Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 91 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Úlohy a pokusy z molekulové fyziky a termiky pro elektronické sbírky řešených úloh a pokusů
Fürstová, Tereza ; Mandíková, Dana (vedoucí práce) ; Drozd, Zdeněk (oponent)
Bakalářská práce je součástí většího projektu, jehož cílem je vytvoření elektronické sbírky řešených úloh a sbírky pokusů. V rámci této práce bylo do elektronických sbírek vytvořeno devět strukturovaných úloh a sedm návodů k pokusům z molekulové fyziky a termiky. Vytvořené úlohy by měly studentům pomoci porozumět tomuto tématu, návody k pokusům jsou určeny učitelům fyziky, kteří je mohou využít k demonstraci pokusů ve svých hodinách. Součástí práce je také stručný přehled učiva z molekulové fyziky na základních a středních školách a ve VŠ kurzu pro studenty učitelství fyziky MFF UK. Dále práce obsahuje charakteristiku elektronické sbírky řešených úloh a sbírky pokusů. Všechny vytvořené úlohy a pokusy jsou v elektronické podobě na přiloženém DVD.
Motivace předškolních a mladších školních žáků k fyzice prostřednictvím příběhů
Čermáková, Aneta ; Houfková, Jitka (vedoucí práce) ; Koupilová, Zdeňka (oponent)
Tato bakalářská práce má za cíl připravit metodický materiál pro učitele a učitelky pracující s dětmi v mateřských školách či školních družinách a zájmových kroužcích na základních školách. Věnuje se motivaci dětí ke zkoumání fyzikálních zákonitostí a přírodních jevů v našem okolí a problematice ztráty přirozené zvědavosti a touhy po objevování nového. Součástí práce je rešerše dostupných zdrojů fyzikálních experimentů pro žáky základních/mateřských škol a literatury zabývající se vývojovou psychologií a začleňováním příběhů do běžně provozovaných aktivit mateřských a základních škol. Hlavní část práce obsahuje dva pohádkové příběhy s 11 experimenty, které jsou začleněny do dějů příběhů a později také podrobně popsány. Nedílnou a důležitou součástí jsou poznámky z již proběhlých realizací uvedených aktivit provedených mnou a dobrovolnicemi z řad učitelek MŠ a ZŠ. K práci je přiloženo CD s textem práce v elektronické podobě, prázdnými dotazníky určenými ke zpětným vazbám, zpětnými vazbami od učitelek, fotografiemi z realizací a některými ukázkami obrázků, které děti v MŠ nakreslily jako zpětnou vazbu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Long-term field experiments and their contribution to environmentally balanced agriculture: Abstract proceedings of the international colloquium and of the workshop Unbalanced potassium plant nutrition: causes, consequences and threats
Madaras, Mikuláš ; Stehlíková, Iva ; Teplá, Daniela
Sborník z vědeckého semináře na téma dlouhodobých polních pokusů a jejich přínosu pro environmentálně vyvážené zemědělství se zaměřením na nevyváženou bilanci draslíku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Hliněná omítka (lepenice) na dřevěné konstrukci tradičních staveb: příprava, aplikace a údržba
Novotný, Martin
Předkládaná metodika podává pracovní návod na výrobu a provedení hliněné omítky (lepenice) u roubených případně i vyplétaných stěn. Při získání potřebného řemeslného fortelu je přeložený stavební postup v rámci rukodělné výroby velmi efektivní. Předkládaný pracovní postup je určen pro aplikaci dvouvrstvé kotvené i nekotvené hliněné omítky (lepenice). Kdy kotvená omítka je aplikována na kotevní rastr, vytvořený na stěnové konstrukci pomocí dřevěných kolíčků, zaražených do trámů srubu. Nekotvená omítka je aplikována přímo na stěnu, bez kotvícího rastru. Omítka je aplikována ve dvou vrstvách, přičemž první (hrubá) obsahuje delší částice organického původu (plevy, řezanou slámu). V praxi při provádění replik a kopií objektů budovaných roubenou technikou a opatřených hliněnou omítkou se jeví níže popsaný postup jako účinný. Hliněná omítka je ochrannou i ozdobnou vrstvou na stěnách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni
Kácovský, Petr ; Drozd, Zdeněk (vedoucí práce) ; Bochníček, Zdeněk (oponent) ; Kříž, Jan (oponent)
Název práce: Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni Autor: Petr Kácovský Katedra: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Tato disertační práce se zaměřuje na vybrané aspekty výuky termodynamiky na vyšším stupni českých gymnázií. Práci lze rozdělit na dvě hlavní části: Výzkumná část se věnuje studiu typických konceptuálních obtíží studentů v oblasti tepelných jevů a jejím primárním cílem je identifikace nejvýraznějších miskoncepcí studované populace. Formou konceptuálního testu bylo v pretestu a posttestu osloveno více než 500 studentů, přibližně polovina z nich se s dvouletým odstupem zúčastnila také třetího, retenčního testování. Výsledky konceptuálního testu jsou provázány s výsledky paralelně prováděných výzkumů postojů respondentů. Vývojová část práce - zčásti inspirovaná předcházejícím výzkumem miskoncepcí - je věnována přípravě a testování experimentů relevantních pro výuku termodynamiky. Celkem bylo zpracováno, se studenty vyzkoušeno a v elektronické podobě zveřejněno 46 podrobně komentovaných a zdokumentovaných pokusů určených primárně pro učitele coby inspirace a podpora jejich vlastního experimentování. Tento materiál pro učitele je doplněn sadou deseti pracovních listů, které slouží...
Essays on Decision Making under Stress
Cingl, Lubomír ; Bauer, Michal (vedoucí práce) ; Skořepa, Michal (oponent) ; Levínský, René (oponent) ; Servátka, Maroš (oponent)
Název / Title Eseje o rozhodování pod stresem / Essays on Decision Making under Stress Student PhDr. Lubomír Cingl Studijní program / Study program Ekonomické teorie Školitel / Advisor PhDr. Michal Bauer, Ph.D. Abstrakt v českém jazyce Tato práce se skládá ze tří tématicky propojených experimentálních studií lidského chování za nestandardních podmínek: pod časovou tísní a stresem. V úvodní části argumentuji, proč je pro ekonomy důležité, aby vzali na vědomí výzkum stresu v ekonomii, přičemž pro podporu svých argumentů uvádím několik příkladů ze současné literatury. První článek v kapitole 2 zkoumá vliv časové tísně na individuální náchylnost ke stádovému chování, zatímco zbývající dva články zkoumají účinek akutního stresu na rizikové preference, respektive na stádové chování. Stádové chování je velmi důležitý jev v lidském rozhodování, jelikož v našich každodenních životech jsou různé sociální vlivy velmi časté a nejinak je tomu při ekonomickém rozhodování: jako příklad uveďme obchodníky na finančních trzích, wait-and-see investory, ale také spotřební chování v důsledku módy, módních trendů či top-ten seznamů. Rizikové preference jsou dalším zásadním prvkem, který určuje mnoho důležitých hospodářských jevů, a předpoklad jejich stability je stavebním kamenem mnoha ekonomických teorií. První článek zkoumá...
Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni
Kácovský, Petr ; Drozd, Zdeněk (vedoucí práce)
Název práce: Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni Autor: Petr Kácovský Katedra: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Tato disertační práce se zaměřuje na vybrané aspekty výuky termodynamiky na vyšším stupni českých gymnázií. Práci lze rozdělit na dvě hlavní části: Výzkumná část se věnuje studiu typických konceptuálních obtíží studentů v oblasti tepelných jevů a jejím primárním cílem je identifikace nejvýraznějších miskoncepcí studované populace. Formou konceptuálního testu bylo v pretestu a posttestu osloveno více než 500 studentů, přibližně polovina z nich se s dvouletým odstupem zúčastnila také třetího, retenčního testování. Výsledky konceptuálního testu jsou provázány s výsledky paralelně prováděných výzkumů postojů respondentů. Vývojová část práce - zčásti inspirovaná předcházejícím výzkumem miskoncepcí - je věnována přípravě a testování experimentů relevantních pro výuku termodynamiky. Celkem bylo zpracováno, se studenty vyzkoušeno a v elektronické podobě zveřejněno 46 podrobně komentovaných a zdokumentovaných pokusů určených primárně pro učitele coby inspirace a podpora jejich vlastního experimentování. Tento materiál pro učitele je doplněn sadou deseti pracovních listů, které slouží...
Vybrané pokusy z mechaniky pro Interaktivní fyzikální laboratoř
Kopřiva, Tomáš ; Šabatka, Zdeněk (vedoucí práce) ; Kekule, Martina (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vybranými pokusy z mechaniky. Teoreticky zpracovává a v podobě pracovních listů a experimentů ověřuje jednotlivé zákony mechaniky, a to zákon zachování mechanické energie, zákon zachování hybnosti a Newtonovy pohybové zákony. Další pracovní list se věnuje problematice odporových sil, která nám mění předpokládané výsledky pokusů. Do samotné práce jsou zahrnuty jednotlivé pracovní listy a jejich vzorová řešení. Příloha obsahuje sadu pracovních listů a CD, na kterém jsou nahrány naskenované pracovní listy vypracované studenty, samotné pracovní listy, rozhraní, na které se odkazuje v pracovních listech a celou práci v elektronické podobě. Klíčová slova: experimenty, mechanické zákony, pracovní list, vozík
Chemické experimenty s přírodními látkami se zaměřením na vzdělávání.
Opatová, Michala ; Hybelbauerová, Simona (vedoucí práce) ; Trnka, Tomáš (oponent) ; Svoboda, Lubomír (oponent)
Zařazení experimentů do výuky chemie je žádoucí a téma přírodní látky navíc umožňuje propojení chemie s biologií a látkami z běžného života. Tato disertační práce pojednává o experimentech s přírodními látkami, o jejich využití v rámci projektové výuky, na vzdělávacích a popularizačních akcích pořádaných Univerzitou Karlovou v Praze. Součástí práce je rešerše vybraných středoškolských učebnic a odborných publikací, kde se vyskytují přírodní látky. Je zařazeno dotazníkové šetření, na základě kterého byly vyhodnoceny názory středoškolských učitelů na výše uvedenou problematiku a byla připravena sbírka s návody na experimenty. Hlavní částí práce je podrobný popis experimentů doplněný fotografiemi a informacemi k vybraným přírodním látkám. Doplnění tématu tvoří návrhy na exkurze se zaměřením na přírodní látky a projektovou výuku, kde se vyskytují i návody na experimenty s přírodními látkami. Celá práce přináší nový pohled na experimenty s přírodními látkami, ve smyslu pátrat po jednotlivých složkách ve směsi, zjišťovat složení potravinářských a drogistických výrobků nejen pomocí chromatografie.
Nástroje pro budování vlastní edukační strategie
Pešinová, Karolína ; Jirotková, Darina (vedoucí práce) ; Hejný, Milan (oponent)
Nástroje pro budování vlastní edukační strategie Abstrakt: Cílem této diplomové práce je seznámit se s nástroji na popis edukačního stylu učitele, který byl navržen M. Hejným a jeho týmem. Ve své práci využívám diplomovou práci paní učitelky Gabriely Hlavaté, která popisuje vlastní posun od transmisivní ke konstruktivní výuce v hodinách matematiky. Posun je velmi pěkně zreflektován, proto jsem se rozhodla popsat její změnu pomocí parametrů edukačního stylu učitele. Dalším z bodů mé práce je sledování mého vlastního vývoje při výuce matematiky. Díky absolvované praxi jsem získala materiály, které společně s dvaceti parametry edukačního stylu učitele poslouží k analýze a popisu mého vlastního edukačního stylu. Zvolením tohoto tématu je zodpovídána otázka, zda lze pozorovat změny v mém edukačním stylu v hodinách matematiky. Snažím se zjistit, kde se stále mohu zlepšovat a kde jsem naopak na takové úrovni, že další posun už není nutný. Během práce si ujasňuji, zda jsem schopna zvládnout výuku pomocí metod vyučování orientovaných na budování schémat. Klíčová slova: edukační strategie, přesvědčení učitele, konstruktivistický přístup, transmisivní přístup, experimenty, analýza

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 91 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.