Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 108 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti stabilizace svahů vodního toků Desná
Lach, Radek ; Duchan, David (oponent) ; Uhmannová, Hana (vedoucí práce)
Bakalářská práce zahrnuje posouzení stávajícího stavu vodního toku Desné v katastrálním území Velkých Losin a následný návrh sanace dvou erozních lokalit v řešeném území. Tok spadá pod správu Povodí Moravy, s.p. a z velké části protéká intravilánem obce Maršíkov. Pro posouzení stávajícího stavu koryta byla provedena osobní pochůzka zájmového území, při níž bylo vše digitálně zdokumentováno. Pro zjištění kapacity koryta a výpočet průběhu jednotlivých hladin se zahrnutím všech stávajících objektů na toku v řešeném úseku byl použit 1D program HEC-RAS. Výpočet průběhu hladin byl proveden pro 1letý, 5letý a kapacitní průtok. Na základě provedené rešerše literatury byla navržena opatření na sanaci břehové eroze v lokalitě 1 a lokalitě 2. V uvedených lokalitách bylo navrženo ideové, přírodě blízké opatření v korytě toku.
Epidemiologické a ekologické dopady povodní v okrese Český Krumlov
PAPOUŠKOVÁ, Michala
Tématem mé diplomové práce jsou Epidemiologické a ekologické dopady povodní v okrese Český Krumlov. V teoretické části se zabývám z hlediska epidemiologie infekčními nemocemi, které se mohou vyskytovat v důsledku povodní, vysvětluji, jaký informační systém používali krajské hygienické stanice k povinnému hlášení, evidenci a analýze výskytu infekčních onemocnění a podotýkám, že od 1. 1. 2018 začal pro krajské hygienické stanice v České republice fungovat nový systém. Dále se zabývám ekologickými dopady a vysvětluji ekologii dle zákona o ochraně přírody a krajiny. V neposlední řadě se v teoretické části zmiňuji o povodních jako takových, definuji legislativu povodní, jaké správní orgány pracují, pokud nastane takováto krizová situace a jaká povodeň postihla okres Český Krumlov. V praktické části zkoumám metaanalýzou data z Epidatu a informačního systému ISIN, a jaká je jejich souvislost s výskytem infekčních onemocnění při povodních. Zaměřovala jsem se na infekční onemocnění, která se mohou vyskytovat v souvislosti s povodněmi a to Leptospiróza, Shigelóza, Kryptosporidióza, Gastroenteritidy způsobené Kampylobakterií a Norovirem, Virovou hepatitidou A a Virovou hepatitidou E. V diskuzi pak hodnotím dotazník, který byl určen obyvatelům v okrese Český Krumlov, a to i studentům základních škol. Jakou mají představu o následcích povodní a co všechno může povodeň zapříčinit. Výsledky pak diskutuji v závěru mé diplomové práce. Dalším výstupem diplomové práce bude vytvoření informačního letáku, který bude určen pro laickou veřejnost.
Šetření závislostí vybraných parametrů protipovodňových opatření ve vybraných obcích v Ústeckém kraji v povodí Ohře a Labe.
PALÁNOVÁ, Jana
Diplomová práce se zabývala vztahem mezi počtem ohrožených obyvatel povodní a přidělených finančních prostředků na protipovodňová opatření v Ústeckém kraji v povodí Ohře a Labe, charakteristikou protipovodňové problematiky v České republice obecně a v Ústeckém kraji zvlášť a dalšími parametry ovlivňujícími povodňovou problematiku. K dosažení cílů použila tato práce metody sběru dat, metody obecně teoretické a také metody zpracování datových souborů. Významným krokem byla aplikace dvojrozměrné statistické analýzy, a to regresní a korelační analýzy. Další zvolenou metou byla SWOT analýza. Řešení popsaných výzkumných problémů bylo spojeno s procesem verifikace následujících hypotéz: Hypotéza H1: Statistická závislost mezi počty ohrožených obyvatel a výši prostředků protipovodňové ochrany je dána lineární regresí. Tato hypotéza byla potvrzena, přínosem potvrzení hypotézy je také stanovení významné role počtu ohrožených obyvatel pro zjišťování výše finančních prostředků pro PPO. Hypotéza H2: Statistická závislost mezi počtem ohrožených obyvatel a výši prostředků na protipovodňová opatření je dána silnou pozitivní korelací. Tato hypotéza však byla potvrzena jen částečně. Prokázala pozitivní korelaci, ale nebyla však pozitivní korelací silnou, pouze slabou. Tento výsledek poukazuje na důraz nezbytnosti nezanedbávat zkoumání dalších parametrů ovlivňujících přístup k ochraně obyvatelstva v obcích. Verifikace hypotéz H1 a H2 a provedená SWOT analýza umožnily učinit i další dílčí závěry. Ačkoliv se diplomová práce zabývala limitem Q100, ukázalo se, že v Ústeckém kraji se vyskytují nejčastěji povodně, které odpovídají Q10 povodni. Proto i mnoho protipovodňových opatření v obcích v tomto kraji vychází z tohoto zjištění. Realizovaná protipovodňová opatření na úrovni Q20 - Q100 se zdají být dostačující.
Analýza vlivu potenciálně vybudovaného vodního díla na odtok vody z vybraného povodí pomocí hydrologického modelování
REZEK, Alfred
Tato práce se zabývá vlivem vodního díla na odtok z povodí za pomoci hydrologického modelu Hec HMS. Jedná se o přímou aplikaci na konkrétní povodí Bílského potoka. V literární části jsou řešena všechna témata související s touto problematikou. Především se zaměřuje na bilanci vody v povodí, odtok z povodí a ostatní činitele kterými je ovlivňován, extrémní průtoky a povodňovou aktivitu s návazností na opatření v podobě budování nádrží. V závěru literární části je uvedeno 5 systémů pro tvorbu hydrologických modelů se zaměřením na model Hec HMS. Praktická část je věnována přípravě dat pro vstup do hydrologického modelu a jeho následné tvorbě. Jsou zde porovnávány jednotlivé průtoky pro jednotlivé N-leté srážky, konkrétně průtoky vyvolané srážkovou činností s dobou opakování 2, 10, 50 a 100 let. Pro možnost porovnání byly vytvořeny 2 hydrologické modely, jeden s povodím ve stavu bez nádrže a druhý s nádrží. Výsledky jsou věnovány sledování průtoků, objemů odtoků a transformaci povodňové vlny v nádrži mezi namodelovanými průtoky z dvou rozdílných modelů povodí.
Návrh úpravy toku s ohledem na povodňovou situaci
Zvolánek, Radim ; Špano, Miroslav (oponent) ; Duchan, David (vedoucí práce)
Tato práce popisuje posouzení kapacity řeky Chrudimky na říčním kilometru 87,837 až 93,173. Tok je posuzován na Q10, Q50 a Q100. V práci je popsán hydraulický výpočet v programu HEC-RAS. Na základě výsledků hydraulického výpočtu je navržena protipovodňová ochrana v místech rozlivů. Ta je následně ověřena kontrolním hydraulickým výpočtem. Rozlivy vody a navržená PPO je zakreslena v rámci výkresové dokumentace.
Zhodnocení umělých přivaděčů vody na Třeboňsku.
BŮŽKOVÁ, JANA
Práce pojednává o porovnání mezi umělými přivaděči vody na Třeboňsku. Jedná se hlavně o Zlatou stoku a Novou řeku. Zlatá stoka společně s Novou řekou se nachází v oblasti Třeboňské pánve a plní funkci napouštění a vypouštění okolních rybníků při výlovu nebo při zvýšené hladině vody vlivem povodní. Hlavním cílem této bakalářské práce je podrobný popis jednoho z daných přivaděčů vody z hlediska historie, stavitele, stavby a hydrologických parametrů. Součástí této práce je i porovnání dvou větších povodní na Třeboňsku, ve kterých hrála Zlatá stoka a Nová řeka velmi důležitou funkci. Šlo převážně o zadržení velkého množství vody, které by mělo velmi vážné následky na města, krajinu i životní prostředí. Tyto umělé přivaděče vody nenajdeme jen u nás, ale můžeme se s nimi setkat i v zahraničí.
Změny mikroklimatu ostřicové louky během posledních 40 let
Dušek, Jiří ; Stellner, Stanislav ; Hudecová, S.
Průměrná, maximální a minimální teplota vzduchu postupně vzrostla během let 1977 až 2017. Vzestup teplot není stejný během různých období roku. Zjistili jsme různý vzestup teplot vzduchu pro jednotlivé měsíce roku. Denní průměrná teplota průkazně vzrostla ve vegetačním období (duben - květen). Nejvyšší vzrůst maximální teploty vzduchu byl zaznamenán v měsíci dubnu. Charakter srážek se také během měřeného období změnil a je konsistentní s růstem teplot vzduchu. Pokles srážek lze pozorovat v teplejším dubnu. Frekvence extrémních srážek a s nimi související kolísání vodní hladiny je podstatně vyšší v posledních letech, než tomu bylo před rokem 2000. Podrobná znalost týkající se mikroklimatických změn v ostřicové louce jsou důležité z hlediska ekosystémových funkcí mokřadu v krajině.\n
Frequency and trend analysis of rain-on-snow events at selected meteorological stations in the Czech Rebublic
Kakalejčík, Matej ; Jeníček, Michal (vedoucí práce) ; Blahušiaková, Andrea (oponent)
Udalosti dažďa na snehovú pokrývku sú prirodzeným hydrometeorologickým fenoménom a ich výskyt je často spojený s povodňami. V dôsledku klimatických zmien dochádza aj k zmene výskytu týchto udalostí. Hlavným cieľom diplomovej práce je preto analyzovať časový a priestorový výskyt udalostí dažďa na snehovú pokrývku na 16tich vybraných meteorologických staniciach v Českej republike v období rokov 1966-2012. Priestorový výskyt udalostí dažďa na snehovú pokrývku je vyjadrený počtom týchto udalostí na jednotlivých staniciach. Celkový počet udalostí sa na staniciach výrazne líši aj napriek podobným nadmorským výškam. Najvyšší počet udalostí je zaznamenaný na staniciach v Jizerských horách v nadmorských výškach od 675 do 780 m n.m. Časový výskyt udalostí dažďa na snehovú pokrývku je vyjadrený početnosťou udalostí počas jednotlivých rokov a mesiacov. Časové rady sú následne podrobené trendovej analýze za účelom zistenia zmeny výskytu v čase. Z výsledkov vyplýva, že na väčšine staníc sa nevyskytuje štatisticky významný klesajúci či stúpajúci trend. Iba na štyroch staniciach bol zistený štatisticky významný trend, z toho tri stanice majú stúpajúci trend a jedna klesajúci. Komplexnejšie výsledky priniesla trendová analýza výskytu udalostí dažďa na snehovú pokrývku počas jednotlivých mesiacov. Na deviatich zo...
Studium možností ochrany zdiva v záplavových oblastech
Heliová, Magdaléna ; Sedlmajer, Martin (oponent) ; Zach, Jiří (vedoucí práce)
Práce se věnuje možnostem primární a sekundární ochrany zdiva v oblasti spodní stavby v záplavových oblastech. Náplní práce je provedení literární rešerše v oblasti zatížení zdiva při povodních a řešení konstrukce tak aby nedocházelo k jeho degradaci a destrukci. Práce se dále věnuje návrhu hydrofobizačních přípravku a technologii výstavby, aby byla zajištěna vodonepropustnost při záplavách nebo povodních. Cílem práce je nalezení optimálního způsobu snížení nasákavosti zdících prvků.
Geotechnical solution of flood protection system
Krajčovič, Ján ; Chalmovský, Juraj (oponent) ; Račanský, Václav (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá problematikou protipovodňových hrázd a ich zlepšovania pomocou metód špeciálneho zakladania stavieb. Súčasťou práce je prehľad základných protipovodňových opatrení, súhrn normatívnych podmienok pre návrh a posúdenia odolnosti hrádze počas povodne. Praktická časť sa skladá s komplexného prehľadu možností ako zlepšiť protipovodňové opatrenia pomocou metód špeciálneho zakladania stavieb. Práca je ukončená konkrétnymi príkladmi z praxe.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 108 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.