Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 110 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pokusy z geometrické optiky pro výuku na základní a střední škole
Hložek, Filip ; Houfková, Jitka (vedoucí práce) ; Gottwald, Stanislav (oponent)
Název práce: Pokusy z geometrické optiky pro výuku na základní a střední škole Autor: Ing. Filip Hložek Katedra: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Tato práce je zaměřena na pokusy z geometrické optiky. Je zde prove- dena rešerše učebnic pro základní a střední školy, kde se o tomto tématu fyziky pojednává. Většina práce se pak týká navrhovaných návodů k pokusům pro úlohu geometrická optika v Praktiku školních pokusů I. Návody byly vyzkoušeny s ně- kolika skupinami studentů při Praktikách. Výsledky testování tu jsou stručně shrnuty včetně několika úprav návodů, které z něho vyplynuly. Práce dále pojed- nává o zrcadlových dalekohledech, aberacích a výrobě modelů dvou dalekohledů - Newtonova a Cassegrainova vytištěných na 3D tiskárně. Modely jsou pak využity ve dvou pokusech pro Praktika. Klíčová slova: pokusy, geometrická optika, optické přístroje
Úlohy a pokusy z molekulové fyziky a termiky pro elektronické sbírky řešených úloh a pokusů
Fürstová, Tereza ; Mandíková, Dana (vedoucí práce) ; Drozd, Zdeněk (oponent)
Bakalářská práce je součástí většího projektu, jehož cílem je vytvoření elektronické sbírky řešených úloh a sbírky pokusů. V rámci této práce bylo do elektronických sbírek vytvořeno devět strukturovaných úloh a sedm návodů k pokusům z molekulové fyziky a termiky. Vytvořené úlohy by měly studentům pomoci porozumět tomuto tématu, návody k pokusům jsou určeny učitelům fyziky, kteří je mohou využít k demonstraci pokusů ve svých hodinách. Součástí práce je také stručný přehled učiva z molekulové fyziky na základních a středních školách a ve VŠ kurzu pro studenty učitelství fyziky MFF UK. Dále práce obsahuje charakteristiku elektronické sbírky řešených úloh a sbírky pokusů. Všechny vytvořené úlohy a pokusy jsou v elektronické podobě na přiloženém DVD.
Motivace předškolních a mladších školních žáků k fyzice prostřednictvím příběhů
Čermáková, Aneta ; Houfková, Jitka (vedoucí práce) ; Koupilová, Zdeňka (oponent)
Tato bakalářská práce má za cíl připravit metodický materiál pro učitele a učitelky pracující s dětmi v mateřských školách či školních družinách a zájmových kroužcích na základních školách. Věnuje se motivaci dětí ke zkoumání fyzikálních zákonitostí a přírodních jevů v našem okolí a problematice ztráty přirozené zvědavosti a touhy po objevování nového. Součástí práce je rešerše dostupných zdrojů fyzikálních experimentů pro žáky základních/mateřských škol a literatury zabývající se vývojovou psychologií a začleňováním příběhů do běžně provozovaných aktivit mateřských a základních škol. Hlavní část práce obsahuje dva pohádkové příběhy s 11 experimenty, které jsou začleněny do dějů příběhů a později také podrobně popsány. Nedílnou a důležitou součástí jsou poznámky z již proběhlých realizací uvedených aktivit provedených mnou a dobrovolnicemi z řad učitelek MŠ a ZŠ. K práci je přiloženo CD s textem práce v elektronické podobě, prázdnými dotazníky určenými ke zpětným vazbám, zpětnými vazbami od učitelek, fotografiemi z realizací a některými ukázkami obrázků, které děti v MŠ nakreslily jako zpětnou vazbu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Pravděpodobnostní diskrétní model porušování betonu
Kaděrová, Jana ; Lehký, David (oponent) ; Konečný,, Petr (oponent) ; Eliáš, Jan (vedoucí práce)
Dizertační práce představuje výsledky numerické studie provedené s pomocí 3D diskrétního mezo–úrovňového mřížkově–částicového (lattice–particle) modelu betonu. Již existující model byl rozšířen o prostorovou variabilitu některých materiálových parametrů pomocí náhodného pole. Laboratorní experimenty z literatury posloužily jednak k identifikaci parametrů, zároveň také umožnily ověřit správné chování modelu s určenými parametry. Se základním i rozšířeným modelem byla provedena série numerických simulací zaměřená na popis vlivu míry proměnlivosti náhodného pole definované korelační délkou na celkovou únosnost prvku. Závěr práce je věnován popisu oblasti, ve které je během zatěžování uvolněna většina lomové energie, a to z hlediska její velikosti i tvaru. Tato zóna rozhoduje o celkové pevnosti prvku a jak je ukázáno, její tvar i velikost nejsou konstantní, ale závisí na typu zatěžování (přítomnost zářezu) a také na korelační délce náhodného pole.
Long-term field experiments and their contribution to environmentally balanced agriculture: Abstract proceedings of the international colloquium and of the workshop Unbalanced potassium plant nutrition: causes, consequences and threats
Madaras, Mikuláš ; Stehlíková, Iva ; Teplá, Daniela
Sborník z vědeckého semináře na téma dlouhodobých polních pokusů a jejich přínosu pro environmentálně vyvážené zemědělství se zaměřením na nevyváženou bilanci draslíku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vyhledávání podobných 3D modelů
Šťáva, Zdeněk ; Veľas, Martin (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou vyhledávání podobných 3D modelů v databázi obsahující až tisíce modelů. Věnuje se zejména porovnání již existujících deskriptorů užívaných pro popis 3D modelů a následné hodnocení podobnosti mezi modely. Porovnány jsou zejména deskriptory Rotation Invariant Spherical Harmonics a 3D Zernikeho deskriptor. Dále popisuje využívání knihoven na extrakci těchto deskriptorů a návrh různých experimentů s těmito knihovnami nad několika databázemi objektů. Zkoumá vliv škály, translace, deformace a rotace různých 3D modelů na výsledný deskriptor a celkovou přesnost obou vybraných metod. Tyto výsledky poté porovnává.
Hliněná omítka (lepenice) na dřevěné konstrukci tradičních staveb: příprava, aplikace a údržba
Novotný, Martin
Předkládaná metodika podává pracovní návod na výrobu a provedení hliněné omítky (lepenice) u roubených případně i vyplétaných stěn. Při získání potřebného řemeslného fortelu je přeložený stavební postup v rámci rukodělné výroby velmi efektivní. Předkládaný pracovní postup je určen pro aplikaci dvouvrstvé kotvené i nekotvené hliněné omítky (lepenice). Kdy kotvená omítka je aplikována na kotevní rastr, vytvořený na stěnové konstrukci pomocí dřevěných kolíčků, zaražených do trámů srubu. Nekotvená omítka je aplikována přímo na stěnu, bez kotvícího rastru. Omítka je aplikována ve dvou vrstvách, přičemž první (hrubá) obsahuje delší částice organického původu (plevy, řezanou slámu). V praxi při provádění replik a kopií objektů budovaných roubenou technikou a opatřených hliněnou omítkou se jeví níže popsaný postup jako účinný. Hliněná omítka je ochrannou i ozdobnou vrstvou na stěnách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kinetics of Keratin Acidic Hydrolysis in Batch Autoclave.
Hanika, Jiří ; Kaštánek, P. ; Rousková, Milena ; Šabata, Stanislav ; Šolcová, Olga
The contribution brings novel data on the non-traditional process presented during previous ICCT 2015 conference1. According to the patent application2 the hydrolysis of waste chicken feathers was performed in a reaction mixture containing water and a soluble acid catalyst with the pKa value lower than 4, in a stirred batch reactor for 0.5 to 10 hours, in the temperature range from 90 to 130°C and at the pertinent vapour pressure of reaction mixture. Kinetics of preparing a mixture of proteins and amino acids by hydrolysis of a waste material containing chicken feathers was investigated in this study.\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 110 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.