Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 882 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podnikatelský plán
Mai, Huy Hoang ; Navrátil, Jaroslav (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu na založení nové restaurace. Práce se skládá ze tří částí – teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části je provedena literární rešerše a jsou zde vymezeny důležité pojmy. V analytické části je zpracována analýza současného stavu, ke které je využita SLEPT analýza, Porterova analýza a SWOT analýza. V návrhové části je vypracovaný vlastní návrh podnikatelského plánu. Návrhová část je zakončena výhledy do budoucna.
Podnikatelský záměr - založení nového podniku
Bařina, Karel ; Skoupil, Tomáš (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena jak na teoretické, tak praktické vytvoření podnikatelského záměru, za účelem vytvoření reálného podnikatelského subjektu. Teoretická část především charakterizuje nejdůležitější pojmy, které k pochopení problematiky potřebujeme. V praktické části práce si pak aplikujeme vědomosti získané vyhotovením teoretické části a zároveň je proveden výzkum vzorku cílové skupiny, podle kterého je následně analyzována efektivita celého záměru.
Development of a Small Family Business
Vaclavik, Jakub ; Bočková, Nina (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
The aim of this bachelor thesis is to describe a development of a small family business, a brewery located in Sušany, which will distribute beer to surrounding villages and towns in districts of Poltár, Rimavská Sobota and Lučenec. The thesis is divided into three parts. First, theoretical part, includes definition of terms that relate to business. Present condition, surroundings of an enterprise and its opportunities are described in second, analytical part. Finally, we put forward a detailed proposition of how the brewery should work, expand and make profit.
Určování hodnoty podniku
Balgová, Michaela ; Pěta, Jan (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Českomoravský cement, a.s. výnosovou metodou k 31. 12. 2018. Teoretická část práce vymezuje metody určování hodnoty podniku a doporučené postupy, které jsou následně využity v analytické části práce. Součástí práce je strategická analýza, finanční analýza, finanční plán, odhad diskontní sazby a následná hodnota podniku.
Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
Šichová, Kateřina ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku pomocí metody diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. Práce je rozdělena na několik částí na teoretickou část, strategickou a finanční analýzu, prognózu generátorů hodnot, návrh finančního plánu, náklady kapitálu a návrh výsledného ocenění. Závěrem je odhadnuta objektivizovaná hodnota společnosti k 1.1.2019.
Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
Sklenářová, Šárka ; Čižinská, Romana (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Crystalex CZ, s.r.o. pomocí výnosových metod, a to metodou diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. Teoretická část je zaměřena na teoretická východiska nezbytná pro stanovení hodnoty podniku. V analytické části je provedena strategická a finanční analýza podniku, prognóza generátorů hodnoty, stanoven finanční plán a na závěr provedeno samotné ocenění podniku k 1. 1. 2019.
Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
Abramova, Anastasiia ; Čižinská, Romana (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku MOL Česká republika, s.r.o. k 1.1.2019 pomocí výnosových metod, konkrétně za použití metody diskontovaného cash flow ve variantě entity.
Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
Rajnetová, Lenka ; Židková, Jitka (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku ADOR CZ s.r.o. k 1.1.2019 pomocí výnosové metody. Konkrétně se jedná o metodu diskontovaných peněžních toků ve variantě entity. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů a definic. Praktická část obsahuje strategickou analýzu, finanční analýzu a SWOT analýzu. Poslední část zahrnuje prognózu generátorů hodnoty, finanční plán a výsledné ocenění podniku.
Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
Tordeurs, Lucie ; Tesarczyková, Radka (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřená na stanovení hodnoty podniku za použití výnosových metod. Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, metod a postupu při oceňování podniku. Analytická část zahrnuje strategickou a finanční analýzu, analýzu a prognózu generátorů hodnoty a finanční plán. Ocenění podniku je stanovené na základě metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty. Hodnota podniku je stanovena k 1.1.2019.
Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
Spiegl, Lukáš ; Ondrůšek, Petr (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Hospodářská s.r.o. k 31.12.2018 za použití výnosových metod. K tomuto účelu byly použity metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 882 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.