Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Příprava vybraných rekombinantních proteinů viru Aichi a dalších kobuvirů
Ludvík, Tomáš ; Bouřa, Evžen (vedoucí práce) ; Petrvalská, Olívia (oponent)
Virová 2Apro zastává mnoho důležitých funkcí v životním cyklu viru. Jedná se o proteasu, jež se podílí na štěpení virového polyproteinu v úseku VP1/2A. Struktura proteinu obsahuje tzv. aktivní místo, díky kterému dokáže protein vázat různé substráty v hostitelské buňce, což je esenciální pro virovou infekci. Pomocí 2Apro dokáže virus obejít imunitní odpověď hostitele a zastavit produkci klíčových hostitelských proteinů. Proto je proteasa 2Apro vhodný cíl pro zásah antivirotiky. V rámci této práce byly připraveny dva rekombinantní proteiny 2Apro z Aichi viru a Coxsackie viru B3. Jedná se o viry z rodiny Picornaviridae, které patří mezi lidské patogeny, jež v některých případech způsobují závažná onemocnění. Aichi virus je původcem gastroenteritidy a Coxsackie virus B3 v nejhorších případech způsobuje dilatační kardiomyopatii. Kardiomyopatie vede ke špatné funkci srdce důsledkem jeho rozšíření, čímž může dojít až k srdečnímu selhání. Klíčová slova: rekombinantní proteiny, 2Apro , Aichi virus, Coxsackie B3 virus
Studium vzájemného působení inhibitoru tyrosinkinas cabozantinibu a cytotoxického alkaloidu ellipticinu na expresi a aktivitu cytochromů P450 1A1, 1A2 a 1B1
Měkotová, Barbora ; Dračínská, Helena (vedoucí práce) ; Jeřábek, Petr (oponent)
Inhibitory tyrosinkinas jsou v posledních letech stále více využívány pro cílenou léčbu rakoviny, a to díky jejich schopnosti blokovat intracelulární signalizační dráhy, které jsou spojované s vývojem nádorů. Do této skupiny látek patří cabozantinib, který byl schválen pro léčbu karcinomu štítné žlázy a vykazuje účinnost proti několika dalším typům nádorových onemocnění. V protinádorové terapii se však velmi často používá kombinace více léčiv, což může mít za následek jejich vzájemné interakce zprostředkované cytochromy P450, které hrají hlavní roli v jejich metabolismu. Ačkoli tak může dojít k ovlivnění terapeutického účinku a vzniku nežádoucích účinků na organismus, nebylo doposud o vlivu cabozantinibu na biotransformační enzymy mnoho známo. V rámci této práce byl proto studován vliv cabozantinibu nejen samotného, ale také v kombinaci se známým cytostatikem ellipticinem na expresi a aktivitu cytochromů P450 1A1, 1A2 a 1B1 v játrech a ledvinách potkanů in vivo. Pomocí kvantitativní PCR byla nejprve stanovena genová exprese, míra exprese samotného proteinu byla sledována prostřednictvím metody Western blot s následnou imunodetekcí. Specifická aktivita byla sledována za použití specifických markerových reakcí, O-deethylace 7-ethoxyresorufinu pro CYP1A1, O-demethylace 7-methoxyresorufinu pro CYP1A2 a...
Vliv ZnO nanočástic na obsah fenolických látek v Solanum lycopersicum
Zelinka, Radim
Nanočástice oxidu zinečnatého jsou velice variabilní materiály, schopné u rostlin vyvolat pozitivní i negativní odpovědi na jejich působení. Negativní účinky jsou často spojeny s jejich nadměrnou koncentraci, která může u rostlin vyvolat oxidační stres. Vhodné dávky naopak vedou k pozitivním projevům růstu a zlepšení studovaných vlastností. Nanočástice ZnO poskytují rostlinám lépe přijatelnou formu zinku, která je dobře dostupná a snadněji využitelná. Nicméně, informací o jejich možném toxickém účinku v kombinaci s jiným stresovým faktorem je nedostatek. Cílem této práce bylo porovnat a vyhodnotit účinky zinku v podobě nanočástic (ZnO NPs) s účinky zinku vázaného v chelátové vazbě (Zn-EDTA), v kombinaci se stresovým faktorem v podobě UV-C záření u rostlin Solanum lycoperscicum L. Výsledky tohoto pilotního experimentu ukazují, že nanočástice ZnO i Zn-EDTA o koncentraci 10,95 mg Zn2+/l v kombinaci s UV-C zářením vykazují negativní vliv na vitalitu a indukují u ošetřených rostlin oxidační stres. Rozhodující vliv na toxický účinek vycházel z použité koncentrace a také formy aplikovaného zinku. Rozdíly se projevily v hladinách exprese genů ovlivněných oxidačním stresem. Výsledky získané z expresních analýz genů, umožnily sledovat jednotlivé transkripty, sloužící pro odpověď na oxidační stres a také poskytly informace o možném synergickém účinku UV-C záření a zinku v obou studovaných formách (Zn-EDTA a ZnO NPs).
Integration site distribution of expressed proviruses
Miklík, Dalibor ; Hejnar, Jiří (vedoucí práce) ; Kejnovský, Eduard (oponent) ; Indik, Stanislav (oponent)
Pro zajištění účinné exprese svých genů integrují retroviry provirové kopie svých genomů do genomů infikovaných buněk. Epigenetické procesy však mohou narušit a umlčet expresi integrovaných provirů. Takovéto umlčování sice zpomaluje šíření virové infekce, ale vytváří také reservoir latentních provirů, který v důsledku brání účinné léčbě retrovirových (např. HIV-1) infekcí. Umlčování integrujících se retrovirových vektorů navíc omezuje jejich účinou aplikaci v transgenezi či genové terapii. Cílem této práce je popsat interakce mezi expresí retrovirů a hostitelským (epi)genomikým prostředím v místech integrace provirů. Pro splnění stanoveného cíle jsme se rozhodli definovat (epi)genomické prostředí provirů, jejichž exprese není zasažena epigenetickým umlčováním. Jako modelové systémy jsme využili odlišné retrovirové vektory odvozené od ptačího sarkomového a leukózového viru (ASLV), myšího leukemického viru (MLV) nebo lidského viru získané imunodeficience typu 1 (HIV-1), jejichž expresní aktivita v lidských buňkách byla sledována. Za účelem popisu charakteristik míst integrace provirů rezistentních vůči umlčování jsme z infikované populace oddělili buňky nesoucí aktivní proviry, identifikovali místa integrace těchto provirů a porovnali charakteristiky takovýh míst s těmi získanými ze směsné, neselektované...
Expression of selected membrane transporters in placentas of pregnant women diagnosed for preterm rupture of membranes
Michalská, Martina ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Jirkovský, Eduard (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Martina Michalská Školiteľ: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Expresia vybraných membránových transportérov v placentách tehotných žien s diagnostikovanou predčasnou ruptúrou plodových obalov Placenta je orgán, ktorý má kľúčovú úlohu počas tehotenstva. Jednou z jej hlavných funkcií je transport látok medzi matkou a plodom. Tento prestup je z veľkej časti uskutočňovaný pomocou membránových transportérov, nachádzajúcich sa na apikálnej alebo bazálnej strane trofoblastu. Ich množstvo je ovplyvňované celu radou fyziologických i patologickými faktorov, mimo iného jich pravdepodobe ovplyvňuje aj infekcia a zápalová reakcia. Zápal je tiež jedným z rizikových faktorov predčasných pôrodov, a preto sa dá domnievať, že počas nich dôjde ku zmene expresie placentárnych prenášačov. Tato štúdia bola uskutočňovaná na 51 placentách, získaných vo Fakultnej nemocnice v Hradci Králové od žien, u ktorých došlo k predčasnému pôrodu, a na 15 placentách žien s pôrodom v termíne. Na experiment bola použitá kvantitatívna RT-PCR metóda. Sledovala sa mRNA expresia membránových prenášačov ABCB1, ABCG2, OATP1A2, OATP1B3, OATP2A1, OATP2B1, OATP3A1, OATP4A1, pričom sa tieto výsledky porovnávali s...
Vliv endokrinních disruptorů na expresi a aktivitu cytochromů P450 2B v modelovém organismu potkana
Měkotová, Barbora ; Dračínská, Helena (vedoucí práce) ; Levová, Kateřina (oponent)
Endokrinní disruptory jsou látky, které interferují s přirozenými hormony a jsou tak odpovědné za funkční změny, které mohou vézt k poškození endokrinního systému. Jejich přítomnost v životním prostředí je spojována s řadou onemocnění, jejichž rozsah je těžko předvídatelný. Jako endokrinní disruptory vystupuje široké spektrum látek exogenního i endogenního původu. Mezi významné exogenní disruptory patří benzo[a]pyren (BaP) a 17α- ethinylestradiol (EE2), jako endogenní endokrinní disruptor se může chovat ženský pohlavní hormon 17β-estradiol (E2). V rámci této práce je studován vliv těchto tří látek a jejich kombinací na expresi a aktivitu biotransformačních enzymů cytochromů P450 z podrodiny 2B v játrech potkanů in vivo. Pomocí kvantitativní PCR byla stanovena genová exprese, míra exprese samotného proteinu byla sledována prostřednictvím metody Western blot a následné imunodetekce. Výsledky ukazují, že po premedikaci BaP se exprese CYP2B téměř nemění, zatímco estrogenní látky, E2, EE2, jejich vzájemná kombinace i kombinace s BaP, expresi výrazně snižují. V jaterních mikrosomech potkanů byla pomocí markerového substrátu 7- pentoxyresorufinu měřena také enzymová aktivita CYP2B. EE2, E2 a jejich kombinace snižují aktivitu CYP2B, BaP naopak výrazně zvyšuje O-dealkylaci 7-pentoxyresorufinu (PROD), a to...
Exprese a aktivita potkaních cytochromů P450 3A po podání benzo[a]pyrenu a Sudanu I
Ličko, Vojtech ; Dračínská, Helena (vedoucí práce) ; Ptáčková, Renata (oponent)
Cílem této bakalářské práce je studium vlivu kancerogenů benzo[a]pyrenu a Sudanu I podávaných laboratorním potkanům samostatně nebo společně na expresi a aktivitu významného biotransformačního enzymu cytochromu P450 podrodiny 3A v játrech - hlavním orgánu metabolismu xenobiotik, ve kterém je obsah CYP3A zvlášť vysoký. Pomocí metody kvantitativní PCR jsme pozorovaly pokles exprese genů CYP3A v játrech laboratorních potkanů nepremedikovaných a premedikovaných benzo[a]pyrenem, Sudanem I a jejich kombinacemi. Metodou Western Blot s následnou imunodetekcí jsme i na proteinové úrovni pozorovaly podobnou tendenci poklesu exprese CYP3A v játrech potkanů vystavených samostatně podanému benzo[a]pyrenu a Sudanu I. Specifická aktivita CYP3A, stanovená markerovou reakcí CYP3A, kterou je 6β- hydroxylace testosteronu, však předchozí výsledky potvrzuje jen u některých skupin premedikovaných potkanů. Celkově lze shrnout shrnout, že vystavení laboratorních potkanů oběma studovaným látkám s kancerogenním potenciálem vedlo k poklesu exprese jaterních CYP3A in vivo. Klíčová slova: cytochromy P450, benzo[a]pyren, Sudan I, exprese, enzymová aktivita
Pulsní léčba glukokortikoidy a změny exprese mikroRNA u pacientů se systémovými autoimunitními onemocněními
Uher, Martin ; Kuchařová, Monika (vedoucí práce) ; Nováková, Veronika (oponent)
Revmatoidní artritida patří mezi nejčastější onemocnění kloubů autoimunitního původu. Je doprovázená zánětlivými stavy, které vedou k nevratným změnám na kloubech, jejich deformitám, končícím trvalou invaliditou. Léčba onemocnění zahrnuje režimová opatření, chirurgickou, ale také farmakologickou léčbu, která je u rozvinutých stavů nezbytná. Glukokortikoidy jsou důležitou součástí léčebného zásahu do průběhu a progrese onemocnění. Navzdory jejich protizánětlivému účinku, který je pro zlepšení stavu pacienta klíčový, mají při dlouhodobém užívání řadu vedlejších účinků. V práci se zaměříme na vliv těchto léčiv na změny v expresi mikroRNA u artritických pacientů léčených pomocí pulsních dávek glukokortikoidů. MikroRNA jsou v současnosti velmi intenzivně studovány vzhledem k jejich možnému využití jako biomarkerů při sledování průběhu onemocnění a účinek léčby. Analýza exprese byla provedena metodou kvantitativních (real-time) PCR arrayí s reverzní transkripcí za použití vlásenkových primerů, které umožňují amplifikací krátkých úseků, jakými jsou právě mikroRNA. Výsledky ukázaly 29 miRNA statisticky významně rozdílně exprimovaných na hladině signifikance p ≤ 0,05, z toho 14 miRNA na hladině významnosti p ≤ 0,025 (resp. 7 miRNA na hladině p ≤ 0.005) u skupiny pacientů s léčbou glukokortikoidy. 21 miRNA...
Studium vlivu inhibitorů cyklin-dependentních kinas na expresi vybraných AKR a CBR enzymů v lidských buněčných liniích.
Kouklíková, Etela ; Novotná, Eva (vedoucí práce) ; Wsól, Vladimír (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Etela Kouklíková Školitel: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Název diplomové práce: Studium vlivu inhibitorů cyklin-dependentních kinas na expresi vybraných AKR a CBR enzymů v lidských buněčných liniích Inhibitory cyklin-dependentních kinas (CDKi) jsou považovány za vhodnou léčbu zejména u pacientů se špatnou prognózou nebo s pokročilým stádiem rakoviny. Bylo zjištěno, že jedním z účinků některých CDKi je vliv na aktivitu enzymů patřících do nadrodiny aldo-keto reduktas (AKR) a dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem (SDR). AKR a SDR enzymy patří do skupiny karbonyl redukujících enzymů. Tyto enzymy se podílejí na metabolismu endogenních látek i xenobiotik. Významnou skupinou xenobiotik, které metabolizují, jsou protinádorová léčiva antracykliny, ze kterých se poté stávají méně účinné látky. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda purvalanol A, roscovitin, dinaciclib, AZD5438 a R547 mohou ovlivnit expresi antracyklinreduktas (AKR1A1, AKR1B10, AKR1C3, AKR7A2 a CBR1) v lidských buněčných liniích HepG2 a HL-60. Exprese antracyklinreduktas v buněčných liniích byla detekována na úrovni mRNA pomocí RT-qPCR a na úrovni proteinu pomocí metody Western blotting. Nejvýznamnější změny v expresi na úrovni mRNA byly v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.