Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 118 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zhodnocení hospodaření vybrané veřejnoprávní korporace
Otýpková, Jarmila ; Skoupá, Alena (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření města Blansko v letech 2013-2017. Práce je rozdělena do třech hlavních částí, v členění na teoretická východiska práce, analýzu současného stavu a vlastní návrhy řešení. Teoretická část diplomové práce je zpracována dle poznatků čerpaných především z odborné literatury a z platných právních předpisů České republiky. Data a informace potřebné pro zpracování praktické části jsou poté primárně získávány z účetních a finančních výkazů. Na základě těchto podkladů bude možno zhodnotit hospodaření města včetně vytvoření vhodných návrhů, které povedou ke zlepšení hospodářské situace.
Hodnocení a využití talířových podmítačů v podniku zemědělské prvovýroby
NOVOTNÝ, Filip
Bakalářská práce pojednává o talířových podmítačích, jejich využití při zpracování půdy a zakládání porostů, popisem jejich jednotlivých typů a agrotechnických požadavků na ně. Práce se dále zabývá minimalizační technologiemi pro zpracování půdy a popisem výhod a nevýhod tohoto způsobu zpracování půdy. První část bakalářské práce stručně shrnuje historii zpracování půdy od úplného počátku vývoje zemědělství až po moderní technologie. Dále je zde popsán význam a provedení podmítky. Praktická část pojednává o metodice a výsledcích měření v souvislosti s hodnocením kvality práce vybraných talířových podmítačů Lemken Rubin 9, Disc Profi X 5000, Väderstad Carrier CR 350, Pottinger Terradisc 6001 T v problematice nezaklopených rostlinných zbytků, hrudovitosti v nastavených pojezdových rychlostí, rozbor výkonností souprav, spotřeba PHM a investiční a provozní náklady. Práce je doplněna základní charakteristikou majitele stroje a charakteristikou provozu, kde se měření provádělo.
Nákladová cena v podniku
Sečányová, Alexandra ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zaměřeni se na problematiku nákladové ceny podniku, s následnou aplikaci na podnik, kterého předmětem podnikaní je výroba kompozitních oken a dveří. V této práci je hlavním cílem zjištěni a stanovení cen ve vybraném podniku, porovnáním jeho cenové nabídky s konkurenční nabídkou a jej následná analýza. V praktické části jsem se zabývala problematikou ceny a její stanovení, charakteristikou nákladu, vnitropodnikovou evidencí potřebné na charakteristiku kalkulačního vzorce.
Vliv provedení zateplení stavby pro rodinou rekreaci na výdaje spojené s jejím provozem
Hanyk, Tomáš ; Hrdlička, Tomáš (oponent) ; Čech, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vlivem provedení tepelné izolace rekreačního objektu na náklady spojené s užíváním této nemovitosti. Teoretická část práce se zaměřuje na popis zateplovacích materiálů, druhy zateplovacích systémů a tvorbu cen ve stavebnictví. V praktické části jsou navržena řešení tepelné izolace objektu v obci Pernink v Karlovarském kraji. Je stanovena kalkulace nákladů na provedení stavebních prací a vypočtena prostá návratnost investice a úspora budoucích nákladů spojených s užíváním stavby.
Analýza hospodaření vybrané obce pomocí časových řad
Oralová, Ivana ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou rozpočtového hospodaření městyse Nezamyslice a vybraných finančních ukazatelů ve sledovaném období 2007–2016. Na základě výstupů z provedených rozborů a aplikací statistických metod analýzy časových řad a regresní analýzy jsou vysloveny predikce hodnot jednotlivých ukazatelů pro nadcházející dva roky. Následně ze zjištěných hodnot jsou zpracovány návrhy pro zlepšení finanční situace městyse.
Zhodnocení hospodaření vybrané veřejnoprávní korporace
Jirásková, Iveta ; Lajtkepová, Eva (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hospodaření obce Vyškov v letech 2012 až 2016. Teoretická část vymezuje základní pojmy územní samosprávy, hospodaření obce a finanční analýzy. V analytické části je představena obec, dále je provedena analýza schválených a skutečných rozpočtů, vývoj příjmů, výdajů a vybraných ukazatelů. Na základě analytické části jsou v práci navržena řešení, která vedou ke zlepšení hospodaření obce a přispívají k rozvoji služeb poskytovaných veřejnosti.
Zhodnocení hospodaření vybrané veřejnoprávní korporace
Otýpková, Jarmila ; Skoupá, Alena (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření města Blansko v letech 2013-2017. Práce je rozdělena do třech hlavních částí, v členění na teoretická východiska práce, analýzu současného stavu a vlastní návrhy řešení. Teoretická část diplomové práce je zpracována dle poznatků čerpaných především z odborné literatury a z platných právních předpisů České republiky. Data a informace potřebné pro zpracování praktické části jsou poté primárně získávány z účetních a finančních výkazů. Na základě těchto podkladů bude možno zhodnotit hospodaření města včetně vytvoření vhodných návrhů, které povedou ke zlepšení hospodářské situace.
Optimalizace provozních a finančních nákladů v maloobchodním podniku
Střeštíková, Iveta ; Ing.Richard Surman (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je optimalizace nákladů v obchodní společnosti. Pod pojmem optimalizace se skrývá snaha modifikovat náklady tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího hospodářského výsledku společnosti. Pro správné analyzování a následné navržení potřebných opatření, je nutné získat teoretické znalosti o nákladech. V první části práce jsou obsaženy teoretické poznatky. Druhá část se zabývá analýzou nákladů a konkretizací oblastí, které jsou nejvhodnější pro potenciální úspory. V poslední části jsou uvedeny návrhy, které by měly vést k úsporám.
Změny ve struktuře výdajů domácností v zemích EU - 2000, 2010
Český statistický úřad
Struktura výdajů domácností v ČR a dalších zemích EU prošla mezi roky 2000 až 2010 zajímavými změnami.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 118 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.