Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 648 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Efektivní vytápění rodinných domů
Čulík, Martin ; Poláčik, Ján (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá shrnutím základních informací a možností způsobů vytápění rodinných domů. Navržení toho správného typu vytápění je důležitým faktorem pro následný dobrý chod vytápění a správný komfort v domě. V druhé části práce bude popsán modelový dům a budou provedeny výpočty.
Návrh zdroje pro vytápění rodinného domu
Bartlíková, Zuzana ; Elbl, Patrik (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zdroji sloužící k vytápění rodinných domů. Jejich výhodami či nevýhodami a problematikou spojenou s výběrem zdroje tepla. První část práce obsahuje především obecné informace o jednotlivých způsobech vytápění. Druhá část je již praktická, kde jsou získané znalosti využity při návrhu tepelného zdroje pro konkrétní rodinný dům. V závěru práce jsou jednotlivé návrhy náležitě vyhodnoceny, porovnány a je vybrán vhodný zdroj, který by bylo možné pořídit při případné změně stávajícího tepelného zdroje v budoucnu.
Rodinný dům ve svahu
Madejewský, Radek ; Kvapilová, Vendula (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace návrhu rodinného domu umístěného na velmi svažitý pozemek v obci Lubná. Objekt je navržen jako samostatně stojící. Objekt má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží. Konstrukční systém objektu je zděný, nosné stěny v kontaktu s terénem jsou ze ztraceného bednění, založený na základových pasech, stropy jsou železobetonové monolitické, střecha objektu je pultová s plechovou krytinou, nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými vazníky. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. V 1 NP se nachází garáž pro dvě auta, vstup do objektu, pracovna a klidová zóna, která je tvořená dvěma pokoji, ložnicí a hygienickým zázemím. Klidová zóna a pracovna jsou napojeny na terasu. V suterénu se nachází obývací pokoj s kuchyňským koutem, posilovna s hygienickým zázemím, technická místnost a WC. Obývací pokoj a Posilovna jsou funkčně napojeny na venkovní terasy.
Rodinný dům s projekční kanceláří
Zifčáková, Lenka ; Skřek, Daniel (oponent) ; Rusinová, Marie (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby samostatně stojícího rodinného domu s projekční kanceláří. Stavba je navržena na pozemku, který se nachází v okrajové části městyse Drásov v okrese Brno-venkov, terén je rovinatý. Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící, nepodsklepený. Navrhovaný objekt se skládá ze tří částí, jednopodlažní garáž, dvoupodlažní obytná část a do ní vsunuta jednopodlažní provozovna, projekční kancelář, která je navržena tak, aby šla využívat i jako bezbariérový byt. Svislé konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic, stropní konstrukce z keramických vložek a keramobetonových nosníků. Zastřešení je řešeno jako jednoplášťová plochá střecha.
Rodinný dům
Vránsky, Miroslav ; Vacenovská, Veronika (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevostavby rodinného domu v k.ú. Andovce, okres Nové Zámky, Slovenská Republika. Dům s garáží je samostatně stojící v nově vznikající zástavbě. Je navržen pro čtyřčlennou rodinu. V domě se nachází samostatná provozovna s vlastním vstupem. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Střecha rodinného domu je nad obytnou částí sedlová a nad garáží plochá s atikou. Dům je navržen jako rámová konstrukce, opláštěná sádrovláknitými deskami Fermacell.
Rodinný dům ve svahu
Tměj, Václav ; Hnízdilová, Aneta Aya (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace rodinného domu pro provedení stavby. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Rodinný dům je umístěn ve svahu. Objekt je částečně podsklepený s jedním nadzemím podlažím. Objekt je založen na základových pasech. Svislé obvodové konstrukce jsou navrženy ze systému Porotherm s kontaktním zateplovacím systémem. Vodorovné konstrukce jsou navrženy monolitické železobetonové. Zastřešení objektu je řešeno pomocí kombinace ploché vegetační a sedlové střechy. Výkresová část byla vypracována v programu Archicad.
Rodinný dům Červený kopec
Salagová, Lucia ; Tichomirov,, Vladimír (oponent) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh a zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu s provozovnou. Objekt je navržen na svažitém pozemku na ulici Kejbaly v katastrálním území města Brna. První podlaží je zapuštěné do svahu, aby co nejlépe navazoval na svažitý terén. Kromě tohohle podlaží má dům ještě dvě nadzemní podlaží. Část objektu provozovny bude využívaná investorem jako projekční kancelář. Stavba je založená na železobetonových pasech, konstrukční systém je stěnový. Podzemní podlaží je provedeno ze ztraceného bednění, nadzemní podlaží z keramických tvárnic. Stropní konstrukce jsou železobetonové. Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou, která je nad části objektu řešená jako vegetační.
Rodinný dům s provozovnou
Pokorný, David ; Juráň, Vladimír (oponent) ; Brukner, Bohuslav (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby rodinného domu s provozovnou. Tento objekt je navržen v mírně svažitém terénu v okrajové části obce Holasice, Brno-venkov. Rodinný dům má částečné podsklepení a dvě nadzemní podlaží. Provozovna je řešena jako jednopodlažní objekt s vlastním přístupem z komunikace a bude využívána k projekčním účelům. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Svislé konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic. Suterénní obvodové zdivo bude chráněno vrstvou ztraceného bednění. Střecha je navržena sedlová, nad garáží je střecha plochá s vegetační plochou. Stropní konstrukce jsou tvořeny jako monolitické, železobetonové.
Rodinný dům s provozovnou
Plášková, Věra ; Vorlíčková, Petra (oponent) ; Donaťáková, Dagmar (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu s provozovnou na úrovni dokumentace pro provádění stavby. Objekt je situován do města Uherský Brod, severozápadně od centra. Dům je navržen jako samostatně stojící dvoupodlažní objekt pro čtyřčlennou rodinu, součástí je i provozovna – kancelář. Přístup k domu je situován ze severní strany a obytné místnosti jsou na stranu jihozápadní, směrem do zahrady. Konstrukční systém domu je navržen ze systému Porotherm. Svislé nosné zdivo tvoří tvárnice Porotherm 30 Profi, vodorovné konstrukce jsou navrženy z železobetonu. Střechy jsou řešeny jako ploché jednoplášťové.
House with dental office
Murín, Marek ; Rochlová, Tereza (oponent) ; Rusinová, Marie (vedoucí práce)
The subject of the bachelor's thesis is the design of a family house with a dental office. The building is located in the village Sokolnice, in the district of Brno-countryside. It is a detached, two story building with a partial basement. The building is divided into two parts. The living area is intended for the permanent residence of a family of four and the other part of the house is designed for a dental office. The floor plan of the house is rectangular with a protruding garage. The building is based on concrete foundation strips. The vertical load-bearing structures are constructed of Heluz ceramic blocks and concrete blocks of lost formwork. The house has a flat roof.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 648 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.