Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 98 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vodohospodářská analýza a boj se suchem v povodí řeky Rokytné
Říha, Tomáš ; Vrba, Jan (oponent) ; Veselý, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vodohospodářskou analýzu řeky Rokytné a nalezení vhodných opatření využitelných obcemi při řešení sucha a nedostatku vody v jejich správním území. Na úvod je krátkou rešerší shrnuta problematika sucha a nedostatku vody v České republice, včetně souvislostí a aktuálního stavu. Následuje posouzení současného stavu povodí Rokytné, na základě provedené rekognoskace a zpracované analýzy části povodí vymezené ř. km 0,0 až 16,7 mezi městy Ivančice a Moravský Krumlov. Tato analýza je zaměřena na nalezení faktorů, které mohou ovlivnit rozsah dopadů sucha v tomto území. Součástí je i splaveninová studie toku, která obsahuje zpracování zrnitostní charakteristiky a výpočet množství transportovaného materiálu ze vzorku dnových splavenin odebraného z koryta Rokytné. Na základě poznatků z předchozích částí práce je následně zpracován přehled vhodných postupů a opatření. Závěrem této práce je pak vlastní návrh vhodných kroků a opatření týkající se konkrétních lokalit v povodí Rokytné. Cílem je zvýšení retenční schopnosti krajiny a minimalizace dopadů sucha i povodní. Výsledkem by mělo být posílení udržitelnosti životního prostředí v této oblasti. Závěry této práce mohou být využity municipalitami a dalšími orgány spravujícími území, při vytváření koncepce boje se suchem a při rozhodování o realizaci příslušných opatření.
Právní aspekty zadržování vody v krajině
Houžvičková, Markéta ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá právními aspekty zadržování vody v krajině, a to v reakci na aktuální problémy spojené se zhoršenou retenční schopností krajiny jako je sucho, půdní eroze či povodně. Po nastínění základních věcných a právní souvislostí dané problematiky navazuje analýza koncepčních, administrativně-právních a ekonomických nástrojů českého právního řádu, které slouží či mohou sloužit zadržování vody v krajině. V práci jsou rozebrány relevantní nástroje vodního zákona, lesního zákona, zákona o ochraně ZPF či zákona o ochraně přírody a krajiny. V návaznosti na to se práce zabývá úlohou územního plánování, pozemkových úprav a posuzování vlivu na životní prostředí pro danou problematiku. V práci nechybí komplexní zhodnocení relevantní právní úpravy z hlediska její účinnosti a případné návrhy de lege ferenda.
Metodické postupy hodnocení vlivu extrémů počasí na škody na majetku
Sedláček, Milan ; Adamec, Vladimír (oponent) ; Rožnovský, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práca pojednáva o vychodiskovych právnych predpokladoch pre stanovenie vyšky škody na nehnuteľnosti (stavbe) v právnom rámci Slovenskej republiky. Jej cieľom je zistenie a vyčíslenie škody spôsobenej extrémnym vplyvom počasia na majetok. Zaoberá sa klimatickymi problémami ako aj jej indikátormi. Taktiež pracuje s problematikou dvoch prístupov a to konkrétne analyzou skutočnej škody na majetku ale aj škodu v súvislosti s uvedením stavby do pôvodného stavu. Cieľom je stanoviť metodicky postup vypočtu škody na majetku.
Změny v extremitě a výskytu povodní v povodí Zdobnice
Čermák, Daniel ; Langhammer, Jakub (vedoucí práce) ; Šobr, Miroslav (oponent)
Náplní bakalářské práce je vyhodnocení změny extremity a výskytu povodňových událostí v horském povodí Zdobnice. V literární rešerši je nejprve komplexně představena problematika povodní a stručně jsou popsány největší historické povodně v Česku a v povodí Zdobnice. Součástí rešerše je i fyzickogeografická charakteristika zkoumaného povodí. V praktické části jsou vyhodnocena data denních průtoků získané od ČHMÚ. Na základě dat byla provedena analýza odtoku se zaměřením na extrémní průtoky. Pro porovnání změny je datová řada rozdělena na dvě období (1945-1969 a 1970-2014), jejichž bod změny určily Pettitův a Buishandův test homogenity. K analýze sezonality jsou použity grafy směrových statistik, polární grafy, křivky kumulativních četností a povodňový index. Výsledkem těchto metod je zjištění, že se ve druhém období přesunulo těžiště povodňové zatížení do dřívějších částí roku. Zároveň byl zjištěn nárůst povodňových událostí v červenci. Klíčová slova: povodně, průtok, hydrologické extrémy, historické povodně, sezonalita, Zdobnice
Možnosti stabilizace svahů vodního toků Desná
Lach, Radek ; Duchan, David (oponent) ; Uhmannová, Hana (vedoucí práce)
Bakalářská práce zahrnuje posouzení stávajícího stavu vodního toku Desné v katastrálním území Velkých Losin a následný návrh sanace dvou erozních lokalit v řešeném území. Tok spadá pod správu Povodí Moravy, s.p. a z velké části protéká intravilánem obce Maršíkov. Pro posouzení stávajícího stavu koryta byla provedena osobní pochůzka zájmového území, při níž bylo vše digitálně zdokumentováno. Pro zjištění kapacity koryta a výpočet průběhu jednotlivých hladin se zahrnutím všech stávajících objektů na toku v řešeném úseku byl použit 1D program HEC-RAS. Výpočet průběhu hladin byl proveden pro 1letý, 5letý a kapacitní průtok. Na základě provedené rešerše literatury byla navržena opatření na sanaci břehové eroze v lokalitě 1 a lokalitě 2. V uvedených lokalitách bylo navrženo ideové, přírodě blízké opatření v korytě toku.
Epidemiologické a ekologické dopady povodní v okrese Český Krumlov
PAPOUŠKOVÁ, Michala
Tématem mé diplomové práce jsou Epidemiologické a ekologické dopady povodní v okrese Český Krumlov. V teoretické části se zabývám z hlediska epidemiologie infekčními nemocemi, které se mohou vyskytovat v důsledku povodní, vysvětluji, jaký informační systém používali krajské hygienické stanice k povinnému hlášení, evidenci a analýze výskytu infekčních onemocnění a podotýkám, že od 1. 1. 2018 začal pro krajské hygienické stanice v České republice fungovat nový systém. Dále se zabývám ekologickými dopady a vysvětluji ekologii dle zákona o ochraně přírody a krajiny. V neposlední řadě se v teoretické části zmiňuji o povodních jako takových, definuji legislativu povodní, jaké správní orgány pracují, pokud nastane takováto krizová situace a jaká povodeň postihla okres Český Krumlov. V praktické části zkoumám metaanalýzou data z Epidatu a informačního systému ISIN, a jaká je jejich souvislost s výskytem infekčních onemocnění při povodních. Zaměřovala jsem se na infekční onemocnění, která se mohou vyskytovat v souvislosti s povodněmi a to Leptospiróza, Shigelóza, Kryptosporidióza, Gastroenteritidy způsobené Kampylobakterií a Norovirem, Virovou hepatitidou A a Virovou hepatitidou E. V diskuzi pak hodnotím dotazník, který byl určen obyvatelům v okrese Český Krumlov, a to i studentům základních škol. Jakou mají představu o následcích povodní a co všechno může povodeň zapříčinit. Výsledky pak diskutuji v závěru mé diplomové práce. Dalším výstupem diplomové práce bude vytvoření informačního letáku, který bude určen pro laickou veřejnost.
Šetření závislostí vybraných parametrů protipovodňových opatření ve vybraných obcích v Ústeckém kraji v povodí Ohře a Labe.
PALÁNOVÁ, Jana
Diplomová práce se zabývala vztahem mezi počtem ohrožených obyvatel povodní a přidělených finančních prostředků na protipovodňová opatření v Ústeckém kraji v povodí Ohře a Labe, charakteristikou protipovodňové problematiky v České republice obecně a v Ústeckém kraji zvlášť a dalšími parametry ovlivňujícími povodňovou problematiku. K dosažení cílů použila tato práce metody sběru dat, metody obecně teoretické a také metody zpracování datových souborů. Významným krokem byla aplikace dvojrozměrné statistické analýzy, a to regresní a korelační analýzy. Další zvolenou metou byla SWOT analýza. Řešení popsaných výzkumných problémů bylo spojeno s procesem verifikace následujících hypotéz: Hypotéza H1: Statistická závislost mezi počty ohrožených obyvatel a výši prostředků protipovodňové ochrany je dána lineární regresí. Tato hypotéza byla potvrzena, přínosem potvrzení hypotézy je také stanovení významné role počtu ohrožených obyvatel pro zjišťování výše finančních prostředků pro PPO. Hypotéza H2: Statistická závislost mezi počtem ohrožených obyvatel a výši prostředků na protipovodňová opatření je dána silnou pozitivní korelací. Tato hypotéza však byla potvrzena jen částečně. Prokázala pozitivní korelaci, ale nebyla však pozitivní korelací silnou, pouze slabou. Tento výsledek poukazuje na důraz nezbytnosti nezanedbávat zkoumání dalších parametrů ovlivňujících přístup k ochraně obyvatelstva v obcích. Verifikace hypotéz H1 a H2 a provedená SWOT analýza umožnily učinit i další dílčí závěry. Ačkoliv se diplomová práce zabývala limitem Q100, ukázalo se, že v Ústeckém kraji se vyskytují nejčastěji povodně, které odpovídají Q10 povodni. Proto i mnoho protipovodňových opatření v obcích v tomto kraji vychází z tohoto zjištění. Realizovaná protipovodňová opatření na úrovni Q20 - Q100 se zdají být dostačující.
Analýza vlivu potenciálně vybudovaného vodního díla na odtok vody z vybraného povodí pomocí hydrologického modelování
REZEK, Alfred
Tato práce se zabývá vlivem vodního díla na odtok z povodí za pomoci hydrologického modelu Hec HMS. Jedná se o přímou aplikaci na konkrétní povodí Bílského potoka. V literární části jsou řešena všechna témata související s touto problematikou. Především se zaměřuje na bilanci vody v povodí, odtok z povodí a ostatní činitele kterými je ovlivňován, extrémní průtoky a povodňovou aktivitu s návazností na opatření v podobě budování nádrží. V závěru literární části je uvedeno 5 systémů pro tvorbu hydrologických modelů se zaměřením na model Hec HMS. Praktická část je věnována přípravě dat pro vstup do hydrologického modelu a jeho následné tvorbě. Jsou zde porovnávány jednotlivé průtoky pro jednotlivé N-leté srážky, konkrétně průtoky vyvolané srážkovou činností s dobou opakování 2, 10, 50 a 100 let. Pro možnost porovnání byly vytvořeny 2 hydrologické modely, jeden s povodím ve stavu bez nádrže a druhý s nádrží. Výsledky jsou věnovány sledování průtoků, objemů odtoků a transformaci povodňové vlny v nádrži mezi namodelovanými průtoky z dvou rozdílných modelů povodí.
Návrh úpravy toku s ohledem na povodňovou situaci
Zvolánek, Radim ; Špano, Miroslav (oponent) ; Duchan, David (vedoucí práce)
Tato práce popisuje posouzení kapacity řeky Chrudimky na říčním kilometru 87,837 až 93,173. Tok je posuzován na Q10, Q50 a Q100. V práci je popsán hydraulický výpočet v programu HEC-RAS. Na základě výsledků hydraulického výpočtu je navržena protipovodňová ochrana v místech rozlivů. Ta je následně ověřena kontrolním hydraulickým výpočtem. Rozlivy vody a navržená PPO je zakreslena v rámci výkresové dokumentace.
Zhodnocení umělých přivaděčů vody na Třeboňsku.
BŮŽKOVÁ, JANA
Práce pojednává o porovnání mezi umělými přivaděči vody na Třeboňsku. Jedná se hlavně o Zlatou stoku a Novou řeku. Zlatá stoka společně s Novou řekou se nachází v oblasti Třeboňské pánve a plní funkci napouštění a vypouštění okolních rybníků při výlovu nebo při zvýšené hladině vody vlivem povodní. Hlavním cílem této bakalářské práce je podrobný popis jednoho z daných přivaděčů vody z hlediska historie, stavitele, stavby a hydrologických parametrů. Součástí této práce je i porovnání dvou větších povodní na Třeboňsku, ve kterých hrála Zlatá stoka a Nová řeka velmi důležitou funkci. Šlo převážně o zadržení velkého množství vody, které by mělo velmi vážné následky na města, krajinu i životní prostředí. Tyto umělé přivaděče vody nenajdeme jen u nás, ale můžeme se s nimi setkat i v zahraničí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 98 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.