Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stravitelnost krmiv pro kapra obecného
MAREŠ, Josef
Tato bakalářská práce testuje a vyhodnocuje složení a bilanční stravitelnost různých druhů krmiv i různých ingrediencí použitelné pro krmení kapra obecného. V práci se dále posuzuje vhodnost jednotlivých ingrediencí na základě stravitelnosti samostatných živin. Z výsledků vyplývá, že správnou kombinací krmiv dojde ke zlepšení efektivity v chovu kapra obecného, sníží se spotřeba krmiva, zvýší se přírůstek. V neposlední řadě by mělo dojít ke snížení negativního dopadu přikrmování na kvalitu vodního prostředí. Bakalářská práce sumarizovala doposud známé hodnoty stravitelnosti u jednotlivých krmných ingrediencí pro kapra. Následně se zabývala vlastním experimentem, který byl časově velmi náročný. Podařilo se potvrdit některé již známé hodnoty, ale také zjistit úplně nové informace o hodnotách obsahu jednotlivých komponent v krmivech a jejich následné využitelnosti. Výsledky pro pšenici a kukuřici byly porovnány s naměřenými hodnotami jiných autorů. Tritikále, dafnie a larvy pakomára byly pro experiment použity prvně, tudíž hodnoty nebylo možné porovnat, ale podařilo se analyzovat základní informace, které dobře poslouží pro další výzkum v této oblasti. Průměrný obsah jednotlivých parametrů u obilovin byl: 16 % obsahu bílkovin a stravitelnost 64 %, obsah tuků 2 % a stravitelnost 70 %, obsah BNLV 74 % a stravitelnost 74 %. Obsah vlákniny 5 % a popelovin 2 % s velmi nízkou stravitelností. Obsah fosforu 0,6 % a stravitelností 30 %. Průměrný obsah jednotlivých parametrů u přirozené potravy byl: obsah bílkovin 55 % a stravitelnost 86 %, obsah tuků 5 % a stravitelnost 74 %, BNLV 20 % a stravitelnost 41 %, obsah vlákniny 7 % a stravitelnost 8 %, obsah popelovin 14 % a stravitelnost 30 %, obsah fosforu 1,2 % a stravitelnost 74 %. Výsledným prvkem bylo stanovení nejvhodnějšího krmení pro rybniční akvakulturu. Dle dostupných výsledků se jedná o pšenici v kombinaci s přirozenou potravou. Pšenice je velmi energeticky bohatá, ovšem má nízký podíl bílkovin. Naopak přirozený potrava je bohatá na dobře využitelné bílkoviny. Optimální poměr přirozené potravy a pšenice byl 0,25:2. V tomto poměru dokážeme ideálně splnit nutriční požadavek kapra obecného (31 % stravitelných bílkovin, 0,6-0,7 % fosforu, ~3200 kcal?kg-1 stravitelné energie). Vhodným využitím krmiva jsme schopni snížit negativní vliv na kvalitu vody, a to je do budoucna jeden z hlavních cílů.
Stanovení stravitelnosti in vitro sušiny a organické hmoty u vybraného krmiva pro psy
UHLÍŘOVÁ, Gabriela
Tato práce pojednává o základních aspektech ve výživě psa. V práci je též uvedeno porovnání stravitelnosti in vivo a in vitro sušiny a organické hmoty granulovaného krmiva pro psy.
VÝŽIVA SPORTOVNÍCH KONÍ ZAMĚŘENÝCH NA PARKUR
KOLÁŘOVÁ, Kateřina
Tato bakalářská práce se zabývá výživou sportovních koní. Je rozdělena do několika částí. První kapitola je věnována trávicímu traktu koně, konkrétně funkcím jednotlivých orgánů a celkové fyziologii trávicí soustavy, v druhém oddílu je popsán význam a funkce jednotlivých makroživin, minerálních látek a vitaminů. Třetí část navazuje na předchozí a konkrétně rozvádí jednotlivá krmiva, která jsou ve výživě koní podstatná. Poslední kapitola se zabývá výživou sportovního koně hned od narození, jeho potřebnou péčí, technikou krmení, vyváženou skladbou krmiva a tréninkovým plánem.
PCR detekce geneticky modifikované sóji v potravinách a krmivech
JOSKOVÁ, Markéta
Cílem této bakalářská práce bylo shrnout v teoretické části problematiku genetických modifikací a jejich hlavní využití. Dalším úkolem bylo popsat různé používané metody detekce geneticky modifikovaných rostlinných produktů a jejich vlastnosti. Praktická část je zaměřena na izolaci DNA z různých potravin a krmiv obsahující sóju. Pomocí metody PCR byly vzorky testovány na přítomnost DNA sóji, promotoru CaMV a transgenu pro odolnost k herbicidu Roundup. V rámci této práce bylo testováno celkem 42 vzorků a 5 z nich obsahovalo sóju transgenní.
Kontrola kvality TMR pomocí Penn State separátoru u vysokoužitkových dojnic
BRABENEC, Vojtěch
Cílem bakalářské práce byla zaměřit se na kontrolu výživy dojnic v zemědělském podniku, neboť výživa je tím nejdůležitějším faktorem při výrobě mléka. V literární rešerši je stručně popsán způsob a technika krmení v jednotlivých fázích laktace. Dále jsou zde popsána objemná i jadrná krmiva, jejich využitelnost v krmné dávce a živinové vlastnosti. V bakalářské práci je v neposlední řadě zmíněno plemeno Holštýn, jeho charakteristika a potřeba živin ve výživě. Hlavní částí práce byla seznámení s Penn state particle separatorem (2002), který je využíván pro kontrolu krmení na farmách. Tato část bakalářské práce charakterizuje jeho využití v praxi, postup při použití, vyhodnocení krmné dávky s vlivem na zdraví a užitkovost dojnic. Výsledky byly porovnány s normou stanovenou pro separátor a vyhodnoceny vzhledem k dojivosti a složkám mléka. Ve vlastní práci byla provedena série pokusů za sledované období, které jsou vyhodnoceny v závěru práce, a vliv struktury krmné dávky na užitkovost i zdraví dojnic.
Přesnost nakládky do závěsného horizontálního krmného míchacího vozu
PŘIBYL, Miroslav
Teoretická část diplomové práce s názvem "Přesnost nakládky do závěsného horizontálního krmného vozu" se zabývá historickým vývojem podávání krmiv skotu a současně využívaných trendů v podávání krmiv. V diplomové části je také popsána základní technologie výroby objemných a jadrných krmiv, nechybí ani moderní technika pro jejich distribuci, charakteristiku a způsob nakládání jednotlivých složek krmné dávky, jehož součástí je i vyhodnocení přesnosti nakládek jednotlivých komponentů. Diplomová práce se dále zabývá výběrem míchacího krmného vozu. Praktická část je zaměřena na vyhodnocení přesnosti nakládky do závěsného horizontálního krmného vozu.
Technologické úpravy krmiv
ŠENKYPL, Petr
Bakalářská práce popisuje možnosti úpravy krmiv, které představují důležitý krok ve výživě hospodářských zvířat. Hlavní důraz je kladen na technologie úpravy krmiv a jejich využití v chovech hospodářských zvířat. V současné době jsou atraktivním odvětvím úprav krmiv zejména úpravy termické. Tyto úpravy představují významný vliv na ekonomiku chovu a kvalitu krmiva. V bakalářské práci je dále popsán vliv úprav na kvalitu krmiva, především pak na obsah nutričních a antinutričních faktorů, chutnost krmiv a jejich vhodnost pro jednotlivé skupiny hospodářských zvířat.
Konstrukce malé CNC frézky
Rajdl, Filip ; Pavlík, Jan (oponent) ; Blecha, Petr (vedoucí práce)
Bakaláská práce se zabývá konstrukčním návrhem veteníku, vetena a vedením v ose Z malé CNC frézky. Nejprve je popsán současný stav a produkce malých CNC frézovacích stroj. Dále obsahuje systémový rozbor dané problematiky. Poté jsou zvoleny vstupní parametry, které se vyuijí k potebným výpočtm. Poslední část práce obsahuje konstrukční návrh veteníku a vetena s posuvem v ose Z, který je vytvoený v programu Autodesk Inventor. Součástí je 3D model, výkres sestavy a výrobní výkresy.
Základní aspekty výživy sportovních koní
MARTINCOVÁ, Veronika
Bakalářská práce Základní aspekty výživy sportovních koní se zabývá výživou a krmením dostihových koní. V práci je stručně popsána trávicí soustava koní. Charakteristika základních živin a nejběžnějších krmiv využívaných ve výživě sportovních koní. Dále popisuje zásady techniky krmení a používaná krmiva pro dostihové koně v období dostihové sezóny v závislosti na energetické potřebě organismu. Onemocnění způsobené nesprávnou výživou a stále častější doping u koní. Předpokladem pro zdravý růst, správný vývoj a výkon jedince je správná výživa.
Porovnání účinnosti peletovaného krmiva s obsahem hmyzu a směsi s běžným složením při odchovu okouna říčního (Perca fluviatilis) v poloprovozních podmínkách
NOVOTNÝ, Martin
Tato práce se zabývá možností využití hmyzu, jakožto potenciálního zdroje proteinů v umělém krmivu pro okouna říčního (Perca fluviatilis). V konvenčním krmivu bylo nahrazeno 25 % rybí moučky moučkou vyrobenou z dospělců cvrčka domácího (Acheta domestica) a larev potemníka peruánského (Zophobas morio). Proběhly celkem dva 12 týdnů dlouhé experimenty, první v Experimentálním rybochovném pracovišti a pokusnictví Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské Univerzity ve Vodňanech a druhý v komerčním provozu firmy Anapartners s.r.o. v Praze Horních Počernicích. Hodnoceny byly produkční ukazatele chovu a také proběhla analýza obsahu tuků a mastných kyselin ve svalovině ryb, jako důležitého ukazatele její nutriční hodnoty. Ryby krmené experimentálním krmivem vykázaly po skončení obou experimentů nižší délkový a hmotnostní přírůstek a horší konverzi krmiva oproti rybám krmeným kontrolní dietou. Během experimentu a po jeho skončení nebyl pozorován vliv krmiva na přežití ryb. Dále nebyly pozorovány změny v obsahu tuků ve svalovině ryb, nicméně byly pozorovány změny v obsahu jednotlivých mastných kyselin. U ryb krmených experimentálním krmivem se mimo jiné zvýšil obsah kyseliny linolové (C18:2n-6) a také celkový obsah n-6 mastných kyselin, naopak obsah n-3 mastných kyselin ve svalovině klesl více nežli u ryb krmených krmivem kontrolním. To ovlivnilo i výsledné hodnoty poměru obsahu n-6 mastných kyselin ku n-3 mastným kyselinám, kdy se tento poměr výrazněji zvýšil u experimentální skupiny ryb. Změny v obsahu mastných kyselin ve svalovině byly malé a neovlivnily tak její nutriční hodnotu z pohledu lidské konzumace. Při dalších experimentech zabývajících se tímto tématem je nutno zaměřit se na otestování jiných druhů hmyzu či upravit množství substituované rybí moučky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.