Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Humanistická reportážní fotografie
Pokorná, Eliška ; Lábová, Alena (vedoucí práce) ; Géla, František (oponent)
Bakalářská práce Humanistická reportážní fotografie zkoumá paradigma humanistické reportážní fotografie ve světě a v Československu v padesátých letech 20. století. V první části poskytuje základní představu o tom, jak se dané paradigma ve fotožurnalistice projevovalo. Speciální důraz přitom klade na fotografickou výstavu Lidská rodina a práci fotografů agentury Magnum Photos. Dále se práce zabývá jak inspiračními zdroji, tak tematikou a estetikou těchto fotografií. Nabízí také životopisné profily vybraných fotografů tvořících v rámci paradigmatu, stejně tak jako objasnění důležitosti obrazových zpravodajských časopisů pro fotožurnalistiku ve sledovaném období. V analytické části práce pomocí kvantitativní obsahové obrazové analýzy zkoumá reportážní fotografie ve dvou časopisech - jednom světovém, časopise Life, a jednom československém, časopise Mladý svět. Práce si dává za cíl potvrdit, nebo vyvrátit hypotézu, že paradigma humanistické reportážní fotografie tak, jak se ve sledovaném období objevovalo v časopise Life, se do jisté míry projevilo i v časopise Mladý svět. Zároveň ale předpokládá, že zejména práce s fotografiemi na stránkách časopisu bude v obou případech odlišná, stejně tak jako že se bude částečně lišit četnost témat fotografií i jejich formální zpracování. Na základě obdržených...
Stanislav Tereba: jeho kariéra a fotografický styl
Hejbal, Dominik ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Teplá, Jana (oponent)
Diplomová práce mapuje kariéru fotografa Stanislava Tereby, který se proslavil především hlavní cenou v prestižní mezinárodní soutěži World Press Photo, kde uspěl se snímkem fotbalového brankáře Miroslava Čtvrtníčka z utkání hraného v Praze na Letné. Práce se zabývá především Terebovou prací v době, kdy působil v redakci Večerní Prahy, kde strávil většinu své kariéry. Část práce je věnována také samotné Večerní Praze, v jejíž redakci se dostávalo fotografii velké pozornosti. Terebova kariéra od 90. let je pak příznačnou ukázkou problémů, které mnoha novinářům nastaly po sametové revoluci, kdy se média dostávala do soukromého vlastnictví. V práci je také Terebova kariéra zasazena do kontextu vývoje sportovní fotografie v Česku. Terebův fotografický styl je zde zkoumán s využitím sémiotické analýzy a metody kompoziční interpretace. Dále se práce skládá z případové studie zaměřené na Terebův úspěch ve World Press Photo. Terebův snímek je srovnáván s ostatními vítěznými fotografiemi i s konkurencí v samotném ročníku 1959, kdy byl poctěn hlavní cenou i na úkor obvykle oceňovaných válečných fotografií. Pozornost je věnována také vzniku Terebova vítězného snímku od účasti na utkání až po následnou úpravu fotografie.
Fotografie jako součást komplexního komunikátu ve zpravodajství českých deníků
Jarošincová, Jitka ; Lábová, Alena (vedoucí práce) ; Šoltys, Otakar (oponent)
Tématem práce je dodržování novinářské etiky ze strany dvou seriózních českých deníků - Mladé fronty DNES a Hospodářských novin, v případě informování veřejnosti prostřednictvím komplexních komunikátů, jejichž součástí je novinářská fotografie. Vzorek výzkumu je omezen na domácí a zahraniční zpravodajství vydávané celostátně. Zkoumaným obdobím je březen 2014. Hodnocenou proměnnou je vztah mezi významy jednotlivých složek daných komunikátů (titulku, popisku, snímku a souvisejícího článku), které by - protože se všechny podílí na výstavbě společného smyslu sdělení, jež má být věrným obrazem skutečnosti - měly vůči sobě vykazovat princip harmonie a substituce. Výzkumné jednotky jsou analyzovány pomocí sémiotické analýzy na úrovni denotace a konotace. K výkladu jednotlivých znaků jsou použity znalosti sociální a vizuální sémiotiky, sémantiky a pragmatiky. V závěru je výzkum porovnán se zjištěními bakalářské práce Magdy Polmanové, která se zabývala téměř stejným tématem na stejném materiálu, avšak z roku 2011. Výsledkem mého výzkumu jsou zjištění, kolikrát došlo v daném období k uveřejnění nekoherentních komplexních komunikátů, jak se jejich počty lišily mezi danými periodiky, jak se jejich množství změnilo od roku 2011, jaké vzorce vztahů mezi sebou jednotlivé složky vykazovaly, jaké principy...
Vizuální reprezentace ukrajinské krize v týdeníku Respekt
Trhoň, Ondřej ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Topinková, Martina (oponent)
Tato práce analyzuje, jak se hodnoty týdeníku Respekt odráží v jeho fotožurnalistickém pokrytí začátku Ukrajinské krize. Pomocí zjednodušené obsahové analýzy jsem kvantifikoval formální i obsahové prvky deseti galerií publikovaných během majdanských protestů a pokusil se interpretovat, jak je fotografové používají k ovlivnění svých čtenářů a jak se podílí na mediálním rámování konfliktu. Kromě konstrukce kódovací tabulky a interpretace výsledků jsem provedl rozhovory se dvěma hlavními fotografy Respektu. Souhrnná analýza těchto zdrojů odhalila, že pokrytí Ukrajinské krize týdeníkem není nestranné - ve skutečnosti favorizuje protestanty, zatímco druhou stranu konfliktu téměř nezobrazuje.
Vybrané etické problémy občanské a participativní žurnalistiky
Zvelebilová, Kristýna ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Bednaříková, Barbora (oponent)
Bibliografický záznam ZVELEBILOVÁ, Kristýna. Vybrané etické problémy občanské a participativní žurnalistiky. Praha, 2016. 91 s. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí práce PhDr. Václav Moravec, Ph.D. Abstrakt Předmětem bakalářské práce Vybrané etické problémy občanské a participativní žurnalistiky je přiblížit oblast amatérské žurnalistiky a vybrané etické problémy, které s ní souvisí. První kapitola zkoumá příčiny, které vedly k rozvoji on-line žurnalistiky, což souvisí se vzestupem občanské a participativní žurnalistiky. Těm se samostatně věnuje další část, vysvětlující obsah a rozdílnosti těchto pojmů. Celá práce se zaměřuje nejen na vymezení obecného rámce, ale také se snaží jednotlivá dílčí témata vztahovat k oblasti amatérské fotožurnalistiky. Ta s vyšší dostupností chytrých telefonů hraje v informování veřejnosti svou roli. Závěrečná část první kapitoly se soustředí na žurnalistickou etiku a vymezuje eticky sporné oblasti, které se také vztahují k fotožurnalistice. Druhá kapitola odhaluje některé konkrétní formy, kterých občanská a participativní žurnalistika může nabývat, a popisuje, jaká je jejich regulace v ČR. Třetí a zároveň poslední kapitola se soustředí na komparaci etických kodexů...
Mediální obraz ukrajinských událostí ve fotografiích - etické aspekty zobrazení konfliktu
Šírová, Natálie ; Lábová, Alena (vedoucí práce) ; Štefaniková, Sandra (oponent)
Diplomová práce Mediální obraz ukrajinských událostí ve fotografiích - etické aspekty zobrazení konfliktu představuje případovou studii zabývající se fotografickým zobrazením ukrajinských událostí ve vymezeném období roku 2014 v pěti českých a pěti zahraničních denících. První část poskytuje základní přehled teoretických konceptů, o něž se opírá pozdější výzkum. V analytické části práce zkoumala pomocí metody obsahové obrazové analýzy obrazové zpracování ukrajinských událostí na stránkách vybraných deníků. Výsledky výzkumu poskytují porovnání přístupu jednotlivých českých a zahraničních deníků k publikování explicitních záběrů násilí a jeho obětí. Na základě zjištění se práce snaží definovat současné trendy fotožurnalistiky z hlediska explicity a etiky fotografií v médiích. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vizuální paměť Knížecích plání
Novák, Ondřej ; Lábová, Alena (vedoucí práce) ; Turek, Pavel (oponent)
V této práci se pokouším na základě dvou principů přiblížit a popsat problematiku celospolečenského historického problému: odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce v Československu. Jako metodu jsem si vybral relativně nový směr, a sice vizuální sociologii. Poznatky z výzkumu pak zařazuji do historického a sociologického kontextu doby s přesahem do současnosti. Záměrně si vybírám jen fragment místa a času, abych na něm demonstroval problematiku odsunu českých Němců z pohraniční oblasti. Uvědomuji si rozsah tohoto tématu a také to, že není možné provést rozbor této problematiky jako celku na několika desítkách stran. Přesto si myslím, že na základě poznatků tohoto výzkumu si čtenáři budou schopni vyvodit důsledky v širším kontextu a že na základě získaných poznatků si budou moci vytvořit i obraz této problematiky v současnosti a jeho dopady na krajinu a společnost. Za stěžejní část této práce pokládám autorské fotografie místa, o kterém tato práce referuje. Na základě poznatků z teorie vizuální sociologie považuji za nejdůležitější právě tyto obrazy, jelikož na jejich základě si čtenář, potažmo divák, ukládá informace, které vstřebává a jeho subjektivní percepce těchto obrazů vytvoří názor, dojem a pohled na problematiku s reálným přesahem do jeho aktuální situace. Vizuální sociologii...
Vývoj rychlosti přenosu válečné fotografie
Medková, Magdaléna ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Teplá, Jana (oponent)
Tato práce popisuje, jak se v průběhu času a v závislosti na technologickém vývoji urychlil přenos válečného fotografického záznamu (cesta od reportéra k publiku) a dále v této souvislosti charakterizuje proměnu komunikačního modelu, přesněji posun od jednosměrné masové komunikace (one-to-many) k modelu nových médií, kombinujícím interpersonální (one-to-one) s masovým, dávajícím vzniknout modelu novému (many-to- many). (Crosbie, 2006).
Fotografie v médiích a jejich vliv na vnímání objektivní reality
Šeflová, Tereza ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Dvořák, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce popisuje, jakým způsobem může fotožurnalistika působit na publikum a jak je možné pomocí fotografií ovlivňovat představy příjemců o světě kolem nás. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je sestavena na základě dostupné české a zahraniční literatury a v úvodu představuje, co to je fotožurnalistika a jaká je její role v médiích. Součástí úvodní kapitoly je i diskuze nad etikou ve fotožurnalistice. Dále je představen proces, jakým způsobem příjemce vnímá obrazové sdělení. Jednou ze zásadních částí této práce je shrnutí toho, jak odborníci z oblasti fotografie a médií nahlíží na možnosti ovlivňování publika pomocí fotografií v médiích. Vysvětleny jsou pojmy jako visual agenda setting nebo visual gatekeeping. Jsou popsány způsoby, kterými média nejčastěji manipulují s příjemcem a je nastíněna také otázka objektivity ve fotožurnalistice. Závěr teoretické části se věnuje relativně populárnímu tématu digitálního upravování fotografií v médiích. Praktická část této diplomové práce zahrnuje kvalitativní výzkum uskutečněný formou experimentu spojeného s hloubkovými rozhovory, který zjišťuje, jakým způsobem mohou fotografie, které jsou součástí tištěných zpráv, ovlivňovat interpretaci událostí, jichž se dané zprávy týkají.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.