Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 72 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Expression of selected membrane transporters in placentas of pregnant women diagnosed for preterm rupture of membranes
Michalská, Martina ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Jirkovský, Eduard (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Martina Michalská Školiteľ: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Expresia vybraných membránových transportérov v placentách tehotných žien s diagnostikovanou predčasnou ruptúrou plodových obalov Placenta je orgán, ktorý má kľúčovú úlohu počas tehotenstva. Jednou z jej hlavných funkcií je transport látok medzi matkou a plodom. Tento prestup je z veľkej časti uskutočňovaný pomocou membránových transportérov, nachádzajúcich sa na apikálnej alebo bazálnej strane trofoblastu. Ich množstvo je ovplyvňované celu radou fyziologických i patologickými faktorov, mimo iného jich pravdepodobe ovplyvňuje aj infekcia a zápalová reakcia. Zápal je tiež jedným z rizikových faktorov predčasných pôrodov, a preto sa dá domnievať, že počas nich dôjde ku zmene expresie placentárnych prenášačov. Tato štúdia bola uskutočňovaná na 51 placentách, získaných vo Fakultnej nemocnice v Hradci Králové od žien, u ktorých došlo k predčasnému pôrodu, a na 15 placentách žien s pôrodom v termíne. Na experiment bola použitá kvantitatívna RT-PCR metóda. Sledovala sa mRNA expresia membránových prenášačov ABCB1, ABCG2, OATP1A2, OATP1B3, OATP2A1, OATP2B1, OATP3A1, OATP4A1, pričom sa tieto výsledky porovnávali s...
Tělo jako živý obraz
Popovičová, Gabriela ; Čech, Viktor (vedoucí práce) ; Hůla, Zdenek (oponent)
Diplomová práce s názvem Tělo jako živý obraz je věnována tématu těla ve výtvarné výchově. V teoretické části diplomové práce je cílem se zaměřit na popis základních teoretických východisek a vývoje umění těla, včetně popisu charakteristických typologických proudů, a to v širších kontextech, spojit tematiku těla s výtvarným uměním a v neposlední řadě ji charakterizovat v pedagogice. Cílem empirické části je popsat vlastní autorskou tvorbu s tematikou těla, charakterizovat využití námětů umění těla ve výuce výtvarné výchovy a popsat realizaci tematické řady výtvarných úkolů na náměty těla. Teoretická východiska jsou v diplomové práci popsaná v obecných kontextech, s vývojem umění těla včetně výtvarného umění a pedagogiky. Autorská tvorba využívající náměty těla tvoří volný soubor. Práce obsahuje tematické výtvarné úkoly pro pedagogickou praxi, jejich následnou reflektivní bilanci a návrhů na zlepšení. Diplomová práce má těžiště ve vytvořené typologii, kategorizované do proudů a vlastní autorské tvorbě na náměty těla. Velký důraz je v práci kladen na realizaci tematické řady výtvarných úkolů tematiky těla, v těsné návaznosti na vytvořenou typologii proudů. Součástí této realizace je popsání reflektivní bilance učitele. Návrhy na zlepšení pedagogické praxe provedené na základě reflexe, mají obohatit...
Vliv endokrinních disruptorů na expresi a aktivitu cytochromů P450 2B v modelovém organismu potkana
Měkotová, Barbora ; Dračínská, Helena (vedoucí práce) ; Levová, Kateřina (oponent)
Endokrinní disruptory jsou látky, které interferují s přirozenými hormony a jsou tak odpovědné za funkční změny, které mohou vézt k poškození endokrinního systému. Jejich přítomnost v životním prostředí je spojována s řadou onemocnění, jejichž rozsah je těžko předvídatelný. Jako endokrinní disruptory vystupuje široké spektrum látek exogenního i endogenního původu. Mezi významné exogenní disruptory patří benzo[a]pyren (BaP) a 17α- ethinylestradiol (EE2), jako endogenní endokrinní disruptor se může chovat ženský pohlavní hormon 17β-estradiol (E2). V rámci této práce je studován vliv těchto tří látek a jejich kombinací na expresi a aktivitu biotransformačních enzymů cytochromů P450 z podrodiny 2B v játrech potkanů in vivo. Pomocí kvantitativní PCR byla stanovena genová exprese, míra exprese samotného proteinu byla sledována prostřednictvím metody Western blot a následné imunodetekce. Výsledky ukazují, že po premedikaci BaP se exprese CYP2B téměř nemění, zatímco estrogenní látky, E2, EE2, jejich vzájemná kombinace i kombinace s BaP, expresi výrazně snižují. V jaterních mikrosomech potkanů byla pomocí markerového substrátu 7- pentoxyresorufinu měřena také enzymová aktivita CYP2B. EE2, E2 a jejich kombinace snižují aktivitu CYP2B, BaP naopak výrazně zvyšuje O-dealkylaci 7-pentoxyresorufinu (PROD), a to...
Exprese a aktivita potkaních cytochromů P450 3A po podání benzo[a]pyrenu a Sudanu I
Ličko, Vojtech ; Dračínská, Helena (vedoucí práce) ; Ptáčková, Renata (oponent)
Cílem této bakalářské práce je studium vlivu kancerogenů benzo[a]pyrenu a Sudanu I podávaných laboratorním potkanům samostatně nebo společně na expresi a aktivitu významného biotransformačního enzymu cytochromu P450 podrodiny 3A v játrech - hlavním orgánu metabolismu xenobiotik, ve kterém je obsah CYP3A zvlášť vysoký. Pomocí metody kvantitativní PCR jsme pozorovaly pokles exprese genů CYP3A v játrech laboratorních potkanů nepremedikovaných a premedikovaných benzo[a]pyrenem, Sudanem I a jejich kombinacemi. Metodou Western Blot s následnou imunodetekcí jsme i na proteinové úrovni pozorovaly podobnou tendenci poklesu exprese CYP3A v játrech potkanů vystavených samostatně podanému benzo[a]pyrenu a Sudanu I. Specifická aktivita CYP3A, stanovená markerovou reakcí CYP3A, kterou je 6β- hydroxylace testosteronu, však předchozí výsledky potvrzuje jen u některých skupin premedikovaných potkanů. Celkově lze shrnout shrnout, že vystavení laboratorních potkanů oběma studovaným látkám s kancerogenním potenciálem vedlo k poklesu exprese jaterních CYP3A in vivo. Klíčová slova: cytochromy P450, benzo[a]pyren, Sudan I, exprese, enzymová aktivita
Pulsní léčba glukokortikoidy a změny exprese mikroRNA u pacientů se systémovými autoimunitními onemocněními
Uher, Martin ; Kuchařová, Monika (vedoucí práce) ; Nováková, Veronika (oponent)
Revmatoidní artritida patří mezi nejčastější onemocnění kloubů autoimunitního původu. Je doprovázená zánětlivými stavy, které vedou k nevratným změnám na kloubech, jejich deformitám, končícím trvalou invaliditou. Léčba onemocnění zahrnuje režimová opatření, chirurgickou, ale také farmakologickou léčbu, která je u rozvinutých stavů nezbytná. Glukokortikoidy jsou důležitou součástí léčebného zásahu do průběhu a progrese onemocnění. Navzdory jejich protizánětlivému účinku, který je pro zlepšení stavu pacienta klíčový, mají při dlouhodobém užívání řadu vedlejších účinků. V práci se zaměříme na vliv těchto léčiv na změny v expresi mikroRNA u artritických pacientů léčených pomocí pulsních dávek glukokortikoidů. MikroRNA jsou v současnosti velmi intenzivně studovány vzhledem k jejich možnému využití jako biomarkerů při sledování průběhu onemocnění a účinek léčby. Analýza exprese byla provedena metodou kvantitativních (real-time) PCR arrayí s reverzní transkripcí za použití vlásenkových primerů, které umožňují amplifikací krátkých úseků, jakými jsou právě mikroRNA. Výsledky ukázaly 29 miRNA statisticky významně rozdílně exprimovaných na hladině signifikance p ≤ 0,05, z toho 14 miRNA na hladině významnosti p ≤ 0,025 (resp. 7 miRNA na hladině p ≤ 0.005) u skupiny pacientů s léčbou glukokortikoidy. 21 miRNA...
Studium vlivu inhibitorů cyklin-dependentních kinas na expresi vybraných AKR a CBR enzymů v lidských buněčných liniích.
Kouklíková, Etela ; Novotná, Eva (vedoucí práce) ; Wsól, Vladimír (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Etela Kouklíková Školitel: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Název diplomové práce: Studium vlivu inhibitorů cyklin-dependentních kinas na expresi vybraných AKR a CBR enzymů v lidských buněčných liniích Inhibitory cyklin-dependentních kinas (CDKi) jsou považovány za vhodnou léčbu zejména u pacientů se špatnou prognózou nebo s pokročilým stádiem rakoviny. Bylo zjištěno, že jedním z účinků některých CDKi je vliv na aktivitu enzymů patřících do nadrodiny aldo-keto reduktas (AKR) a dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem (SDR). AKR a SDR enzymy patří do skupiny karbonyl redukujících enzymů. Tyto enzymy se podílejí na metabolismu endogenních látek i xenobiotik. Významnou skupinou xenobiotik, které metabolizují, jsou protinádorová léčiva antracykliny, ze kterých se poté stávají méně účinné látky. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda purvalanol A, roscovitin, dinaciclib, AZD5438 a R547 mohou ovlivnit expresi antracyklinreduktas (AKR1A1, AKR1B10, AKR1C3, AKR7A2 a CBR1) v lidských buněčných liniích HepG2 a HL-60. Exprese antracyklinreduktas v buněčných liniích byla detekována na úrovni mRNA pomocí RT-qPCR a na úrovni proteinu pomocí metody Western blotting. Nejvýznamnější změny v expresi na úrovni mRNA byly v...
Návrh pracovních listů pro výuku matematiky na 2. stupni základních škol
ONDRÁČKOVÁ, Kamila
Tato bakalářská práce s názvem Návrh pracovních listů pro výuku matematiky na 2. stupni základních škol obsahuje 4 pracovní listy. Každý pracovní list je určen pro jeden ročník druhého stupně základní školy a je členěn do několika podkapitol. Každá podkapitola obsahuje 2 netradiční příklady. Součástí každého pracovního listu jsou jednotlivá řešení s podrobným postupem.
Pulsní léčba glukokortikoidy a změny exprese mikroRNA u pacientů se systémovými autoimunitními onemocněními
Uher, Martin ; Kuchařová, Monika (vedoucí práce) ; Nováková, Veronika (oponent)
Revmatoidní artritida patří mezi nejčastější onemocnění kloubů autoimunitního původu. Je doprovázená zánětlivými stavy, které vedou k nevratným změnám na kloubech, jejich deformitám, končícím trvalou invaliditou. Léčba onemocnění zahrnuje režimová opatření, chirurgickou, ale také farmakologickou léčbu, která je u rozvinutých stavů nezbytná. Glukokortikoidy jsou důležitou součástí léčebného zásahu do průběhu a progrese onemocnění. Navzdory jejich protizánětlivému účinku, který je pro zlepšení stavu pacienta klíčový, mají při dlouhodobém užívání řadu vedlejších účinků. V práci se zaměříme na vliv těchto léčiv na změny v expresi mikroRNA u artritických pacientů léčených pomocí pulsních dávek glukokortikoidů. MikroRNA jsou v současnosti velmi intenzivně studovány vzhledem k jejich možnému využití jako biomarkerů při sledování průběhu onemocnění a účinek léčby. Analýza exprese byla provedena metodou kvantitativních (real-time) PCR arrayí s reverzní transkripcí za použití vlásenkových primerů, které umožňují amplifikací krátkých úseků, jakými jsou právě mikroRNA. Výsledky ukázaly 29 miRNA statisticky významně rozdílně exprimovaných na hladině signifikance p ≤ 0,05, z toho 14 miRNA na hladině významnosti p ≤ 0,025 (resp. 7 miRNA na hladině p ≤ 0.005) u skupiny pacientů s léčbou glukokortikoidy. 21 miRNA...
Studium vlivu inhibitorů cyklin-dependentních kinas na expresi vybraných AKR a CBR enzymů v lidských buněčných liniích.
Kouklíková, Etela ; Novotná, Eva (vedoucí práce) ; Wsól, Vladimír (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Etela Kouklíková Školitel: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Název diplomové práce: Studium vlivu inhibitorů cyklin-dependentních kinas na expresi vybraných AKR a CBR enzymů v lidských buněčných liniích Inhibitory cyklin-dependentních kinas (CDKi) jsou považovány za vhodnou léčbu zejména u pacientů se špatnou prognózou nebo s pokročilým stádiem rakoviny. Bylo zjištěno, že jedním z účinků některých CDKi je vliv na aktivitu enzymů patřících do nadrodiny aldo-keto reduktas (AKR) a dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem (SDR). AKR a SDR enzymy patří do skupiny karbonyl redukujících enzymů. Tyto enzymy se podílejí na metabolismu endogenních látek i xenobiotik. Významnou skupinou xenobiotik, které metabolizují, jsou protinádorová léčiva antracykliny, ze kterých se poté stávají méně účinné látky. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda purvalanol A, roscovitin, dinaciclib, AZD5438 a R547 mohou ovlivnit expresi antracyklinreduktas (AKR1A1, AKR1B10, AKR1C3, AKR7A2 a CBR1) v lidských buněčných liniích HepG2 a HL-60. Exprese antracyklinreduktas v buněčných liniích byla detekována na úrovni mRNA pomocí RT-qPCR a na úrovni proteinu pomocí metody Western blotting. Nejvýznamnější změny v expresi na úrovni mRNA byly v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 72 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.