Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Úpravy lidových písní z Uherskohradišťska a jejich využití na ZŠ, SŠ a ZUŠ
Hájek, Benjamín ; Veverková, Jana (vedoucí práce) ; Hurníková, Kateřina (oponent)
Diplomová práce se zabývá regionálními písněmi z okolí Uherského Hradiště a jejich úpravami vytvořenými cimbálovými muzikami z uherskohradišťského regionu. Ve výběru sledovaného materiálu zpracovává zejména charakteristickou stavbu, zvláštnosti i typické znaky jednotlivých písní z této oblasti a nalézá charakteristické prvky v úpravách interpretů daných písňových sérií. Podrobně se zabývá analýzou písňových sérií (ze záznamových médií i z poslechu autentických produkcí), jejich základními tendencemi ve formování instrumentálních a vokálně-instrumentálních úprav i vyvozením pravidel a charakterizujících struktur při práci s harmonií, melodií, smykem, dynamikou aj. Poukazuje na rozdíl amatérských i uměleckých přednesů, na rozdílnost jejich zpracování a tvůrčího rozvedení. Určuje podmínky, za kterých vzniká ryze folklórní produkce dané oblasti, a kdy jsou do ní začleňovány prvky, které nemohou být vnímány v dané oblasti jako autenticky folklórní a jsou tedy již brány jako umělecká invence interpretů a pouze folklórem inspirovaná stylizace. Vytváří koncepci hodnocení úrovně stylizací lidových písní Uherskohradišťska, doporučuje tyto stylizace žákům a studentům s různou hudební vyspělostí a nabízí učitelům podporu pro samostatnou inovativní práci při tvoření vlastních písňových sérií. Práce poukazuje na...
Písně cizích národů v současných učebnicích HV na 1. stupni ZŠ
Smržová, Marie ; Bělohlávková, Petra (vedoucí práce) ; Váňová, Hana (oponent)
Hlavní přínos mé práce spočívá ve zmapování obsahu současných akreditovaných českých učebnic hudební výchovy pro první stupeň základní školy, ve zmapování výskytu písní cizích národů v jejich obsahu, zastoupení daných zemí a kultur a na základě zjištěného, nalezení vhodného ekvivalentu v české kultuře, jakožto jednoho z vhodných způsobů pro propojení obsahů vzdělávacích oblastí skrze propojení obsahu vyučovaných předmětů. V druhé části se věnuji kategorizaci písní dle jejich hudebního charakteru, zasazení do prostředí dané doby a hledaní ekvivalentu v české hudbě. Práce je zakončena osobním doporučením pro obohacení hudebních kategorií v rámci současných českých učebnic hudební výchovy pro žáky prvního stupně základní školy.
Srovnání lidových písní českého a moravského regionu a jejich využití v hodinách hudební výchovy
Dvořáková, Alena ; Veverková, Jana (vedoucí práce) ; Bělohlávková, Petra (oponent)
Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci s názvem Lidová píseň na Plzeňsku jako součást regionální kultury. Primárním cílem teoretické části práce je srovnání dvou kontrastních regionů z Čech a Moravy, konkrétně Plzeňska a Valašska. Tato část je zaměřena zejména na charakter lidové kultury včetně lidové architektury, kroje, zvyků a především lidové písně. Soustředí se jak na její charakteristiky typické pro moravské či české regiony obecně, tak na charakteristiky typické pro Plzeňsko a Valašsko. Dále se zabývá folklorními festivaly, soubory a sběrateli lidových písní s vazbou na tyto regiony. Praktickým cílem je návrh na využití plzeňské a valašské lidové písně v hodinách hudební výchovy na druhém stupni základní školy (či věkově odpovídajících ročnících víceletých gymnázií) formou divadelní hry s lidovými písněmi z obou regionů a přiblížení těchto písní dětem. V příloze jsou zařazeny obrázky a fotografie související s valašským a plzeňským lidovým folklorem a ukázky valašských lidových písní, které mohou být v hodinách hudební výchovy využity jako zpěvník.
Dětské horácké soubory a jejich vliv na zájem dětí o lidovou píseň
Myslivcová, Jana ; Veverková, Jana (vedoucí práce) ; Kodejška, Miloš (oponent)
Diplomová práce s názvem Dětské horácké soubory a jejich vliv na zájem dětí o lidovou píseň navazuje na moji bakalářskou práci Lidová píseň na Horácku a její využití ve školních a mimoškolních aktivitách dětí. Cílem práce je zjištění vlivu dětských souborů na zájem dětí o regionální lidovou píseň a vytvoření pracovních a metodických listů, které mohou učitelům napomoci ve výuce regionální kultury. V první části se práce zabývá zmapováním a stručnou charakteristikou dětských horáckých folklorních souborů, místem působnosti, počtem dětí v mladším školním věku, zaměřením souboru, charakteristikou hudební a textové stránky písní. Druhu část práce tvoří analýza dotazníkového šetření v základních školách horácké národopisné oblasti, konkrétně v kraji Vysočina, který je pro sledovanou národopisnou oblast dominantní. Zaměřuje se na zkoumání, zda ve škole funguje folklorní soubor, zda děti mohou ve svém okolí navštěvovat soubor, a jaký vliv má uvedené na vnímání lidových a regionálních lidových písní, na jejich znalosti, oblibu, či toleranci. Poslední část práce obsahuje pracovní listy pro žáky a metodický list pro učitele tematicky zaměřené na jednotlivá roční období. Celkem obsahuje pět témat seřazených pro období jednoho školního roku: Podzim, Zima, Masopust, Jaro a Léto. Písně a hudebně pohybové...
Jazyková stránka českých lidových písní
Zíková, Priscilla ; Šmejkalová, Martina (vedoucí práce) ; Palkosková, Olga (oponent)
Lidové písně jsou tradičním projevem estetického cítění obyvatel určité země a jsou svébytným dokladem o národu samotném, ale primárně je na ně nahlíženo z hudebního nebo historického hlediska. Vizí této práce je snaha nahlédnout na lidové písně a jejich texty z hlediska jazykového a pokusit se vytvořit obecnější charakteristiku. Obsah teoretické části zpracovává lidový umělecký styl a jeho specifické zdroje, písňový folklór s jeho základními prvky, strukturu textové stavby písně. Dále teoretická část obsahuje vhled do určitých tematických oblastí lingvistických disciplín - nahlíží do problematiky jevů, které se při jazykovém rozboru textů lidových písní projevily jako frekventované. Na nejfrekventovanější jevy je nahlíženo z jednotlivých jazykových hledisek. Práce obsahuje kapitolu o kognitivní lingvistice, která se jeví jako velmi perspektivní disciplína, přichází s novými výzkumnými metodami a zaměřuje se na oblast, ve které dochází k propojení lingvistiky s psychologií a kulturou. Věnuje se "obrazu světa", který je ustálen v jazykovém povědomí mluvčích určitého jazyka. Na základě této myšlenky je v práci sestaven jazykový obraz vojáka a to tak, jak je představován prostřednictvím textů lidových písní. V praktické části jsou podrobeny rozboru texty vybraných lidových písní, na kterých je možné...
Such a sad read : The image of a Jews in Moravian folklore
Uhlíková, Lucie
The study deals with the aspects of laugher (and derision) and crying (sham lamentation) in the image of the Jew in Moravian folklore, namely in folk songs and petit verbal folklore units – sayings, adages, and proverbs.
Rozpomínání versus zapomínání : o éře tzv. nových lidových písní v totalitním Československu
Uhlíková, Lucie
Příspěvek je věnován otázce paměti ve spojení s tzv. novou lidovou písní, která v totalitním Československu vznikala na půdě folklorního hnutí. Šlo o písně skládané v duchu lidové tradice, avšak s aktuálním obsahem, často politicky angažovaným a agitačním.
Recollecting versus Remembering : On the Era of the New Folk Songs in Czechoslovakia during the Totalitarian Regime
Uhlíková, Lucie
The paper explores memory in connection with the new folk songs which originated in totalitarian Czechoslovakia within the folk movement. These songs were written in the spirit of folk tradition, but they had topical content, which often showed political motive and propagandist intent.
Žákovské doprovody vybraných lidových písní na 1. stupni ZŠ
LEITKEPOVÁ, Eliška
Tato diplomová práce se zaměřuje na instrumentální činnosti, konkrétně žákovské doprovody vybraných lidových písní na 1. stupni ZŠ s použitím tzv. Orffových hudebních nástrojů. Na počátku je zmínka o instrumentálních činnostech jako jedné ze složek hudební výchovy. Práce se dále zabývá nástroji Orffova instrumentáře, instrumentálními činnostmi v učebnicích hudební výchovy, výběrem vhodných písní pro instrumentální doprovody a také tím, jak doprovody vytvořit a nacvičit. Jádrem práce jsou partitury doprovodů a jejich ověření v praxi. Cílem práce je především předat pedagogům hudební výchovy vědomosti a zkušenosti spojené s instrumentálními činnostmi a zásobník písní s partiturami doprovodných nástrojů, které mohou ve svém vyučovacím procesu použít.
Využití lidové písně k upevňování morálních hodnot dětí v mateřské škole
TŮMOVÁ, Jana
Tato práce se zabývá možnostmi využití lidové písně k upevňování morálních hodnot v mateřské škole. V teoretické části je zahrnuto vymezení pojmu morální hodnoty a charakteristika jednotlivých hodnot, dále se práce zabývá problematikou výchovy k hodnotám v současné společnosti. Práce se dále zaměřuje na lidovou píseň, její charakteristiku a možnosti využití ve výchově k hodnotám se zřetelem k Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání. V praktické části je vytvořen program aktivit vycházející z lidových písní, zaměřený na osvojování základů morálních hodnot. Pro evaluaci programu je použita metoda strukturovaného pozorování, kdy sledovaným souborem je věkově heterogenní třída mateřské školy. Cílem práce je přinést náměty pro využití lidové písně ve výchově k hodnotám a zjistit, jak práce s písní s morálním obsahem ovlivní následné jednání a uvažování dětí ve skupině.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.