National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Goodwill in mergers
Smejkalová, Eva ; Skálová, Jana (advisor) ; Gnoth, Boris (referee)
The diploma thesis is focused on goodwill, which can occur during mergers of companies in the Czech Republic. The beginning of the theoretical part is devoted to the definition of the term goodwill, summary of the history of that accounting item and explanation of the types of business transformations. It is followed by comprehensive description of recognition and reporting of goodwill and valuation difference on acquired assets in accounting during domestic mergers. The thesis is supplemented by references to specific statutory regulations relating to the manner and timing of the recognition of these items. The whole thesis is focused exclusively on mergers in the Czech Republic. The application part contains information about research and analysis of selected domestic mergers realized in years 2012 and 2013. The most important conclusion of the analysis is that goodwill occurs very rarely during mergers in the Czech Republic.
Assessment of Differences in Expert Procedure When Determining the Usual Price of Real Estate According to Czech Valuation Methods and the RICS
Redek, Jaroslav ; Hlavinková, Vítězslava (referee) ; Mikulášek, Martin (advisor)
The master’s thesis is focused on the main differences related with evaluation by Royal Institute of Chartered Surveyor´s standard (RICS) and with evaluation methods currently used in Czech Republic. First chapters are all about historical development of evaluations methods - RICS and Czech evaluation methods, general definitions and ideas connected with this scope. Next chapters explain differences of essential characters of both methods. In the field of this study there is simple illustration how to obtain market value by evaluation of both these methods and comparison of results. Conclusion of this master’s thesis includes consideration of the results.
Comparison of the Real Estate Market in the Czech Republic and in the Neighbouring Countries
Hričák, Ľuboš ; Hromádka, Vít (referee) ; Pavlíková, Andrea (advisor)
he master’s thesis is focused on the comparison of real estate markets in the Czech Republic, Slovakia and Austria and theirs trends since 1989. The first chapters are aimed at the general terminology that relates to the issue of real estate markets. Thesis is also aimed at comparision of properties evaluation’s methods in those countries and explains the concept of property in the country’s law. Next chapters are focused on comparision of the residential markets and analyse reachability of housing for residents according to their income as well as mortgage availability. Last chapter discuss about the convenience of investment to residential properties in terms of investment’s return.
The methodology of evaluation of ornamental plants on a permanent site
Bulíř, Pavel
Metodika řeší problematiku oceňování okrasných rostlin a stanovování výše škody komplexně u všech růstových forem dřevin (stromy, keře, dřevité liány), trvalek, neprodukčních trávníků a živých plotů, stěn a tvarovaných solitér dřevin. Podrobně popisuje postup oceňování jednotlivých skupin okrasných rostlin – od vstupních údajů a jejich použití až po způsoby výpočtu ceny. Uvádí pracovní postup při oceňování škody totální i částečné na okrasných rostlinách a jejich sestavách. Metodika se zabývá i otázkou platnosti a aktualizace zjištěných cen. Obsahuje nezbytné tabulky pro manuální výpočty pomocí směrných cen materiálů a pěstebních nákladů včetně výpočtového schématu. Prezentuje příklady oceňování okrasných rostlin ze všech výše uvedených skupin situovaných na různých lokalitách a stanovištích.
Fulltext: Download fulltextPDF
Transferové ceny
Brabenec, Tomáš ; Marek, Petr (advisor) ; Buus, Tomáš (referee)
V diplomové práci je pojednáváno o mikroekonomických základech stanovování transferových cen s důrazem na definici modelu závislého trhu. Práce dále obsahuje analýzu daňových dopadů stanovování transferových cen v České republice a v mezinárodním kontextu, v této souvislosti stručně rozebírá požadavky na vedení dokumentace k transferovým cenám jako důkazního prostředku pro kontroly správcem daně. Práce dále řeší aktuální otázky postavení transferových cen v tzv. síťových koncernech a investičních pobídkách. Součástí práce je také analýza metod oceňování transferových cen z pohledu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a směrnice OECD pro nadnárodní společnosti a daňové správy. V práci je rovněž rozebrána možnost aplikace regresních modelů pro stanovení strategie tvorby transferové ceny.
Properties-assessing possibilities in the business accounting and these chosen-methods' influence on the financial statements' probative qualities.
Matoušková, Petra ; Zmrhalová, Alena (advisor) ; Pevná, Jana (referee)
Theoretical-methodology part: properties-assessing, characteristics of long-term properties, financial statements and international financial reporting standards. Application part: problems of the Madeta Inc. long-term properties, properties-assessing possibilities in the company and their influence on the probative qualities of data contained in the financial statements, the concrete example of a properties-depreciation calculation and impacts of the particular ways of depreciation on the probative qualities of the financial statements of the company.
Vykazování hmotných aktiv
Honzíková, Klára ; Strouhal, Jiří (advisor) ; Nováčková, Zdenka (referee)
Práce se zabývá vykazováním dlouhodobých hmotných aktiv z účetního pohledu české a mezinárodní úpravy. Česká úprava je navíc doplněna o daňovou úpravou a vyplývající účtování odložené daně. Důraz je kladen na oceňování a používání majetku, zejm. odpisování. Práce je zaměřena na odlišnosti ve vykazování, které jsou zhodnoceny v závěrečné části. Součástí je také ilustrativní příklad, který se zaměřuje na metody odpisování a jejich dopad na vykazování položky dlouhodobých hmotných aktiv.
Evaluation of assets in company, analyzation of influence on statements.
Kerclová, Markéta Bc. ; Zmrhalová, Alena (advisor) ; Pavlovský, Zdeněk (referee)
Oceňování aktiv představuje klíčový problém v účetnictví, protože způsob ocenění majetku a závazků přímo ovlivňuje výši vykazovaných aktiv a pasiv a má vliv na výši nákladů podnikání i na velikost vykazovaného výsledku hospodaření. Provedené analýzy potvrzují, že metody, které firma používá pro oceňování svého majetku, mají vliv na vypovídací schopnosti účetních výkazů. Použití metody odpisování dlouhodobého majetku ovlivňují zatížení nákladů v jednotlivých letech a tím i výši hospodářského výsledku v časové řadě. Stejný vliv se projevuje i na způsobu účtování zásob nebo tvorbě a uplatňování opravných položek.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.