Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 189 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Finanční portfolio mladé české rodiny
Švejdová, Michaela
Cílem bakalářské práce je poukázat na důležitost finančního plánování v osobním a rodinném životě. Problematika finančního plánování spočívá v sestavení finanč-ního plánu za účelem uspokojení potřeb a přání, dosažení stanovených cílů a za-jištění se vůči rizikům, které by mohly zasáhnout do finanční i životní situace rodi-ny. Každý cíl ve finančním plánu vyžaduje k naplnění určitého obnosu peněz, který je získán průběžnými či jednorázovými úložkami do finančních produktů. Zajištění probíhá dvěma způsoby – tvorbou vlastních rezerv, tzv. samopojištěním, či uza-vřením pojistných smluv na pojistném trhu. Soubor uzavřených finančních pro-duktů rodiny je nazýván finančním portfoliem. Práce nejprve vymezuje základní pojmy finančního plánování, vysvětluje fi-nanční produkty, které jsou nabízeny na finančním trhu a jejich možné využití vzhledem k finanční strategii. Teoretické poznatky jsou uvedeny do praktického využití v rámci dvou návrhů finančního plánu pro dvě různé mladé rodiny. Rodiny se liší zejména momentální životní situací, přičemž jedni manželé stojí před roz-hodnutím, jak financovat stavbu rodinného domu a druzí manželé plánují rozšířit rodinu a zabezpečit sebe a své potomky.
Tři loukotě českého investora
Rozsypal, Tomáš
Pravidlo tří loukotí zastává diverzifikované investování, a to do tří sektorů: reálných aktiv, nemovitostí a produktů finančního trhu. Z pohledu tuzemského investora je sepsána problematika držení majetku v návaznosti na ekonomické cykly. V této práci jsou sestaveny čtyři modely, jež mají různé poměry zastoupených aktiv. Pří-klady jsou uvedeny v časovém horizontu 5, 10 a 15 let. Výsledné porovnání napříč modely probíhá skrze Sharpeho poměr. Výsledky této práce tak doporučují, jaké zvolit rozložení portfolia českého investora pro daný časový úsek.
Robotická automatizace procesu
Jíšová, Michaela ; Maršálek, Vít (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na robotickou automatizaci procesu zasílání finančních kontraktů pro produkt bariérová smlouva. Práce se také zabývá mapováním procesu a jeho zlepšením zavedením systému SWIFT a automatického načítání informací do systémů.
Model zákazníka generace Y na trhu bankovních a jiných finančních produktů v kontextu behaviorální ekonomie
Fojtů, Kateřina ; Dohnalová, Zuzana (oponent) ; Rozmahel, Petr (oponent) ; Vochozka, Marek (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Disertační práce se zaměřuje na identifikaci typického představitele generace Y na trhu finančních produktů a na základě těchto charakteristik vytvořit model zákazníka generace Y na trhu finančních produktů v kontextu behaviorální ekonomie. Na základě literární rešerše byly vymezeny pojmy „generace Y“ a „vybrané poznatky z behaviorální ekonomie“. Literární rešerše vedla také ke stanovení dotazníku, který sloužil pro získávání primárních dat výzkumu. Pomocí sekundárního výzkumu bylo charakterizováni spotřebitelé na trhu finančních produktů. Sekundární výzkum byl zaměřen na formu placení; vztah k technologiím v souvislosti s financemi; hotovostní a bezhotovostní platby; vztah ke kryptoměnám; vztah k úsporám; digitální transformaci bankovnictví; finanční chování českých domácností. Primární výzkum se zaměřil na získání informací v oblasti behaviorální ekonomie, konkrétně jakým předsudkům česká generace Y podléhá; a dále na to, jaké produkty finančního trhu česká generace Y využívá a její vztah k rizikům, poskytovaným informacím a na spokojenost s produkty. Data z primárního výzkumu byla použita jako vstupní data pro modelování pomocí strukturálních rovnic. Díky této metodě byly nalezeny vzájemné vztahy mezi vybranými produkty; charakteristikami zákazníků a heuristikami. Přínosem této práce je charakteristika zákazníků na vybraném trhu. Jedná se o odvětví, které pomalu vstupuje do období digitalizace, pochopení mladé generace, která dnes tvoří třetinu zákazníků tohoto trhu, je pro společnosti klíčové. Je to z toho důvodu, že pokud nebudou společnosti schopny reagovat na měnící se potřeby mladších generací, mohou přicházet o své zákazníky, a tedy i o tržby.
Obchodování s akciemi na Burze cenných papírů Praha a.s.
Skoupý, Jan ; Seknička, Pavel (vedoucí práce) ; Dupáková, Lenka (oponent)
Obchodování s akciemi na Burze cenných papírů Praha, a.s. Abstrakt Tato diplomová práce obchodování s akciemi na BCPP, a.s. poskytuje základní přehled o průběhu obchodování a souvisejících záležitostí. V první kapitole práce se zabývám teoretickým vymezením a dělením finančního trhu a jeho postavením ve finančním systému se zaměřením na jeho funkce. Toto samotné vymezení finančního trhu není činěno v kontextu právní úpravy, ale dle obecných teorií. Druhá část práce se zabývá akciemi, kdy je při jejich vymezení postupně přecházeno od pojetí akcie jako cenného papíru dle občanského zákoníku, přes specifikaci jejich forem a druhů dle zákona o obchodních korporacích, až po akcii jako investiční cenný papír ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Ve třetí části práce je popsána BCPP, a.s. jako organizátor regulovaného trhu. V této části je vycházeno především z autentických zdrojů, jako informací dostupných v obchodním rejstříku či ve sbírce listin, nebo z burzovních pravidel. Důležitá část je věnována pojetí BCPP, a.s. jako správního orgánu, kdy jsou detailně popsána vodítka, na základě kterých lze určit, že burza je správním orgánem, přestože ona sama toto své postavení zarytě odmítá, a to především formulací burzovních pravidel a způsobem interakce s emitenty a členy burzy. Dále je ve čtvrté...
Založení malého podniku pro finanční a hypoteční specialisty
Placr, Adam ; Pražák, Petr (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na založení malého podniku, ve kterém pracují finanční a hypoteční specialisti. Hlavním cílem této práce je na základě aktuální situace na trhu finančního poradenství, analýzy vnějšího okolí a výzkumu pro založení a rozvoj společnosti, sestavit s využitím metody PERT návrh založení malého podniku pro finanční a úvěrové specialisty, tak aby byl realizovatelný a konkurence schopný.
Selhání subjektů finančního trhu
Zrůst, Lukáš ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent) ; Dřevínek, Karel (oponent)
Cílem této práce bylo komplexně analyzovat selhání subjektů finančního trhu, a to s akcentem na bankovní instituce, komparaci s evropskou právní úpravou, ale především též s akcentem na řešení finanční krize bankovního systému a způsoby jeho řešení se zachováním činnosti, nebo ukončení činnosti, následnou likvidaci a případnou insolvenci bankovních subjektů. V závěru práce se autor věnuje i praktickým aspektům vybraných bank. Z uvedeného hlediska jsou pro tuto práci v úvodu klíčové tři dílčí pojmy, které si zaslouží krátké vysvětlení, neboť celou prací prostupují, a postupně tak odkrývají jednak základní otázky předmětné problematiky, ale též jejich hypotézy vytyčující další směr výzkumu a zároveň nabízejí i určité legislativní návody stran věcného řešení dané problematiky. Prvním pojmem je "východisko". V této práci je totiž podrobně zachycen výzkum sloužící k nalezení odpovědi na otázku, jaká jsou základní východiska subjektů finančního trhu, jakož bankovních ústavů, ale především pak jejich selhání. Hypotézou je v tomto kontextu evoluční vývoj dotčených oblastí, především finančního práva v širším slova smyslu a míra jeho vlivu na současnou právní úpravu subjektů finančního trhu a řešení jejich selhání. Druhým pojmem, který pak prací prostupuje, je pojem "evoluce", který slouží k tomu, aby bylo...
Ukazatele výzkumu a vývoje - 2017
Český statistický úřad
Publikace obsahuje podrobné roční údaje o struktuře výdajů na výzkum a vývoj a o struktuře zaměstnanců výzkumu a vývoje podle sektorů provádění výzkumu a vývoje, klasifikace ekonomických činností, územního členění, velikosti ekonomických subjektů a vědních oblastí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Finanční trh a jeho právní aspekty
Špaček, Tomáš ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Cílem této diplomové práce na téma finanční trh a jeho právní aspekty je analyzovat slabiny právní úpravy trhu s finančními nástroji. Tato diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol, úvodu a závěru. Kapitoly se člení do podkapitol. První kapitola definuje finanční trh a zabývá se jeho dělením. Protože jsou právní aspekty finančního trhu tradičním předmětem vědy finančního práva, jsou i základní pojmy z této oblasti notoricky známé. První podkapitola první kapitoly proto popisuje pouze základní dělení, které je na finanční trh aplikováno. Druhá podkapitola první kapitoly pak využívá toho, že je k dispozici šíře odborné literatury z oblasti finančního trhu k tomu, aby srovnala existující definice finančního trhu. Druhá kapitola se zabývá osobami, které působí na trhu finančních nástrojů. Jak může vyplývat z určitého pojetí subjektů finančního trhu, bylo by možné za ně považovat mnoho různých osob. Tato kapitola proto tento rozsah omezuje tím, že se věnuje vybraným osobám, předmětem jejichž činnosti jsou služby poskytované na trhu finančních nástrojů. Nejvíce se tato kapitola soustředí na obchodníka s cennými papíry, protože on je tím, kdo investorům zprostředkovává přístup ke kapitálovému trhu. Třetí kapitola pak rozebírá samotné finanční, respektive investiční nástroje. Čtvrtá kapitola se týká hlavních...
Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod
Hlavenka, Dušan ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku využívání statistických modelů v rámci ekonomických ukazatelů se zaměřením na finanční trh České republiky. Konkrétně se práce věnuje nejlikvidnějšímu trhu finančních instrumentů, a to blue chip emisím v rámci Indexu PX, který je sledován Burzou cenných papírů. Podstatu tvoří analýza jednotlivých titulů a výpočet statistických veličin, které by měli být relevantní pro potencionálního investora na finančním trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 189 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.