Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Instrumentation of four-point bending test during 4D computed tomography
Kytýř, Daniel ; Fíla, Tomáš ; Koudelka_ml., Petr ; Kumpová, Ivana ; Vopálenský, Michal ; Vavro, Leona ; Vavro, Martin
High-resolution time-lapse micro-focus X-ray computed tomography is an effective method for investigation of deformation processes on volumetric basis including fracture propagation characteristics of non-homogeneous materials subjected to mechanical loading. This experimental method requires implementation of specifically designed loading devices to X-ray imaging setups. In case of bending tests, our background research showed that no commercial solution allowing for reliable investigation of so called fracture process zone in quasi-brittle materials is currently available. Thus, this paper is focused on description of recently developed in-situ four-point bending loading device and its instrumentation for testing of quasi-brittle materials. Proof of concept together with the pilot experiments were successfully performed in a CT scanner TORATOM. Based on results of the pilot experiments, we demonstrate that crack development and propagation in a quasi-brittle material can be successfully observed in 3D using high resolution 4D micro-CT under loading.
Pravděpodobnosti porušení keramické součásti s využitím Weibullovy teorie nejslabšího článku
Kovář, Jaroslav ; Návrat, Tomáš (oponent) ; Fuis, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá porovnáním Weibullovy teorie nejslabšího článku se zahrnutím jednoho a všech tří hlavních napětí. Napětí potřebná pro tuto teorii jsou určována pomocí metody konečných prvků. V úvodu práce je provedena rešerše, která se zabývá keramickými materiály, Weibullovou teorií nejslabšího článku, Gaussovou integrací přes sférickou plochu a keramickou hlavicí kyčelní endoprotézy. Teoretická část se dále používá pro výpočty pravděpodobností porušení. Prvními výpočty je posuzována pravděpodobnost porušení keramického prutu namáhaného čtyřbodovým ohybem. Poté je tato úloha řešena jako kontaktní. Další část práce se zabývá výběrem vhodné metody numerické integrace pro výpočet se zahrnutím všech tří hlavních napětí. Výsledky výpočtu jsou porovnány s výsledky výpočtu se zahrnutím pouze prvního hlavního napětí. Toto je provedeno nejprve na válcovém tělese a později aplikováno na hlavici kyčelní endoprotézy. V poslední části je určena pravděpodobnost porušení hlavice kyčelní endoprotézy se zahrnutím odchylky od nominální kuželovitosti.
Experimentální a numerická analýza externího zesílení železobetonového prvku namáhaného ohybem
Czerwek, Martin ; Láník, Jaromír (oponent) ; Žítt, Petr (vedoucí práce)
Návrh a výroba zkušebních železobetonových trámů pro účely laboratorního zkoušení. Provedení vybraných zkoušek mechanických vlastností na vybraných tělesech. Experimentální analýza železobetonových trámů v laboratoři. Tvorba numerického modelu v softwaru ATENA 2D. Grafické zpracování výsledků numerické a experimentální analýzy a jejich porovnání.
Lehké betony s rozptýlenou výztuží
Plochý, Ondřej ; Hubertová,, Michala (oponent) ; Hela, Rudolf (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky vztahující se k navrhování a vlastnostem lehkých betonů a betonů s rozptýlenou výztuží. Dále se zabývá výzkumem lehkého betonu s kamenivem Liapor a jeho spolupůsobení s rozptýlenými ocelovými vlákny. Práce zkoumá receptury objemových tříd D1,6 a D1,8 a pevnostních tříd SFRLC 20/22 a SFRLC 25/28. U těchto receptur jsou sledovány fyzikálně-mechanické a reologické vlastnosti.
Experimentální a numerická analýza zesílení ŽB prvku na ohyb
Vepřek, Karel ; Láník, Jaromír (oponent) ; Žítt, Petr (vedoucí práce)
Návrh a výroba zkušebních prvků pro experimentální laboratorní zkoušení. Provedení zkoušek vybraných mechanických vlastností zkušebních prvků. Experimentální analýza zkušebních prvků v laboratoři, tvorba matematického modelu softwarem ATENA a statického výpočtu. Vyhodnocení experimentální analýzy a porovnání s hodnotami numerické analýzy. Grafické porovnání výsledků a závěrečné celkové zhodnocení.
Vliv druhu a dávky rozptýlené výztuže na vybrané vlastnosti betonu.
Žáčková, Lucie ; Schmid, Pavel (oponent) ; Láník, Jaromír (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na výzkum vlivu množství a typu rozptýlené výztuže v referenčním betonu na fyzikálně mechanické parametry výsledného kompozitu. Mezi zkoumané vlastnosti kompozitu patří pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu a v příčném tahu, statický modul pružnosti v tlaku, dynamický modul pružnosti určený pomocí NDT zkoušek. Referenční betonová směs je certifikovaná jako konstrukční beton dané třídy, která se běžně používá na stavbách.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.