Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 105 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Long-term field experiments and their contribution to environmentally balanced agriculture: Abstract proceedings of the international colloquium and of the workshop Unbalanced potassium plant nutrition: causes, consequences and threats
Madaras, Mikuláš ; Stehlíková, Iva ; Teplá, Daniela
Sborník z vědeckého semináře na téma dlouhodobých polních pokusů a jejich přínosu pro environmentálně vyvážené zemědělství se zaměřením na nevyváženou bilanci draslíku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vyhledávání podobných 3D modelů
Šťáva, Zdeněk ; Veľas, Martin (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou vyhledávání podobných 3D modelů v databázi obsahující až tisíce modelů. Věnuje se zejména porovnání již existujících deskriptorů užívaných pro popis 3D modelů a následné hodnocení podobnosti mezi modely. Porovnány jsou zejména deskriptory Rotation Invariant Spherical Harmonics a 3D Zernikeho deskriptor. Dále popisuje využívání knihoven na extrakci těchto deskriptorů a návrh různých experimentů s těmito knihovnami nad několika databázemi objektů. Zkoumá vliv škály, translace, deformace a rotace různých 3D modelů na výsledný deskriptor a celkovou přesnost obou vybraných metod. Tyto výsledky poté porovnává.
Hliněná omítka (lepenice) na dřevěné konstrukci tradičních staveb: příprava, aplikace a údržba
Novotný, Martin
Předkládaná metodika podává pracovní návod na výrobu a provedení hliněné omítky (lepenice) u roubených případně i vyplétaných stěn. Při získání potřebného řemeslného fortelu je přeložený stavební postup v rámci rukodělné výroby velmi efektivní. Předkládaný pracovní postup je určen pro aplikaci dvouvrstvé kotvené i nekotvené hliněné omítky (lepenice). Kdy kotvená omítka je aplikována na kotevní rastr, vytvořený na stěnové konstrukci pomocí dřevěných kolíčků, zaražených do trámů srubu. Nekotvená omítka je aplikována přímo na stěnu, bez kotvícího rastru. Omítka je aplikována ve dvou vrstvách, přičemž první (hrubá) obsahuje delší částice organického původu (plevy, řezanou slámu). V praxi při provádění replik a kopií objektů budovaných roubenou technikou a opatřených hliněnou omítkou se jeví níže popsaný postup jako účinný. Hliněná omítka je ochrannou i ozdobnou vrstvou na stěnách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kinetics of Keratin Acidic Hydrolysis in Batch Autoclave.
Hanika, Jiří ; Kaštánek, P. ; Rousková, Milena ; Šabata, Stanislav ; Šolcová, Olga
The contribution brings novel data on the non-traditional process presented during previous ICCT 2015 conference1. According to the patent application2 the hydrolysis of waste chicken feathers was performed in a reaction mixture containing water and a soluble acid catalyst with the pKa value lower than 4, in a stirred batch reactor for 0.5 to 10 hours, in the temperature range from 90 to 130°C and at the pertinent vapour pressure of reaction mixture. Kinetics of preparing a mixture of proteins and amino acids by hydrolysis of a waste material containing chicken feathers was investigated in this study.\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Electrocoagulation Scaling-Up for Removal of Toxic Metals, Namely Cr6+ and Ni2+.
Krystyník, Pavel ; Klusoň, Petr ; Mašín, P. ; Kroužek, J.
Presented cotribution deals with application of electrocoagulation process for removal of Cr6+ and other toxic metals, namely Ni2+, Zn2+, Cu2+ and Mn2+ from contaminated groundwater on the site of former galvanization plant. The industrial effluent has pH ranging from 4.2 to 4.8; RAS (dissolved inorganic salts) is 2540 mg/L and conductivity 488 mS/m.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Dry Flue Gas Treatment: Preparation for Experimental Campaign and Preliminary Experiments.
Zach, Boleslav
Before we could start the experiments, it was necessary to test all sections of the unit. We have tested the stability of the flue gas composition, pressure and flow rate measurements, filter cake formation, cleaning of filters, and regulation of temperature and pressure at various places of the unit.\n\n\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni
Kácovský, Petr ; Drozd, Zdeněk (vedoucí práce) ; Bochníček, Zdeněk (oponent) ; Kříž, Jan (oponent)
Název práce: Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni Autor: Petr Kácovský Katedra: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Tato disertační práce se zaměřuje na vybrané aspekty výuky termodynamiky na vyšším stupni českých gymnázií. Práci lze rozdělit na dvě hlavní části: Výzkumná část se věnuje studiu typických konceptuálních obtíží studentů v oblasti tepelných jevů a jejím primárním cílem je identifikace nejvýraznějších miskoncepcí studované populace. Formou konceptuálního testu bylo v pretestu a posttestu osloveno více než 500 studentů, přibližně polovina z nich se s dvouletým odstupem zúčastnila také třetího, retenčního testování. Výsledky konceptuálního testu jsou provázány s výsledky paralelně prováděných výzkumů postojů respondentů. Vývojová část práce - zčásti inspirovaná předcházejícím výzkumem miskoncepcí - je věnována přípravě a testování experimentů relevantních pro výuku termodynamiky. Celkem bylo zpracováno, se studenty vyzkoušeno a v elektronické podobě zveřejněno 46 podrobně komentovaných a zdokumentovaných pokusů určených primárně pro učitele coby inspirace a podpora jejich vlastního experimentování. Tento materiál pro učitele je doplněn sadou deseti pracovních listů, které slouží...
Essays on Decision Making under Stress
Cingl, Lubomír ; Bauer, Michal (vedoucí práce) ; Skořepa, Michal (oponent) ; Levínský, René (oponent) ; Servátka, Maroš (oponent)
Název / Title Eseje o rozhodování pod stresem / Essays on Decision Making under Stress Student PhDr. Lubomír Cingl Studijní program / Study program Ekonomické teorie Školitel / Advisor PhDr. Michal Bauer, Ph.D. Abstrakt v českém jazyce Tato práce se skládá ze tří tématicky propojených experimentálních studií lidského chování za nestandardních podmínek: pod časovou tísní a stresem. V úvodní části argumentuji, proč je pro ekonomy důležité, aby vzali na vědomí výzkum stresu v ekonomii, přičemž pro podporu svých argumentů uvádím několik příkladů ze současné literatury. První článek v kapitole 2 zkoumá vliv časové tísně na individuální náchylnost ke stádovému chování, zatímco zbývající dva články zkoumají účinek akutního stresu na rizikové preference, respektive na stádové chování. Stádové chování je velmi důležitý jev v lidském rozhodování, jelikož v našich každodenních životech jsou různé sociální vlivy velmi časté a nejinak je tomu při ekonomickém rozhodování: jako příklad uveďme obchodníky na finančních trzích, wait-and-see investory, ale také spotřební chování v důsledku módy, módních trendů či top-ten seznamů. Rizikové preference jsou dalším zásadním prvkem, který určuje mnoho důležitých hospodářských jevů, a předpoklad jejich stability je stavebním kamenem mnoha ekonomických teorií. První článek zkoumá...
Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř: pokusy a teorie
Šabatka, Zdeněk ; Dvořák, Leoš (vedoucí práce) ; Hubeňák, Josef (oponent) ; Tesař, Jiří (oponent)
Název práce: Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř: pokusy a teorie Autor: RNDr. Zdeněk Šabatka Katedra (ústav): Katedra didaktiky fyziky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. e-mail vedoucího: DvorakL@plk.mff.cuni.cz Abstrakt: Disertační práce se zabývá praktickou práci studentů ve výuce fyziky, konkrétně se zaměřuje na pří- pravu a realizaci praktických cvičení středoškolských studentů v Interaktivní fyzikální laboratoři (IFL) provozovanou Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Práce obsahuje stručný popis praktické práce jako jedné z výukových metod s důrazem na její cíle, efektivitu a různé varianty zadání. Dále je v práci popsána koncepce IFL a to včetně jejich východisek, z nichž jedním byl dotaz- níkový průzkum mezi českými učiteli. Stěžejní částí práce jsou teoreticky i experimentálně zpracované čtyři tematické celky ve formě vhodné pro použití při praktických cvičení v IFL. Všechny připravené aktivity byly ověřeny v praxi. V práci jsou rovněž popsány výsledky dotazníkových výzkumů mezi studenty a učiteli. U studentů se šetření zaměřilo na průzkum jejich subjektivní zkušenosti s činnostmi při praktických aktivitách v IFL. Učitelé byli požádání o zhodnocení připravených aktivit a práce IFL. K práci jsou přiloženy všechny vytvořené materiály. Klíčová...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 105 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.