Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Režim de minimis v rámci financování divadel
Jonášová, Helena ; DVOŘÁKOVÁ, Jana (vedoucí práce) ; SOUČKOVÁ, Jaroslava (oponent)
Překládaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku režimu de minimis v rámci financování divadel v České republice. Režim de minimis je jedním z nástrojů spravování financí z veřejných rozpočtů ve vztahu k podnikům na území členských států Evropské unie. Protože se jedná o prvek tzv. veřejné podpory se značně selektivními rysy, je s ohledem na ochranu hospodářské soutěže regulován prostřednictvím řady legislativních aktů Evropské unie. Tyto regulace ve formě nařízení pak přímo zasahují do právních řádů jednotlivých členských zemí. Cílem diplomové práce je zmapovat, do jaké míry ovlivňuje režim de minimis možnosti českých divadel získávat dotace a granty z veřejných rozpočtů a tedy zjistit, jak v konečném důsledku ovlivňuje právo Evropské unie finanční situaci divadel. Zkoumaná je nicméně také situace na straně poskytovatele, a to na všech úrovních, aby bylo možné definovat problematiku celkově. Teoretickým podkladem práce jsou relevantní právní akty, iniciované Komisí EU a komentáře k nim. Nedílnou součástí práce jsou také grantové a dotační výzvy jednotlivých poskytovatelů v ČR. Praktická část diplomové práce se opírá o zevrubný výzkum českých divadel a jejich vztahu k režimu de minimis. Cenný zdrojem dat byl také Rejstřík registru de minimis.
Crowdfunding pro divadlo
Michel, Andrea ; HUDEČEK, Martin (vedoucí práce) ; LEDVINOVÁ, Jana (oponent)
Tato práce řeší problematiku crowdfundingu jako nástroje, se zaměřením na divadelní oblast, respektive na neziskový sektor. Svou pozornost zaměřuji na všechny fáze kampaně, hlavní důraz přitom kladu stanovení cílů kampaně, identifikaci a vyčíslení všech nákladů, které jsou s ní spojeny. Zaměřuji se na využití celého potenciálu tohoto nástroje, a na objem práce s ním spojený. Stručně se zabývám také motivací dárce. Poslední částí jsou tři případové studie konkrétních úspěšných kampaní. Praktickým výstupem práce je pak mnou vytvořený nástroj pro tvorbu rozpočtu kampaně, přesněji nástroj, díky kterému budou autoři schopni identifikovat a vyčíslit veškeré náklady spojené s kampaní a tím lépe určit jaká by měla být cílová částka. Díky tomuto nástroji jsem došla ke zjištění, že při vybírané částce 50 000 korun činí náklady na tvorbu kampaně okolo 30% z této částky, čím vyšší vybíraná částka je, tím nižší je poměr nákladů s kampaní spojených.
Daňová asignace a divadlo
Gerneš, David ; POKORNÝ, Jiří (vedoucí práce) ; VÁVROVÁ, Hana (oponent)
Bakalářská práce si klade za cíl na základě analýzy systému podpory divadel v České republice, analýzy daňové soustavy České republiky a analýzy daňových asignací na Slovensku, vyzkoumat, zda by pro českou divadelní síť bylo toto opatření prospěšné a zda by stálo za to, zabývat se jeho zavedením do praxe. Práce se též zabývá dopadem zavedení asignace daně z příjmů na české veřejné rozpočty a průzkumem veřejného mínění. V rámci průzkumu bylo osloveno 120 respondentů, kteří byli dotazováni na jejich vztah ke kultuře a zda by byli pro zavedení možnosti asignace a na jakou oblast neziskového sektoru by přispěli. Na základě těchto kroků je pak navržen systém asignace vhodný pro Českou republiku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.