Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Význam pohřbu a slavení památky zesnulých v současné společnosti
HROMÁDKOVÁ, Šárka
Cílem práce bylo zjistit, jaký význam lidé připisují pohřebním obřadům, rituálům a zvykům spojeným s uctěním památky zesnulých. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V první úvodní kapitole popisuji rituály, rituály přechodové a pohřební, dále pak památku zesnulých. Druhá kapitola je zaměřena na proměny pohřbívání v průběhu dějin, zmiňuji průběh pohřbu v české lidové kultuře a proměny sekulárních pohřebních obřadů ve 20. století. Ve třetí kapitole uvádím nové možnosti v pohřbívání, jako jsou např. zelené pohřby, lesy vzpomínek, rozptylové loučky. Popisuji zde i typy pohřebních obřadů v současnosti a pomníčky u silnic, které vznikají v průběhu 20. století. Závěr práce tvoří dotazníkové šetření, které ji doplňuje.
Medieval and modern Crypts on the area of Bohemia, Moravia and Slovakia
Solárová, Petra ; Slivka, Michal (vedoucí práce) ; Bednár, Peter (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práca sa zaoberá stredovekými a novovekými kryptami na území Čiech, Moravy a Slovenska. Jej cieľom je zhodnotenie skúmaných krýpt, ktoré boli už publikované. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti je zhrnutý prehľad bádania a metodika výskumu. Nasledujúce kapitoly sú venované samostatnému vyhodnoteniu krýpt na skúmanom území - správnemu pochopeniu ich významu, architektúry a hrobového inventáru. Treťou časťou je vypracovaný katalóg archeologicky skúmaných krýpt. Kľúčové slová krypta, kostol, pochovávanie, architektúra, truhla
Otevírání tématu smrti v kontextu mateřské školy
JANEČKOVÁ, Pavla
Tématem bakalářské práce je problematika smrti v kontextu mateřské školy. Práce mapuje způsoby, jak lze toto téma v mateřské škole otevřít, reakce dětí na téma smrt a zkušenosti a postoje učitelek k otevírání a sdílení tématu smrti v prostředí mateřské školy. Teoretická část pojednává o tabuizaci smrti v současné společnosti a vzrůstající potřebě o smrti mluvit, dále se věnuje specifiku dětského vnímání smrti, dětskému truchlení a možným dopadům na dítě. V neposlední řadě pak roli učitele a školy v souvislosti s touto problematikou. V praktické části jsou podrobně zpracovány rozhovory s šesti učitelkami mateřských škol, sledující především jejich zkušenosti s tématem smrti v tomto prostředí, dětské reakce na setkání se smrtí a rovněž osobní postoje a životní filosofii učitelek.
Význam pohřebních rituálů v sekularizované společnosti
MACHÁČEK, Stanislav
MACHÁČEK, S. Význam pohřebních rituálů v sekularizované společnosti. České Budějovice, 2016. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Katedra teologických věd. Vedoucí práce ThLic. M. Vlčková, Th.D. Práce se zabývá významem pohřebních rituálů v sekularizované společnosti, přibližuje význam pohřebních rituálů v archaických a tradičních kulturách a v současné době. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy rituál a pohřební rituál, z nichž práce vychází. Dále je pozornost věnována historii pohřbívání na našem území a podobě pohřebních rituálů v české lidové tradici včetně zvláštností ve způsobu pohřbívání v minulosti. Na historii pohřbívání a pohřebních rituálů navazuje popis typů pohřebních obřadů v současnosti a způsobů pohřbívání. Následuje přiblížení proměn sekulárních pohřebních obřadů ve 20. století a pohřební rituály vybraných etnických menšin v České republice. Předposlední kapitola pojednává o rituálech a památce zesnulých. Práce je zakončena kapitolou věnovanou významu pohřebních rituálů v sekularizované společnosti.
Přístup ke smrti a sociální práce s umírajícími a jejich rodinami
VIKTOROVÁ, Nikola
Bakalářská práce se zabývá fenomény smrti a umírání, které jsou vymezeny v první kapitole. Dále porovnává přístup ke smrti v minulosti s přístupem ke smrti v dnešní době. Popisuje podobu umírání, pohřební zvyky a rituály v minulosti a pojetí smrti v dnešní době. Poslední kapitola se věnuje sociální práci s umírajícími a jejich rodinami a slouží tak jako inspirace pro práci s touto cílovou skupinou.
Právní úprava péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích 1918-1966
Pokorná, Žaneta ; Soukup, Ladislav (oponent)
Resumé Právní úprava péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích 1918-1966 Práce se zabývá vývojem právní úpravy poskytování péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích od roku 1918 do 1966, která byla účinná pouze na území Čech. V úvodních kapitolách jsou vzhledem k recepci právních předpisů z Rakouska prozkoumány i předpisy od roku 1848, týkající se chudinství, domovského práva a lékařské péče, potažmo veřejného zdravotnictví. Autorka rozdělila tuto práci do tří hlavních kapitol o veřejném zdravotnictví podle jednotlivých časových úseků. Hlavní kapitoly se dále člení na subkapitoly zaměřující se na dílčí právní úpravu jednotlivých složek veřejného zdravotnictví. První kapitola pojednává o recipovaných zdravotnických předpisech z Rakouska-Uherska, o právní úpravě veřejné zdravotní službě, zdravotní policii, a dále o předpisech upravujících lékařskou službu, odměňování lékařů, o právech a povinnostech lékaře a pacienta a pohřebnictví Druhá kapitola obsahuje krátký exkurz do právní úpravy zdravotnictví za Protektorátu Čechy a Morava, přičemž toto období blíže záměrně vynechává pro jeho specifickou právní úpravu, jež by mohla být předmětem zkoumání samostatné práce. Třetí kapitola navazuje na časové rozdělení jednotlivých částí práce a přináší výsledky bádání v oblasti právní úpravy sociální a zdravotní péče...
České státní pohřby
Preininger, Matouš ; Chlup, Radek (vedoucí práce) ; Pehal, Martin (oponent)
Tato práce popisuje a srovnává pohřby tří prezidentů, Tomáše Garrigua Masaryka, Klementa Gottwalda a Václava Havla. Každý z nich byl zásadní ikonickou postavou své doby a jejich pohřby reflektují jejich jedinečnou pozici. V proslovech politiků a na stránkách novin se z pochovávaných prezidentů stali nadlidské postavy, hrdinové, kteří dovedli národ k naplnění jeho dějinného údělu. Byli pohřbeni jako padlí vojáci, kteří položili svůj život za vlast. A jako odpověď na tuto "oběť" byly pronášeny přísahy věrnosti jejich odkazu a závazky pokračovat v cestě, kterou ukázali. Na základě teorií Maurice Blocha a Edmunda Leache práce ukazuje, jak je potenciálně destruktivní událost, jakou je smrt hlavy státu, díky rituálu využita k dalšímu posílení jednoty společnosti.
Právní úprava péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích 1918-1966
Pokorná, Žaneta ; Soukup, Ladislav (vedoucí práce) ; Šouša, Jiří (oponent)
Resumé Právní úprava péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích 1918-1966 Práce se zabývá vývojem právní úpravy poskytování péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích od roku 1918 do 1966, která byla účinná pouze na území Čech. V úvodních kapitolách jsou vzhledem k recepci právních předpisů z Rakouska prozkoumány i předpisy od roku 1848, týkající se chudinství, domovského práva a lékařské péče, potažmo veřejného zdravotnictví. Autorka rozdělila tuto práci do tří hlavních kapitol o veřejném zdravotnictví podle jednotlivých časových úseků. Hlavní kapitoly se dále člení na subkapitoly zaměřující se na dílčí právní úpravu jednotlivých složek veřejného zdravotnictví. První kapitola pojednává o recipovaných zdravotnických předpisech z Rakouska-Uherska, o právní úpravě veřejné zdravotní službě, zdravotní policii, a dále o předpisech upravujících lékařskou službu, odměňování lékařů, o právech a povinnostech lékaře a pacienta a pohřebnictví Druhá kapitola obsahuje krátký exkurz do právní úpravy zdravotnictví za Protektorátu Čechy a Morava, přičemž toto období blíže záměrně vynechává pro jeho specifickou právní úpravu, jež by mohla být předmětem zkoumání samostatné práce. Třetí kapitola navazuje na časové rozdělení jednotlivých částí práce a přináší výsledky bádání v oblasti právní úpravy sociální a zdravotní péče...
Jak rozuměl Jindřich Prucha Antonínu Slavíčkovi
Vrbová, Kristýna ; Lahoda, Vojtěch (vedoucí práce) ; Prahl, Roman (oponent)
Tato práce chce poukázat na spojení malíře Jindřicha Pruchy s Antonínem Slavíčkem. Bakalářská práce porovnává a komentuje několik jejich děl se stejnou nebo velmi podobnou tématikou. Těmito tématy jsou: pohřeb, Zlatá ulička, vesnice Kameničky a pohled do lesa. Antonín Slavíček, ceněný umělec, patřil do starší generace umělců, než byl Prucha. Jindřich Prucha časově patřil ke generaci skupiny Osma, nicméně jejich tvorba mu zůstala cizí. Hlavní příčinou je zřejmě přejímání internacionálních motivů a postupů, které Prucha zásadně neschvaloval. Prucha ale nachází své místo jako pokračovatel tradice Antonína Slavíčka. Stejně jako Slavíček obdivuje a miluje českou krajinu a lid v ní. V tomto ohledu Prucha Slavíčka opravdu naplno chápe. Dalo by se říci, že Jindřich Prucha v této tradici zašel ještě dál, protože, jak lze zjistit z jeho korespondence, potřeboval ke své tvorbě právě tu krajinu, která mu byla blízká, a která byla jeho domovem - Železné Hory. Klíčová slova Jindřich Prucha, Antonín Slavíček, krajina, Železné hory, Kameničky, Pohřeb, Zlatá ulička
Smrt a pohřební rituál v textu románu Murasaki Šikibu Gendži monogatari
Heldenburg, Olga ; Vrhel, František (vedoucí práce) ; Nymburská, Dita (oponent) ; Tirala, Martin (oponent)
Předmětem zkoumání této disertační práce je pohřební obřadnost v románu Murasaki Šikibu Gendži monogatari (Příběh prince Gendžiho). Analýza textu románu má za cíl probádat autorkou líčené představy o konci života, o záhrobní říši a o komunikaci s duchy či dušemi zemřelých a shrnout poznámky a popisy průběhu pohřebních rituálů včetně obřadů předpohřebních a vzpomínkových. Úkolem této disertační práce je vytvořit přehled pohřebních rituálů a představ o smrti popisovaných v textu Gendži monogatari. Na Příběh prince Gendžiho je tedy nahlíženo jako na dokument dobového myšlení, o nějž se můžeme při studiu pohřebních a vzpomínkových rituálu opřít. Hlavní metoda použitá při zpracování tématu je podrobný rozbor teoretických, praktických a estetických aspektů smrti popisovaných v románu Gendži monogatari. Formování představ heianské dvorské šlechty o smrti a záhrobí ovlivňovaly především kult předků, šintoismus, taoismus, buddhismus a šamanismus, které se spolu rovněž podílely na vytváření pohřebního kultu. Představy o záhrobní říši byly též velice rozmanité. Svět živých a svět mrtvých nebyly v pojetí tehdejších Japonců striktně rozděleny a duchové měli přístup do všech sfér života lidí. Komunikace s duchy živých a dušemi zemřelých zaujímá ve sledovaném období důležité místo. Obřady dočasného pohřbení...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.