Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 295 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fotograf František Dvořák (1932 - 1986). Život a dílo.
HRUŠOVÁ, Helena
František Dvořák (1932-1986) se stal po polovině 50. let 20. století jedním z předních českobudějovických fotoamatérů. Přes vysokou úroveň jeho díla se na jeho význam a uměleckou stopu postupem času zapomíná. Do pozadí jde především neoficiální část jeho tvorby. Tato bakalářská práce proto usiluje o zmapování a připomenutí jak života, tak i díla tohoto jihočeského umělce, kterému dosud nebyla věnována patřičná pozornost.
K praktické konzervaci a restaurování fotografických objektů se zaměřením na problematiku uložení
Huňková, Anna ; JŮN, Libor (vedoucí práce) ; BORÝSKOVÁ, Štěpánka (oponent)
Obsahem práce bude zaměření na adjustace fotografických technik: daguerrotypie, ferrotypie, ambrotypie. Studentka se bude zabývat konzervací a restaurováním částí adjustace s přihlédnutím na nejcitlivější médium - a to fotografický obraz. Studentka popíše druhy poškození a navrhne postupy konzervace a restaurování, které se na těchto typech materiálů vyskytují.
Omluva/Smíření
PALMOVÁ, Věra
Diplomová práce s názvem "Omluva/smíření" sestává ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na téma knihy - po stránce technické - knihtisku, dále se věnuje zkoumání historie vzniku a obměnám podoby knihy. Zařazené budou kapitoly o autorské knize a pojmu "bibliofilie". Ve stručnosti také podá informace o grafice, zejména technice hlubotisku. V poslední části se práce zaměří na dvě osobnosti české kultury - malíře a grafika Jiřího Johna a básníka Jana Skácela. Praktická část diplomové práce bude pojata jako leporelo obsahující sérii grafik, které budou doprovázeny básnickými texty. Grafiky budou provedeny suchou jehlou, doprovodným textem budou vybrané básně Jana Skácela. Téma autorské knihy bude pojato jako vzpomínka na babičku autorky. Téma jednotlivých grafik se bude snažit vystihnout psychologii kontrastu mezi stářím a mládím a zároveň ztráty blízkého člověka. Praktická část má být také určitou podobou bibliofilie.
FUCK HARDER
Svoboda, Jakub ; JANOŠČÍK, Václav (vedoucí práce) ; Stejskalová, Tereza (oponent)
Téma se odkazuje k současné světové tvorbě queer umělců. Cílem této práce je ilustrovat na příkladech osobní teorii o radikálnějším přístupu v queer kultuře, informovat o nových přístupech v queer umění a fluidně spojovat jisté sounáležitosti. Obsah: teorie, zážitek, rozhovory, umělci, vývoj, budoucnost Názvy hlavních kapitol: Spirit in the 21st century, Vulnerabilty & Balance, Criticism, Make Queers Great Again, People for people, New Normal Hlavní umělci: Jana Kratochvílová, Arca x Jessie Kanda, Anne Imhof, Tino Seghal, Justyna Gorowská, YBDG, Anohni Literatura: Phillip Vannini - Non-representational methodologies úvod: Téma práce vychází z osobní zkušenosti. V roce 2016 jsem intuitivně cítil, že umělci pracující s queer tématy začnou ve svém přístupu přitvrzovat a tvorba bude radikálnější. Napsal jsem proto v koupelně na zrcadlo statement FUCK HARDER IN 2K17. Ukázalo se, že jsem měl pravdu a opravdu rok 2017 byl ve znamení radikalismu na více směrů – od vizuálního umění, videoklipy, hudbu, pop kulturu až k módni fotografii. Ve své práci bych se tudíž rád zaměřil na toto téma a vybrané umělce z celého světa. Podložit své povšimnutí tohoto fenoménu skrze aktuální tvorbu vybraných umělců a na její bázi lehce naznačit další vývoj těchto radikálně tvořících umělců. Samotný výběr umělců bude klíčový pro celé téma práce a bude intuitivní, doplněný o rozhovory s umělci. Intuice v práci bude dalším klíčem na jehož základě budu spojovat vše co si dokážete představit.
3D model vybraného objektu
Ptáček, Pavel ; Vacková, Eva (oponent) ; Bartoněk, Dalibor (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je vytvoření digitálního 3D modelu Dolního morového hřbitova ve Žďáru nad Sázavou. Primárně je stavba zaměřena klasickými geodetickými metodami. Výsledná podoba modelu je zpracována v programu AutoCAD 2015. Doplňkově jsou představeny další možnosti tvorby digitálních modelů stavebních objektů a s nimi související výhody a nevýhody. Velká pozornost je věnována zejména fotogrammetrické metodě založené na korelaci snímků a práci s programem 123D Catch a Cinema 4D.
Fotografie jako autorské dílo a ochrana autorských práv fotografa
Pavelcová, Andrea ; Císařová, Zuzana (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Cílem této diplomové práce s názvem "Fotografie jako autorské dílo a ochrana autorských práv fotografa" je popsat základní východiska a charakteristiky současné právní úpravy autorského díla, konkrétně fotografie. Komplexní právní úpravu fotografie český právní řád neobsahuje a práce se tak uceleně věnuje jednotlivým aspektům autorského práva týkající se charakteristiky fotografie jako autorského díla, práv fotografa či nároků na ochranu jeho autorských práv. Práce vychází především z komentářové literatury k autorskému zákonu, předpisů autorského práva na vnitrostátní, mezinárodní i evropské úrovni. V neposlední řadě bylo čerpáno také z rozhodnutí českých i zahraničních soudů z důvodu rychlého rozvoje autorského práva v informační společnosti a nedostatečné úpravy současné legislativy. Vzhledem k zálibě autorky práce k fotografii je práce doplněna osobními postřehy z fotografické praxe. Text diplomové práce je rozdělen na sedm kapitol, z nichž první se věnuje autorskému právu obecně, jeho principům, základním pojmům a okamžiku vzniku autorského práva. Kapitola druhá se již zaměřuje na fotografii a rozebírá, co je předmětem ochrany autorského práva. Třetí kapitola se zabývá autorem fotografie a vymezuje, za jakých podmínek vzniká autorství. Současně osvětluje pojmy jako dílo anonymní, pseudonymní,...
Na motivy mýtu, na motivy snu
Černá, Tereza ; SMOLÍK, Robert (vedoucí práce) ; BAŽANT, Jan (oponent)
Tato diplomová práce tematicky navazuje na mojí bakalářskou práci Možnosti inscenování mytických příběhů přírodních národů z pohledu scénografa. Ve své bakalářské práci jsem se věnovala především rešerším, které předcházely tvorbě mé bakalářské inscenace Drink coffee, ride reindeer, a také mapování samotné práce na inscenaci včetně reflexe. Nyní pole svého zájmu rozšiřuji. Zabývám se mýty, pohádkami a sny, a to jak ve své, tak v cizí tvorbě. Snažím se poukázat na styčné body mezi těmito třemi fenomény a nalézt jejich projevy v divadle i výtvarném umění. Zároveň se věnuji líčení toho, jakým způsobem buduji své vlastní inscenace, co je pro mě v tvorbě důležité a kde si podobných trendů všímám u jiných autorů v současném umění.
Metody pro převod barevných videosekvencí na černobílé
Března, Filip ; Hradiš, Michal (oponent) ; Čadík, Martin (vedoucí práce)
Převod barevného obrazu na stupně šedi je stále aktuálním tématem a nachází uplatnění v několika oblastech, mezi které patří nejen umělecké fotografování, ale především nebarevný tisk a usnadnění některých operací při zpracování obrazu. Tato bakalářská práce se zabývá právě tímto převodem, který se nazývá dekolorizace, a to se zaměřením na videosekvence. Je zde vysvětlen základní princip reprezentace digitálního snímku a operace pro jeho zpracování využité v další části práce. Poté jsou zde také analyzovány typy metod, které se pro převod na stupně šedi používají a dále jsou rozebrány jejich vlastnosti i úspěšnost jejich použití. V druhé části práce jsou popsány tří vybrané implementované dekolorizační metody a souhrn jejich dosažených výsledků, jež je následně doprovázen zhodnocením praktické použitelnosti v oblasti převodu barevných videosekvencí na videosekvence ve stupních šedi.
Doplnění geografických souřadnic do fotografií podle záznamu trasy
Mareš, Jiří ; Orság, Filip (oponent) ; Semerád, Lukáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou doplnění geografických souřadnic do metadat fotografií za pomoci záznamu trasy pořízeného například využitím systému GPS. Kromě automatického doplnění dat má uživatel možnost provést jejich úpravu či manuální přiřazení za pomoci diagramu trasy s mapovým podkladem. Cílem je implementovat uživatelsky jednoduchou aplikaci pro tento účel. Aplikace je vytvořena v jazyce Java a je tedy možné ji spouštět na různých operačních systémech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 295 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.