Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Objekt pro prostor s funerální funkcí
ŠILHAVÁ, Marie
Teoretická část se orientuje v současných projevech a fenoménech ve využívání a podobě funerálních objektů a prostorů s funerální funkcí, v oblasti pohřebnictví, a to s hlavním ohledem na území České republiky. Zamýšlí se nad historickými kulturně-společenskými východisky, ze kterých současný stav pramení. Mapuje také, jakým způsobem se společnost vztahovala k mrtvému - v pohřebním rituálu a v zaopatření mrtvého. Zamýšlí se nad formami vyjádření úcty zemřelým skrze způsob, jakým je s jejich ostatky naloženo. Tyto úvahy jsou potom v praktické části aplikovány na postup při hledání vlastní formy vyjádření piety skrze funerální objekt.
Psychologicko-etické aspekty posledních věcí člověka
KÜMMELOVÁ, Magda
Práce se zabývá posledními věcmi člověka z psychologicko-etického pohledu, neopomíjí však ani náhled sociální. S tématem je zde pracováno také v souvislosti vybraných současných etických systémů, především deontologismu a utilitarismu, vzhledem k tématu práce je pojednáno také o bioetice. Z oblasti psychologie se práce podrobněji věnuje existenciální psychoterapii, respektive logoterapii rakouského psychologa Viktora E. Frankla. Je zde zahrnuta také problematika pohřbívání, možnosti posledního rozloučení, a to i v religionistickém a etnickém náhledu. Stěžejní část práce se zabývá především potřebnou psychosociální péčí o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich blízké v období pre finem, in finem a post finem u očekávaného úmrtí dospělých, a vlivem této péče na prožívání finálního období života umírajících a následného truchlení pozůstalých. V práci je v krátkosti zmíněno i téma paliativní a hospicové péče. Práce rovněž sleduje zhodnocení vlivu posledního rozloučení na průběh truchlení pozůstalých. Inspirací pro psaní práce byly kromě odborné literatury a dalších odborných zdrojů ve značné míře i vlastní mnohaleté pracovní zkušenosti autorky, díky kterým je práce doplněna četnými vlastními kazuistikami.
Význam pohřbu a slavení památky zesnulých v současné společnosti
HROMÁDKOVÁ, Šárka
Cílem práce bylo zjistit, jaký význam lidé připisují pohřebním obřadům, rituálům a zvykům spojeným s uctěním památky zesnulých. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V první úvodní kapitole popisuji rituály, rituály přechodové a pohřební, dále pak památku zesnulých. Druhá kapitola je zaměřena na proměny pohřbívání v průběhu dějin, zmiňuji průběh pohřbu v české lidové kultuře a proměny sekulárních pohřebních obřadů ve 20. století. Ve třetí kapitole uvádím nové možnosti v pohřbívání, jako jsou např. zelené pohřby, lesy vzpomínek, rozptylové loučky. Popisuji zde i typy pohřebních obřadů v současnosti a pomníčky u silnic, které vznikají v průběhu 20. století. Závěr práce tvoří dotazníkové šetření, které ji doplňuje.
Medieval and modern Crypts on the area of Bohemia, Moravia and Slovakia
Solárová, Petra ; Slivka, Michal (vedoucí práce) ; Bednár, Peter (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práca sa zaoberá stredovekými a novovekými kryptami na území Čiech, Moravy a Slovenska. Jej cieľom je zhodnotenie skúmaných krýpt, ktoré boli už publikované. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti je zhrnutý prehľad bádania a metodika výskumu. Nasledujúce kapitoly sú venované samostatnému vyhodnoteniu krýpt na skúmanom území - správnemu pochopeniu ich významu, architektúry a hrobového inventáru. Treťou časťou je vypracovaný katalóg archeologicky skúmaných krýpt. Kľúčové slová krypta, kostol, pochovávanie, architektúra, truhla
Otevírání tématu smrti v kontextu mateřské školy
JANEČKOVÁ, Pavla
Tématem bakalářské práce je problematika smrti v kontextu mateřské školy. Práce mapuje způsoby, jak lze toto téma v mateřské škole otevřít, reakce dětí na téma smrt a zkušenosti a postoje učitelek k otevírání a sdílení tématu smrti v prostředí mateřské školy. Teoretická část pojednává o tabuizaci smrti v současné společnosti a vzrůstající potřebě o smrti mluvit, dále se věnuje specifiku dětského vnímání smrti, dětskému truchlení a možným dopadům na dítě. V neposlední řadě pak roli učitele a školy v souvislosti s touto problematikou. V praktické části jsou podrobně zpracovány rozhovory s šesti učitelkami mateřských škol, sledující především jejich zkušenosti s tématem smrti v tomto prostředí, dětské reakce na setkání se smrtí a rovněž osobní postoje a životní filosofii učitelek.
Význam pohřebních rituálů v sekularizované společnosti
MACHÁČEK, Stanislav
MACHÁČEK, S. Význam pohřebních rituálů v sekularizované společnosti. České Budějovice, 2016. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Katedra teologických věd. Vedoucí práce ThLic. M. Vlčková, Th.D. Práce se zabývá významem pohřebních rituálů v sekularizované společnosti, přibližuje význam pohřebních rituálů v archaických a tradičních kulturách a v současné době. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy rituál a pohřební rituál, z nichž práce vychází. Dále je pozornost věnována historii pohřbívání na našem území a podobě pohřebních rituálů v české lidové tradici včetně zvláštností ve způsobu pohřbívání v minulosti. Na historii pohřbívání a pohřebních rituálů navazuje popis typů pohřebních obřadů v současnosti a způsobů pohřbívání. Následuje přiblížení proměn sekulárních pohřebních obřadů ve 20. století a pohřební rituály vybraných etnických menšin v České republice. Předposlední kapitola pojednává o rituálech a památce zesnulých. Práce je zakončena kapitolou věnovanou významu pohřebních rituálů v sekularizované společnosti.
Přístup ke smrti a sociální práce s umírajícími a jejich rodinami
VIKTOROVÁ, Nikola
Bakalářská práce se zabývá fenomény smrti a umírání, které jsou vymezeny v první kapitole. Dále porovnává přístup ke smrti v minulosti s přístupem ke smrti v dnešní době. Popisuje podobu umírání, pohřební zvyky a rituály v minulosti a pojetí smrti v dnešní době. Poslední kapitola se věnuje sociální práci s umírajícími a jejich rodinami a slouží tak jako inspirace pro práci s touto cílovou skupinou.
Právní úprava péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích 1918-1966
Pokorná, Žaneta ; Soukup, Ladislav (oponent)
Resumé Právní úprava péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích 1918-1966 Práce se zabývá vývojem právní úpravy poskytování péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích od roku 1918 do 1966, která byla účinná pouze na území Čech. V úvodních kapitolách jsou vzhledem k recepci právních předpisů z Rakouska prozkoumány i předpisy od roku 1848, týkající se chudinství, domovského práva a lékařské péče, potažmo veřejného zdravotnictví. Autorka rozdělila tuto práci do tří hlavních kapitol o veřejném zdravotnictví podle jednotlivých časových úseků. Hlavní kapitoly se dále člení na subkapitoly zaměřující se na dílčí právní úpravu jednotlivých složek veřejného zdravotnictví. První kapitola pojednává o recipovaných zdravotnických předpisech z Rakouska-Uherska, o právní úpravě veřejné zdravotní službě, zdravotní policii, a dále o předpisech upravujících lékařskou službu, odměňování lékařů, o právech a povinnostech lékaře a pacienta a pohřebnictví Druhá kapitola obsahuje krátký exkurz do právní úpravy zdravotnictví za Protektorátu Čechy a Morava, přičemž toto období blíže záměrně vynechává pro jeho specifickou právní úpravu, jež by mohla být předmětem zkoumání samostatné práce. Třetí kapitola navazuje na časové rozdělení jednotlivých částí práce a přináší výsledky bádání v oblasti právní úpravy sociální a zdravotní péče...
České státní pohřby
Preininger, Matouš ; Chlup, Radek (vedoucí práce) ; Pehal, Martin (oponent)
Tato práce popisuje a srovnává pohřby tří prezidentů, Tomáše Garrigua Masaryka, Klementa Gottwalda a Václava Havla. Každý z nich byl zásadní ikonickou postavou své doby a jejich pohřby reflektují jejich jedinečnou pozici. V proslovech politiků a na stránkách novin se z pochovávaných prezidentů stali nadlidské postavy, hrdinové, kteří dovedli národ k naplnění jeho dějinného údělu. Byli pohřbeni jako padlí vojáci, kteří položili svůj život za vlast. A jako odpověď na tuto "oběť" byly pronášeny přísahy věrnosti jejich odkazu a závazky pokračovat v cestě, kterou ukázali. Na základě teorií Maurice Blocha a Edmunda Leache práce ukazuje, jak je potenciálně destruktivní událost, jakou je smrt hlavy státu, díky rituálu využita k dalšímu posílení jednoty společnosti.
Právní úprava péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích 1918-1966
Pokorná, Žaneta ; Soukup, Ladislav (vedoucí práce) ; Šouša, Jiří (oponent)
Resumé Právní úprava péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích 1918-1966 Práce se zabývá vývojem právní úpravy poskytování péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích od roku 1918 do 1966, která byla účinná pouze na území Čech. V úvodních kapitolách jsou vzhledem k recepci právních předpisů z Rakouska prozkoumány i předpisy od roku 1848, týkající se chudinství, domovského práva a lékařské péče, potažmo veřejného zdravotnictví. Autorka rozdělila tuto práci do tří hlavních kapitol o veřejném zdravotnictví podle jednotlivých časových úseků. Hlavní kapitoly se dále člení na subkapitoly zaměřující se na dílčí právní úpravu jednotlivých složek veřejného zdravotnictví. První kapitola pojednává o recipovaných zdravotnických předpisech z Rakouska-Uherska, o právní úpravě veřejné zdravotní službě, zdravotní policii, a dále o předpisech upravujících lékařskou službu, odměňování lékařů, o právech a povinnostech lékaře a pacienta a pohřebnictví Druhá kapitola obsahuje krátký exkurz do právní úpravy zdravotnictví za Protektorátu Čechy a Morava, přičemž toto období blíže záměrně vynechává pro jeho specifickou právní úpravu, jež by mohla být předmětem zkoumání samostatné práce. Třetí kapitola navazuje na časové rozdělení jednotlivých částí práce a přináší výsledky bádání v oblasti právní úpravy sociální a zdravotní péče...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.