Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 331 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
GVUO otevírá Dům umění a nové výstavy
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) po více než dvouměsíčním uzavření otevírá Dům umění výstavami PAVEL NEŠLEHA - Vidět jinak a ZISKY 2018/19 GVUO: JOSEF BOLF - Planeta, která neexistovala. Oba výstavní projekty budou zpřístupněny veřejnosti od úterý 26. května v běžné otevírací době, to je od 10 do 18 hodin. V Domě umění, GVUO budou k vidění do 30. srpna 2020.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Pavel Nešleha: Vidět jinak
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Výstava malíře Pavla Nešlehy (1937–2003), výrazné osobnosti generace šedesátých let, poprvé v Galerii výtvarného umění v Ostravě zveřejňuje výběr z jeho rozsáhlé, tematicky bohaté tvorby. Představuje obrazy, kresby, pastely a digitální tisky vzniklé od osmdesátých let do roku 2003, a to se záměrem ukázat myšlenkovou hloubku umělcovy osobité reflexe přítomného světa. Společným znakem vybraných děl je spolu s principem zvětšených detailů fenomén světla. Jak dokládají obrazy Vývrat (1981), Pokus o cestu za K. H. Máchou (1982), Stopy (1983), pastely Tajemství znaků (1993–1994), Záznamy světla (2002–2003), kresby a pastely Oidipus (1992–1993), bylo to právě pojetí světla, které podnětně ovlivňovalo umělcovu imaginaci a vedlo ji k obnažování skrytého a podstatného. Výrazovou a ideovou bohatostí světla se Nešleha zabýval ve svém díle dlouho a systematicky. Napomáhaly mu tvárné možnosti iluzivní malby a poznatky romantiků posilující vztah k mohutnosti přírodního dění a k osudovosti lidského bytí. Na meditativním zhodnocení reality se podílelo i umělcovo fotografické vidění, jak poznáváme z digitálních tisků Via canis (1997), Přírodní struktury (2001) nebo z rozměrného objektu Živly (1999–2001) ozřejmujících šíři jeho obsáhlého, imaginativně působivého díla.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Percepce a využití fotografií pro marketingové účely na sociálních sítích
Marečková, Lucie
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou percepce a využití fotografie jako nosiče informací související s vizuálními materiály užívanými pro marketingovou komunikaci na sociálních sítích. Za pomoci užití metod eye trackingového šetření, řízených rozhovorů a dotazníkového šetření byly identifikovány vlivy, jež na spotřebitele působí a ovlivňují jeho vnímání a preference. Pozornost byla věnována především působení barevné fotografie oproti černobílému obrázku, většího prostoru zobrazeného na snímku a naproti tomu detailu produktu, rozdílnému množství osob přítomných na fotografiích a odlišné hloubce ostrosti snímcích. Analýzou těchto faktorů bylo dosaženo cíle práce, jímž je navržení vhodných doporučení pro marketingovou komunikaci na sociálních sítích, při které je využito fotografií. Tato doporučení byla vynesena s akcentem na zkoumané odvětví energetických nápojů.
Česká dokumentární fotografie zaměřená na environmentální problematiku
Kotvalová, Lucie ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Géla, František (oponent)
Předmětem předkládané bakalářské práce je převážně environmentální fotografie. Teoretická část práci rámuje primárně skrze historii české dokumentární fotografie zaměřené na environmentální problematiku, ovšem zabývá se i definicí žánru dokumentární fotografie a dále formuluje, jak fotografie ovlivňuje percepci světa kolem nás. Praktická část této práce environmentální fotografii reprezentuje skrze soubor dokumentárních fotografií, který si kladl za cíl zachytit aktuální podobu českého venkova. Soubor funguje jako svědectví každodenní rutiny místních na rodinné farmě ve vesnici Krchlebská Lhota v okrese Kutná Hora. Autorka práce se skrze fotografický soubor snažila zdokumentovat to, co zbylo z tradičního vesnického života. Fotografie zobrazují pravidelné úkony - obstarávání, krmení a zabíjení zvířat, práci na zahradě, opravy na pozemku či práci v dílně. Ony fotografie dále dokumentují nejenom vztahy mezi lidmi, ale i vztahy mezi lidmi a zvířaty. Předkládaná práce tak může být považována za přínos v oblasti environmentální fotografie.
Proměny mediálního obrazu smrti ve fotožurnalistice
Jarolímková, Zuzana ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Géla, František (oponent)
Bakalářská práce se zabývá proměnou mediálního obrazu smrti ve fotožurnalismu s praktickým zaměřením na válečnou fotografii. V průběhu práce dojde k představení lidského pohledu na smrt a její uchopení v médiích. Cílem je představit změny v mediálním uchopení smrti, včetně reakce čtenářů. Důležitým aspektem bude i vliv zobrazení smrti na vývoj událostí. V praktické části bakalářské práce bude skrze vizuální a sémiotickou analýzu na vybraném vzorku novinářské fotografie ukázaná proměna mediálního obrazu.
Vyhledávání duplicit a vyhodnocení kvality fotografií
Sklenář, Zdeněk ; Hradiš, Michal (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a otestováním aplikace, která slouží k vyhledání duplikací ve fotografiích podle Exif metadat. Aplikace dále umožňuje zobrazení náhledu fotografie, včetně Exif metadat fotografie. Filtrování fotografií. Seskupení duplikací, následný výběr nejlepší fotografie pro ponechání podle parametru nastaveného uživatelem, manuální úpravu této volby a vymazání ostatních. Export vybraných fotografií do ZIP archivu.
Francouzská architektka Odile Decq vystavuje v ostravském Domě umění
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Pařížanka Odile Decq (1955) neúnavně a neúprosně hledá prostá a přitom tvůrčí řešení architektonických projektů, které prolíná design, umění i urbanismus. Originální rukopis jí vynesl řadu mezinárodních ocenění, například Zlatého lva v rámci benátského bienále architektury. Výstavu s názvem Studio Odile DECQ / Horizons můžete navštívit v ostravském Domě umění až do 3. června.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 331 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.