Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 176 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tanečník na volné noze v současném tanci v Praze
Rokoszová, Barbora ; MACHOVÁ, Daniela (vedoucí práce) ; GREMLICOVÁ, Dorota (oponent)
Bakalářská práce se zabývá mezníky v kariéře tanečníka na volné noze v současném tanci v Praze. Hlavním záměrem této práce je poukázat na podmínky, ve kterých se v současné době tanečníci na volné noze nacházejí a jak se s nimi vypořádávají. V první části práce jsou stručně objasněna teoretická východiska, která se k dané problematice vztahují. Prostřednictvím analýzy dokumentů a hloubkových rozhovorů druhá část práce podává přehled o kariéře tanečníka na volné noze. Popisuje stěžejní témata, kterými jsou například kariéra tanečníka, legislativa a finanční oblast tanečníků na volné noze. Práce je obohacena citacemi respondentů, které prakticky potvrzují teorii na vybrané téma.
Mediální reflexe ministra Aloise Rašína a atentátu na něj v dobových denících
Totušek, Jaroslav ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Končelík, Jakub (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na významného českého politika Aloise Rašína a jeho reflexi v dobových denících. Zkoumané období pokrývá období od října 1922 do února 1923. V tomto období se staly tři významné události s Rašínem spojené - Alois Rašín byl podruhé zvolen ministrem financí, byl na něj spáchán atentát a podlehl na následky svých zranění. V první kapitole se obecně věnuji osobě Aloise Rašína s důrazem na sledované období. Ve druhé kapitole se krátce zabývám politickou situací ve sledovaném období a Rašínovým politickým vztahům. Ve třetí kapitole provádím rešerší deníků, které o Rašínovi psaly. Poznatky shrnuji v závěru.
Péče o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou
ONDŘASINOVÁ, Andrea
Bakalářská práce se zaměřuje na péči o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část je věnována definici seniora, stárnutí a stáří, rozdělení stáří a potřeb seniorů. Dále je popsána státní politika ČR a platná legislativa. Navazuje popis finanční oblasti státní politiky a sociální služby ve vztahu k seniorovi. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření péče v domácím prostředí a péče v domě s pečovatelskou službou. Výzkumné šetření je nastaveno na metodu případové studie, jejímž cílem bylo porovnat aspekty péče v domácím péče a péče v domě s pečovatelskou službou s využití pečovatelské služby Ledax o.p.s. Jindřichův Hradec.
Analýza dotačních podmínek investic do dopravní infrastruktury
PLACHÁ, Veronika
Tématem diplomové práce je Analýza dotačních podmínek investic do dopravní infrastruktury. Cílem této diplomové práce je analýza dotačních podmínek investic do dopravní infrastruktury s následným komplexním vyhodnocením dotačních podmínek. Dílčím cílem práce je komparace s vybranou zemí EU a návrhem na zlepšení situace Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část obsahuje vysvětlení důležitých pojmů týkajících se práce. Je zde rozbor dopravní infrastruktury a její financování v České republice. Zmíněný je i zahraniční pohled na investice do dopravy. Nechybí vysvětlení pojmu dotace, který je pro práci zásadní. V praktické části je provedena charakteristika Jihočeského kraje, který hraje v diplomové práci také důležitou roli , a to z důvodu, že je práce zpracována v rámci projektu GAJU, který se zabývá rozvojem Jihočeského kraje. Součástí praktické části je analýza zdrojů do dopravní infrastruktury, odkud a kam plynou finanční prostředky určené na výstavbu dopravní infrastruktury a za jakých podmínek se zaměřením na silniční síť. Na základě zhodnocení celého stavu a situace s investováním do dopravní infrastruktury byla navržena opatření ke zlepšení stávající situace
Návrh sponzorských balíčků pro partnery tenisových juniorů v ČR
Bouček, Dominik ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název: Návrh sponzorských balíčků pro partnery tenisových juniorů v ČR Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je navržení několika sponzorských balíčků tak, aby se sponzoři zabývali danou problematikou a případně na ně byli ochotni přistoupit. Metody: V práci byly využity kvalitativní metody sběru dat. Jednalo se především o polostrukturované rozhovory se zástupci společností Wilson, Yonex a Babolat. Dále se jednalo o rozhovory s juniorskými tenisovými hráči. Výsledky: Na základě provedených rozhovorů bylo zjištěno, že společnosti nemají příliš prostoru k manévrování, co se sponzoringu juniorů týče. Přesto je možné, že v příští sezóně přihlédnou k nově vytvořeným sponzorským balíčkům. Klíčová slova: Tenis, sponzoring, marketing, finance
Machine learning with applications to finance
Mešša, Samuel ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
The impact of data driven, machine learning technologies across a wide variety of fields is undeniable. The financial industry, which relies heavily on predictive modeling being no exception. In this work we summarize two widely used machine learning models: support vector machines and neural networks, discuss their limitations and compare their performance to a more traditionally used method, namely logistic regression. Evaluation was done on two real world datasets, which were used to predict default of loan applicants and credit card holders formulated as a binary classification task. Neural networks and support vector machines either outperformed or showed comparable results to logistic regression with performance measured in receiver operator characteristic area under curve. In the second task neural networks outperformed both other models by a significant margin.
Návrh rozpočtu Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
Jirků, Marcela ; Morda, Miloslav (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou sestavování rozpočtu na FaVU VUT. Teoretická část je věnována rozboru současné právní regulace českého veřejného vysokého školství a v obecné rovině i jeho financování. V návaznosti na tento úsek pak praktická část přináší vhled do sestavování rozpočtu na FaVU VUT, jakožto i do problematiky financování uměleckých oborů na uměleckých i neuměleckých veřejných vysokých školách a zabývá se jejich komparací. Práce podává návrhy i na optimalizaci chodu fakulty a sestavování jejího rozpočtu v dalších letech.
Realitní investice a jejich financování
Novotný, Jaroslav ; Hanušová, Helena (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na vytvoření investičního doporučení pro investora v oblasti nemovitostí. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou sesbírána sekundární data z českých a zahraničních zdrojů. V praktické části je proveden průzkum a analýza trhu s nemovitostmi, které jsou aktuálně v nabídce na prodej v Brně. V případech, kde je to možné, je vypočítána rentabilita a možnosti jsou slovně hodnoceny.
Hodnota peněz a finančních gramotnost očima studentů středních škol
MIKEŠKOVÁ, Denisa
Bakalářská práce se věnuje zmapování úrovně finanční gramotnosti žáků vybraných škol v sekundárním vzdělávání. Cílem dotazníkového šetření je zjistit znalost či zralost žáků v oblasti finančního vzdělání a případná připravenost žáků umět se rozhodovat v životních situacích. Bakalářská práce se skládá z teoretické části, kde je popsán teoretický základ z oblasti finančního vzdělávání. Zde je vysvětlen pojem finanční gramotnost a způsob implementace finanční gramotnosti do výuky středních škol. V praktické části jsou obsaženy výzkumné otázky, jež byly uskutečněny a vyhodnoceny kvantitativní výzkumnou formou dotazníkového šetření mezi žáky středních škol z Jihočeského kraje. Závěrem jsou poskytnuty i doporučené výukové materiály nebo osobní doporučení.
Hodnocení efektivnosti vybrané investice a výběr způsobu jejího financování
NASTASHCHUK, Nataliya
Douhodobé výpocty ukazují, že v průměru asi jedna třetina objemu finančních prostředků, z různých poboček českých podniků v ekonomice, je investice. Tato práce vysvětluje, co je investice, různé typy investic. V této práci je vytvořen podnik se zavedenými typy činností, strukturami práce, výkonem a finančním účetnictvím. Analýza diskontovaných peněžních toků se používá pro ekonomické vyhodnocení a provádí se následující hodnocení efektivnosti pomocí nákladů, statických a dynamických metod. Na závěr bude provedena analýza rizika. Výsledkem bude zjištění, který faktor nejvice ovlivňuje Čistou Současnou hodnotu .

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 176 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.