Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 50 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výroční zpráva České národní banky za rok 2016
Česká národní banka
Výroční zpráva shrnuje činnosti ČNB za rok 2016. Věnuje se aktivitám ČNB, řízení a organizaci ČNB, hospodaření i jejími vztahy s veřejností.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Nejvyšší kontrolní instituce: Studie č. 1.157
Částek, Michal
Projednávání kontrolních zpráv nejvyšších kontrolních institucí v parlamentech vybraných zemí Evropské unie
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Financial Development and Economic Growth: A Meta-Analysis
Havránek, Tomáš ; Horváth, Roman ; Valíčková, Petra
V tomto článku analyzujeme 1334 odhadů vztahu mezi rozvojem finančního sektoru a ekonomickým růstem, které byly zveřejněny v 67 odlišných studiích. Literatura v průměru ukazuje na kladný a statisticky významný vliv finančního rozvoje na růst, ale jednotlivé odhady se značně liší. Naše výsledky naznačují, že odlišné výsledky jsou způsobeny jak rozdíly v metodologii, tak rozdíly v datech, které ovlivňují skutečnou velikost odhadovaného efektu. Studie, které ignorují endogenitu mezi proměnnými, často publikují nadhodnocený efekt. Efekt finančního rozvoje na růst je obecně silnější ve vyspělých zemích, ale všude na světě klesá po roce 1990. Naše výsledky také naznačují, že studie, které používají velikost akciového trhu jako měřítko rozvoje finančního sektoru, obvykle nacházejí silnější vliv na růst. Literatura nevykazuje silné známky publikační selektivity, tj. tendence publikovat přednostně statisticky významné odhady.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013
Česká národní banka
Zpráva analyzuje rizika pro finanční stabilitu České republiky pro nejbližší období na základě předchozího i očekávaného vývoje v reálném a finančním sektoru. Analýza je založena na pokročilém zátěžovém testování a ekonomických modelech, rozšířená o komplexní test bilanční likvidity bank. Zpráva obsahuje dva alternativní scénáře nepříznivého vývoje a testování jejich dopadu na finanční sektor. Obsahuje čtyři články o problematice finanční stability.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Fiscal Discretion in the Czech Republic in 2001–2011: Has It Been Stabilizing?
Ambriško,Róbert ; Augusta, Vítězslav ; Hájková, Dana ; Král, Petr ; Netušilová, Pavla ; Říkovský, Milan ; Soukup, Pavel
We survey discretionary measures of Czech fiscal policy in the period 2001–2011 and analyze their episodes and macroeconomic impacts. We use bottom-up and top-down methods to identify fiscal discretion and we compare the results with Kalman filtering. Fiscal discretion is found to be used frequently and to be large in several years. At the same time, the results signal that macroeconomic stabilisation has not been major aim of fiscal discretion measures. For example, in the years of economic recession 2010–2011, the government put emphasis on pro-cyclical consolidation.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Private finance and public policy
Schinasi, Garry J.
Tato práce formuluje logický základ – odvozený z různé odborné literatury – k pochopení toho, proč je zajištění finanční stability významným cílem hospodářské politiky. Je zde také vysvětleno, proč mají soukromé aspekty financí širší společenské ekonomické přínosy a mají charakteristiku veřejných statků. Práce se zabývá specifickými aspekty financí jako vazby mezi financemi, penězi a reálnou ekonomikou.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Stress testing: a review of key concepts
Čihák, Martin
Tato publikace poskytuje přehled literatury o kvantitativních metodách využívaných k hodnocení zranitelnosti finančních systémů. Autor se zaměřuje zejména na úlohu celosystémových zátěžových testů. Shrnuje nejnovější vývoj v odborné literatuře a zdůrazňuje témata relevantní pro český případ. Prezentuje klíčové koncepty související s celosystémovými zátěžovými testy, podává přehled zátěžových testů prováděných centrálními bankami a mezinárodními finančními institucemi a vyjadřuje se ke koncepčním otázkám spojeným s modelováním jednotlivých rizikových faktorů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Monetary policy implications of financial frictions in the Czech republic
Ryšánek, Jakub ; Tonner, Jaromír ; Vašíček, Osvald
Po nedávné finanční krizi, která se v české ekonomice naplno projevila v roce 2009, ex post autoři této práce analyzují, nakolik je možné pozorované události vysvětlit nepříznivými šoky ve finanční oblasti. Uvažují novokeynesiánský model malé otevřené ekonomiky, který byl původně navrhnut pro popis švédské ekonomiky a který zahrnuje mechanizmus finančních frikcí po vzoru literatury finančního akcelerátoru.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Models for stress testing Czech banks' liquidity risk
Komárková, Zlatuše ; Geršl, Adam ; Komárek, Luboš
Autoři představují makrozátěžový model bank pro testování tržního a bilančního likviditního rizika s testovací periodou zátěže pro jeden a tři měsíce. Model je dvoukolový a bere v úvahu jak dopad negativního scénáře specifického pro každou jednotlivou banku, tak dopad negativního tržního scénáře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 50 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.