Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Historie a současnost požárního sportu profesionálních hasičů Jihočeského kraje
SEVERA, Marek
Požární sport je nedílnou součástí tělesné přípravy příslušníků jednotek hasičských záchranných sborů krajů. Cílem práce je posoudit a zhodnotit nároky na sportovce provozující požární sport v jeho začátcích a nyní v Jihočeském kraji. Zmapování počátků požárního sportu v ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR a v zahraničí je potřebnou součástí vedoucí k porozumění řešenému problému. Přínosem ze setkání s významnými osobnostmi požárního sportu Jihočeského kraje je nejen získání cenných poznatků a zkušeností, ale především osobité oživení vzpomínek a nikdy nezaznamenaných faktů. Ke zjištění informací o požárním sportu bylo použito kvalitativních výzkumných metod, a to analýzy dostupných materiálů a zdrojů, řízených rozhovorů a dotazníkového šetření bývalých a současných závodníků požárního sportu Jihočeského kraje. Z výsledků analýzy dostupných materiálů a zdrojů a dotazníkového šetření byl sestaven model dokazující rozdílné výsledky závodníků z minulých let a závodníků ze současnosti. Zjištěné závěry poskytnuly odpověď na výzkumnou otázku "Jaké byly nároky na sportovce provozující požární sport v jeho začátcích a jaké jsou nyní?". Nároky, jako jsou časové a fyzické nároky tréninků, kvalita výstroje a nářadí, na sportovce provozující požární sport v jeho začátcích byly větší a podmínky pro provozování požárního sportu bez dostupných informací a zkušeností obtížnější, než jsou nároky na sportovce provozující požární sport v současnosti. Posouzením vývoje požárního sportu od jeho začátků v 70. letech minulého století do současnosti v Jihočeském kraji vyplývá, že dochází k výraznému propadu v umístění družstev Jihočeského kraje v národních soutěžích. Návrh vedoucí ke zlepšení výkonů v požárním sportu je identifikace slabých stránek se zaměřením na jejich postupné odstranění.
Charakteristika běhu na 100 m s překážkami v požárním sportu
Lidmila, Martin ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Komínková, Linda (oponent)
Název: Charakteristika běhu na 100 m s překážkami v požárním sportu. Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce bylo pomocí literární rešerše podrobné charakterizování běhu na 100 m s překážkami v požárním sportu dle dostupných informací z literatury a internetových zdrojů. Metody: Kritérii pro zařazení do této práce byla zejména specifická klíčová slova. Jednalo se o kategorii následných pojmů, jako jsou: požární sport, běh na 100 m s překážkami, technika v běhu na 100 m s překážkami, výsledky, analýza běhu. Důležité bylo také vyhledávání ze zahraničních zdrojů. Klíčová slova pro zahraniční zdroje byla: fire sport, 100 metres hurdles. Pro zdroje z ruské literatury bylo uváděno: preodoleniye 100- metrovoy polosy s prepyatstviyami. Výsledky: Na základě dostupných zdrojů byla popsána disciplína v běhu na 100 m s překážkami v požárním sportu v historickém kontextu od minulosti po současnost. Zároveň byly popsány technické a materiální parametry překážek a náčiní. Také je v práci upozorněno na rozdílnou techniku překonávání překážky, kterými jsou valivý způsob, způsob na "rusa" a skrčka. Dále je zmíněno samotné technické provedení celé disciplíny po jednotlivých úsecích od startu do cíle. Práce se také zabývala vývojem českého i československého rekordu a následné došlo k porovnání s rekordy Ruské federace....
Univerzální časomíra pro hasičský sport
Pelka, Tomáš ; Bidlo, Michal (oponent) ; Vašíček, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem univerzální bezdrátové časomíry pro hasičský sport, což je skupina více než 15 disciplín. Způsoby měření času u jednotlivých disciplín jsou různé. Nedílnou součástí práce je proto detailní průzkum požadavků jednotlivých disciplín na samotnou časomíru, její příslušenství, a na způsoby měření sportovních výkonů. Následně je navržena specifikace bezdrátové časomíry, která obnáší vhodné rozdělení systému časomíry na bezdrátově komunikující moduly, a definici jednotného rozhraní pro připojení senzorů a příslušenství. Navržený systém je vhodný pro závody i trénink, doba přípravy časomíry před použitím je tak velmi krátká. Práce se dále zabývá návrhem elektroniky (mikroprocesorové a napájecí obvody) jednotlivých modulů, a stavbou prototypu. Zhotovený prototyp je podroben testování dle připravených testovacích scénářů. Zjištěné poznatky a nové požadavky následně vedou k návrhu další generace časomíry.
Časomíra požárního sportu
Klimeš, Martin ; Šteffan, Pavel (oponent) ; Levek, Vladimír (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací zařízení k měření času pro soutěž zvanou požární sport. Toto zařízení zvané časomíra by mělo být bezdrátové a komunikovat v sub-gigahertzovém pásmu. V první části této práce jsou popsány použitelné komponenty. V druhé části práce se zabývá samotným návrhem a realizací.
Analýza tréninkového procesu v požárním sportu - požární útok
Škodová, Barbora ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Analýza tréninkového procesu v požárním sportu - požární útok. Cíle: Ověření účinnosti tréninkového procesu pro disciplínu požární útoku, který byl navržen v bakalářské práci. Metody: Pro vypracování diplomové práce byla použita metoda pozorování, analýza, testování, měření. Výsledky: Bylo zjištěno zlepšení u testovaného souboru po aplikaci navrženého tréninkového plánu. Zlepšení u testovaného souboru bylo v klíčových testech o více jak 10 % oproti kontrolnímu souboru. Klíčová slova: Požární sport, požární útok, tréninkový proces, analýza.
Hodnocení motorické výkonnosti požárních sportovců
Šubrtová, Barbora ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Pavelka, Radim (oponent)
Název: Hodnocení motorické výkonnosti požárních sportovců Cíle: Cílem práce bylo zjistit motorickou úroveň požárních sportovců dorostového věku, kteří se účastnili mistrovství České republiky v požárním sportu v roce 2015, a ověřit, zda týmy s lepší obecnou motorickou úrovní svých členů měly i lepší speciální výkonnost a umístily se na čelních místech soutěže. Metody: V diplomové práci jsem použila pozorovací a testovací metodu. Motorické testy jsem aplikovala na vybraná družstva z celé České republiky, která se účastnila mistrovství České republiky. Byly to týmy dorostenců ze sboru dobrovolných hasičů Kamence u Poličky, Jablonce nad Jizerou, Bludova, Oznice, Michálkovic, Žebnice, Kostomlátek a Kvasin. Z týmů dorostenek se testování účastnila družstva Kamence u Poličky, Střezimíře, Horního Lánova, Těškovic, Jarcové a Bozkova. Pomocí motorických testů jsem zjišťovala pohybové předpoklady vybraných družstev. Vybrala jsem čtyři testy - běh na 50 m, člunkový běh 4 x 10 m, skok daleký z místa a výdrž ve shybu. Výsledky: Na základě získaných dat a následné analýzy je patrné, že úspěchy v požárním sportu nejsou závislé pouze na motorických předpokladech, ale i na ostatních složkách sportovní přípravy. V jednotlivých motorických testech v kategorii dorostu nejlépe dopadl tým z Oznice, který měl průměrné...
Možnosti ovlivňování síly dolních končetin u závodníků v požárním sportu
Miřátský, Petr ; Gryc, Tomáš (vedoucí práce) ; Jebavý, Radim (oponent)
Název: Možnosti ovlivňování síly dolních končetin u závodníků v požárním sportu Cíle: Cílem práce je zjistit úroveň svalové síly a explozivní síly dolních končetin u vybraných požárních sportovců a ověřit možnost ovlivnění její úrovně za pomoci specifického plyometrického tréninku. Metody: Výzkumný soubor tvořili požární sportovci, u kterých jsme za pomocí vstupního testování zjistili jejich úroveň svalové síly a explozivní síly dolních končetin. Pro zjištění úrovně svalové síly dolních končetin jsme použili přístroj Cybex, úroveň explozivní síly jsme testovali na silových deskách Kistler. Hodnocenými parametry byla svalová síla flexorů a extenzorů kolene, kterou jsme hodnotili pomocí momentu svalové síly (pohyb po kružnici) v koncentrické svalové činnosti při úhlové rychlosti 60ř·s-1 . U explozivní síly jsme hodnotili vyprodukovanou maximální sílu a výšku výskoku. Po vstupním testování, absolvovali probandi intervenční program, který se skládal ze specifických plyometrických cviků. Tento intervenční program byl ukončen výstupním testováním, které bylo totožné s testováním vstupním a mělo za cíl zjištění aktuální úrovně hodnocených parametrů. Výsledky: Výsledkem práce je zaznamenaná úroveň svalové síly a explozivní síly dolních končetin u vybraných požárních sportovců před a po intervenci. Tyto...
Požární sport a jeho trénink
Krpec, Pavel ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Fiala, Miloš (oponent)
Cíle: Záměrem této práce je podrobně charakterizovat požární sport a vytvořit přehled speciálních cvičení určených pro trénink dvou disciplín požárního sportu. Tento sport se neustále vyvíjí a je vhodný téměř pro všechny věkové kategorie. Soubor cvičení pro běh na 100 m s překážkami a pro výstup do 4. podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku představuje zároveň tréninkové prostředky kondiční přípravy pro ostatní disciplíny požárního sportu. Metodika: Shromáždění dat z literárních zdrojů, od trenérů, závodníků a následné teoretické zpracování. Výsledky: Výsledkem práce je shrnutí historie a vývoje požárního sportu. Představení disciplín a materiálního zabezpečení, vytvoření sborníku cvičení s jejich popisem a v jakém cyklu daný cvik provádět. Sborník obsahuje 11 cviků pro běh na 100m překážek a 18 cviků pro výstup do 4 podlaží cvičné věže zobrazených na kinogramech. A 22 modifikovaných cviků pro 100m překážek a 18 pro výstup na věž. Klíčová slova: požární sport, speciální cvičení, kondiční příprava
Kondiční příprava v požárním sportu
Šubrtová, Barbora ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Strejcová, Barbora (oponent)
Cíle: Záměrem této práce je zpopularizovat požární sport, který v naší republice zatím nepatří k nejrozšířenějším sportovním odvětvím. Tím, že se neustále vyvíjí, nabízí možnost pestrého sportovního vyžití v téměř všech věkových kategoriích. Hlavním cílem této práce je prokázat fakt, že kvalitních výsledků v tomto sportovním odvětví nelze dosahovat bez promyšlené kondiční přípravy, která je nedílnou součástí celkové přípravy požárního sportovce i přípravy hasiče. Metodika: Získávání dat z literárních zdrojů, od závodníků, trenérů a jejich následné teoretické zpracování. Výsledky: Výsledkem práce je popis vývoje požárního sportu od minulosti po současnost, jeho disciplín a materiálního zabezpečení, shrnutí výsledků českého požárního sportu na mezinárodní scéně, souhrn pohybových předpokladů požárních sportovců, rozpis jejich kondiční přípravy v ročním tréninkovém cyklu a ukázkové jednotky, jak je možno kondici a především v kterém cyklu trénovat. Klíčová slova: požární sport, kondiční příprava, pohybové předpoklady

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.