Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Konstrukce malé CNC frézky
Rajdl, Filip ; Pavlík, Jan (oponent) ; Blecha, Petr (vedoucí práce)
Bakaláská práce se zabývá konstrukčním návrhem veteníku, vetena a vedením v ose Z malé CNC frézky. Nejprve je popsán současný stav a produkce malých CNC frézovacích stroj. Dále obsahuje systémový rozbor dané problematiky. Poté jsou zvoleny vstupní parametry, které se vyuijí k potebným výpočtm. Poslední část práce obsahuje konstrukční návrh veteníku a vetena s posuvem v ose Z, který je vytvoený v programu Autodesk Inventor. Součástí je 3D model, výkres sestavy a výrobní výkresy.
Základní aspekty výživy sportovních koní
MARTINCOVÁ, Veronika
Bakalářská práce Základní aspekty výživy sportovních koní se zabývá výživou a krmením dostihových koní. V práci je stručně popsána trávicí soustava koní. Charakteristika základních živin a nejběžnějších krmiv využívaných ve výživě sportovních koní. Dále popisuje zásady techniky krmení a používaná krmiva pro dostihové koně v období dostihové sezóny v závislosti na energetické potřebě organismu. Onemocnění způsobené nesprávnou výživou a stále častější doping u koní. Předpokladem pro zdravý růst, správný vývoj a výkon jedince je správná výživa.
Porovnání účinnosti peletovaného krmiva s obsahem hmyzu a směsi s běžným složením při odchovu okouna říčního (Perca fluviatilis) v poloprovozních podmínkách
NOVOTNÝ, Martin
Tato práce se zabývá možností využití hmyzu, jakožto potenciálního zdroje proteinů v umělém krmivu pro okouna říčního (Perca fluviatilis). V konvenčním krmivu bylo nahrazeno 25 % rybí moučky moučkou vyrobenou z dospělců cvrčka domácího (Acheta domestica) a larev potemníka peruánského (Zophobas morio). Proběhly celkem dva 12 týdnů dlouhé experimenty, první v Experimentálním rybochovném pracovišti a pokusnictví Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské Univerzity ve Vodňanech a druhý v komerčním provozu firmy Anapartners s.r.o. v Praze Horních Počernicích. Hodnoceny byly produkční ukazatele chovu a také proběhla analýza obsahu tuků a mastných kyselin ve svalovině ryb, jako důležitého ukazatele její nutriční hodnoty. Ryby krmené experimentálním krmivem vykázaly po skončení obou experimentů nižší délkový a hmotnostní přírůstek a horší konverzi krmiva oproti rybám krmeným kontrolní dietou. Během experimentu a po jeho skončení nebyl pozorován vliv krmiva na přežití ryb. Dále nebyly pozorovány změny v obsahu tuků ve svalovině ryb, nicméně byly pozorovány změny v obsahu jednotlivých mastných kyselin. U ryb krmených experimentálním krmivem se mimo jiné zvýšil obsah kyseliny linolové (C18:2n-6) a také celkový obsah n-6 mastných kyselin, naopak obsah n-3 mastných kyselin ve svalovině klesl více nežli u ryb krmených krmivem kontrolním. To ovlivnilo i výsledné hodnoty poměru obsahu n-6 mastných kyselin ku n-3 mastným kyselinám, kdy se tento poměr výrazněji zvýšil u experimentální skupiny ryb. Změny v obsahu mastných kyselin ve svalovině byly malé a neovlivnily tak její nutriční hodnotu z pohledu lidské konzumace. Při dalších experimentech zabývajících se tímto tématem je nutno zaměřit se na otestování jiných druhů hmyzu či upravit množství substituované rybí moučky.
Vliv kvality a zpracování siláží a senáží na mléčnou užitkovost dojnic ve vazném ustájení
VŠETEČKA, Miroslav
Mléčná užitkovost dojnic je podmíněna především jejich výživou a zdravot-ním stavem. Dojnice nejefektivněji přeměňují objemná krmiva na mléko. V provozních podmínkách bylo provedeno hodnocení úrovně výživy, zpracování si-láží a senáží. Byla posuzována kvalita objemných krmiv, technika krmení a její vliv na mléčnou užitkovost ve vazném ustájení. Údaje byly sledovány za období let 2012 2015. Do sledování byly zařazeny dojnice holštýnského plemene a českého strakatého plemene. Data o průměrné denní užitkovosti byla sledována u všech dojených krav, které se aktuálně nacházely v laktaci v době sledování. Zjištěné údaje byly zaznamenány do grafů a tabulek a vyhodnoceny. Nejvyšších výsledků užitkovosti by-lo dosaženo v roce 2015, nejnižších výsledků užitkovosti bylo dosaženo v roce 2013.
Chemické složení konopí setého (Cannabis sativa) a možnosti jeho využití pro krmné účely
NĚMCOVÁ, Michaela
Konopí seté (Cannabis sativa L.) je jednoletá kulturní rostlina, která byla využívána lidmi již od starověku a i v současnosti nachází využití v mnoha oblastech lidského života. Cílem této bakalářské práce bylo formou literární rešerše shrnout informace o chemickém složení konopného semene (základní složení, obsah aminokyselin, vlákniny, vitamínů, specifických látek atd.), genetické variabilitě v obsahu látek a možnostech využití konopí jako krmiva a to jak přímo semene tak odpadních produktů. Krmení konopných semen drůbeži zvyšuje produkci vajec a obohacuje žloutek o karotenoidy, - 3 a - 6 mastné kyseliny a snižuje obsah cholesterolu. U vykrmované drůbeže zvyšuje hmotnost prsou, stehen, jater, žaludku, střev i podíl břišního tuku. Konopné pokrutiny mají pozitivní vliv na funkci bachoru přežvýkavců, podporují příjem neutrální detergentní vlákniny a zvyšují zastoupení nenasycených mastných kyselin v mase. Olej z konopí zmírňuje stres a zlepšuje imunitu krmených zvířat.
Optimalizace výroby hřídele řízení
Hlavinka, Martin ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Jaroš, Aleš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá tvorbou optimální dělené třísky při technologii soustružení. Materiálem pro zhotovení hřídele řízení je ocel C35RC vhodná ke tváření a obrábění, ze které se na horizontálních tvářecích lisech zhotovují polotovary. Ty se dále obrábějí na výrobní robotizované lince, kde vzniká problém s nedělenou třískou. Pro stanovené řezné podmínky jsou firmou používány řezné nástroje, které nejsou příliš vhodné pro dané typy technologických operací. Doporučené hodnoty řezných podmínek se liší od stanovených řezných podmínek. Výsledkem bude volba nových řezných nástrojů pro technologické operace soustružení, aby docházelo k tvorbě krátké dělené třísky.
Využití hmotnostní spektrometrie ke stanovení markerů oxidativního stresu a mykotoxinů
Čumová, Martina ; Večeřa, Zbyněk (oponent) ; Hajšlová, Jana (oponent) ; Vávrová, Milada (oponent) ; Čáslavský, Josef (vedoucí práce)
Prvním tématem předkládané dizertační práce bylo stanovení isoprostanů – markerů oxidativního stresu a dalších látek, které mohou být přítomností oxidativního stresu ovlivňovány. Sledování isoprostanů iPF2-III, iPF2-VI, iPF2-VI, astaxanthinu a polynenasycených mastných kyselin (PUFA), zejména pak kyseliny arachidonové (AA) probíhalo v jikrách lososa obecného (Salmo salar). Byly vyvinuty a optimalizovány metody stanovení těchto látek pomocí chromatografických metod ve spojení s konvenční nebo hmotnostně spektrometrickou detekcí. Výsledné metodiky byly použity pro kvantifikaci sledovaných analytů v jikrách Salmo salar, lišících se svojí životaschopností a vývojovým stadiem. V nepřeživších jikrách bylo obsaženo větší množství sledovaných isoprostanů a kyseliny arachidonové a zároveň nižší množství astaxanthinu než v kontrolních vzorcích jiker (reprezentujících nezatížené jedince). Také relativní zastoupení PUFA bylo ve vzorcích nepřeživších jiker vyšší než v kontrolních vzorcích. Čerstvě nakladené jikry obsahovaly srovnatelnou hladinu sledovaných isoprostanů s kontrolními vzorky. Pouze isoprostan iPF2 IV byl obsažen v kontrolních vzorcích pod limitem stanovitelnosti, zatímco čerstvě nakladené jikry obsahovaly nízké, avšak kvantifikovatelné množství. Vyšší hladiny PUFA a kyseliny arachidonové ve srovnání s kontrolou byly pozorovány u čerstvě nakladených jiker. Nicméně statisticky významný byl pouze rozdíl v množství astaxanthinu. Rozdílná hladina PUFA a astaxanthinu v jikrách mohla souviset s jejich biochemickou spotřebou během vývoje. Životaschopnost jiker Salmo salar proto mohla být ovlivněna přítomností oxidativního stresu. Druhá část této práce se zabývá sledováním mykotoxinů v potravinách a krmivech. Mykotoxiny jsou sekundární metabolity produkované plísněni. Jsou to všudypřítomné nežádoucí přírodní kontaminanty, které mohou vážně poškodit zdraví lidí a zvířat. V současné době je známo více než 500 druhů mykotoxinů. Evropskou legislativou je však regulováno pouze velmi malé množství z nich. Evropská komise však žádá Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o data vedoucí k zavedení regulačních limitů pro další mykotoxiny. V této studii byla vyvinuta multireziduální metoda pro stanovení 17 mykotoxinů v biotických materiálech. Metoda zahrnuje jak mykotoxiny regulované EU, tak i další mykotoxiny v souladu s požadavky EFSA (aatoxiny, deoxynivalenol, nivalenol, zearalenon, fumonisiny, ochratoxin A, T-2 toxin, HT-2 toxin, enniatiny a beauvericin). Analyty jsou z matrice izolovány pomocí modifikované metody QuEChERS a analyzovány s použitím ultraúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií (UPLC-MS/MS). Metoda navíc umožňuje ze stejného extraktu stanovit i ergotové alkaloidy (ergokornin, ergosin, ergokryptin, ergokristin a jejich odpovídající epimery). Vyvinutá metoda byla použita pro monitoring mykotoxinů a ergotových alkaloidů v krmivech a surovinách pro jejich výrobu a v pivovarském ječmeni a sladu z něj připraveném.
On The Analyse of High Productive Reaming Technology
Gashkova, Irina ; Slaný, Martin (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
This master thesis deals with the analysis of high productive reaming technology. Reaming tests were carried out at different cutting parameters (vc=40, 60, 80, 100 m/min; f=0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm) on austenitic stainless steel DIN 1.4404, using cermet reamer head MT3. Individual reaming operations were compared with respect to the values of estimating parameters such as thrust force, torque moment, surface roughness and type of chip formation. The average values and standard deviations of cutting parameters were calculated. The relations between analysed variables and cutting data were revealed. Diagrams of these relations were constructed as well as the equations were quantified. Results show that reaming operations at lower cutting speed (40 m/min) and low feed per revolution (0.2 mm) give a better quality of surface roughness (Ra=0.37µm) and more compressed chip. Also the results show that with the increasing of feed thrust force and torque moment are increasing but with the increasing of cutting speed thrust force and torque moment are reduced.
Antény integrované do helmy
Elfmark, Zdeněk ; Tkadlec, Roman (oponent) ; Pítra, Kamil (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na integraci antén do helmy. Jsou preferovány planární antény s různou polarizací a s různými možnostmi napájení. Jsou zkoumány možná umístění zářičů na helmě, případně uvnitř helmy.
Stanovení vybraných perfluoroalkylových sloučenin v komplexních matricích
Kantošová, Klára ; Vávrová, Milada (oponent) ; Mgr. Petra Kosubová, Ph.D (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stanovením vybraných zástupců perfluoroalkylových sloučenin v komplexních matricích, konkrétně v čistírenských kalech a krmivech. V případě čistírenských kalů byly vzorky extrahovány do methanolu a byly srovnány tři extrakční techniky: zrychlený Soxhlet, tlaková extrakce rozpouštědlem a Powleyho metoda. Powleyho metoda vykazovala dostatečnou účinnost, nejmenší matricové efekty a minimální pozadí. Ve všech testovaných vzorcích kalů byl přítomen perfluorooktansulfonát (0,74–38,02 ng.g-1). Perfluorodekanová a perfluorooktanová kyselina byly další nejčastěji detekované analyty. Na vzorcích krmiv byly testovány tři extrakční techniky: QuEChERS, rychlá methanolová extrakce a Powleyho metoda s extrakcí do acetonitrilu. Powleyho metoda poskytovala nejčistší extrakty a zároveň vykazovala nejvyšší výtěžnost nativních perfluoroalkylových sloučenin a nejnižší matricové efekty. Ve vzorcích kompletních a doplňkových krmiv byly ojediněle detekovány perfluorooktansulfonát a perfluorooktanová kyselina. Obsahy ostatních perfluoroalkylových sloučenin byly pod limitem kvantifikace nebo nebyly detekovány vůbec. Ve všech rybích moučkách byl stanoven perfluorooktansulfonát (0,100–2,768 ng.g-1), perfluoroundekanová kyselina a perfluorotridekanová kyselina.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.