Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 180 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výběr cílů teroristických skupin: Případy Óm šinrikjó a Japonské rudé armády
Hromádková, Klára ; Kolmaš, Michal (vedoucí práce) ; Aslan, Emil (oponent)
Ačkoliv Japonsko není zemí často spojovanou s teroristickými útoky, v 2. polovině 20. století se v tomto státě zformovalo několik extremistických a teroristických skupin. Jednou z nich byla ultralevicová teroristická organizace Japonská rudá armáda, která vznikla v 60. letech v rámci studentského levicového hnutí, a druhou Óm šinrikjó, náboženská mileniární organizace založená v ekonomicky prosperujících 80. letech jako jedna z tzv. nových nových náboženských skupin. Obě tyto skupiny a způsob, jakým si vybíraly terče svých teroristických útoků, jsou předmětem zkoumání této práce. První část této práce se zaměřuje na popis terorismu v obecné rovině. V dalších kapitolách se zaměřuji na obě skupiny, konkrétně okolnosti jejich vzniku a dva vybrané teroristické útoky, u kterých zkoumám, jaký vliv na výběr terčů těchto útoků měly následující faktory: ideologie, kvalita vedení, členská základna a její kvalita, dostupnost zbraní a finance. U Japonské rudé armády se práce soustředí na teroristický útok na letišti Lod (1972) a útok na americké a švédské velvyslanectví v Kuala Lumpur (1975), u Óm šinrikjó je to útok na rodinu Sakamoto (1989) a útok sarinem v tokijském metru (1995). V závěrečné kapitole porovnávám, zda obě skupiny mají nějaké společné znaky a jaké faktory měly u obou skupin největší vliv na...
Ekonomika vybraných obcí v oblasti krizového řízení
STASKOVÁ, Jana
Pro diplomovou práci bylo zvoleno téma "Ekonomika vybraných obcí v oblasti krizového řízení." Každá obec by měla ve svém schváleném ročním rozpočtu, výdajové části, alokovat finanční prostředky, dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), k zajištění přípravy na krizové situace a účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků. Většina obcí však tyto finanční prostředky nevyčleňuje, popřípadě vyčleňuje, avšak v nezbytně nutné míře. Tento stav byl zjištěn studií a následně potvrzen Auditem národní bezpečnosti, který byl schválen Vládou České republiky v roce 2016. Cílem této diplomové práce bylo ověřit, jak vybrané obce Jihočeského kraje, konkrétně na území ORP České Budějovice, plánují finanční prostředky na přípravu a řešení krizových situací dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Pro získání dat v souvislosti s položenou výzkumnou otázkou: Plánují vybrané obce Jihočeského kraje pro přípravu a řešení krizových situací finanční prostředky? Byla zvolena metoda dotazování, technika dotazníkového šetření. V rámci dotazníkového šetření byly osloveny vybrané obce Jihočeského kraje na území ORP České Budějovice o celkovém počtu 109 obcí. Získaná data byla analyzována, následně graficky znázorněna a vyhodnocena. Skrze provedené výzkumné šetření bylo zjištěno, že vybrané obce dostatečně neplánují finanční prostředky pro přípravu a řešení krizových situací. Finanční rezervu plánují pouze obce se základním rozsahem výkonu státní správy, ale pouze dle svého uvážení, nikoli s ohledem na vývoj krizových situací v obci či s ohledem na výši škod na obecním majetku nebo výjimečně. Obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním úřadem, neplánují finanční prostředky vůbec nebo minimálně.
Šetření závislostí vybraných parametrů protipovodňových opatření ve vybraných obcích v Ústeckém kraji v povodí Ohře a Labe.
PALÁNOVÁ, Jana
Diplomová práce se zabývala vztahem mezi počtem ohrožených obyvatel povodní a přidělených finančních prostředků na protipovodňová opatření v Ústeckém kraji v povodí Ohře a Labe, charakteristikou protipovodňové problematiky v České republice obecně a v Ústeckém kraji zvlášť a dalšími parametry ovlivňujícími povodňovou problematiku. K dosažení cílů použila tato práce metody sběru dat, metody obecně teoretické a také metody zpracování datových souborů. Významným krokem byla aplikace dvojrozměrné statistické analýzy, a to regresní a korelační analýzy. Další zvolenou metou byla SWOT analýza. Řešení popsaných výzkumných problémů bylo spojeno s procesem verifikace následujících hypotéz: Hypotéza H1: Statistická závislost mezi počty ohrožených obyvatel a výši prostředků protipovodňové ochrany je dána lineární regresí. Tato hypotéza byla potvrzena, přínosem potvrzení hypotézy je také stanovení významné role počtu ohrožených obyvatel pro zjišťování výše finančních prostředků pro PPO. Hypotéza H2: Statistická závislost mezi počtem ohrožených obyvatel a výši prostředků na protipovodňová opatření je dána silnou pozitivní korelací. Tato hypotéza však byla potvrzena jen částečně. Prokázala pozitivní korelaci, ale nebyla však pozitivní korelací silnou, pouze slabou. Tento výsledek poukazuje na důraz nezbytnosti nezanedbávat zkoumání dalších parametrů ovlivňujících přístup k ochraně obyvatelstva v obcích. Verifikace hypotéz H1 a H2 a provedená SWOT analýza umožnily učinit i další dílčí závěry. Ačkoliv se diplomová práce zabývala limitem Q100, ukázalo se, že v Ústeckém kraji se vyskytují nejčastěji povodně, které odpovídají Q10 povodni. Proto i mnoho protipovodňových opatření v obcích v tomto kraji vychází z tohoto zjištění. Realizovaná protipovodňová opatření na úrovni Q20 - Q100 se zdají být dostačující.
Využití hloubkového kypřiče při pěstování obilovin a řepky olejné v podniku Zemědělské služby Dynín, a.s.
KUBEŠ, Jan
Diplomová práce se zabývá hloubkovými kypřiči, které se používají v podnikách zemědělské výroby. Teoretická část je zaměřena na historii zpracování půd, na zpracování půdy a na kypřící stroje, které se používají v dnešní době. Jsou zde obsaženy talířové kypřiče, radličkové kypřiče, dlátové kypřiče, prutové kypřiče a stroje s poháněným pracovním ústrojím. Vlastní práce obsahuje porovnání radličkového kypřiče a pluhu provádějící orbu. Hodnotí se kvalita udržení nastavené hloubky, časová náročnost, spotřeba PHM a finanční náročnost.
Tanečník na volné noze v současném tanci v Praze
Rokoszová, Barbora ; MACHOVÁ, Daniela (vedoucí práce) ; GREMLICOVÁ, Dorota (oponent)
Bakalářská práce se zabývá mezníky v kariéře tanečníka na volné noze v současném tanci v Praze. Hlavním záměrem této práce je poukázat na podmínky, ve kterých se v současné době tanečníci na volné noze nacházejí a jak se s nimi vypořádávají. V první části práce jsou stručně objasněna teoretická východiska, která se k dané problematice vztahují. Prostřednictvím analýzy dokumentů a hloubkových rozhovorů druhá část práce podává přehled o kariéře tanečníka na volné noze. Popisuje stěžejní témata, kterými jsou například kariéra tanečníka, legislativa a finanční oblast tanečníků na volné noze. Práce je obohacena citacemi respondentů, které prakticky potvrzují teorii na vybrané téma.
Mediální reflexe ministra Aloise Rašína a atentátu na něj v dobových denících
Totušek, Jaroslav ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Končelík, Jakub (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na významného českého politika Aloise Rašína a jeho reflexi v dobových denících. Zkoumané období pokrývá období od října 1922 do února 1923. V tomto období se staly tři významné události s Rašínem spojené - Alois Rašín byl podruhé zvolen ministrem financí, byl na něj spáchán atentát a podlehl na následky svých zranění. V první kapitole se obecně věnuji osobě Aloise Rašína s důrazem na sledované období. Ve druhé kapitole se krátce zabývám politickou situací ve sledovaném období a Rašínovým politickým vztahům. Ve třetí kapitole provádím rešerší deníků, které o Rašínovi psaly. Poznatky shrnuji v závěru.
Péče o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou
ONDŘASINOVÁ, Andrea
Bakalářská práce se zaměřuje na péči o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část je věnována definici seniora, stárnutí a stáří, rozdělení stáří a potřeb seniorů. Dále je popsána státní politika ČR a platná legislativa. Navazuje popis finanční oblasti státní politiky a sociální služby ve vztahu k seniorovi. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření péče v domácím prostředí a péče v domě s pečovatelskou službou. Výzkumné šetření je nastaveno na metodu případové studie, jejímž cílem bylo porovnat aspekty péče v domácím péče a péče v domě s pečovatelskou službou s využití pečovatelské služby Ledax o.p.s. Jindřichův Hradec.
Analýza dotačních podmínek investic do dopravní infrastruktury
PLACHÁ, Veronika
Tématem diplomové práce je Analýza dotačních podmínek investic do dopravní infrastruktury. Cílem této diplomové práce je analýza dotačních podmínek investic do dopravní infrastruktury s následným komplexním vyhodnocením dotačních podmínek. Dílčím cílem práce je komparace s vybranou zemí EU a návrhem na zlepšení situace Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část obsahuje vysvětlení důležitých pojmů týkajících se práce. Je zde rozbor dopravní infrastruktury a její financování v České republice. Zmíněný je i zahraniční pohled na investice do dopravy. Nechybí vysvětlení pojmu dotace, který je pro práci zásadní. V praktické části je provedena charakteristika Jihočeského kraje, který hraje v diplomové práci také důležitou roli , a to z důvodu, že je práce zpracována v rámci projektu GAJU, který se zabývá rozvojem Jihočeského kraje. Součástí praktické části je analýza zdrojů do dopravní infrastruktury, odkud a kam plynou finanční prostředky určené na výstavbu dopravní infrastruktury a za jakých podmínek se zaměřením na silniční síť. Na základě zhodnocení celého stavu a situace s investováním do dopravní infrastruktury byla navržena opatření ke zlepšení stávající situace
Návrh sponzorských balíčků pro partnery tenisových juniorů v ČR
Bouček, Dominik ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název: Návrh sponzorských balíčků pro partnery tenisových juniorů v ČR Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je navržení několika sponzorských balíčků tak, aby se sponzoři zabývali danou problematikou a případně na ně byli ochotni přistoupit. Metody: V práci byly využity kvalitativní metody sběru dat. Jednalo se především o polostrukturované rozhovory se zástupci společností Wilson, Yonex a Babolat. Dále se jednalo o rozhovory s juniorskými tenisovými hráči. Výsledky: Na základě provedených rozhovorů bylo zjištěno, že společnosti nemají příliš prostoru k manévrování, co se sponzoringu juniorů týče. Přesto je možné, že v příští sezóně přihlédnou k nově vytvořeným sponzorským balíčkům. Klíčová slova: Tenis, sponzoring, marketing, finance
Machine learning with applications to finance
Mešša, Samuel ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
The impact of data driven, machine learning technologies across a wide variety of fields is undeniable. The financial industry, which relies heavily on predictive modeling being no exception. In this work we summarize two widely used machine learning models: support vector machines and neural networks, discuss their limitations and compare their performance to a more traditionally used method, namely logistic regression. Evaluation was done on two real world datasets, which were used to predict default of loan applicants and credit card holders formulated as a binary classification task. Neural networks and support vector machines either outperformed or showed comparable results to logistic regression with performance measured in receiver operator characteristic area under curve. In the second task neural networks outperformed both other models by a significant margin.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 180 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.