Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 54 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Timesharing v evropském a českém právu a jeho vazby na rozvoj cestovního ruchu - právně- ekonomické souvislosti
Kružík, Adam
Bakalářská práce se zabývá právní úpravou timesharingu v evropském právu a transpozičních právních předpisech. V literární rešerši je popsán vznik a vývoj timesharingu a právo, které tento jev upravuje. Ve vlastní práci je zhodnocen vývoj právní úpravy a transpozice do české legislativy. Dále jsou popsány reálné spotřebitelské smlouvy. Závěr obsahuje náměty a doporučení pro zvýšení efektivity ochrany spotřebitele.
Elektronický podpis ve veřejné správě
Ivanchanka, Darya ; Sikora, Marek (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Téma bakalářské práce zahrnuje problematiku elektronického podpisu a jeho vymezení v teoretické rovině a následně z hlediska komparace u vybraných států, které jsou uvedeny v praktické části práce. V teoretické části práce jsou zpracovány hlavní pojmy a problémy jako pojem, funkce a technologie elektronického podpisu, stejně jako problematika e-governmentu a veřejné správy, která je pro řešení daného tématu také významné. Praktická část bakalářské práce zahrnuje komparaci elektronického podpisu ve vybraných zemích, jako je konkrétně Rusko, Bělorusko a vybrané státy Pobaltí. V praktické části je rozpracován také pohled evropského práva k problematice elektronického podpisu, jeho požadavkům a funkcím, které by měl elektronický podpis splňovat v zemích EU. V praktické části taky je popsána výuková aplikace, která byla vypracovaná v rámci bakalářské práci. Výuková aplikace studentům umožní pochopit fungování elektronického podpisu a jejího využití ve veřejné správě.
Kupní síla a její zneužití v evropském právu
Musil, Aleš ; Šmejkal, Václav (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
Tato rigorózní práce se pod názvem "Kupní síla a její zneužití v evropském právu" zabývá analýzou kupní síly v evropském právu z pohledu právní teorie (část první - teoretická) a analýzou právních úprav jejího zneužití (část druhá - praktická). Pozornost je věnována především pohledu evropského práva na problematiku kupní síly a jejího zneužití, a to jak z pohledu existenční ochrany hospodářské soutěže, tak z pohledu konceptu kupní síly, sledujícího především jiné cíle než ochranu hospodářské soutěže na trhu. Ve své práci se zabývám tržní kupní silou, kterou odlišuji jak od tržní síly na straně podávajícího, tak od ekonomického pojetí kupní síly, vyjadřujícího kupní sílu firem a spotřebitelů pomocí srovnání cen v národních měnách za stejné výrobky v tzv. spotřebním koši. Pojem tržní síly v sobě tedy zahrnuje jak tržní sílu na straně prodávajícího, tak tržní kupní sílu. Ve své rigorózní práci dokazuji, že (i) tyto tržní síly nemohou byt chápány jako zrcadlový odraz a (ii) kupní síla je zastřešující pojem pro monopsonii a vyjednávající sílu na straně odběratele. Kupní síla jako zastřešující pojem vyjadřuje odběratelovu schopnost ovlivňovat obchodní chování dodavatele s cílem dosáhnout snížení nákupní ceny a/nebo získání výhodnějších obchodních podmínek, a to ve dvou formách - ve formě monopsonie a ve...
Roaming a EU - právní úprava
BÁRTŮ, Martina
Tato bakalářská práce se zabývá tématem roamingu a jeho právní úpravy. Práce slouží jako seznámení s právem Evropské unie, tvorbou unijního práva, roamingem a jeho regulací. Cílem mé práce je zhodnotit vliv cenové regulace roamingu na vývoj nákladů vynaložených za roaming ve vybrané společnosti. Práce je zaměřena na časový horizont osmi let, od roku 2007 do roku 2014.
Režim de minimis v rámci financování divadel
Jonášová, Helena ; DVOŘÁKOVÁ, Jana (vedoucí práce) ; SOUČKOVÁ, Jaroslava (oponent)
Překládaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku režimu de minimis v rámci financování divadel v České republice. Režim de minimis je jedním z nástrojů spravování financí z veřejných rozpočtů ve vztahu k podnikům na území členských států Evropské unie. Protože se jedná o prvek tzv. veřejné podpory se značně selektivními rysy, je s ohledem na ochranu hospodářské soutěže regulován prostřednictvím řady legislativních aktů Evropské unie. Tyto regulace ve formě nařízení pak přímo zasahují do právních řádů jednotlivých členských zemí. Cílem diplomové práce je zmapovat, do jaké míry ovlivňuje režim de minimis možnosti českých divadel získávat dotace a granty z veřejných rozpočtů a tedy zjistit, jak v konečném důsledku ovlivňuje právo Evropské unie finanční situaci divadel. Zkoumaná je nicméně také situace na straně poskytovatele, a to na všech úrovních, aby bylo možné definovat problematiku celkově. Teoretickým podkladem práce jsou relevantní právní akty, iniciované Komisí EU a komentáře k nim. Nedílnou součástí práce jsou také grantové a dotační výzvy jednotlivých poskytovatelů v ČR. Praktická část diplomové práce se opírá o zevrubný výzkum českých divadel a jejich vztahu k režimu de minimis. Cenný zdrojem dat byl také Rejstřík registru de minimis.
Mobilita pracovní síly občanů České republiky v rámci zemí Evropské unie v roce 2016
Kubíčková, Iveta ; Barák, Vladimír (vedoucí práce) ; Prudká, Šárka (oponent)
Bakalářská práce poskytuje komplexní vhled do problematiky mobility pracovní síly českých občanů v rámci zemí Evropské unie. Teoretická část pojednává o základních teoretických přístupech zabývající se migrací, stručném vývoji společné migrační politiky a politiky zaměstnanosti Evropské unie včetně současných prostředků podporující pracovní migraci a samotného právního vymezení volného pohybu pracovníků. Praktická část obsahuje statistická data a výsledky výzkumného šetření, jehož primárním cílem je zjištění současného přístupu českých občanů k možnosti práce v zahraničí. Především odhaluje a objasňuje hlavní motivační faktory, a naopak nejvýznamnější překážky pro učinění rozhodnutí českých občanů odejít za prací do zahraničních zemí včetně faktorů, které mají na jejich motivaci či překážky podstatný vliv.
Justiční a policejní spolupráce v Evropské unii
Coufalová, Tereza ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Tlapák Navrátilová, Jana (oponent) ; Sváček, Jan (oponent)
V souvislosti s postupující integrací Evropské unie a užší spoluprací členských států v oblasti trestního práva procesního jsou v současné době jak orgány činné v trestním řízení, tak další osoby na trestním řízení zúčastněné, vystaveny řadě nově nastolených výzev a dosud nezodpovězených otázek. V posledních několika letech na půdě Evropské unie vzniklo mnoho nových institucí a byla přijata řada právních nástrojů, které mají přímý vliv na spolupráci mezi justičními a policejními orgány jednotlivých zemí. V návaznosti na nově vznikající druhy kriminality a celkově provázanější spolupráci pachatelů závažné trestné činnosti, se příslušné orgány na unijní i na národní úrovni setkávají se situacemi, které zatím nebyly řešeny buď vůbec, nebo které jsou zatím upraveny pouze teoretickými normami, dosud neuvedenými do praxe. Vzhledem k různorodosti a četnosti právních nástrojů a institucí, které zasahují do trestněprávní sféry, aniž by v mnoha případech byla jakkoliv upravena jejich vzájemná kooperace či vyřešena otázka aplikační přednosti, považuje autorka této práce za účelné představit odborné veřejnosti ucelený pohled na danou problematiku a definovat a shrnout všechny podstatné právní nástroje a instituce, které se danou problematikou na půdě Evropské unie zabývají. Autorka v této práci čerpá ze své...
Vztah unijního práva a českého horního práva
Šváb, Jakub ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Tématem diplomové práce je "Vztah unijního práva a českého horního práva". Na úvod se věnuje hornictví jako takovému, pojmu horní právo a obecnému fungování unijního práva. Následující kapitola se zabývá vztahem základních lidských práv a hornictví. Hlavním těžištěm této práce je přehled nejdůležitějších předpisů unijního práva, které ovlivňují české horní právo. Jde o směrnice týkající se posuzování EIA a SEA, stanovišť, integrované prevence, nakládání s odpady z těžebního průmyslu, ukládání oxidu uhličitého a prevence závažných havárií.
Vztah právního řádu Evropské unie k právu Světové obchodní organizace
Tměj, Jakub ; Scheu, Harald Christian (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
Právní řád Evropské unie a právo Světové obchodní organizace představují dva významné příklady nadnárodních právních systémů. Tato diplomová práce se věnuje jejich vzájemnému vztahu, a to pohledem evropského práva. Jejím cílem je analyzovat, jak evropské právo přistupuje k pravidlům WTO, jaké účinky jim přiznává. Úvodní kapitola slouží k zasazení zkoumané otázky do širší perspektivy, když se zabývá poměrem evropského práva k právu mezinárodnímu v obecné rovině. Představuje jak historický vývoj, tak současný stav, když rozebírá příslušná ustanovení práva EU a navazující judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Načrtává také teoretické souvislosti této problematiky. Druhá kapitola se již soustředí konkrétněji na pozici norem WTO v právním řádu EU. Nejprve stručně vymezuje právo WTO, přičemž zároveň upozorňuje na specifika ve vztahu k EU. Následně je již zkoumáno, jaké účinky jsou především SD EU pravidlům WTO v EP přiznávány. Poslední kapitola zasazuje výsledky předchozí analýzy do širšího kontextu a představuje pozadí zkoumaného tématu. To pomáhá při závěrečném zhodnocení současné situace a nastínění výzev, které zvolený přístup přináší.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 54 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.