Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Současná podoba finančního poradenství
Šafařík, Pavel
Šafařík, P., Současná podoba finančního poradenství. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. V této bakalářské práci se věnuji současné podobě finančního poradenství. V první části se zaměřuji na teoretické poznatky dané oblasti. Uvádím základní pojmy, popisuji současnou situaci a zmiňuji problémové oblasti. V praktické části provádím kvalitativní metodu výzkumu ve formě mystery shoppingu. Na základě realizovaných schůzek klienta s finančními poradci provádím analýzu poskytovaných služeb a vyhodnocuji výsledky.
Atraktivita odvětví finančního poradenství v ČR
Habáňová, Markéta
HABÁŇOVÁ, M. Atraktivita odvětví finančního poradenství v České republice. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Tato diplomová práce se zaměřuje na atraktivitu odvětví finančního poradenství v České republice. Cílem práce je zhodnocení atraktivity odvětví finančního poradenství v ČR z pohledu firem uvažujících o vstupu do odvětví a návrh strategie pro investory, kteří vstup do tohoto odvětví zvažují. Splnění cíle je dosaženo pomocí PESTE analýzy a Porterova modelu pěti hybných sil. Výsledky těchto metod definují atraktivitu odvětví. Odvětví finančního poradenství v České republice je spíše atraktivní dle výsledků diplomové práce.
Rozvoj ľudských zdrojov vo finančnom poradenstve
Dzurilla, Miloš
Bakalářská práce se zabývá rozvojem a výkonem obchodního týmu a manažera ve finančním poradenství. Především zkoumá klíčové aspekty, motivace a vzdělávání, které mají vliv na tyto oblasti. Práce se také zaměřuje na osobnost manažera a její vliv na obchodní tým pomocí kvantitativního hodnocení dat, a dotazníkového šetření, které byly sesbírány v pracovních skupinách, ve společnosti Broker Consulting, a.s.
Návrh optimalizace obchodní činnosti společnosti působící na finačně poradenském trhu
Tyc, Lukáš
TYC, L. Návrh optimalizace obchodní činnosti společnosti působící na finančně poradenském trhu. Brno, 2018. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně. Bakalářská práce se zabývá fungováním finančního poradenství v České Republice, kde jejích stěžejní částí je srovnání honorovaného a provizního poradenství a návrh zefektivnění obchodní činnosti firmy v oblasti finančního poradenství. Srovnání bylo provedeno na základě zhodnocení aktuální situace na trhu pomocí použití analýzy PESTE a dále vybraných částí z Portrovy analýzy 5 sil. Dílčí závěry jsou poté sepsány na základě principu SWOT analýzy.
Nařízení GDPR a jeho aplikace v oblasti finančního poradenství
Chudobová, Miroslava
Chudobová, M. Nařízení GDPR a jeho aplikace v oblasti finančního poradenství. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Diplomová práce se zabývá problematikou ochrany osobních údajů v praxi finančních poradců. V první části se zaměřuje na právní úpravu ochrany osobních údajů z pohledu původní právní úpravy podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dále z pohledu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a také z pohledu návrhu zákona o zpracování osobních údajů, který nebyl do data odevzdání práce schválen (Sněmovní tisk 138). Ve vlastní práci byly pomocí dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů zjišťovány znalosti stávajících finančních poradců a jejich silná a slabá místa. Jsou zde rozpracována doporučení pro nové finanční poradce ve spolupráci s centrálou.
Založení malého podniku pro finanční a hypoteční specialisty
Placr, Adam ; Pražák, Petr (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na založení malého podniku, ve kterém pracují finanční a hypoteční specialisti. Hlavním cílem této práce je na základě aktuální situace na trhu finančního poradenství, analýzy vnějšího okolí a výzkumu pro založení a rozvoj společnosti, sestavit s využitím metody PERT návrh založení malého podniku pro finanční a úvěrové specialisty, tak aby byl realizovatelný a konkurence schopný.
Uplatňování principů řízení ve vybrané organizaci
MARHOUNOVÁ, Iveta
Cílem diplomové práce je analýza vybraných principů řízení firmy Baťa a komparace se současnými principy řízení ve vybrané společnosti. Na základě provedené analýzy jsou představeny návrhy na zlepšení doposud uplatňovaných principů řízení s cílem zvýšit výkonnost podniku ve vybraných oblastech, kterými jsou obchod a lidské zdroje.
Podpora ICT při tvorbě investičních portfolií
Přemyslovský, Tomáš ; Lerch, Tomáš (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá přiblížením otázky zpracování individuálních portfolií, zejména pro klienty finančně – poradenských společností zaměřujících se na zprostředkování investičních produktů. Cílem je vytvoření ICT podpory, především pro začínající konzultanty firmy. Hlavní váha je založena na faktu, že vytvořený software je intuitivní, účinný a efektivní nástroj pomáhající při sestavování portfolií pro koncového investora.
Chování a zkušenosti spotřebitelů na trhu finančních služeb
VOTAVOVÁ, Štěpánka
Cílem mé bakalářské práce je zjistit míru využívání a zkušenosti se službami finančního poradenství a navrhnout případná zlepšení v nabídce těchto služeb. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretickou a praktickou. První část je zaměřena především na vymezení základních pojmů v souvislosti se spotřebitelským chováním, včetně faktorů ovlivňujících spotřebitelské rozhodnutí. Část praktická je věnována dotazníkovému šetření a analýze získaných dat. Na základě zjištěných informací budou navrhnuta doporučení pro poskytovatele finančního poradenství.
Právní regulace činnosti finančního poradce
Stupka, Martin ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Diplomová práce Právní regulace činnosti finančního poradce vysvětluje pojem finančního poradenství v České republice, a pojmy s ním související, z pohledu člověka s reálnými zkušenostmi z tohoto oboru. Cílem práce je definovat pojmy finančního poradenství a finančního poradce a dále analyzovat jednotlivé oblasti finančního trhu z hlediska právní regulace. Nejpodrobněji popsaná oblast v práci je oblast pojištění.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.