Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Založení malého podniku pro finanční a hypoteční specialisty
Placr, Adam ; Pražák, Petr (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na založení malého podniku, ve kterém pracují finanční a hypoteční specialisti. Hlavním cílem této práce je na základě aktuální situace na trhu finančního poradenství, analýzy vnějšího okolí a výzkumu pro založení a rozvoj společnosti, sestavit s využitím metody PERT návrh založení malého podniku pro finanční a úvěrové specialisty, tak aby byl realizovatelný a konkurence schopný.
Uplatňování principů řízení ve vybrané organizaci
MARHOUNOVÁ, Iveta
Cílem diplomové práce je analýza vybraných principů řízení firmy Baťa a komparace se současnými principy řízení ve vybrané společnosti. Na základě provedené analýzy jsou představeny návrhy na zlepšení doposud uplatňovaných principů řízení s cílem zvýšit výkonnost podniku ve vybraných oblastech, kterými jsou obchod a lidské zdroje.
Podpora ICT při tvorbě investičních portfolií
Přemyslovský, Tomáš ; Lerch, Tomáš (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá přiblížením otázky zpracování individuálních portfolií, zejména pro klienty finančně – poradenských společností zaměřujících se na zprostředkování investičních produktů. Cílem je vytvoření ICT podpory, především pro začínající konzultanty firmy. Hlavní váha je založena na faktu, že vytvořený software je intuitivní, účinný a efektivní nástroj pomáhající při sestavování portfolií pro koncového investora.
Chování a zkušenosti spotřebitelů na trhu finančních služeb
VOTAVOVÁ, Štěpánka
Cílem mé bakalářské práce je zjistit míru využívání a zkušenosti se službami finančního poradenství a navrhnout případná zlepšení v nabídce těchto služeb. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretickou a praktickou. První část je zaměřena především na vymezení základních pojmů v souvislosti se spotřebitelským chováním, včetně faktorů ovlivňujících spotřebitelské rozhodnutí. Část praktická je věnována dotazníkovému šetření a analýze získaných dat. Na základě zjištěných informací budou navrhnuta doporučení pro poskytovatele finančního poradenství.
Právní regulace činnosti finančního poradce
Stupka, Martin ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Diplomová práce Právní regulace činnosti finančního poradce vysvětluje pojem finančního poradenství v České republice, a pojmy s ním související, z pohledu člověka s reálnými zkušenostmi z tohoto oboru. Cílem práce je definovat pojmy finančního poradenství a finančního poradce a dále analyzovat jednotlivé oblasti finančního trhu z hlediska právní regulace. Nejpodrobněji popsaná oblast v práci je oblast pojištění.
Specifikace pracovní náplně a adaptace nových pracovníků ve zvolené společnosti
Placr, Adam ; Pražák, Petr (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na práci finančního poradce a adaptaci nových finančních konzultantů do své firmy. Hlavním cílem práce je, na základě analýzy pracovní pozice a stávajícího procesu adaptace nových konzultantů, vypracovat návrh, jak získat a zapracovat nové pracovníky tak, aby získali kvalitní znalosti a dovednosti a mohli se stát profesionály ve finančním poradenství.
Pomoc při finančním hospodaření a využití finančně poradenských služeb v azylovém domě pro matky s dětmi
Vondráčková, Alice ; Lejsal, Matěj (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
Téma mé diplomové práce je Pomoc při finančním hospodaření a využití finančně poradenských služeb v azylovém domě pro matky s dětmi. Cílem této práce je zjistit, zda je možné pomoci matkám v azylových domech ve finančním hospodaření. Finanční gramotnost a dovednost hospodařit s penězi těchto uživatelek bývá na velice nízké úrovni, kterou pak předávají svým dětem. Sociální pracovníci v azylových domech se snaží pomáhat a podporovat uživatelky v různých oblastech jejich života. Peníze jsou však oblast, do které si ne každá uživatelka nechá zasahovat. Ve své práci se zabývám pohledy jednotlivých účastníků na problematiku finančního hospodaření a dále s pomocí různých nástrojů spolupracuji s uživatelkami na zlepšení jejich dovednosti finančního hospodaření a na závěr zhodnocuji, jak se spolupráce na tomto úkolu podařila.
Dopad regulace finančního zprostředkování na ochranu klientů
Zámečník, Petr ; Heřman, Jan (vedoucí práce) ; Kislingerová, Eva (oponent) ; Rozsa, Zoltán (oponent)
Finanční zprostředkování vlivem missellingu poškozuje spotřebitele. Práce se zabývá regulací finančního zprostředkování a vztahem mezi finančním zprostředkovatelem a jeho klientem. Hlavním cílem práce je analyzovat, jakým dopad může mít regulace provizí v rámci finančního zprostředkování. V práci je analyzována současná podoba právního zakotvení finančního zprostředkování v Evropské unii a České republice a vyúsťuje v analýzu dopadů návrhů regulace, které byly předmětem jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Dochází k závěru, že pokud by byly návrhy přijaty, nezlepší se kvalita ochrany spotřebitele, ale naopak může klienta poškodit, mimo jiné i proto, že se vztahuje také na rizikové pojistné. Z analýzy současné legislativy též vychází, že současná legislativní základna navíc dává dostatek prostředků k postihování finančního zprostředkování, které nerespektuje zájem klienta. K analýze vztahu finančního zprostředkovatele a klienta je vytvořen teoretický model na bázi teorie her.
Finanční poradenství
Adolfová, Martina ; Dvořáček, Jiří (vedoucí práce) ; Zemanová, Petra (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na finanční poradenství. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou definovány pojmy finanční trh, subjekty působící na finančním trhu, finanční poradenství, zprostředkovatelská činnost, pojištění, etický kodex a desatero spotřebitele. Praktická část diplomové práce vychází z výzkumu provedeného na základě dotazníkového šetření. V praktické části jsou nejprve formulovány výzkumné otázky a hypotézy. V práci je dále popsána metodika výzkumu a výsledky výzkumu vyhodnocené na základě odpovědí respondentů. Cílem výzkumu je potvrzení nebo vyvrácení stanovených hypotéz. V závěru práce jsou shrnuty výsledky provedeného výzkumu.
Finanční analýza společnosti SMS finanční poradenství, a.s.
Kawulok, Marek ; Sieber, Patrik (vedoucí práce) ; Pernica, Karel (oponent)
Cílem bakalářské práce Finanční analýza společnosti SMS finanční poradenství, a.s. je zhodnocení finanční situace společnosti na základě dat z let 2011 až 2014. Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V rámci teoretické části je představena metodika finanční analýzy včetně postupu při výpočtu jednotlivých ukazatelů. V praktické části jsou aplikovány postupy představené v teoretické části a dále je provedeno srovnání výsledků podniku s významnými konkurenty.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.