Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 288 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metody pro převod barevných videosekvencí na černobílé
Března, Filip ; Hradiš, Michal (oponent) ; Čadík, Martin (vedoucí práce)
Převod barevného obrazu na stupně šedi je stále aktuálním tématem a nachází uplatnění v několika oblastech, mezi které patří nejen umělecké fotografování, ale především nebarevný tisk a usnadnění některých operací při zpracování obrazu. Tato bakalářská práce se zabývá právě tímto převodem, který se nazývá dekolorizace, a to se zaměřením na videosekvence. Je zde vysvětlen základní princip reprezentace digitálního snímku a operace pro jeho zpracování využité v další části práce. Poté jsou zde také analyzovány typy metod, které se pro převod na stupně šedi používají a dále jsou rozebrány jejich vlastnosti i úspěšnost jejich použití. V druhé části práce jsou popsány tří vybrané implementované dekolorizační metody a souhrn jejich dosažených výsledků, jež je následně doprovázen zhodnocením praktické použitelnosti v oblasti převodu barevných videosekvencí na videosekvence ve stupních šedi.
Doplnění geografických souřadnic do fotografií podle záznamu trasy
Mareš, Jiří ; Orság, Filip (oponent) ; Semerád, Lukáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou doplnění geografických souřadnic do metadat fotografií za pomoci záznamu trasy pořízeného například využitím systému GPS. Kromě automatického doplnění dat má uživatel možnost provést jejich úpravu či manuální přiřazení za pomoci diagramu trasy s mapovým podkladem. Cílem je implementovat uživatelsky jednoduchou aplikaci pro tento účel. Aplikace je vytvořena v jazyce Java a je tedy možné ji spouštět na různých operačních systémech.
Mobilní aplikace pro prohlížení internetových obrázků
Kočnar, David ; Kolář, Martin (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Tato práce vysvětluje problematiku vývoje mobilních aplikací pro operační systém Android a popisuje kompletní návrh a vývoj mobilní aplikace Impres pro prohlížení obrázků. Kromě mobilní aplikace byla vytvořena také serverová aplikace v jazyce PHP zajišťující data z více internetových zdrojů. Celá tato služba má za cíl přinést uživateli inspirativní obsah tvořený fotografiemi a dalším vizuálním uměním. Služba bude automaticky doplňovat nový obsah a pro uživatele vytvářet personalizovaný výběr. V práci jsou popsány teoretické znalosti a postupy nutné pro správný návrh a vývoj mobilních aplikací. Závěrem práce je zhodnocení řešení a návrhy na případné další funkce.
Algoritmy pro automatický ořez fotografií
Ambrož, Vít ; Brejcha, Jan (oponent) ; Čadík, Martin (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce je studium a implementace metod, které umožňují automatický ořez fotografií tak, aby výsledek ořezu byl použitelný z fotografického hlediska. V této práci jsou provedeny experimenty s třemi vybranými metodami a na jejich základě jsou diskutovány možné optimalizace. Jsou zde také popsány konkrétní vlastnosti jednotlivých algoritmů a provedeno zhodnocení výsledků automatického ořezu podle uživatelského testování.
Vizuální prezentace amerických prezidentských voleb v roce 2016 v českých online médiích
Janoušková, Martina ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Topinková, Martina (oponent)
Diplomová práce Vizuální prezentace amerických prezidentských voleb v roce 2016 v českých online médiích se zabývá vizuálním zobrazením amerických prezidentských kandidátů v odlišně zaměřených českých online médiích. Nejprve jsou v práci nastíněny základy politické komunikace, trendy objevující se v politickém marketingu a vývoj fotografie ve volebních kampaních. Následující část práce se věnuje charakteristice zpravodajství v online prostředí se zaměřením na zpracování fotografického doprovodu. V závěru teoretické části jsou stručně charakterizovaná analyzovaná online média, tedy iDNES.cz a Blesk.cz. Praktická část práce pak prostřednictvím kvantitativně-kvalitativní obsahové analýzy doplněné hloubkovými rozhovory se zástupci redakcí podrobně zkoumá obrazové materiály jednotlivých zpravodajských serverů týkajících se amerických prezidentských voleb v roce 2016, přičemž data jsou srovnávána nejen mezi jednotlivými servery, ale i v rámci období před a po zveřejnění výsledku volby. Závěrem analýzy je vyhodnocení celkového přístupu jednotlivých redakcí k obrazovému materiálu týkajícího se amerických prezidentských voleb v roce 2016.
Fotografie protestu v kontextu českého prostředí po roce 1989
Mňuková, Dominika ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Turek, Pavel (oponent)
Tato práce zkoumá různé aspekty fotografie protestu v kontextu českého prostředí po roce 1989 se zaměřením na extrémní levici. Nejdříve objasňuje problematiku protestu, nového radikálního aktivismu a popisuje roli fotografie. Věnuje se rovněž roli médií a ve spojení s nimi se věnuje informování o protestech, konceptu morální paniky a významotvorné roli médií. Dále se zabývá ikonickými fotografiemi, problémem objektivity, emoční stránkou fotografie protestu a etikou fotožurnalismu. V další části objasňuje problematiku extremismu, vymezuje extrémní levici a z historického hlediska ji stručně mapuje na vybraných skupinách, mezi které patří zejména anarchisté. V kontextu extrémní levice práce dále popisuje největší protesty v České republice, které se udály za její účasti. Následují medailonky čtyř vybraných českých fotografů protestu Jaroslava Kučery, Karla Tůmy, Karla Cudlína a Petra Vrabce. V závěrečné fázi prostřednictvím rozhovorů práce zkoumá aspekty fotografie protestu a pomocí analýzy fotografií zmíněných fotografů analyzuje styl fotografování protestů a odhaluje případné zobrazovací stereotypy.
Pohlednice a fotografie v proměnách města Brna
Neufus, Zuzana ; Sekyrková, Milada (vedoucí práce) ; Dobeš, Jan (oponent)
Cílem práce je náhled na použití pohlednic a fotografií, jako historického pramene, ke sledování urbanizačního vývoje centra města Brna, jakožto reprezentativního vzorku. Porovnává dobovou realitu, pokouší se zachytit obraz společnosti, včetně její každodennosti a také nástin zobrazených jevů na pozadí probíhajících dějinných událostí 19. a 20. století. Ke studiu a zpracování, byly použity dobové materiály z archivních fondů města Brna, snímky z oficiálních internetových serverů města a také ze soukromých sbírek pamětníků. Zkoumaným objektem je dnešní náměstí Svobody v Brně. Práce se zabývá jeho proměnami a vývojem zachyceným na pohlednicích i fotografiích, které jsou porovnávány a popisovány.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 288 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.