Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 102 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Uplatnění fairtrade produktů ve vybraných oblastech veřejné správy
PACLÍK, Ladislav
Tato diplomová práce je zaměřena především na fair trade a možnosti jeho uplatnění ve vybraných oblastech veřejné správy v České republice. Teoretická část práce se zabývá systémem fair trade, jeho principy, projekty, které jsou realizovány na jeho podporu a konkrétními příklady těchto projektů. Mimo jiné jsou zde zmíněny i komodity, které jsou v rámci fairtradové certifikace pěstovány. Praktická část je založena na dotazníkovém šetření. Součástí průzkumu je dotazník, který byl zaslán krajským úřadům České republiky a vybraným městským úřadům Jihočeského kraje. Dotazník je zaměřen na účast těchto orgánů v systému fair trade, spotřebu fairtradových výrobků v provozu úřadů a také na možnosti zapojení se do certifikace "Fairtradový úřad". Cílem diplomové práce je zjistit aktuální zapojení krajských úřadů a městských úřadů Jihočeského kraje v systému fair trade, podporu tohoto systému a aktivity, které jsou v rámci této podpory realizovány.
Fairtradová bavlna na českém trhu
FUČÍKOVÁ, Michaela
Teoretická část se zabývá vysvětlením systému fair trade, pěstováním a produkcí organické a fairtradové bavlny. Dále jsou zde popsány standardy pro organizace malých pěstitelů fair trade bavlny a fair trade textilní standard. Také jsou zde prezentováni někteří čeští výrobci organické bavlny. Praktická část obsahuje výsledky dotazníkového šetření, které ukazují postoje spotřebitelů k fairtradové a k organické bavlně. Dále je zde analyzována nabídka fairtradové a organické bavlny ve vybraných obchodních řetězcích a navržena doporučení.
Vnímání Fairtradové značky mezi spotřebiteli
HOLAROVÁ, Kristýna
Cílem bakalářské práce je zjistit, jak spotřebitel vnímá Fairtradovou značku. Dalším cílem je zjistit jaké produkty spotřebitel nakupuje a zda je pro něj důležitá udržitelná spotřeba. Tohoto cíle je dosaženo pomocí dotazníkového šetření. Fair trade pojednává o správném přístupu k producentům ze zemí globálního jihu. Snaží se zamezit vykořisťování především pěstitelů a dětské práci. Jedná se o globálně používanou značku, preferovanou především ve vyspělých zemích Evropy a Severní Ameriky. Ve své podstatě je součástí ekologického zemědělství a udržitelného rozvoje. Hlavním poslání značky je, aby pěstitelé dostávali odpovídající odměnu, která je vyšší než náklady na pěstování či výrobu. Současný cíl značky je, aby zákazník nekupoval zboží kvůli logu Fair trade, ale aby si uvědomoval, že je důležité podporovat udržitelný rozvoj.
Mediální obraz konceptu fair trade v českém denním tisku
Holinková, Petra ; Hronová, Tereza (vedoucí práce) ; Křeček, Jan (oponent)
Diplomová práce zkoumá mediální obraz obchodního systému Fair Trade v nejčtenějších českých denících Aha!, Blesk, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Právo a Sport. Klade si otázku, zda deníky referují o Fair Trade v širších souvislostech a do jakých rámců jej nejčastěji zasazují. Současně zkoumá, v jakém rozsahu sledované deníky o Fair Trade reflektují. Zformulovány jsou také dvě hypotézy předpokládající, že počet článků referujících o Fair Trade má vzrůstající tendenci a zároveň, že články neuvádějí problematiku v širších kontextech. Odpověď na výzkumné otázky a platnost hypotéz je zkoumaná pomocí kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy založené především na teorii rámcování. Využit je deduktivní postup za pomoci předem formulovaných kontrolních otázek. Výsledkem je zjištění, že deníky Fair Trade nejčastěji zasazují do ekonomického rámce následovaného rámcem konfliktu a rámcem důrazu na jednotlivce. Práce navíc zkoumá i přítomnost kritického rámce, který se ale v sledovaných denících téměř nevyskytuje. Kontext je většinou omezený. Počet článků o Fair Trade se během sledovaného období snižuje. Nepotvrdila se tak platnost hypotézy o vzrůstající tendenci informování o Fair Trade. Naopak, potvrdila se platnost hypotézy o absenci širšího kontextu a kritického zhodnocení konceptu.
Využití certifikace Fair trade a Direct trade v marketingové strategii českých pražíren kávy a kaváren
Bočková, Petra ; Kvítková, Zuzana (vedoucí práce) ; Daňková, Zdeňka (oponent)
Tato diplomová se věnuje stavu na trhu výběrové kávy v České republice, přičemž se zaměřuje na postavení největších pražíren kávy a kaváren na tomto trhu a jejich marketingové strategie. Součástí práce je analýza těchto marketingových strategií se zaměřením na přístup těchto subjektů k Fair trade a Direct trade obchodním praktikám. Teoretická i praktická část práce přináší poznatky z českého trhu výběrové kávy, vysvětluje také pozadí jeho současného rychlého rozvoje a význam alternativních obchodních praktik. Na základě výstupů z dotazníkového šetření je vyvozen přístup konzumentů kávy k hodnotám, které výběrová káva představuje, což jsou jednak samotné certifikace a jejich etický význam, ale také lokálnost pražení a tím pádem dostupnost čerstvého a kvalitního produktu.
Světový obchod s kávou
Staňková, Marie ; Štěrbová, Ludmila (vedoucí práce) ; Zamykalová, Miroslava (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na obchod s kávou ve světovém měřítku, na koncept Fair Trade a v neposlední řadě také na popis produkce a zpracování kávy. Cílem práce je především zmapovat toky kávy v mezinárodním obchodě, popsat koncept Fair Trade a jeho využití a dále také popsat, jak káva vzniká a jak se zpracovává. První kapitola je věnována popisu pěstování a zpracování kávy a její historii. V druhé kapitole je kladen důraz na produkci, vývoj cena obchod s kávou. V poslední kapitole je popsán Fair Trade, jeho vliv a také kritika. V práci jsou využity především následující metody: syntéza, komparativní metoda, teritoriální analýza a dedukce.
Fair trade se zaměřením na trh s kávou
Marvanová, Lucie ; Hinčica, Vít (vedoucí práce) ; Němečková, Iveta (oponent)
Práce poskytuje informace o pěstování, zpracování a cestě kávy ke spotřebiteli. Dále seznamuje s principy fair trade a s jejich využitím v praxi. V praktické části hodnotí vývoj trhu s kávou a fair trade kávou, jak ve světě, tak i v České republice. Poslední část práce je věnována zhodnocení existence skutečného fair trade.
Fair trade v mezinárodním obchodě s čajem na příkladu Keni
Císařovská, Tereza ; Bolotov, Ilya (vedoucí práce) ; Hinčica, Vít (oponent)
Práce zkoumá koncept fair trade a mezinárodní obchod s čajem a obojí pak vtahuje na ekonomiku Keni. Všechna tři témata jsou nejdříve samostatně vysvětlena z obecného pohledu, dále navzájem propojována a všechna se spojují ve třetí kapitole. Cílem práce je popsat fair trade a mezinárodní obchod s čajem tak, aby si čtenář byl schopen představit podmínky mezinárodního trhu s čajem a udělat si názor na to, jakou roli v něm hraje fair trade, jestli opravdu pomáhá a jaký má vliv.
Analýza potřeb subjektů usilujících o získání statusu v rámci kampaně Fairtradová města
Chmel, Václav ; Remr, Jiří (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
Práce analyzuje potřeby měst, škol a místních církevních sborů zapojených do kampaně Fairtradová města. Tato práce je koncipována v širokých souvislostech, které jsou v jejím úvodu představeny od globálních témat, přes koncept fair trade, až k předmětu výzkumu. Autor uvádí, jak nad postupem práce přemýšlel a proč si jako interpretační rámec analýzy dat vybírá systémovou teorii a teorii autopoiesis. Metodicky práce navazuje na přístup analýzy potřeb, jehož interpretační možnosti jsou také později využity. Před samotnou realizací kvalitativních rozhovorů, jakožto hlavní výzkumné metody, se autor zaměřuje na tvorbu hypotéz, které mu slouží jako vodítka pro výzkum. Používá k tomu zejména analýzu dostupných zdrojů. Pro tvorbu hypotéz jsou využity i výsledky vlastní kvantitativní analýzy dat využívající konfirmační faktorovou a logistickou regresní analýzu. Jsou provedeny kvalitativní rozhovory a po tematické analýze je celý problém důkladně analyzován výše zmíněnými postupy. Byly zjištěny, popsány a zhodnoceny potřeby subjektů zapojených do kampaně.
Ochranná známka a značka jako kulturní fenomén
Frischmann, Petr ; Mucha, Ivan (vedoucí práce) ; Kosek, Jan (oponent) ; Poláková, Markéta (oponent)
Práce představuje teoreticko-empirickou analýzu vzájemně provázaných kulturních prvků, kterými jsou ochranné známky a značky chápané jako autonomní kulturní komplex. Zkoumané spojení těchto kulturních prvků, které se významným způsobem podílí na utváření symbolické komunikační báze současného globalizovaného prostředí, je schopno ovlivňovat nejen spotřebitelské chování, ale i obecné hodnotové systémy a kulturní vzorce. Tento kulturní komplex čerpá svoji persuasivní kapacitu z kulturního prostředí a v souladu s jeho dynamikou se průběžně adaptuje. Současně s těmito procesy tak značky a ochranné známky zpětně kulturní prostředí ovlivňují a spoluvytvářejí. Vysoká dynamika a efektivita těchto procesů je akcelerována technologickým vývojem komunikačních médií podporujících akulturační a globalizační tendence. Ačkoliv se jedná primárně o procesy a vztahy vznikající v prostředí spotřebitelského rozhodování, jejich současný vliv tyto hranice významně překračuje a stává se relevantním činitelem utváření celkového společenského paradigmatu. Zvláštní pozornost je v práci věnována úloze socio-kulturních normativů v tomto procesu, které poskytují ochranu většinově sdíleným základním hodnotám a na straně druhé ochraňují individuální soukromý zájem spočívající v hodnotě představované významem značky, její...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 102 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.