Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Utváření obrazu žen ve firemních časopisech
Dlasková, Kristýna ; Poucha, Tomáš (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
Interní komunikace je zásadní pro každou firmu. Ne vždy je však na ní tak nazíráno. Je přenašečem informací a firemních hodnot. Vychází z firemní kultury a zároveň ji ovlivňuje. Dále má vliv na atmosféru a výkonnost firmy, na angažovanost a celkovou spokojenost zaměstnanců. Souvisí tedy i s mírou jejich fluktuace. Pro fungování firmy je podle mnoha výzkumů podobně důležitá také diverzita, tedy zastoupení lidí různého pohlaví, původu, věku či vyznání. Tato různorodost vede k různorodosti přístupů a pohledů. Tím dochází například k efektivnějšímu řešení problémů nebo k lepšímu fungování týmů. Firmy by proto měly usilovat o rovnost mužů a žen v jejich pracovním prostředí a věnovat se podpůrným iniciativám, kde pomohou ženám k překlenování překážek na pracovním trhu. Česko je v rámci Evropské unie jednou z nejhůře hodnocených zemí co se týče rovnosti mužů a žen na pracovním trhu. Tato diplomová práce se věnuje propojení interní komunikace a témat týkajících se podpory žen v pracovním i osobním životě. Cílem této diplomové práce je prostřednictvím kvalitativního výzkumu dojít k tomu, jakým způsobem vybrané tuzemské firmy pracují s těmito tématy v interní komunikaci.
Moderní nástroje interní komunikace
Gerhátová, Jana ; Topolová, Ivana (vedoucí práce) ; Kadeřábek, Martin (oponent)
Interní komunikace ve firmách se v současné době stává jejich nedílnou součástí a je na ní kladen velký důraz. Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda může implementace webových a mobilních aplikací zefektivnit interní komunikaci ve firmách a doporučení vhodné aplikace, která pomůže lépe komunikovat se zaměstnanci. První část práce se věnuje teorii komunikace jako obecnému pojmu a dále interní komunikaci ve firmách. Druhá část se zabývá praktickým testováním vybraných webových a mobilních aplikací, které jsou v současné době dostupné na trhu. Kvalitativní strukturované rozhovory s příjemci komunikace potvrzují jejich potenciál a efektivnost a také způsob jakým jsou vnímány za strany uživatelů. Vlastní porovnání aplikací může firmám pomoci při výběru vhodné aplikace, která přispěje ke zlepšení komunikace ve firmách.
Firemní identita Českého olympijského výboru
Čmucha, Jiří ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Waic, Marek (oponent)
Název: Firemní identita Českého olympijského výboru Cíle: Český olympijský výbor je podroben analýze, ve které dochází k identifikaci současného stavu a podoby firemní identity (CI). Hlavní cíl práce spočívá ve zhodnocení vytvořené firemní identity organizace a porovnání s uspořádanými teoretickými poznatky odborné literatury. Výstupem z analýzy firemní identity a z celkového výsledku práce je vymezení návrhů, změn a doporučení pro ČOV v otázce realizace nových projektů a budování optimální firemní identity. Metody: Práci lze kategoriálně rozdělit do dvou částí. První - teoretická - část práce se zaměřuje na soupis teoretických poznatků z aktuální odborné literatury. Druhá část obsahuje analýzu, zhodnocení, komparaci a adekvátní návrhy spolu s doporučeními pro zlepšení CI organizace. Relevantní data jsou získávána s dostupných dokumentů a na základě uskutečněných polo strukturovaných rozhovorů s vybranými zástupci a členy ČOV. Výsledky: Analýza firemní identity poukázala na současný stav a kvalitu práce Českého olympijského výboru, ze které vyzařuje propracovanost a smysl. Z analýzy vyplývá, že na ČOV je patrná snaha o změnu nejen vlastní organizace, ale celého systému sportu v České republice. Na základě rozboru a zhodnocení jednotlivých prvků firemní identity jsou vypracovány návrhy a doporučení...
Návrh corporate designu FTVS UK
Lhota, Filip ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název práce: Návrh corporate designu FTVS UK Cíle práce: Analýza současné situace v oblasti vizuálního stylu fakulty a návrhy na jeho zlepšení prostřednictvím grafického manuálu. Metoda: V diplomové práci je použita analýza interních a externích dokumentů a polostrukturované interview. Výsledky: Jako finální návrh ke zlepšení současného stavu bude představen kompletní grafický manuál FTVS. Klíčová slova: firemní komunikace, firemní identita, corporate design, logo, grafický manuál
Vývoj italského psaného jazyka ve firemním prostředí od roku 1990 po současnost
Hrubá, Zlata ; Štichauer, Pavel (vedoucí práce) ; Špaček, Jiří (oponent)
Cílem práce je analýza vývoje italského jazyka ve firemním prostředí a celkově i vývoj italské obchodní korespondence od devadesátých let dvacátého století do současnosti. Práce se v první, teoretické části, zabývá úvodem do teorie komunikace, modelem komunikace, obchodní komunikací a hlavním tématem této práce corrispondenza commerciale - obchodní korespondencí. Na základě teoretických východisek je vymezen rámec pro následnou analýzu, která porovnává oslovení a jeho varianty, syntaktické či lexikální změny, zabývá se zdvořilostní formou a různými variantami závěrečných pozdravů a jejich formulemi. Kýženými výsledky analýzy jsou velké změny v italské obchodní korespondenci a vyvíjející se odbornost jazyka. Analýza však přinesla výsledky nečekané.
Corporate Identity for family business
Cerulík, Michal ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Müllerová, Jana (oponent)
Cílem této diplomové práce je popsat význam a navrhnout Corporate Identity pro vedení rodinné firmy. V teoretické části jsou popsány specifika rodinného podnikání a také podrobně rozebrány jednotlivé složky CI a to jmenovitě: produkt, firemní design, kultura a komunikace. Metodická část se zabývá výzkumem trhu. V praktické části je navržen postup na implementaci CI jakož i formulace základních hodnot podniku potřebných pro jeho dlouhodobé fungování. Také je navržen nový slogan, nová firemní kultura a firemní komunikace. Dále je vypracován grafický manuál, který pokrývá následující oblasti : logo společnosti, definice firemních barev, definice firemního písma, vizuál vizitky, vizuál hlavičkového papíru, design propagačních a reklamních materiálů. Mimo toho byla vytvořena nová webstránka firmy, která kromě zahrnutí vizuálních prvků poskytuje i řadu zlepšení v oblasti uživatelského prostředí. Na závěr jsou doporučené kroky pro vedení podniku, směřující k úspěšné implementaci navrhované Corporate identity.
Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku
Kroupová, Hana ; Čerbák, Jan (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o organizační kultuře firmy XYZ, s. r. o. Na základě dotazníkového šetření je definována struktura, prvky a zaměření organizační kultury podniku. Důraz této práce je na posouzení současné organizační kultury. Cílem práce je návrh změny organizační kultury pro zlepšení komunikace mezi vedením a zaměstnanci a s tím související předpokládané zvýšení výkonnosti společnosti.
Návrh změny organizační kultury ve výrobním podniku
Goňová, Žaneta ; Šavlová, Lucia (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá oblastí organizační kultury a hlavním cílem je návrh změny jejího obsahu vedoucí ke zvýšení výkonnosti organizace. Pozornost je detailněji zaměřena na vnitrofiremní komunikaci a předkládá návrhy na její zefektivnění.
Návrh zlepšení interní komunikace při řízení zakázky pro reklamní studio
Wohlgemuthová, Julie ; Řezníčková, Hana (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vnitropodnikovou komunikací zaměřenou na průběh řízení zakázky v reklamním a grafickém studiu. V první teoretické části jsou popsány metody, druhy a průběh komunikace ve společnosti. V druhé části se pokusím o jejich hodnocení a nalezení konkrétního řešení, které by vedlo k jejímu zefektivnění.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.