzniká nový veřejný prostor nad podzemní částí budovy. Tento veřejný prostor částečně kryje nadzemní část budovy v podání galerií. Otevřený parter je hlavním konceptem návrhu.
Knihovna s galerií
Kudělková, Marie ; Blažková, Vendula (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Cílem projektu bylo navrhnout knihovnu s galerií v katastrálním území Nový Jičín – Horní předměstí na ulici Bohuslava Martinů. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit pohodlné zázemí pro studenty a také možnost se kulturně vzdělávat v podobě různých výtvarnických výstav. Záměr bude realizován dle požadavku investora a zároveň bude v souladu s územním plánem. Jedná se o podsklepenou novostavbu knihovny s 2 nadzemními podlažími. Tato rozsáhlá novostavba je ve tvaru nepravidelného U. Budova je založena na základové desce. Je použit kombinovaný konstrukční systém stěn a sloupů. Objekt je navržen s rastrovým předsazeným lehkým obvodovým pláštěm s předsazenou fasádou ve tvaru pavučiny.
Budoucnost brněnského výstaviště
Kousal, Petr ; Hybská, Bohumila (oponent) ; Sedláček, Michal (vedoucí práce)
Brno bude i nadále městem a sídlem veletrhů. Historická část okolo pavilonu A je zpřístupněna veřejnosti a veletrhy se soustředí okolo významného pavilonu Z, kde je navržen nový městský vstup v rámci lineárního parku, při ulici Hlinky, nový pavilon a superstruktura se sídlem BVV. Nově je navržen terminál na Lipové se stanicí lanovky, která tvoří nejen atrakci nad Pisáreckým údolím, ale také představuje formu dopravy do kampusu Bohunice a zpět do centra veletrhů. Návrh výstavního pavilonu se nachází v lokalitě Brno – Střed, Pisárky, v západní části areálu BVV. Pavilon se skládá z výstavní haly a vstupního objektu na nově vzniklé ose směřující od Anthroposu přes superstrukturu na signifikantní pavilon Z. Vstupní objekt, ve středu pavilonu, je obklopen výstavním prostorem a jeho centrem je náměstí s přírodními dřevinami a kolonádou. Vstupy jsou vedeny v úrovni náměstí na galerie, které jsou otevřeny do výstavní haly a do prostoru restaurace s výhledem na dominantu-pavilon Z. Návštěvník v primárním směru prochází přes náměstí a monumentálním schodištěm sestupuje k pavilonu Z do areálu BVV. V sekundárním směru sestupuje z náměstí přes jednotlivé galerie na výstavní plochu. Takto zvolený koncept nabízí návštěvníkům i vystavovatelům nejen shromažďovací venkovní odpočinkovou zónu na náměstí, ale i zajímavé zážitky z jednotlivých vyhlídkových ploch. Tím, že návrh vytváří vstup ve třetí úrovni, je následně umožněno, aby celková zastavěná plocha pavilonu byla takřka rovna ploše výstavní. Novostavba splňuje požadavky novodobého výstavnictví a bude využívána pro společenské a vzdělávací akce – plesy, svatby, konference, kulturní akce – koncerty, divadelní, operní představení a sportovní akce. Pavilon bude využíván obyvateli všech věkových skupin nejen z Brna, z blízkého a vzdáleného okolí, ale i návštěvníky ze zahraničí.
Areál VUT Kraví hora
Kříčková, Zuzana ; Kyselka,, Mojmír (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
Obsahem práce je architektonická studie, která navrhuje nové využití pozemků areálu VUT na Kraví hoře. Cílem bylo skloubit zájmy VUT a města Brna v tomto mimořádném území ku prospěchu obou subjektů. Studie řeší nejen pozemky VUT, ale dotýká se i celkového území Kraví hory, která je jedním z jedinečných zelených míst v centru města Brna. Areál Vysokého učení technického na Kraví Hoře patří k nejcennějším územím města Brna. Stejně tak jako zbytek Kraví hory. Hovoříme však o území, které je rozkouskované na několik dílčích částí. Největším problémem celé hory je neprostupnost a necelistvost. Kraví hora je místo, které od historie sloužilo k vycházkám, odpočinku, odpoledním aktivitám a rodinným výletům. Dnes slouží převážně z části jako zahrádkářská kolonie - tedy soukromému sektoru. Z jiné části jsou zde prostory, které se pronajímají různým firmám a soukromníkům. Využití těchto prostor však ve většině případů neodpovídá charakteru, které toto místo odedávna mělo. Dalším problémem je špatná dopravní dostupnost, malá kapacita parkovacích stání a velké vzdálenosti od území k zastávkám MHD. V zájmu města Brna je kultivace Kraví hory jako městského zeleného prostoru a vytvoření celistvého zeleného parku, který bude sloužit především veřejnosti.
Areál VUT Kraví hora
Muroň, Jakub ; Dvořák, Miloš (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
Předmětem zadání této diplomové práce je navázání na předchozí Specializovaný ateliér, jenž byl zaměřen na vypracování strategické urbanisticko—architektonické studie území Kraví hory a pozemku VUT, který se zde nachází. Mělo by vzniknout polyfunkční zařízení, které by zahrnovalo aktivity, které VUT zatím postrádá. V žádném případě by se nemělo jednat o rozšíření výukových, výzkumných nebo ubytovacích kapacit, neboť těch v posledních letech vybudovalo VUT dostatek. Zároveň by navrhované činnosti neměly působit kontroverzně vůči záměrům města. Areál VUT na Kraví hoře patří k nejcennějším územím města Brna. O toto území má eminentní zájem Město Brno, které se jej několikrát pokusilo od VUT odkoupit. VUT jej ovšem pokládám za své „rodinné stříbro“, neboť si uvědomuje jeho mimořádnou hodnotu. Vzhledem ke svazujícím regulačním podmínkám jsou však možnosti výstavby velmi omezené. Záměrem této studie je tedy nalézt takové využití území, které by bylo kompromisem odpovídajícím jak představám města, tak potřebám VUT., Záměrem předchozího ateliérového projektu, na který navazuje tato diplomová práce, bylo odstranění nevyhovující zástavby, redukce zahrádkářské kolonie; oproti studii vypracované Magistrátem města Brna ale část ponechat, zkultivovat a přeorganizovat; a přetvořit areál VUT, který se otevře veřejnosti a propojí se s parkem. Odstraněním nevyhovující zástavby a plotů, vytvořením jedné hlavní páteřní komunikace; která vznikne rozšířením stávající silnice a která bude sloužit pouze pro obsluhu a zásobování objektů, pěší a cyklisty; a úpravou veřejných prostranství dojde k celkovému zpřístupnění dnes nepřístupného a nepropustného území veřejnosti. Nově vzniklý areál VUT se svou strategickou polohou na vrcholu Kraví hory a blízkostí hvězdárny přímo vybízí, aby přilákal k návštěvě velké množství lidí nejen z přilehlého okolí, ale i z širšího okolí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 253 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.