Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 291 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
3D model vybraného objektu
Ptáček, Pavel ; Vacková, Eva (oponent) ; Bartoněk, Dalibor (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je vytvoření digitálního 3D modelu Dolního morového hřbitova ve Žďáru nad Sázavou. Primárně je stavba zaměřena klasickými geodetickými metodami. Výsledná podoba modelu je zpracována v programu AutoCAD 2015. Doplňkově jsou představeny další možnosti tvorby digitálních modelů stavebních objektů a s nimi související výhody a nevýhody. Velká pozornost je věnována zejména fotogrammetrické metodě založené na korelaci snímků a práci s programem 123D Catch a Cinema 4D.
Fotografie jako autorské dílo a ochrana autorských práv fotografa
Pavelcová, Andrea ; Císařová, Zuzana (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Cílem této diplomové práce s názvem "Fotografie jako autorské dílo a ochrana autorských práv fotografa" je popsat základní východiska a charakteristiky současné právní úpravy autorského díla, konkrétně fotografie. Komplexní právní úpravu fotografie český právní řád neobsahuje a práce se tak uceleně věnuje jednotlivým aspektům autorského práva týkající se charakteristiky fotografie jako autorského díla, práv fotografa či nároků na ochranu jeho autorských práv. Práce vychází především z komentářové literatury k autorskému zákonu, předpisů autorského práva na vnitrostátní, mezinárodní i evropské úrovni. V neposlední řadě bylo čerpáno také z rozhodnutí českých i zahraničních soudů z důvodu rychlého rozvoje autorského práva v informační společnosti a nedostatečné úpravy současné legislativy. Vzhledem k zálibě autorky práce k fotografii je práce doplněna osobními postřehy z fotografické praxe. Text diplomové práce je rozdělen na sedm kapitol, z nichž první se věnuje autorskému právu obecně, jeho principům, základním pojmům a okamžiku vzniku autorského práva. Kapitola druhá se již zaměřuje na fotografii a rozebírá, co je předmětem ochrany autorského práva. Třetí kapitola se zabývá autorem fotografie a vymezuje, za jakých podmínek vzniká autorství. Současně osvětluje pojmy jako dílo anonymní, pseudonymní,...
Na motivy mýtu, na motivy snu
Černá, Tereza ; SMOLÍK, Robert (vedoucí práce) ; BAŽANT, Jan (oponent)
Tato diplomová práce tematicky navazuje na mojí bakalářskou práci Možnosti inscenování mytických příběhů přírodních národů z pohledu scénografa. Ve své bakalářské práci jsem se věnovala především rešerším, které předcházely tvorbě mé bakalářské inscenace Drink coffee, ride reindeer, a také mapování samotné práce na inscenaci včetně reflexe. Nyní pole svého zájmu rozšiřuji. Zabývám se mýty, pohádkami a sny, a to jak ve své, tak v cizí tvorbě. Snažím se poukázat na styčné body mezi těmito třemi fenomény a nalézt jejich projevy v divadle i výtvarném umění. Zároveň se věnuji líčení toho, jakým způsobem buduji své vlastní inscenace, co je pro mě v tvorbě důležité a kde si podobných trendů všímám u jiných autorů v současném umění.
Metody pro převod barevných videosekvencí na černobílé
Března, Filip ; Hradiš, Michal (oponent) ; Čadík, Martin (vedoucí práce)
Převod barevného obrazu na stupně šedi je stále aktuálním tématem a nachází uplatnění v několika oblastech, mezi které patří nejen umělecké fotografování, ale především nebarevný tisk a usnadnění některých operací při zpracování obrazu. Tato bakalářská práce se zabývá právě tímto převodem, který se nazývá dekolorizace, a to se zaměřením na videosekvence. Je zde vysvětlen základní princip reprezentace digitálního snímku a operace pro jeho zpracování využité v další části práce. Poté jsou zde také analyzovány typy metod, které se pro převod na stupně šedi používají a dále jsou rozebrány jejich vlastnosti i úspěšnost jejich použití. V druhé části práce jsou popsány tří vybrané implementované dekolorizační metody a souhrn jejich dosažených výsledků, jež je následně doprovázen zhodnocením praktické použitelnosti v oblasti převodu barevných videosekvencí na videosekvence ve stupních šedi.
Doplnění geografických souřadnic do fotografií podle záznamu trasy
Mareš, Jiří ; Orság, Filip (oponent) ; Semerád, Lukáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou doplnění geografických souřadnic do metadat fotografií za pomoci záznamu trasy pořízeného například využitím systému GPS. Kromě automatického doplnění dat má uživatel možnost provést jejich úpravu či manuální přiřazení za pomoci diagramu trasy s mapovým podkladem. Cílem je implementovat uživatelsky jednoduchou aplikaci pro tento účel. Aplikace je vytvořena v jazyce Java a je tedy možné ji spouštět na různých operačních systémech.
Mobilní aplikace pro prohlížení internetových obrázků
Kočnar, David ; Kolář, Martin (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Tato práce vysvětluje problematiku vývoje mobilních aplikací pro operační systém Android a popisuje kompletní návrh a vývoj mobilní aplikace Impres pro prohlížení obrázků. Kromě mobilní aplikace byla vytvořena také serverová aplikace v jazyce PHP zajišťující data z více internetových zdrojů. Celá tato služba má za cíl přinést uživateli inspirativní obsah tvořený fotografiemi a dalším vizuálním uměním. Služba bude automaticky doplňovat nový obsah a pro uživatele vytvářet personalizovaný výběr. V práci jsou popsány teoretické znalosti a postupy nutné pro správný návrh a vývoj mobilních aplikací. Závěrem práce je zhodnocení řešení a návrhy na případné další funkce.
Algoritmy pro automatický ořez fotografií
Ambrož, Vít ; Brejcha, Jan (oponent) ; Čadík, Martin (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce je studium a implementace metod, které umožňují automatický ořez fotografií tak, aby výsledek ořezu byl použitelný z fotografického hlediska. V této práci jsou provedeny experimenty s třemi vybranými metodami a na jejich základě jsou diskutovány možné optimalizace. Jsou zde také popsány konkrétní vlastnosti jednotlivých algoritmů a provedeno zhodnocení výsledků automatického ořezu podle uživatelského testování.
Vizuální prezentace amerických prezidentských voleb v roce 2016 v českých online médiích
Janoušková, Martina ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Topinková, Martina (oponent)
Diplomová práce Vizuální prezentace amerických prezidentských voleb v roce 2016 v českých online médiích se zabývá vizuálním zobrazením amerických prezidentských kandidátů v odlišně zaměřených českých online médiích. Nejprve jsou v práci nastíněny základy politické komunikace, trendy objevující se v politickém marketingu a vývoj fotografie ve volebních kampaních. Následující část práce se věnuje charakteristice zpravodajství v online prostředí se zaměřením na zpracování fotografického doprovodu. V závěru teoretické části jsou stručně charakterizovaná analyzovaná online média, tedy iDNES.cz a Blesk.cz. Praktická část práce pak prostřednictvím kvantitativně-kvalitativní obsahové analýzy doplněné hloubkovými rozhovory se zástupci redakcí podrobně zkoumá obrazové materiály jednotlivých zpravodajských serverů týkajících se amerických prezidentských voleb v roce 2016, přičemž data jsou srovnávána nejen mezi jednotlivými servery, ale i v rámci období před a po zveřejnění výsledku volby. Závěrem analýzy je vyhodnocení celkového přístupu jednotlivých redakcí k obrazovému materiálu týkajícího se amerických prezidentských voleb v roce 2016.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 291 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.