Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 283 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vizuální prezentace amerických prezidentských voleb v roce 2016 v českých online médiích
Janoušková, Martina ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Topinková, Martina (oponent)
Diplomová práce Vizuální prezentace amerických prezidentských voleb v roce 2016 v českých online médiích se zabývá vizuálním zobrazením amerických prezidentských kandidátů v odlišně zaměřených českých online médiích. Nejprve jsou v práci nastíněny základy politické komunikace, trendy objevující se v politickém marketingu a vývoj fotografie ve volebních kampaních. Následující část práce se věnuje charakteristice zpravodajství v online prostředí se zaměřením na zpracování fotografického doprovodu. V závěru teoretické části jsou stručně charakterizovaná analyzovaná online média, tedy iDNES.cz a Blesk.cz. Praktická část práce pak prostřednictvím kvantitativně-kvalitativní obsahové analýzy doplněné hloubkovými rozhovory se zástupci redakcí podrobně zkoumá obrazové materiály jednotlivých zpravodajských serverů týkajících se amerických prezidentských voleb v roce 2016, přičemž data jsou srovnávána nejen mezi jednotlivými servery, ale i v rámci období před a po zveřejnění výsledku volby. Závěrem analýzy je vyhodnocení celkového přístupu jednotlivých redakcí k obrazovému materiálu týkajícího se amerických prezidentských voleb v roce 2016.
Fotografie protestu v kontextu českého prostředí po roce 1989
Mňuková, Dominika ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Turek, Pavel (oponent)
Tato práce zkoumá různé aspekty fotografie protestu v kontextu českého prostředí po roce 1989 se zaměřením na extrémní levici. Nejdříve objasňuje problematiku protestu, nového radikálního aktivismu a popisuje roli fotografie. Věnuje se rovněž roli médií a ve spojení s nimi se věnuje informování o protestech, konceptu morální paniky a významotvorné roli médií. Dále se zabývá ikonickými fotografiemi, problémem objektivity, emoční stránkou fotografie protestu a etikou fotožurnalismu. V další části objasňuje problematiku extremismu, vymezuje extrémní levici a z historického hlediska ji stručně mapuje na vybraných skupinách, mezi které patří zejména anarchisté. V kontextu extrémní levice práce dále popisuje největší protesty v České republice, které se udály za její účasti. Následují medailonky čtyř vybraných českých fotografů protestu Jaroslava Kučery, Karla Tůmy, Karla Cudlína a Petra Vrabce. V závěrečné fázi prostřednictvím rozhovorů práce zkoumá aspekty fotografie protestu a pomocí analýzy fotografií zmíněných fotografů analyzuje styl fotografování protestů a odhaluje případné zobrazovací stereotypy.
Pohlednice a fotografie v proměnách města Brna
Neufus, Zuzana ; Sekyrková, Milada (vedoucí práce) ; Dobeš, Jan (oponent)
Cílem práce je náhled na použití pohlednic a fotografií, jako historického pramene, ke sledování urbanizačního vývoje centra města Brna, jakožto reprezentativního vzorku. Porovnává dobovou realitu, pokouší se zachytit obraz společnosti, včetně její každodennosti a také nástin zobrazených jevů na pozadí probíhajících dějinných událostí 19. a 20. století. Ke studiu a zpracování, byly použity dobové materiály z archivních fondů města Brna, snímky z oficiálních internetových serverů města a také ze soukromých sbírek pamětníků. Zkoumaným objektem je dnešní náměstí Svobody v Brně. Práce se zabývá jeho proměnami a vývojem zachyceným na pohlednicích i fotografiích, které jsou porovnávány a popisovány.
Moje okno
PAVLOVCOVÁ, Helena
Helena Pavlovcová, bakalářská práce Moje okno. Teoretická část bakalářské práce popisuje princip fotografie, mapuje obecnou historii fotografie až do 20. století. V závěru se věnuje tvorbě a životu Josefa Sudka, který je svou prací a především cyklem Okno mého ateliéru inspiračním zdrojem pro vytvoření souboru fotografií v praktické části.
Síla okamžiku
KONEČNÁ, Dominika
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá českou a světovou fotografií 1.poloviny 20.století. Další kapitoly jsou věnovány dvěma důležitým osobnostem fotografie a jejich různým přístupům: černobílá fotografie zachycující "rozhodující okamžik" Henri Cartier-Bressona a jako protipól práce Františka Drtikola v ateliéru. Praktickou část tvoří cyklus digitálních fotografií na téma "Síla okamžiku".
Stavby Carla Luraga v Praze
KOUTKOVÁ, Ilona
Diplomovou práci tvoří dvě části, teoretická a praktická. Cílem práce je připomenutí čtyřstého výročí narození Carla Luraga, které uplynulo v roce 2015. Teoretická část práce se tak zabývá životem a dílem tohoto architekta. Obsahuje především popis Luragových staveb, věnuje se ale i uměleckému slohu a době, ve které žil a tvořil tato svá díla. Práce je zaměřena na architekturu, kterou vytvořil pro Prahu. Na základě rozboru těchto staveb bude vytvořen koncept pro realizaci praktické části práce. Praktická část se tedy již výhradně soustředí na stavby pražské, které tvoří hlavní námět knižní formy sady jednobarevných listů v krabici k čtyřstému výročí Carla Luraga.
Identita ve fotografii a aplikace tématu do koncepce výuky výtvarné výchovy
Křištová, Adéla ; Arbanová, Linda (vedoucí práce) ; Kornatovský, Jiří (oponent)
KŘIŠTOVÁ, A.; Identita ve fotografii a aplikace tématu do koncepce výuky výtvarné výchovy. [Diplomová práce] Praha 2018 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 110 s. ABSTRAKT Diplomová práce zkoumá vnímání a postavení identity ve společnosti v kontextu historie a současnosti, na základě přístupů zahraničních autorů věnujících se tématice. Téma identity je situováno do kontextu vizuální kultury, dějin vyobrazení člověka v rámci výtvarného umění a žánru portrétní fotografie. Koncepce teoretické části je podložena vybranými autoritami z dějin výtvarné kultury i z oblasti soudobého výtvarného umění. Z teoretické části práce vychází návrhy didaktických zadání a jejich následná realizace na základní a střední škole. Jako další východisko pro přípravu didaktických zadání jsou využity i podněty získané z realizace vlastního autorského projektu, který stejně jako didaktická zadání čerpá z teoretických východisek práce. KLÍČOVÁ SLOVA: identita, společnost, vizuální kultura, portrét, fotografie, digitální obraz, manipulace, zásah

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 283 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.