Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 191 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Obchodování s akciemi na Burze cenných papírů Praha a.s.
Skoupý, Jan ; Seknička, Pavel (vedoucí práce) ; Dupáková, Lenka (oponent)
Obchodování s akciemi na Burze cenných papírů Praha, a.s. Abstrakt Tato diplomová práce obchodování s akciemi na BCPP, a.s. poskytuje základní přehled o průběhu obchodování a souvisejících záležitostí. V první kapitole práce se zabývám teoretickým vymezením a dělením finančního trhu a jeho postavením ve finančním systému se zaměřením na jeho funkce. Toto samotné vymezení finančního trhu není činěno v kontextu právní úpravy, ale dle obecných teorií. Druhá část práce se zabývá akciemi, kdy je při jejich vymezení postupně přecházeno od pojetí akcie jako cenného papíru dle občanského zákoníku, přes specifikaci jejich forem a druhů dle zákona o obchodních korporacích, až po akcii jako investiční cenný papír ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Ve třetí části práce je popsána BCPP, a.s. jako organizátor regulovaného trhu. V této části je vycházeno především z autentických zdrojů, jako informací dostupných v obchodním rejstříku či ve sbírce listin, nebo z burzovních pravidel. Důležitá část je věnována pojetí BCPP, a.s. jako správního orgánu, kdy jsou detailně popsána vodítka, na základě kterých lze určit, že burza je správním orgánem, přestože ona sama toto své postavení zarytě odmítá, a to především formulací burzovních pravidel a způsobem interakce s emitenty a členy burzy. Dále je ve čtvrté...
The impact of macroeconomic news announcements on the value and volatility of selected foreign exchange rates in EU
Bubniak, Peter ; Fanta, Nicolas (vedoucí práce) ; Krištoufek, Ladislav (oponent)
Bibliografický záznam BUBNIAK, Peter. Vplyv makroekonomických správ na volatilitu a hodnotu smenných kurzov vo vybraných krajinách Európskej únie. Praha, 2019. 47 s. Bakalárska práca (Bc) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Vedúcí práce: Mgr Nicolas Fanta. Abstrakt Táto práca rozoberá, aký vplyv na volatilitu a hodnotu výmenného kurzu má vyhlásenie kladnej alebo zápornej makroekonomickej správy. Zvolili sme výmenné kurzy EUR/USD, EUR/CZK a USD/CZK. Vyhodnocujeme dopad makroekonomických správ zverejnených Českou národnou bankou a Európskou centrálnou bankou. K výskumu sme použili modely GARCH(1,1) a EGARCH(1,1) s normálnym a Študentovým rozdelením chybových zložiek. Zistením bolo, že zverejnenie nových makroekonomických informácií pohybuje hodnotou a volatilitou výmenných kurzov, pričom pre každý výmenný kurz sú význačné iné druhy makroekonomických ukazovateľov. Všeobecne najviac štatisticky významné ukazovatele sú: index spotrebiteľských cien a harmonizovaný index spotrebiteľských cien, nezamestnanosť a PRIBOR a EURIBOR. Ďalším zistením je, že vplyv komunikácie Českej národnej banky a Európskej centrálnej banky významne ovpyvňuje hodnotu a volatilitu výmenných kurzov. Jedným z pozorovaní bolo aj to, že naše finančné dáta prejavujú vlastnosti volatility, ktorými sú...
Založení malého podniku pro finanční a hypoteční specialisty
Placr, Adam ; Pražák, Petr (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na založení malého podniku, ve kterém pracují finanční a hypoteční specialisti. Hlavním cílem této práce je na základě aktuální situace na trhu finančního poradenství, analýzy vnějšího okolí a výzkumu pro založení a rozvoj společnosti, sestavit s využitím metody PERT návrh založení malého podniku pro finanční a úvěrové specialisty, tak aby byl realizovatelný a konkurence schopný.
Selhání subjektů finančního trhu
Zrůst, Lukáš ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent) ; Dřevínek, Karel (oponent)
Cílem této práce bylo komplexně analyzovat selhání subjektů finančního trhu, a to s akcentem na bankovní instituce, komparaci s evropskou právní úpravou, ale především též s akcentem na řešení finanční krize bankovního systému a způsoby jeho řešení se zachováním činnosti, nebo ukončení činnosti, následnou likvidaci a případnou insolvenci bankovních subjektů. V závěru práce se autor věnuje i praktickým aspektům vybraných bank. Z uvedeného hlediska jsou pro tuto práci v úvodu klíčové tři dílčí pojmy, které si zaslouží krátké vysvětlení, neboť celou prací prostupují, a postupně tak odkrývají jednak základní otázky předmětné problematiky, ale též jejich hypotézy vytyčující další směr výzkumu a zároveň nabízejí i určité legislativní návody stran věcného řešení dané problematiky. Prvním pojmem je "východisko". V této práci je totiž podrobně zachycen výzkum sloužící k nalezení odpovědi na otázku, jaká jsou základní východiska subjektů finančního trhu, jakož bankovních ústavů, ale především pak jejich selhání. Hypotézou je v tomto kontextu evoluční vývoj dotčených oblastí, především finančního práva v širším slova smyslu a míra jeho vlivu na současnou právní úpravu subjektů finančního trhu a řešení jejich selhání. Druhým pojmem, který pak prací prostupuje, je pojem "evoluce", který slouží k tomu, aby bylo...
Fundamentální analýza vybraného akciového titulu
BURIÁNKOVÁ, Pavla
Tato teze zachycuje analýzu akcie společnosti Philip Morris a.s. na základě fundamentální analýzy. Fundamentální analýza se člení na tři spolu související části: globální, odvětvovou a firemní. Nejdůležitější částí je firemní fundamentální analýza, na základě které se vypočítá vnitřní hodnota akcie. Vnitřní hodnota se vypočte z účetních dat ve výročních zprávách společnosti za 5 let pomocí několika modelů: dividendových diskontních modelů, ziskových modelů, modelů cash-flow, bilančních modelů a historických modelů. Vypočtená vnitřní hodnota se poté porovnává s tržní cenou akcie a na základě tohoto porovnání se vytvoří investorské doporučení pro potenciální investory. Investorské doporučení může nabýt třech podob. Za prvé může nastat situace, kdy je vnitřní hodnota větší než tržní cena, v takovém případě se akcie jeví jako podhodnocená a investorovi je doporučeno danou akcii koupit. Další možností je, že vnitřní hodnota akci je menší než tržní cena akcie a akcie je v tomto případě nadhodnocená. Pro investora to znamená, že by danou akcii měl prodat. Poslední možností je, že vnitřní cena akcie bude rovna tržní ceně akcie, je tedy možné říci, že je akcie správně ohodnocená a investorovi se doporučuje, aby počkal, dokud se trh nějakým způsobem nezmění.
Ukazatele výzkumu a vývoje - 2017
Český statistický úřad
Publikace obsahuje podrobné roční údaje o struktuře výdajů na výzkum a vývoj a o struktuře zaměstnanců výzkumu a vývoje podle sektorů provádění výzkumu a vývoje, klasifikace ekonomických činností, územního členění, velikosti ekonomických subjektů a vědních oblastí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Central Bank Communication and Correlation between Financial Markets: Evidence from the Euro Area
Kučera, Milan ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Krištoufek, Ladislav (oponent)
Cílem této práce je posoudit dopad komunikace ECB na společné pohyby finančních trhů mezi Itálií, Španělskem, Německem a Francií použitím MGARCH modelů. Autor částečně řeší potenciální problém s endogenitou komunikace centrální banky použitím Složeného ukazatele systémového stresu a přebytečnou likviditou. Autor odhaduje dopad komunikace ECB na korelace změn ve výnosech vládních dluhopisů použitím denních dat pro období 2008-2014. Pro tenhle účel autor používá diagonální BEKK(1,1) a skalární BEKK(1,1) modely se dvěma závislými proměnnými při zahrnutí překvapení v makroekonomických oznámeních. Výsledky jsou konzistentní a robustní pro všechny modely, ukazují, že komunikace nemá statisticky významný dopad na korelace finančních trhů v Eurozóně. Navíc autor definuje delta funkce, které popisují a vyčíslují okamžitý a plný efekt vysvětlujících proměnných na podmíněné korelace v diagonálním BEKK(1,1) a skalárním BEKK(1,1) modelu se dvěma závislými proměnnými. Podle nejlepšího autorova vědomí je toto jediná práce zkoumající tento efekt komunikace ECB pomocí MGARCH modelů v literatuře. Klíčová slova: Finanční trhy, komunikace centrální banky, korelace, MGARCH, BEKK E-mail autora: milankucera1@seznam.cz E-mail vedoucího práce: roman.horvath@fsv.cuni.cz
Finanční trh a jeho právní aspekty
Špaček, Tomáš ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Cílem této diplomové práce na téma finanční trh a jeho právní aspekty je analyzovat slabiny právní úpravy trhu s finančními nástroji. Tato diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol, úvodu a závěru. Kapitoly se člení do podkapitol. První kapitola definuje finanční trh a zabývá se jeho dělením. Protože jsou právní aspekty finančního trhu tradičním předmětem vědy finančního práva, jsou i základní pojmy z této oblasti notoricky známé. První podkapitola první kapitoly proto popisuje pouze základní dělení, které je na finanční trh aplikováno. Druhá podkapitola první kapitoly pak využívá toho, že je k dispozici šíře odborné literatury z oblasti finančního trhu k tomu, aby srovnala existující definice finančního trhu. Druhá kapitola se zabývá osobami, které působí na trhu finančních nástrojů. Jak může vyplývat z určitého pojetí subjektů finančního trhu, bylo by možné za ně považovat mnoho různých osob. Tato kapitola proto tento rozsah omezuje tím, že se věnuje vybraným osobám, předmětem jejichž činnosti jsou služby poskytované na trhu finančních nástrojů. Nejvíce se tato kapitola soustředí na obchodníka s cennými papíry, protože on je tím, kdo investorům zprostředkovává přístup ke kapitálovému trhu. Třetí kapitola pak rozebírá samotné finanční, respektive investiční nástroje. Čtvrtá kapitola se týká hlavních...
Výpočet RPSN ve stavebním spoření jako úvěrovém produktu
VOLF, Tomáš
Cílem této práce bylo porovnat různé nabídky a pro několik případů spočítat hodnotu RPSN u několika typů úvěrů. Provedl jsem výpočty u úvěru ze stavebního spoření, překlenovacího úvěru, zajištěného úvěru a dvou druhů hypoték. Na závěr mé práce jsou výsledky zpracovány, zhodnoceny a podle hodnoty RPSN je stanoveno pořadí jednotlivých typů úvěrů. Cílem je zajistit lepší informovanost, větší přehled o finančním trhu a současně pomoci při rozhodování, v jaké situaci o jaký úvěr zažádat.
Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod
Hlavenka, Dušan ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku využívání statistických modelů v rámci ekonomických ukazatelů se zaměřením na finanční trh České republiky. Konkrétně se práce věnuje nejlikvidnějšímu trhu finančních instrumentů, a to blue chip emisím v rámci Indexu PX, který je sledován Burzou cenných papírů. Podstatu tvoří analýza jednotlivých titulů a výpočet statistických veličin, které by měli být relevantní pro potencionálního investora na finančním trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 191 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.