Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 837 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Oceňování podniku jako celku
KÁŠOVÁ, Silvie
Tato diplomová práce se zabývá metodami používanými při zjišťování tržní hodnoty podniku a aplikací těchto metod na konkrétní podnik. Teoretická část práce je věnována charakteristice základních pojmů a postupů v oblasti ocenění podniku. Součástí praktické části práce je sestavení finanční a strategické analýzy zvoleného podniku, na základě jejichž výsledků pak byly vybrány výnosové metody ocenění podniku jako nejvhodnější pro vybranou společnost. Tato společnost je popsána začátkem praktické části včetně její historie a krátké charakteristiky. Vzhledem k finančnímu zdraví podniku byla splněna podmínka going concern. Součástí praktické části práce je sestavení finančního plánu na roky 2019-2021 a ocenění zvolené společnosti pomocí dvou typů výnosových metod k 1. 1. 2019.
Organizace zakázky ve stavebním podniku
Štrbavý, Lukáš ; Kubala, Tomáš (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je popsání průběhu organizace konkrétní zakázky ve stavebním podniku. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na popis základních pojmů a problematiku projektového řízení. Praktická část se zabývá aplikací projektového řízení na konkrétní stavební zakázce. Touto stavební zakázkou je novostavba Sportovní hala – Sokolovna Svinov, která je realizována v průběhu let 2018 až 2020 v městské části Ostrava–Svinov.
Financování stavební zakázky z pohledu investora
Kratochvílová, Tereza ; Chovancová,, Jitka (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce je vymezení problematiky finančního řízení stavební zakázky z pohledu investora. V teoretické části je řešena stavební zakázka, účastníci stavebního trhu a zdroje financování stavební zakázky. Praktická část popisuje soukromou zakázku, zdroje financování, zpracování finančního plánu a následné zhodnocení průběhu výstavby.
Business plan companies involved in Internet Marketing
Medveď, Adrián ; Gabriel,, Giert (oponent) ; Bočková, Nina (vedoucí práce)
This bachelor's thesis focuses on creating a business plan for establishing a company. The business plan has been designed for an enterprise that offers online marketing services. Based on the proposed plan an enterprise might be set up. Such an enterprise will be capable of eliminating potential drawbacks and reducing risks that might occur during the establishment and first years of operation.
Business Plan - Establishment of a Store with Sport Equipment
Horčičková, Nikola ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
The aim of seminar‘s thesis is to draw up a business plan. It includes three parts, where in theoretical one, there is interpretation of economic theory. Second part is about analysing and evaluating the actual situation on the market. In the third part there are aims of company and parts of plan how to achieve them, like: marketing strategy, financial plan and a return of invested capital. Businessman would like to be a seller of sports equipment.
Podnikatelský záměr na založení obchodní společnosti
Sedláček, Oldřich ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Poláček, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o vytvoření reálného podnikatelského plánu pro založení obchodní společnosti na distribuci hygienického sortimentu a příslušenství v Brně. V první části práce jsou shrnuta teoretická východiska a vymezeny pojmy týkající se podnikatelského plánu. Navazuje komplexní analýza současného stavu. Na základě poznatků z předchozích částí je zpracován samotný podnikatelský plán. Závěrem jsou hodnoceny celkové výsledky a uskutečnitelnost podnikatelského plánu.
Podnikatelský záměr - založení fitness gastro podniku
Chu Huu, Dominik ; Musil, Tomáš (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu k založení podniku a následného provozu Protein Baru. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na definice základních teoretických východisek. Praktická část obsahuje aplikaci poznatků z teoretické části. Výstupem je vypracovaný podnikatelský plán, kroky k samotnému založení podniku.
Podnikatelský záměr - rozšíření podnikatelských aktivit
Votruba, Jan ; Vinkler, David (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského plánu pro podnik MBNS – International, který má v plánu rozšířit své podnikatelské aktivity a vybudovat novou lakovnu. Práce obsahuje teoretickou část, analýzu současného stavu a vypracovaný podnikatelský plán.
Návrh podnikového finančního plánu
Hajdová, Veronika ; Zinecker, Marek (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku finančního plánování. V úvodní kapitole jsou vysvětleny základní teoretické pojmy, které jsou důležité pro pochopení dané problematiky. Cílem této práce je vytvoření finančního plánu pro vybranou společnost na následující 3 roky, což je zároveň předmětem hlavní části této diplomové práce. Finanční plán je sestaven ve dvou variantách: optimistické a pesimistické. V obou variantách finančního plánu budou zakomponovány důsledky plánované investice společnosti. V závěru práce je tvořeno zhodnocení a kontrola výsledků obou variant finančního plánu.
Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
Drozdová, Eva ; Foltýnová,, Zuzana (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku CIE Ždánice, s. r. o. k 1.1.2018 pomocí výnosových metod. Konkrétně se jedná o metodu diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. Obě metody jsou použity ve variantě entity. Užité metody a postupy jsou vymezeny v teoretické části, poté jsou aplikovány v analytické části.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 837 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.