Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 107 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pravděpodobnostní diskrétní model porušování betonu
Kaděrová, Jana ; Lehký, David (oponent) ; Konečný,, Petr (oponent) ; Eliáš, Jan (vedoucí práce)
Dizertační práce představuje výsledky numerické studie provedené s pomocí 3D diskrétního mezo–úrovňového mřížkově–částicového (lattice–particle) modelu betonu. Již existující model byl rozšířen o prostorovou variabilitu některých materiálových parametrů pomocí náhodného pole. Laboratorní experimenty z literatury posloužily jednak k identifikaci parametrů, zároveň také umožnily ověřit správné chování modelu s určenými parametry. Se základním i rozšířeným modelem byla provedena série numerických simulací zaměřená na popis vlivu míry proměnlivosti náhodného pole definované korelační délkou na celkovou únosnost prvku. Závěr práce je věnován popisu oblasti, ve které je během zatěžování uvolněna většina lomové energie, a to z hlediska její velikosti i tvaru. Tato zóna rozhoduje o celkové pevnosti prvku a jak je ukázáno, její tvar i velikost nejsou konstantní, ale závisí na typu zatěžování (přítomnost zářezu) a také na korelační délce náhodného pole.
Long-term field experiments and their contribution to environmentally balanced agriculture: Abstract proceedings of the international colloquium and of the workshop Unbalanced potassium plant nutrition: causes, consequences and threats
Madaras, Mikuláš ; Stehlíková, Iva ; Teplá, Daniela
Sborník z vědeckého semináře na téma dlouhodobých polních pokusů a jejich přínosu pro environmentálně vyvážené zemědělství se zaměřením na nevyváženou bilanci draslíku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vyhledávání podobných 3D modelů
Šťáva, Zdeněk ; Veľas, Martin (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou vyhledávání podobných 3D modelů v databázi obsahující až tisíce modelů. Věnuje se zejména porovnání již existujících deskriptorů užívaných pro popis 3D modelů a následné hodnocení podobnosti mezi modely. Porovnány jsou zejména deskriptory Rotation Invariant Spherical Harmonics a 3D Zernikeho deskriptor. Dále popisuje využívání knihoven na extrakci těchto deskriptorů a návrh různých experimentů s těmito knihovnami nad několika databázemi objektů. Zkoumá vliv škály, translace, deformace a rotace různých 3D modelů na výsledný deskriptor a celkovou přesnost obou vybraných metod. Tyto výsledky poté porovnává.
Hliněná omítka (lepenice) na dřevěné konstrukci tradičních staveb: příprava, aplikace a údržba
Novotný, Martin
Předkládaná metodika podává pracovní návod na výrobu a provedení hliněné omítky (lepenice) u roubených případně i vyplétaných stěn. Při získání potřebného řemeslného fortelu je přeložený stavební postup v rámci rukodělné výroby velmi efektivní. Předkládaný pracovní postup je určen pro aplikaci dvouvrstvé kotvené i nekotvené hliněné omítky (lepenice). Kdy kotvená omítka je aplikována na kotevní rastr, vytvořený na stěnové konstrukci pomocí dřevěných kolíčků, zaražených do trámů srubu. Nekotvená omítka je aplikována přímo na stěnu, bez kotvícího rastru. Omítka je aplikována ve dvou vrstvách, přičemž první (hrubá) obsahuje delší částice organického původu (plevy, řezanou slámu). V praxi při provádění replik a kopií objektů budovaných roubenou technikou a opatřených hliněnou omítkou se jeví níže popsaný postup jako účinný. Hliněná omítka je ochrannou i ozdobnou vrstvou na stěnách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kinetics of Keratin Acidic Hydrolysis in Batch Autoclave.
Hanika, Jiří ; Kaštánek, P. ; Rousková, Milena ; Šabata, Stanislav ; Šolcová, Olga
The contribution brings novel data on the non-traditional process presented during previous ICCT 2015 conference1. According to the patent application2 the hydrolysis of waste chicken feathers was performed in a reaction mixture containing water and a soluble acid catalyst with the pKa value lower than 4, in a stirred batch reactor for 0.5 to 10 hours, in the temperature range from 90 to 130°C and at the pertinent vapour pressure of reaction mixture. Kinetics of preparing a mixture of proteins and amino acids by hydrolysis of a waste material containing chicken feathers was investigated in this study.\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Electrocoagulation Scaling-Up for Removal of Toxic Metals, Namely Cr6+ and Ni2+.
Krystyník, Pavel ; Klusoň, Petr ; Mašín, P. ; Kroužek, J.
Presented cotribution deals with application of electrocoagulation process for removal of Cr6+ and other toxic metals, namely Ni2+, Zn2+, Cu2+ and Mn2+ from contaminated groundwater on the site of former galvanization plant. The industrial effluent has pH ranging from 4.2 to 4.8; RAS (dissolved inorganic salts) is 2540 mg/L and conductivity 488 mS/m.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Dry Flue Gas Treatment: Preparation for Experimental Campaign and Preliminary Experiments.
Zach, Boleslav
Before we could start the experiments, it was necessary to test all sections of the unit. We have tested the stability of the flue gas composition, pressure and flow rate measurements, filter cake formation, cleaning of filters, and regulation of temperature and pressure at various places of the unit.\n\n\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni
Kácovský, Petr ; Drozd, Zdeněk (vedoucí práce) ; Bochníček, Zdeněk (oponent) ; Kříž, Jan (oponent)
Název práce: Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni Autor: Petr Kácovský Katedra: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Tato disertační práce se zaměřuje na vybrané aspekty výuky termodynamiky na vyšším stupni českých gymnázií. Práci lze rozdělit na dvě hlavní části: Výzkumná část se věnuje studiu typických konceptuálních obtíží studentů v oblasti tepelných jevů a jejím primárním cílem je identifikace nejvýraznějších miskoncepcí studované populace. Formou konceptuálního testu bylo v pretestu a posttestu osloveno více než 500 studentů, přibližně polovina z nich se s dvouletým odstupem zúčastnila také třetího, retenčního testování. Výsledky konceptuálního testu jsou provázány s výsledky paralelně prováděných výzkumů postojů respondentů. Vývojová část práce - zčásti inspirovaná předcházejícím výzkumem miskoncepcí - je věnována přípravě a testování experimentů relevantních pro výuku termodynamiky. Celkem bylo zpracováno, se studenty vyzkoušeno a v elektronické podobě zveřejněno 46 podrobně komentovaných a zdokumentovaných pokusů určených primárně pro učitele coby inspirace a podpora jejich vlastního experimentování. Tento materiál pro učitele je doplněn sadou deseti pracovních listů, které slouží...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 107 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.