Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza spokojenosti zákaznic šesti vybraných provozoven Expresky a jejich porovnání
Havrdová, Lenka ; Flemr, Libor (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Analýza spokojenosti zákaznic šesti vybraných provozoven Expresky a jejich porovnání Cíle: Diplomová práce se zabývá výzkumem spokojenosti a očekávání zákaznic kruhového tréninku Expreska v šesti vybraných provozovnách v Praze a jejich následné porovnání. Spokojenost bude měřena pomocí dotazníku, v němž zákaznice posuzují vnímanou kvalitu služeb a kvalitu služeb, která je pro ně důležitá. Na základě získaných údajů bude provedena i analýza socioekonomických parametrů jako věk, zaměstnání, měsíční příjem atd. Hlavní výzkum bude doplněn průzkumem mezi bývalými zákaznicemi Expresky a na závěr dojde k porovnání obou výzkumů. Metody: Průzkum spokojenosti zákaznic byl proveden pomocí dotazníku, který spočívá v metodě SERVQUAL. Porovnávali jsme očekávanou kvalitu a skutečně vnímanou kvalitu služby. Sekundární data o fitness centru byla získána pomocí analýzy dokumentů a vlastním šetřením autorky v provozovnách. Výsledky: Výsledkem práce je zjištění spokojenosti zákaznic kruhového tréninku Expreska. Dále porovnání spokojenosti zákaznic mezi jednotlivými provozovnami. V neposlední řadě porovnání výsledků výzkumu spokojenosti zákaznic s průzkumem mezi bývalými zákaznicemi Expresky. Klíčová slova: Spokojenost zákazníka, marketing služeb, fitness služby, SERVQUAL
Spokojenost zákazníků se službami Pulse Fitness v Benešově
Holánek, Michal ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Čáslavová, Eva (oponent)
Název: Spokojenost zákazníků se službami Pulse Fitness v Benešově Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit spokojenost zákazníků Pulse Fitness v Benešově a odhalit hlavní příčiny, které úroveň spokojenosti zákazníků Pulse Fitness snižují. Zjištěné výsledky přitom budou podkladem k navržení opatření, jejichž implementace v Pulse Fitness by měla přispět ke zvýšení úrovně zákaznické spokojenosti. Dílčím cílem je přizpůsobení metodiky Evropského indexu spokojenosti zákazníka do prostředí fitness. Metody: V práci je využita metodika Evropského indexu spokojenosti zákazníka. Ke sběru primárních dat přitom bylo využito elektronického dotazování. Výsledky: Výsledné hodnoty Evropského indexu spokojenosti zákazníka poukazují na fakt, že zákazníci Pulse Fitness jsou s poskytovanými službami nadprůměrně spokojeni. Přesto existuje celá řada faktorů, jejichž optimalizací by se měl management Pulse Fitness zabývat, a k jejichž zlepšení byla navržena konkrétní doporučení. Klíčová slova: Evropský index spokojenosti zákazníka (ECSI), spokojenost zákazníka, fitness služby
Marketingový plán fitness centra Natálie v Českém Brodě
Hanzlík, Tomáš ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Marketingový plán fitness centra Natálie v Českém Brodě Cíle: Cílem bakalářské práce je na základě analýzy marketingového plánu, který byl aplikován v roce 2014, navrhnout úpravy marketingového plánu pro rok 2015 a 2016. Metody: V bakalářské práci byly použity kvalitativní výzkumné metody. Konkrétně se jednalo o hloubková interview s manažerem fitness a dvěma pravidelnými klienty fitness Natálie. Dalšími metodami byly nestrukturované pozorování jednotlivých prvků marketingového mixu a analýzy dokumentů. Výsledky: Jeden z nejvýznamnějších výsledků analýzy konkurence je zjištění, že fitness Natálie ve srovnání s ostatními fitness centry v Českém Brodě a jeho blízkém okolí nejintenzivněji propaguje své služby. Nejvýznamnější příležitostí Natálie je nižší obliba mladých lidí o konkurenční fitness zařízení a nejvýznamnější silnou stránkou Natálie je počet hodin otevírací doby týdně. Mezi nejdůležitější návrhy na úpravu marketingového plánu Natálie patří vytvoření týdenního rozvrhu fitness služeb, zredukování počtu posilovacích strojů a vytvoření odpočinkových zón. Klíčová slova: Marketingový mix, produkt, konkurence, fitness služby
Typologie zákaznic ve fitness službách
Lečková, Veronika ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Typologie zákaznic ve fitness službách Cíl: Cílem práce je určit typologii zákaznic ve fitness službách. Metody: Typologie bude zpracována na základě marketingového výzkumu. Objektem výzkumu budou ženy ve věku 15 až 56 a více let. Šetření bude prováděno kvantitativní metodou osobního dotazování. Respondenty se stanou zákaznice fitness center, které budou vybrány do vzorku podle určitých kritérií. Výsledky: Statisticky zpracované výsledky budou zobrazeny pomocí grafů a tabulek. Klíčová slova: marketingový výzkum, fitness služby, osobní dotazování, typologie zákazníka

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.